Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w programach kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w programach kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w programach kształcenia

2 Jolanta Urbanikowa, UW NOWY PARADYGMAT efekty uczenia się – spoiwo nowego paradygmatu kształcenia (centralny element reform związanych z Procesem Bolońskim) istotne co absolwent wie i umie; jest mniej istotne, w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności

3 za A.Kraśniewskim krajowe ramy kwalifikacji (KRK) standardy kształcenia programy studiów EFEKTY KSZTAŁCENIA zapewnianie jakości, akredytacja europejskie ramy kwalifikacji (ERK) Element konstrukcyjny nowego paradygmatu kształcenia

4 Jolanta Urbanikowa, UW DEFINICJA Efekty uczenia się określają, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu okresu kształcenia (wiedza, umiejętności, postawy) Kompetencje – zintegrowana, zinternalizowana wiedza, umiejętności i postawy (dynamiczna kombinacja) vs. Cele dydaktyczne – intencja uczącego

5 Jolanta Urbanikowa, UW RODZAJE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ogólne (generyczne) dziedzinowe szczegółowe - specyficzne dla danego programu studiów (i jego realizacji) SYLWETKA ABSOLWENTA

6 Jolanta Urbanikowa, UW ATRYBUTY EFEKTÓW obserwowalne osiągalne mierzalne jasno i prosto zdefiniowane nie lista pobożnych życzeń Stwierdzenia: po zakończeniu kształcenia/kursu/programu uczący będzie + czasownik w stronie czynnej

7 Jolanta Urbanikowa, UW WZORCE i PUNKTY ODNIESIENIA taksonomia Blooma Deskryptory Dublińskie (Ramy Kwalifikacji dla EOSzW) projekt TUNING projekt OECD DeSeCo Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Krajowe Ramy Kwalifikacji

8 Jolanta Urbanikowa, UW TAKSONOMIA BLOOMA Efekty w 1) domenie kognitywnej 2) domenie afektywnej 3) domenie psychomotorycznej 1)Wiedza – przywołanie i pamiętanie faktów 2)Zrozumienie – rozumienie i interpretacja wyuczonych informacji 3)Zastosowanie – wykorzystanie nabytych informacji w nowych sytuacjach 4)Analiza – rozbicie informacji na elementy składowe 5)Synteza – scalenie informacji 6)Ocena – formułowanie sądów dotyczących informacji w odniesieniu do celu

9 Jolanta Urbanikowa, UW WIEDZA Rozmieścić, zbierać, definiować, opisywać, wyliczyć, znaleźć, nazwać, pokazać, powiedzieć

10 Jolanta Urbanikowa, UW ZROZUMIENIE Powiązać, zmienić, wyjaśnić, zakwalifikować, skonstruować, przekształcić, opisać, rozróżnić, wyjaśnić, oszacować, generalizować, rozpoznawać, zilustrować, przetłumaczyć

11 Jolanta Urbanikowa, UW ZASTOSOWANIE Wdrażać, obliczać, zmieniać, wybierać, budować, pokazywać, rozwijać, znaleźć, ilustrować, interpretować, organizować, produkować, wybierać, rozwiązywać, uzywać

12 Jolanta Urbanikowa, UW ANALIZA Odnajdowanie wewnętrznych powiązań i idei – analaizować, ułozyc, rozbić, obliczać, kategoryzować, zaklasyfikować, porównać, powiązać, przedyskutować, rozpoznać, rozdzielać, podkreślać, oddzielać

13 Jolanta Urbanikowa, UW SYNTEZA Uzasadniać, zbierać, kategoryzować, komponować, kompilować, budować, rozwijać, wyjasniać, formułować, uogólniać, integrować, modyfikować, organizować, planować, przygotować, rekonstruować, podsumować

14 Jolanta Urbanikowa, UW OCENA Argumentować, oceniać, oszacować, porównać, dołączyć, konkludować, przekonać, krytykować, bronić, wyjaśniać, interpretować, polecać, wspierać, itd..

15 Jolanta Urbanikowa, UW DOMENA AFEKTYWNA – postawy i uczucia 1) percepcja 2)reagowanie 3) wartościowanie 4) hierarchizowanie 5) integrowanie przekonań i postaw Doceniać, akceptować, asystować, podejmować wyzwanie, demonstrować, dyskutować, łączyć, organizować, osądzać, wspierać, syntezować, kwestionować, doceniać, odnosic,

16 Jolanta Urbanikowa, UW DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA – fizyczne działania Koordynacja czynności umysłu i mięśni Posługiwać się, chwytać, działać, prezentować, rozróżniać (dotykiem), wykonywać

17 Jolanta Urbanikowa, UW OD PROGRAMU DO PRZEDMIOTU OD PRZEDMIOTU DO PROGRAMU Podejście tradycyjne i nowe

18 za A.Kraśniewskim minimum programowe Tworzenie programów studiów PROGRAM STUDIÓW zestaw przedmiotów podejście tradycyjne propozycje ze strony kadry

