Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne kierunki programowe rozwoju uczelni na lata 2012 – 2016 Spotkanie przedwyborcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne kierunki programowe rozwoju uczelni na lata 2012 – 2016 Spotkanie przedwyborcze."— Zapis prezentacji:

1 Główne kierunki programowe rozwoju uczelni na lata 2012 – 2016 Spotkanie przedwyborcze

2 Spotkanie przedwyborcze w 2008 Raport OECD i Banku Światowego o stanie nauki i polskiego szkolnictwa wyższego Rządowe założenia do reformy szkolnictwa wyższego i finansowania nauki Zbliżający się niż demograficzny

3 Spotkanie przedwyborcze w 2008 Powiedziałem, że kamieniem węgielnym strategii rozwoju uczelni na najbliższe lata powinno być doskonalenie jakości badań naukowych, kształcenia i zarządzania.

4 Realizacja Proszę o sprawiedliwą ocenę

5 Podziękowania Dziękuję: tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przyjętych założeń, w tym w szczególności do poprawy bazy materialnej uczelni, realizacji programu badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz wzrostu prestiżu uczelni.

6 Porozmawiajmy o przyszłości uczelni, jej szansach i zagrożeniach. Co robić, aby mimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych i pewnych zagrożeń, uczelnia rozwijała się i podnosiła swój prestiż? Wybory na kadencję 2012–2016

7 Aktualne uwarunkowania prawne Od 1 października 2011 roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Nowy model kształcenia (KRK) i oceny jakości kształcenia przez PKA – łatwiejsze powoływanie nowych kierunków Nowy model kariery naukowej – uproszczenie i skrócenie uzyskania habilitacji, wzrost wymagań na tytuł profesora Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące Nowe kryteria oceny parametrycznej jednostek Projakościowe finansowanie szkolnictwa wyższego

8 Aktualne uwarunkowania prawne Projakościowe finansowanie szkolnictwa wyższego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych: dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW – dofinansowanie przez 5 lat do 10 mln zł rocznie dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii PKA – dofinansowanie przez 3 lata do 600 tys. zł/rok. dofinansowanie za wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji – konkursy każdego roku do 500 tys. zł Co zrobić, aby nasze wydziały znalazły się w puli powyższego dofinansowania?

9 Aktualne uwarunkowania prawne Nowe kryteria oceny parametrycznej jednostek 30 grudnia 2010 roku – powołano Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ( brak rozporządzenia w sprawie nowych kryteriów oceny) Jednostki naukowe będą klasyfikowane do czterech kategorii: A+ – poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej C – poziom niezadowalający. 17 grudnia 2010 r. zatwierdzono kategoryzację jednostek naukowych. Trzy jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskało kategorię I w skali pięciostopniowej, dwie jednostki III. Jaka będzie ocena jednostek wg nowych kryteriów?

10 Aktualne uwarunkowania zewnętrzne Pogłębiający się niż demograficzny W 2010 roku młodych ludzi przedziale wiekowym 19 – 24 lata było 3,37 mln, w 2020 roku będzie 2,32 mln.

11 Rekrutacja 2011 Limity i przyjęcia na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych

12 Rekrutacja 2011 Limity i przyjęcia na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych

13 Rekrutacja 2011 Limity i przyjęcia na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych

14 Rekrutacja 2011 Limity i przyjęcia na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych

15 Rekrutacja 2011 Limity i przyjęcia na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych

16 Rekrutacja 2011 Limity i przyjęcia na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych

17 Aktualne uwarunkowania zewnętrzne Światowy kryzys finansowy Kończące się środki unijne w obecnej perspektywie finansowej Nowa perspektywa finansowania ze środków unijnych 2014–2020

18 Spotkanie przedwyborcze w 2012 Czy wymienione uwarunkowania są szansą, czy zagrożeniem dla naszej uczelni? Szansą dla dobrych. Zagrożeniem dla słabych. Jakie podejmować strategiczne działania, aby stworzyć szansę dla wszystkich?

19 Spotkanie przedwyborcze w 2012 Powtórzę to, co powiedziałem w roku 2008: również teraz uważam, a może szczególnie teraz, że kamieniem węgielnym strategii rozwoju uczelni na najbliższe lata i najbliższą kadencję powinno być doskonalenie jakości badań naukowych, kształcenia i zarządzania.

