Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna kontynuacja aktywna adaptacja Program wyborczy Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna kontynuacja aktywna adaptacja Program wyborczy Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna kontynuacja aktywna adaptacja Program wyborczy Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

2 Rozwój instytucjonalny Wydziału Socjologiczno- Historycznego kontynuacja celu zdefiniowanego w bieżącej strategii, a do tej pory nie osiągniętego, tj. dążenie do przekształcenia Katedry Politologii w Instytut oraz utworzenia Katedry Kulturoznawstwa; a co za tym idzie: kontynuacja celu zdefiniowanego w bieżącej strategii, a do tej pory nie osiągniętego, tj. dążenie do przekształcenia Katedry Politologii w Instytut oraz utworzenia Katedry Kulturoznawstwa; a co za tym idzie: uzyskanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych (w szczególności praw doktoryzowania na politologii); a co za tym idzie: uzyskanie kolejnych uprawnień do nadawania stopni naukowych (w szczególności praw doktoryzowania na politologii); a co za tym idzie:

3 Rozwój instytucjonalny, c.d. rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej poprzez uruchomienie studiów III-go stopnia na kolejnym kierunku oraz preferencje dla pracowników przygotowujących doktoraty i habilitacje – wspieranie wniosków o urlopy, staże, granty, stypendia) rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej poprzez uruchomienie studiów III-go stopnia na kolejnym kierunku oraz preferencje dla pracowników przygotowujących doktoraty i habilitacje – wspieranie wniosków o urlopy, staże, granty, stypendia) dążenie do rozwoju bazy materialnej Wydziału, który jako jedyny ma niezbędne dla istnienia Uniwersytetu uprawnienia i dużą liczbę studentów, natomiast pogarszającą się bazę lokalową dążenie do rozwoju bazy materialnej Wydziału, który jako jedyny ma niezbędne dla istnienia Uniwersytetu uprawnienia i dużą liczbę studentów, natomiast pogarszającą się bazę lokalową

4 Rozwój naukowy Wydziału Socjologiczno-Historycznego wspieranie badań interdyscyplinarnych nad obszarem Polski południowo-wschodniej oraz obszarów przyległych (przygranicznych), w celu uczynienia z Wydziału liczącego się w skali całego kraju ośrodka tych badań w Polsce. Cel ten stanowi innowację w stosunku do bieżącej strategii, w której wskazano na dążenie do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju w możliwie szerokim zakresie specjalności badawczych w obrębie poszczególnych dyscyplin wspieranie badań interdyscyplinarnych nad obszarem Polski południowo-wschodniej oraz obszarów przyległych (przygranicznych), w celu uczynienia z Wydziału liczącego się w skali całego kraju ośrodka tych badań w Polsce. Cel ten stanowi innowację w stosunku do bieżącej strategii, w której wskazano na dążenie do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju w możliwie szerokim zakresie specjalności badawczych w obrębie poszczególnych dyscyplin

5 Rozwój naukowy, c.d. wspieranie zespołów badawczych, a także tworzenie warunków do tworzenia międzyinstytutowych zespołów badawczych w celu pogłębienia badań interdyscyplinarnych. Wsparcie to może przybrać formę np. wnioskowania do władz Uczelni o zmniejszenie pensum godzin zajęć wykładowców szczególnie zaangażowanych w realizację takich projektów, a także osób zaangażowanych w inne przedsięwzięcia o charakterze naukowym, np. redakcję czasopism naukowych, przygotowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych z programów europejskich wspieranie zespołów badawczych, a także tworzenie warunków do tworzenia międzyinstytutowych zespołów badawczych w celu pogłębienia badań interdyscyplinarnych. Wsparcie to może przybrać formę np. wnioskowania do władz Uczelni o zmniejszenie pensum godzin zajęć wykładowców szczególnie zaangażowanych w realizację takich projektów, a także osób zaangażowanych w inne przedsięwzięcia o charakterze naukowym, np. redakcję czasopism naukowych, przygotowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych z programów europejskich

6 Rozwój naukowy, c.d. dążenie do rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej Wydziału i jego jednostek, rozumianej jako tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, zabieganie o środki europejskie na ten cel, szczególnie z tych źródeł, które zajmują się finansowaniem współpracy ośrodków z sąsiadujących państw Europy Środkowo- Wschodniej. dążenie do rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej Wydziału i jego jednostek, rozumianej jako tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych, zabieganie o środki europejskie na ten cel, szczególnie z tych źródeł, które zajmują się finansowaniem współpracy ośrodków z sąsiadujących państw Europy Środkowo- Wschodniej.

