Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek kapitałowy zRynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek kapitałowy zRynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów."— Zapis prezentacji:

1 Rynek kapitałowy zRynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów wartościowych zRynek kapitałowy dzieli się na dwa segmenty: publiczny i niepubliczny

2 Rynek publiczny zPubliczny obrót papierami wartościowymi: proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu lub w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób lub do nie oznaczonego adresata

3 Rynek publiczny Rynek wtórnyRynek pierwotny Dochodzi na nim do sprzedaży nowych emisji akcji inwestorom Zawierane są na nim transakcje kupna - sprzedaży papierów wartościowych pomiędzy inwestorami

4 Rynek regulowany zRynek regulowany - rynek, na którym odbywa się wtórny obrót papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu publicznego Rynek regulowany Rynek nieurzędowyRynek urzędowy

5 Rynek regulowany zW obrębie rynku regulowanego wyróżnić można dwa segmenty: yRynek urzędowy: tworzony przez giełdy papierów wartościowych yRynek nieurzędowy: xgiełdowy tworzony przez spółki prowadzące giełdę xpozagiełdowy - tworzony przez spółki nie będące giełdami

6 Rynek kapitałowy publiczny Urzędowy Pozagiełdowy Rynek pierwotnyRynek wtórny Rynek regulowany Nieurzędowy Giełdowy Publiczny rynek kapitałowy

7 Rynek regulowany zNa prowadzenie rynku regulowanego należy uzyskać: - zezwolenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów (spółki prowadzące giełdę) - zezwolenie wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (spółki prowadzące rynek pozagiełdowy)

8 Rynek regulowany zSpółki organizujące regulowany rynek papierów wartościowych w Polsce: yGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.)- organizator urzędowego rynku giełdowego yCentralna Tabela Ofert S.A. (CeTO S.A.) - organizator nieurzędowego rynku pozagiełdowego

9 Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego w Polsce KPWiGKDPWInstyt. org.PośrednicyInwestorzy Nadzór nad obrotem Dopusz. do obrotu Nadzór nad emisją Rozliczanie transakcji GPW S.A. CeTO S.A. Biura maklerskie Banki Instytucje Osoby fizyczne

10 Papiery wartościowe notowane na GPW S.A. zAkcje - odpowiadają udziałowi ich właściciela w kapitale własnym spółki zObligacje - stwierdzają fakt zobowiązania się emitenta do spełnienia określonego świadczenia wobec ich posiadacza zInne: prawa poboru akcji, prawa do nowych akcji, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, warranty

11 Upublicznienie spółki- korzyści i wady zKorzyści: ypozyskanie kapitału yrynkowa wycena przedsiębiorstwa yzwiększenie wiarygodności dla kontrahentów yefekt marketingowy z Wady: ynakłady związane z upublicznieniem yobowiązki informacyjne

12 Jak pozyskać kapitał na giełdzie? zNajdogodniejszy dostęp MSP do rynku publicznego - Centralna Tabela Ofert S.A. zJedynie dwa kryteria dopuszczające: yprzygotowanie odpowiedniej dokumentacji ywobec emitenta nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe, otwarta likwidacja lub istnieć zagrożenie obrotu

13 Jak pozyskać kapitał na giełdzie? zCeTO S.A. - brak wymogów dotyczących: ywartości księgowej spółki ywartości kapitału akcyjnego yczasu działania spółki ywartości minimalnej emisji akcji ykondycji finansowej spółki (zysk)

14 Jak pozyskać kapitał na giełdzie? zCo jest wymagane? yzbadane sprawozdanie finansowe za okres minimum jednego kwartału yokreślenie powodów wejścia na rynek publiczny zNowelizacja ustawy PoPO zniosła konieczność uzyskiwania zgody od KPWiG na notowanie akcji. Obecnie dokonać się to może w drodze zawiadomienia

15 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zI. Podjęcie uchwały o publicznej emisji akcji spółki podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy yUchwała podjęta bezwzględną większością głosów yWZA zwołane przez ogłoszenie dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem yOkreślenie daty, godziny, miejsca, porządku obrad

16 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zII. Przygotowanie prospektu emisyjnego yCel: dostarczenie potencjalnym inwestorom rzetelnych, prawdziwych i kompletnych informacji o emitencie, oraz innych wskazanych przez prawo osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych prospektem papierach wartościowych i zasadach ich wprowadzenia

17 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zIII. Zawiadomienie KPWiG yJest to nowa możliwość, przewidziana specjalnie dla wejścia na rynek nieurzędowy yZawiadomienie musi zostać złożone w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub obrotu papierami yKPWiG może najpóźniej na 16 dni przed rozpoczęciem w/w działań zgłosić sprzeciw

18 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zIV. Złożenie wniosku do CeTO S.A. o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych yDecyzję podejmuje RN CeTO S.A. w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku yWniosek powinien zawierać m.in.: informacje nt. papierów wartościowych, struktury ich własności, terminu zawiadomienia KPWiG oraz uzasadnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu

19 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zV. Udostępnienie prospektu emisyjnego yPo dopuszczeniu akcji do obrotu yTermin ważności : 12 miesięcy od dnia bilansowego, na który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe zamieszczone w prospekcie yPubliczna oferta może zostać przeprowadzona w czasie, gdy prospekt jest aktualny yPrzeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży akcji musi mieć miejsce w terminie 3 miesięcy od daty publikacji prospektu

20 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zVI. Publikacja informacji o spółce yPo opublikowaniu prospektu spółka zobowiązana jest do wykonywania określonych ustawą obowiązków informacyjnych yInformacje dotyczyć mogą: zmian w prospekcie, zdarzeń mających wpływ na cenę lub wartość akcji yPonadto należy udzielać informacji bieżących i okresowych

21 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zVII. Zdeponowanie papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych yZawarcie umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych yKDPW zobowiązuje się nadzorować zgodność emisji z liczbą akcji znajdujących się w obrocie, obsługiwać zobowiązania emitentów wobec uprawnionych z akcji oraz rozliczać transakcje zawarte w publicznym obrocie yPowyższe usługi KDPW są płatne

22 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zVIII. Oferta publiczna yDziałania mające na celu zapewnienie powodzenia emisji - po publikacji prospektu, a przed ofertą akcji yWybór podmiotu, do którego skierowana jest emisja yUstalenie ceny - do momentu rozpoczęcia subskrypcji

23 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A. zIX. Wprowadzenie papierów do publicznego obrotu yZawarcie umowy przez emitenta z organizatorem rynku (CeTO S.A.) yPodjęcie przez Zarząd CeTO S.A. uchwały o wprowadzeniu papierów do obrotu: xdata rozpoczęcia obrotu (14 dni od podj. uchw.) xjednostka obrotu xsymbol papieru xrynek notowań


Pobierz ppt "Rynek kapitałowy zRynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google