Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów."— Zapis prezentacji:

1 Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów wartościowych Rynek kapitałowy dzieli się na dwa segmenty: publiczny i niepubliczny

2 Rynek publiczny Publiczny obrót papierami wartościowymi: proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu lub w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób lub do nie oznaczonego adresata

3 Dochodzi na nim do sprzedaży nowych emisji akcji inwestorom
Rynek publiczny Rynek publiczny Rynek pierwotny Rynek wtórny Dochodzi na nim do sprzedaży nowych emisji akcji inwestorom Zawierane są na nim transakcje kupna - sprzedaży papierów wartościowych pomiędzy inwestorami

4 Rynek regulowany Rynek regulowany - rynek, na którym odbywa się wtórny obrót papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu publicznego Rynek regulowany Rynek urzędowy Rynek nieurzędowy

5 Rynek regulowany W obrębie rynku regulowanego wyróżnić można dwa segmenty: Rynek urzędowy: tworzony przez giełdy papierów wartościowych Rynek nieurzędowy: giełdowy tworzony przez spółki prowadzące giełdę pozagiełdowy - tworzony przez spółki nie będące giełdami

6 Publiczny rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy publiczny Rynek pierwotny Rynek wtórny Rynek regulowany Urzędowy Nieurzędowy Giełdowy Pozagiełdowy Giełdowy

7 Rynek regulowany Na prowadzenie rynku regulowanego należy uzyskać: zezwolenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów (spółki prowadzące giełdę) zezwolenie wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (spółki prowadzące rynek pozagiełdowy)

8 Rynek regulowany Spółki organizujące regulowany rynek papierów wartościowych w Polsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.)- organizator urzędowego rynku giełdowego Centralna Tabela Ofert S.A. (CeTO S.A.) - organizator nieurzędowego rynku pozagiełdowego

9 Instytucje rynku kapitałowego
Instytucje rynku kapitałowego w Polsce KPWiG KDPW Instyt. org. Pośrednicy Inwestorzy Nadzór nad obrotem Nadzór nad emisją GPW S.A. Biura maklerskie Instytucje Dopusz. do obrotu Rozliczanie transakcji CeTO S.A. Banki Osoby fizyczne

10 Papiery wartościowe notowane na GPW S.A.
Akcje - odpowiadają udziałowi ich właściciela w kapitale własnym spółki Obligacje - stwierdzają fakt zobowiązania się emitenta do spełnienia określonego świadczenia wobec ich posiadacza Inne: prawa poboru akcji, prawa do nowych akcji, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, warranty

11 Upublicznienie spółki- korzyści i wady
pozyskanie kapitału rynkowa wycena przedsiębiorstwa zwiększenie wiarygodności dla kontrahentów efekt marketingowy Wady: nakłady związane z upublicznieniem obowiązki informacyjne

12 Jak pozyskać kapitał na giełdzie?
Najdogodniejszy dostęp MSP do rynku publicznego - Centralna Tabela Ofert S.A. Jedynie dwa kryteria dopuszczające: przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wobec emitenta nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe, otwarta likwidacja lub istnieć zagrożenie obrotu

13 Jak pozyskać kapitał na giełdzie?
CeTO S.A. - brak wymogów dotyczących: wartości księgowej spółki wartości kapitału akcyjnego czasu działania spółki wartości minimalnej emisji akcji kondycji finansowej spółki (zysk)

14 Jak pozyskać kapitał na giełdzie?
Co jest wymagane? zbadane sprawozdanie finansowe za okres minimum jednego kwartału określenie powodów wejścia na rynek publiczny Nowelizacja ustawy „PoPO” zniosła konieczność uzyskiwania zgody od KPWiG na notowanie akcji. Obecnie dokonać się to może w drodze zawiadomienia

15 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
I. Podjęcie uchwały o publicznej emisji akcji spółki podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Uchwała podjęta bezwzględną większością głosów WZA zwołane przez ogłoszenie dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Określenie daty, godziny, miejsca, porządku obrad

16 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
II. Przygotowanie prospektu emisyjnego Cel: dostarczenie potencjalnym inwestorom rzetelnych, prawdziwych i kompletnych informacji o emitencie, oraz innych wskazanych przez prawo osobach, ich sytuacji finansowej i prawnej oraz o objętych prospektem papierach wartościowych i zasadach ich wprowadzenia

17 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
III. Zawiadomienie KPWiG Jest to nowa możliwość, przewidziana specjalnie dla wejścia na rynek nieurzędowy Zawiadomienie musi zostać złożone w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem subskrypcji, sprzedaży lub obrotu papierami KPWiG może najpóźniej na 16 dni przed rozpoczęciem w/w działań zgłosić sprzeciw

18 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
IV. Złożenie wniosku do CeTO S.A. o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych Decyzję podejmuje RN CeTO S.A. w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku Wniosek powinien zawierać m.in.: informacje nt. papierów wartościowych, struktury ich własności, terminu zawiadomienia KPWiG oraz uzasadnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu

19 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
V. Udostępnienie prospektu emisyjnego Po dopuszczeniu akcji do obrotu Termin ważności : 12 miesięcy od dnia bilansowego, na który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe zamieszczone w prospekcie Publiczna oferta może zostać przeprowadzona w czasie, gdy prospekt jest aktualny Przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaży akcji musi mieć miejsce w terminie 3 miesięcy od daty publikacji prospektu

20 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
VI. Publikacja informacji o spółce Po opublikowaniu prospektu spółka zobowiązana jest do wykonywania określonych ustawą obowiązków informacyjnych Informacje dotyczyć mogą: zmian w prospekcie, zdarzeń mających wpływ na cenę lub wartość akcji Ponadto należy udzielać informacji bieżących i okresowych

21 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
VII. Zdeponowanie papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zawarcie umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych KDPW zobowiązuje się nadzorować zgodność emisji z liczbą akcji znajdujących się w obrocie, obsługiwać zobowiązania emitentów wobec uprawnionych z akcji oraz rozliczać transakcje zawarte w publicznym obrocie Powyższe usługi KDPW są płatne

22 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
VIII. Oferta publiczna Działania mające na celu zapewnienie powodzenia emisji - po publikacji prospektu, a przed ofertą akcji Wybór podmiotu, do którego skierowana jest emisja Ustalenie ceny - do momentu rozpoczęcia subskrypcji

23 Jak pozyskać kapitał na CeTO S.A.
IX. Wprowadzenie papierów do publicznego obrotu Zawarcie umowy przez emitenta z organizatorem rynku (CeTO S.A.) Podjęcie przez Zarząd CeTO S.A. uchwały o wprowadzeniu papierów do obrotu: data rozpoczęcia obrotu (14 dni od podj. uchw.) jednostka obrotu symbol papieru rynek notowań


Pobierz ppt "Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google