19 za A.Krasniewskim standardy kształcenia Tworzenie programów studiów szczegółowe efekty uczenia się misja uczelni opinie pracodawców i innych interesariuszy (wiedza, umiejętności, postawy) ? ? zapotrzebowanie na nowe zajęcia ? konieczność modyfikacji propozycji nowe podejście zestaw przedmiotów krajowa struktura kwalifikacji

20 za A.Krasniewskim PROGRAM STUDIÓW Tworzenie programów studiów szczegółowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, postawy) zestaw przedmiotów standardy kształcenia misja uczelni opinie pracodawców i innych interesariuszy krajowa struktura kwalifikacji

21 za A. Krasniewskim związane z kierunkiem kształcenia i profilem programu studiów (wiedza, umiejętności, postawy) MACIERZ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

22 Jolanta Urbanikowa, UW ECTS Przyporządkowanie ECTS zgodnie ze sztuką do wszystkich składników (przedmiotów) procesu dydaktycznego biorąc pod uwagę efekty uczenia się i nakład pracy niezbędny na ich opanowanie

23 Jolanta Urbanikowa, UW FORMUŁOWANIE EFEKTÓW Jasno napisanie Tak sformułowane aby dały się zmierzyć 5-8 efektów na moduł Unikać zwrotów: wiedzieć, rozumieć, nauczyć się, zapoznać się, być świadomym – niemierzalne i dwuznaczne Myśleć w kategoriach efektów dla studenta a nie intencji, zamierzeń dydaktycznych nauczyciela

24 Jolanta Urbanikowa, UW Cele dydaktyczne i efekty: Wiedzieć Rozumieć Zapoznać się Docenić przyswoić Rozróżnić Wybrać Wymienić Dostosować zidentyfikować

25 Jolanta Urbanikowa, UW POMIAR DYDAKTYCZNY Zbadanie czy efekty zostały osiągnięte Dopasowanie metody pomiaru do efektów Ocena kształtująca (formative) For learning Feedback wspomaganie Ocena podsumowująca (summative) Of learning Wystawienie oceny Tylko niektóre efekty są mierzone Ocenianie ciągłe (continuous)

26 Jolanta Urbanikowa, UW Techniki Pisemne: test, egzamin, zadanie domowe, esej Praktyczne: sprawdzian praktyczny, zadanie w laboratorium Ustne: egzamin ustny Projekt: indywidualny, grupowy, badania, praca projektowa, Portfolio Obserwacja Prezentacja

27 Jolanta Urbanikowa, UW KRYTERIA OCENY EFEKTU Efekt uczenia się kryteria ocenykryteriaocenykryteria Ocena 1Ocena 2Ocena 3zaliczoneNiezal. Po pomyślnym ukończeniu modułu student będzie umiał wykorzystać źródła do przedstawien ia dowodów na poparcie pewnych argumentów Doskonałe wykorzystani e źródeł wskazujące na umiejętność syntetyczneg o przedstawien ia dowodów oraz formułowani a wniosków Bardzo dobre wykorzystani e źródeł wskazujące na bardzo dobrą…. Dobre wykorzystani e….. Ograniczone wykorzystani e… Niewystarcza jące wykorzystani e…

28 Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia sięDziałania dydaktyczne (składowe procesu dydaktycznego) ocena Kognitywna (demonstrować: wiedzę, rozumienie, stosowanie, analizę, syntezę, ocenę Afektywna (integracja przekonań, idei, postaw) Psychomotoryczna (nabycie umiejętności fizycznych) Wykład Tutorial Dyskusja Ćwiczenia laboratoryjne Klinika Praca w grupie Seminarium Prezentacja w grupie studentów -egzamin na koniec modułu -Test wielokrotnego wyboru -esej -Sprawozdanie z eksperymentu i badań -Sprawdzian praktyczny -prezentacja posterowa -badanie kliniczne -prezentacja -portfolio -praca projektowa -wykonanie dzieła

29 Jolanta Urbanikowa, UW UZNAWANIE EFEKTÓW W systemie kształcenia formalnego Erasmus Most W ramach jednej uczelni z kształcenia pozaformalnego Kursy języków obcych ICT z uczenia się nieformalnego

30 Jolanta Urbanikowa, UW WALIDACJA EFEKTÓW Identyfikacja Weryfikacja Certyfikacja Nadanie kwalifikacji (świadectwa/dyplomu)

31 Jolanta Urbanikowa, UW PODSUMOWANIE 1.Zdefiniować cele 2.Sformułować efekty uczenia się 3.Opracować strategię nauczania i uczenia aby student osiągnął efekty 4.Zaprojektować pomiar dydaktyczny 5.Zmodyfikować treści oraz środki pomiaru zgodnie z informacja zwrotną


Pobierz ppt "Jolanta Urbanikowa, UW Efekty uczenia się w programach kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google