20 Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego do 2020 roku 5. PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE – jakość kształcenia – jakość i zakres badań naukowych – racjonalizacja programu inwestycyjnego – zarządzanie uczelnią i jej organizacja – współpraca z otoczeniem – kreowanie wizerunku i wzmacnianie pozycji uczelni

21 Strategia – jakość kształcenia poszerzanie oferty dydaktycznej studiów, poprzez otwieranie nowych kierunków i nowych specjalności, także we współpracy z innymi uczelniami Wrocławia pozyskiwanie dodatkowych środków na kształcenie na kierunkach zamawianych nawiązywanie współpracy z szkołami średnimi Wrocławia i regionu w celu zapoznania potencjalnych kandydatów z ofertą edukacyjną i warunkami studiowania zwiększenie roli indywidualnych ścieżek kształcenia i opieki nad studentami szczególnie uzdolnionymi oraz pomoc słabszym stwarzanie warunków dla dalszego rozwoju samorządności i przedsiębiorczości studenckiej poszerzanie oferty kursów prowadzonych w systemie e-learningu doskonalenie systemu wyróżniania i wynagradzania pracowników uczelni, w powiązaniu z ich aktywnością dydaktyczną

22 Strategia – jakość kształcenia rozwój studiów w języku angielskim zwiększanie mobilności międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników podnoszenie jakości kształcenia poprzez korzystanie w większym stopniu z pomocy wykładowców z innych uczelni, w tym zagranicznych, jednostek badawczych i instytutów PAN wprowadzenie praktycznych przedmiotów realizowanych we współpracy z przedsiębiorcami doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia unowocześnianie bazy dydaktycznej uczelni poprawa warunków socjalnych studentów, w tym standardu domów akademickich rozszerzenie form kształcenia ustawicznego i jego zaplecza

23 Strategia – badania naukowe i rozwój kadry doskonalenie systemu motywacyjnego dla pracowników i doktorantów do ubiegania się o środki na badania, poprzez np.: obniżenie pensum dydaktycznego kierownikom projektów badawczych, przestrzeganie zasady, że uzyskanie środków na projekt badawczy krajowy lub międzynarodowy stanowi jeden z podstawowych warunków awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego dalsze tworzenia nowoczesnych, akredytowanych laboratoriów badawczych oraz powoływanie laboratoriów usługowych podniesienia standardu rolniczego zakładu doświadczalnego i stacji badawczo-dydaktycznych rozszerzanie badań w zespołach międzynarodowych w tym w ramach projektów ramowych UE wspieranie i tworzenie mechanizmów finansowych dla szybkiego awansu młodych pracowników naukowych

24 Strategia – badania naukowe i rozwój kadry zwiększania innowacyjności badań sprawdzania prac pod względem zdolności patentowej i pomoc w przygotowaniu zgłoszenia patentowego pomoc wdrożeniowa, np. w tzw. firmach profesorskich, spin-off lub spin-out, czy inkubatorach przedsiebiorczości nawiązywania współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz z samorządami w celu pozyskiwania zamówień i środków finansowych na badania naukowe prowadzenia badań interdyscyplinarnych w ramach konsorcjów naukowych, platform technologicznych tworzonych z innymi uczelniami, np. w ramach spółki EIT+, Wrocławskiego Parku Technologicznego i klastra NUTRIBIOMED utrzymanie i doskonalenie systemu wyróżniania i wynagradzania pracowników uczelni, publikujących prace o najwyższym IF

25 Strategia – system zarządzania uczelnią Kontynuowanie procesu informatyzacji uczelni, wprowadzenie pełnej obsługi informatycznej procesu dydaktycznego oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania, w tym elektronicznego obiegu dokumentów doskonalenie sytemu ISO 9001 w zarządzaniu uczelnią wprowadzanie elastycznych rozwiązań organizacyjnych zwiększających efektywność prowadzonych badań naukowych rozwoju kadry i dydaktyki wdrożenie systemu rozliczeń jednostek organizacyjnych za użytkowaną bazę materialną usprawnienie systemu obiegu informacji poprzez doskonalenie działających systemów informatycznych, wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego (Intranet)

26 Strategia – program inwestycyjny W rejonie placu Grunwaldzkiego planuje się: – budowę Centrum Geo-Info-Hydro – budowę Centrum Informacji, Innowacji i Transferu Technologii (wraz z Centrum Kultury Studenckiej) – budowę Wydziałowego Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

27 Strategia – program inwestycyjny W rejonie Biskupina planuje się: – budowę obiektu naukowo-dydaktycznego dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt – budowę Centrum Badań Żywności i Środowiska – budowę wielofunkcyjnego domu studenckiego z szerokim zapleczem socjalnym, kulturalnym i sportowym, z uwzględnieniem potrzeb rodzin studenckich i osób niepełnosprawnych (inwestycja realizowana w ramach Wrocławskiej Unii Akademickiej) – rewaloryzację terenów kampusu

