Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, 9 września 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, 9 września 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich."— Zapis prezentacji:

1 1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, 9 września 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

2 2 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Miesiąc2008 rok2009 rokSpadek/wzrost stopy bezrobocia 2009 – 2008 w pkt proc. KrajWojewództwoKrajWojewództwoKrajWojewództwo Styczeń11,519,310,518,1-1,0-1,2 Luty11,318,910,918,9-0,40 Marzec10,918,211,219,1+0,3+0,9 Kwiecień10,517,411,018,60,51,2 Maj9,816,310,818,1+1,0+1,8 Czerwiec9,415,710,717,8+2,1+1,3 Stopa bezrobocia w latach w województwie warmińsko-mazurskim na tle kraju Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.

3 3 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Najwyższa w kraju stopa bezrobocia- 17,8% kraj 10,7%;

4 4 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Stosunkowo wysoki odsetek osób bezrobotnych: w wieku lata w wieku powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych.

5 5 Sytuacja na warmińsko-mazurskim rynku pracy Zwolnienia grupowe pracowników W lipcu 2009 r. zwolnienia grupowe zgłosiło 5 firm, na łączną liczbę 230 osób, w tym z: -powiatu nowomiejskiego – 100 osób (przetwórstwo przemysłowe; produkcja mebli); -powiatu olsztyńskiego – 49 osób (przetwórstwo przemysłowe, produkcja wyrobów z drewna); -powiatu piskiego – 75 osób (przetwórstwo przemysłowe, przetwórstwo mięsa, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;) -powiatu iławskiego – 6 osób (transport i gospodarka magazynowa). W okresie styczeń – lipiec br. grupowe zwolnienia pracowników zgłosiło 68 zakładów pracy na osób. Do końca lipca, wskutek tych zapowiedzi zwolniono osób z 55 firm.

6 6 Wartość osiągniętych i planowanych do osiągnięcia wskaźników w Priorytecie VI POKL Nazwa wskaźnikaWartość osiągniętego wskaźnika od początku realizacji Działania do r. – wartość sprawozdania za 1półrocze 2009 Wartość wskaźnika do osiągnięcia narastająco w latach 2007,2008,2009 – PD Wartość docelowa wskaźnika (2013) Stopień realizacji wskaźnika (%) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania: % - w tym liczba osób w wieku lata % - w tym liczba osób w wieku lata % Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planie Działania %

7 7 Wartość osiągniętych i planowanych do osiągnięcia wskaźników w Priorytecie VI POKL Nazwa wskaźnikaWartość osiągniętego wskaźnika od początku realizacji Działania do r. –wartość sprawozdania za 1półrocze 2009 Wartość wskaźnika do osiągnięcia narastająco w latach 200, 2008,2009 – PD Wartość docelowa wskaźnika (2013) Stopień realizacji wskaźnika (%) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy % Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej %

8 8 Wartość osiągniętych i planowanych do osiągnięcia wskaźników w Priorytecie VI POKL Nazwa wskaźnikaWartość osiągniętego wskaźnika od początku realizacji Działania do r. –wartość sprawozdania za 1półrocze 2009 Wartość wskaźnika do osiągnięcia narastająco w latach 2007,2008,2009 – PD Wartość docelowa wskaźnika (2013) Stopień realizacji wskaźnika (%) - w tym liczba osób w wieku lata % - w tym liczba osób w wieku lata % Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności na obszarach wiejskich Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych %

9 9 Źródła założeń do Planu Działania na rok 2010 Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Pakiet działań antykryzysowych; Wskaźniki określone w dokumentach programowych; Rekomendacje Komisji Europejskiej; Zalecenia Instytucji Zarządzającej.

10 10 Podstawowe założenia Planów Działania 2010 rok Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób młodych (15-24 lata) i osób powyżej 50 roku życia; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy;

11 11 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 rok w kontekście łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni (Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2); Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych (Poddziałanie 6.1.1); Rozszerzenie katalogu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy o osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu; Wprowadzenie kryterium określającego próg udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w wysokości minimum 10 %; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2;

12 12 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 rok w kontekście łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego c. d Premiowanie Beneficjentów posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej); Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ok. 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy – Poddziałanie 6.1.1; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % w okresie 6 miesięcy od zakończenia projektu - Poddziałanie

13 13 Działania i Poddziałania w Priorytecie VI PO KL: Działanie 6.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

14 14 Formy wsparcia - Poddziałanie Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, np. IPD; Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Szkolenia.