7 Rozwój kształcenia na Wydziale Socjologiczno- Historycznym kontynuacja wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, jednak nie tylko ani przede wszystkim w wymiarze biurokratycznym, ale faktycznego podniesienia jakości kształcenia poprzez wysiłki w kierunku wprowadzenia nowych metod prowadzenia zajęć (np. wykład konwersatoryjny, zajęcia prowadzone poza budynkiem uczelni) czy upowszechnienia tych, które z powodzeniem są już realizowane na niektórych kierunkach (np. metoda projektowa na socjologii). W tym celu władze Wydziału będą zabiegać o wsparcie metodyczne kontynuacja wdrażania reformy szkolnictwa wyższego, jednak nie tylko ani przede wszystkim w wymiarze biurokratycznym, ale faktycznego podniesienia jakości kształcenia poprzez wysiłki w kierunku wprowadzenia nowych metod prowadzenia zajęć (np. wykład konwersatoryjny, zajęcia prowadzone poza budynkiem uczelni) czy upowszechnienia tych, które z powodzeniem są już realizowane na niektórych kierunkach (np. metoda projektowa na socjologii). W tym celu władze Wydziału będą zabiegać o wsparcie metodyczne

8 Rozwój kształcenia, c.d. otwarcie na e-learning - zachęcanie władz Uczelni do utworzenia platformy e-learningowej otwarcie na e-learning - zachęcanie władz Uczelni do utworzenia platformy e-learningowej wspieranie przedsięwzięć zmierzających do głębszego profilowania studiów, tj. kształcenia w większym zakresie na specjalnościach w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wspieranie przedsięwzięć zmierzających do głębszego profilowania studiów, tj. kształcenia w większym zakresie na specjalnościach w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wspieranie procesu tworzenia oryginalnych kierunków w jednostkach posiadających prawa habilitowania wspieranie procesu tworzenia oryginalnych kierunków w jednostkach posiadających prawa habilitowania

9 Rozwój kształcenia, c.d. dążenie do osiągnięcia większej spójności w zakresie studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale, np. poprzez powołanie kolegium kierowników studiów doktoranckich, które mogłoby opracować wspólne dla wszystkich kierunków zasady realizacji tych studiów dążenie do osiągnięcia większej spójności w zakresie studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale, np. poprzez powołanie kolegium kierowników studiów doktoranckich, które mogłoby opracować wspólne dla wszystkich kierunków zasady realizacji tych studiów wspieranie tworzenia studiów podyplomowych, m.in. poprzez ubieganie się na ten cel o środki europejskie w ramach life-long learning wspieranie tworzenia studiów podyplomowych, m.in. poprzez ubieganie się na ten cel o środki europejskie w ramach life-long learning dążenie do poszerzenia oferty przedmiotów prowadzonych w j. angielskim, w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych zainteresowanych studiowaniem na naszym Wydziale, a zarazem zwiększenie oferty studiów za granicą dla naszych studentów dążenie do poszerzenia oferty przedmiotów prowadzonych w j. angielskim, w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych zainteresowanych studiowaniem na naszym Wydziale, a zarazem zwiększenie oferty studiów za granicą dla naszych studentów

10 WIZERUNEK WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO- HISTORYCZNEGO położenie większego nacisku na rozwój wizerunku Wydziału jako innowacyjnego i wspierającego rozwój regionalny poprzez: położenie większego nacisku na rozwój wizerunku Wydziału jako innowacyjnego i wspierającego rozwój regionalny poprzez: udoskonalenie strony domowej Wydziału – jej zindywidualizowanie i podniesienie na poziom co najmniej równy poziomowi stron instytutów, strona domowa WS-H ma zapewnić większą przejrzystość działań władz Wydziału i poszczególnych jednostek udoskonalenie strony domowej Wydziału – jej zindywidualizowanie i podniesienie na poziom co najmniej równy poziomowi stron instytutów, strona domowa WS-H ma zapewnić większą przejrzystość działań władz Wydziału i poszczególnych jednostek

11 WIZERUNEK WYDZIAŁU, c.d. wspieranie aktywności w zakresie organizowania konferencji, szczególnie tych, które swoim zasięgiem tematycznym obejmują wszystkie dyscypliny reprezentowane na Wydziale wspieranie aktywności w zakresie organizowania konferencji, szczególnie tych, które swoim zasięgiem tematycznym obejmują wszystkie dyscypliny reprezentowane na Wydziale dążenie do ściślejszych powiązań z administracją publiczną (także gospodarczą) poprzez zapraszanie jej przedstawicieli na organizowane przez Wydział spotkania i konferencje, jak też zabieganie o zamówienia na wykonywanie badań, ekspertyz, itd. dążenie do ściślejszych powiązań z administracją publiczną (także gospodarczą) poprzez zapraszanie jej przedstawicieli na organizowane przez Wydział spotkania i konferencje, jak też zabieganie o zamówienia na wykonywanie badań, ekspertyz, itd.

12 WIZERUNEK WYDZIAŁU, c.d. dążenie do powołania zespołu interesariuszy z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, w celu konsultowania programów kształcenia i kierunków badań dążenie do powołania zespołu interesariuszy z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, w celu konsultowania programów kształcenia i kierunków badań rozwój współpracy ze szkołami średnimi, poprzez np. objęcie patronatem klas o profilu humanistycznym i społecznym w niektórych szkołach, organizowanie dla uczniów szkół średnich wykładów rozwój współpracy ze szkołami średnimi, poprzez np. objęcie patronatem klas o profilu humanistycznym i społecznym w niektórych szkołach, organizowanie dla uczniów szkół średnich wykładów

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Innowacyjna kontynuacja aktywna adaptacja Program wyborczy Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google