28 Strategia – program inwestycyjny W rejonie Pawłowic planuje się: – budowę Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego (etap II) – realizację projektu programowo-przestrzennego rozwoju Ośrodka Badań Dendrologicznych Arboretum w Pawłowicach

29 Strategia – program inwestycyjny W rejonie placu Grunwaldzkiego planuje się: – budowę Centrum Geo-Info-Hydro – budowę Centrum Informacji, Innowacji i Transferu Technologii (wraz z Centrum Kultury Studenckiej) – budowę Wydziałowego Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

30 Strategia – program inwestycyjny W rejonie Swojczyc planuje się: – budowę Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego – budowę kampusu dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (?) – budowę kliniki weterynaryjnej dla dużych zwierząt – budowę ośrodka jeździectwa i animalterapii (inwestycja realizowana w ramach Wrocławskiej Unii Akademickiej)

31 Strategia – program inwestycyjny W rejonie Piecowic planuje się: – budowę międzywydziałowej stacji badawczo- dydaktycznej (lokalizacja jeszcze do dyskusji) – w Samotworze planuje się budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej SAMOTWÓR i elektrowni wodnej – w Psarach planuje się budowę szklarni o powierzchni 600 m 2

32 Strategia – inne działania Silne i dobrze ułożone związki z regionem, umożliwiające wspomaganie potrzeb gospodarczo-społecznych i kulturowych regionu Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji uczelni Profesjonalnie prowadzona promocja uczelni i promocja rekrutacji

33 Jak zamierzam realizować postawione cele strategiczne? Na początku kadencji zostaną opracowane Główne kierunki działalności uczelni na lata 2012 – 2016 uwzględniające harmonogram,możliwości finansowe i osoby odpowiedzialne. Ocena ex ante jakości badań i dydaktyki na wydziałach w kontekście wprowadzanych uregulowań prawnych, ocena słabych i mocnych stron poszczególnych wydziałów w tym zakresie. Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju poszczególnych wydziałów. Aktualizacja Strategii rozwoju uczelni do roku 2020.

34 Dlaczego kandyduję? Moja decyzja o ponownym kandydowaniu na stanowisko rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wynika z przeświadczenia, że w mijającej kadencji udało nam się wspólnymi siłami zrobić coś dobrego dla uczelni, a wynik sondażu wskazuje na to, że te działania są akceptowane przez społeczność akademicką. Choć będzie to bardzo trudna kadencja, to wierzę, że razem uda nam się dalej reformować uczelnię. Budować jest łatwo, ale reformować struktury o wiele trudniej.

35 Jak zamierzam sprawować swój urząd? Godnie reprezentować uczelnię Koncyliacyjnie, ale i stanowczo Z dostępnością do gabinetu i numeru telefonu komórkowego dla wszystkich pracowników i studentów w sprawach ważnych o każdej porze Pielęgnować tradycje akademickie Oceniać i dzielić sprawiedliwie

36 Jak widzę przyszłość uczelni? Pytanie o przyszłość naszej uczelni, to pytanie o to, czy pozostanie ona samodzielną, jedną z wielu uczelni Wrocławia, a więc uniwersytetem przymiotnikowym jeszcze przez dziesiątki lat, czy wejdzie w struktury jednego silnego, dużego, a może największego uniwersytetu Wrocławia czy Polski ? Czy środowisko akademickie Wrocławia jest gotowe do takiej dyskusji?

37 Jakie mam marzenia związane z uczelnią? Uzyskanie przynajmniej przez dwa wydziały statusu KNOW Uzyskanie przynajmniej przez trzy wydziały oceny A+ w ocenie parametrycznej Uzyskanie przynajmniej dla pięciu kierunków studiów oceny wyróżniającej Międzynarodowe wyróżnienia dla pracowników, doktorantów i studentów Miejsce w pierwszej dziesiątce na liście rankingowej Perspektyw, Pełny nabór na wszystkie kierunki Zatrudnienie w zawodzie wszystkich naszych absolwentów Zakończenie w tej kadencji wszystkich remontów i inwestycji Wynagrodzenie zasadnicze dla wszystkich pracowników na poziomie uniwersytetów w Niemczech

38 Życie jest nieustannym kompromisem między tym, co upragnione, a tym, co możliwe Bertrand Russell Wybory 2012

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Główne kierunki programowe rozwoju uczelni na lata 2012 – 2016 Spotkanie przedwyborcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google