15 15 Formy wsparcia - Poddziałanie Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe c.d Wspieranie wolontariatu; Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej); Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.

16 16 Formy wsparcia – Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni) poprzez: doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacje i wsparcie pomostowe).

17 17 Formy wsparcia – Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – projekty konkursowe Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

18 18 Kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria dostępu – Poddziałanie Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej 3 instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Jednocześnie projekt przewiduje opracowanie IPD dla co najmniej 50% uczestników (minimalny zakres powinien zawierać np. warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy+ IPD; szkolenie zawodowe +staż+ pośrednictwo pracy +IPD; Projekt zakłada, oprócz szkolenia zawodowego, moduł z obsługi komputera i/lub nauki języka obcego w zakresie dostosowanym do specyfiki szkolenia zawodowego i zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia projektu;

19 19 Kryteria dostępu – Poddziałanie Minimum 10 % uczestników projektu stanowią osoby w wieku lata; Projekt zapewnia opracowanie IPD dla minimum 20% osób objętych wsparciem w ramach projektu; Co najmniej 25 % liczby uczestników projektu stanowią osoby w wieku lat; Projekt musi zakładać stosownie do sytuacji na lokalnym rynku pracy udział osób z następujących grup: długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych; Co najmniej 5% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy począwszy od r; Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15 % w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

20 20 Kryteria dostępu – Działanie 6.2 Projekt obejmuje swym zasięgiem geograficznym powiaty: 1. bartoszycki, lidzbarski i kętrzyński; 2. mrągowski, nidzicki i szczycieński; 3. braniewski, elbląski i miasto Elbląg; 4. działdowski, iławski, nowomiejski i ostródzki; 5. ełcki, gołdapski i olecki; 6. giżycki, piski i węgorzewski; 7. Olsztyński i miasto Olsztyn, a grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące ww. powiaty. Jednocześnie Beneficjent zapewnia biura rekrutacyjno- konsultacyjne w każdym powiecie objętym projektem;

21 21 Kryteria dostępu – Działanie 6.2 c.d Wartość projektu wynosi 100% środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu; Minimum 75% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku z następujących kategorii: - osoby w wieku lata, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niepełnosprawne - osoby z terenów wiejskich, - osoby w wieku lata, - osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu.

22 22 Kryteria dostępu – Działanie 6.2 Beneficjent przeznacza nie mniej niż 70% całkowitych wydatków projektu na wsparcie doradczo – inwestycyjne uczestników projektu (wydatki objęte pomocą publiczną: dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe oraz doradztwo dla nowoutworzonej firmy);

23 23 Kryteria dostępu – Poddziałanie 6.3 Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko – mazurskiego; Projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/filię/ oddział na obszarze gminy lub powiatu, na terenie których jest realizowany;

24 24 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku lata ( w tym w co najmniej 80% w wieku lata) lub osoby w wieku lata. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej (w tym m.in. poprzez zastosowanie modelowych programów szkoleniowych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL). 10 Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców powiatu/powiatów, w którym/ch stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego (wg. Stanu na r.) 10

25 25 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL c.d Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji (Wnioskodawca ma podpisaną umowę o dofinansowanie) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 5 Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej 10 % osób stanowią osoby niepełnosprawne. 5 Co najmniej 10% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy począwszy od r. 510

26 26 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL c.d Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu W ramach projektu realizowane są szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarów: rolno-spożywczego; meblarsko- drzewnego; turystycznego, w tym hotelarstwo i gastronomia; budowlanego, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. 5 Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę na terenie na którym realizowany jest projekt. 10 Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie posiadają doświadczenie we współpracy w ramach LGD oraz partnerstw na rzecz rozwoju. 10

27 27 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Priorytecie VI PO KL c.d Kryteria strategiczneWaga punktowa w Działaniu / Poddziałaniu Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 10 Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 6.3 PO KL 10 Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji (Wnioskodawca ma podpisaną umowę o dofinansowanie) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 10

28 28 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja , , , , , , , , ,320, , , , , , , , , , , , , , ,45 Priorytet VI , , , ,71

29 29 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.27 Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

30 30 Projekty własne WUP Olsztyn w Priorytecie VI 1. Poddziałanie Tytuł projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Okres realizacji projektu: Budżet projektu: zł. 2. Poddziałanie Tytuł projektu:,,Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania PO KL Okres realizacji projektu: Budżet projektu : ,10

31 31 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS Tel ,


Pobierz ppt "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, 9 września 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google