Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych
Polska Rama Kwalifikacji. Stan i perspektywy uczenia się dorosłych w Polsce w świetle projektu „Kwalifikacje po europejsku”. Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych

2 Konieczność uczenia się przez całe życie
Globalizacja Zmiany technologiczne Zmiany demograficzne Zmiany na rynku pracy Konieczność uczenia się przez całe życie

3 Bariery w uczeniu się przez całe życie w Polsce
związane z motywacją jednostek związane z obszarem edukacji formalnej związane z rynkiem szkoleń (edukacja pozaformalna) systemowe i instytucjonalne prawne finansowe

4 Definicja Europejskiej Ramy Kwalifikacji
Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W ERK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się. (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie)

5 ERK – system odniesienia systemów krajowych

6 Budowa krajowego systemu kwalifikacji
Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, zmienia podejście do edukacji, wzmacnia powiązania pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, wspiera mobilność pracowników i uelastycznia proces pozyskiwania kwalifikacji. Krajowy system kwalifikacji umożliwi łatwy, nieskrępowany rozwój zawodowy i osobisty na dowolnym etapie życia. Uczenie się przez całe życie jest niezbędnym elementem strategii indywidualnego sukcesu.

7 Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
Opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, służący większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji, stworzony dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności, zawiera on opis hierarchii poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów. Każdemu z tych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskiej Ramie Kwalifikacji.

8 Efekty uczenia się - definicje
W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji, podzielono na trzy następujące grupy: wiedza umiejętności kompetencje społeczne

9

10 Poziomy w Polskiej Ramie Kwalifikacji
1 2 3 4 5 6 7 8 ERK Stopień meta 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK uniwersalne Deskryptory generyczne I stopień gen. PRK Deskryptory generyczne II stopień gen. Właściwe dla edukacji ogólnej Właściwe dla szkolnictwa wyższego Właściwe dla edukacji zawodowej 10

11 Polska Rama Kwalifikacji (PRK) a uczenie się przez całe życie

12 Wdrożenie systemu, którego częścią jest Polska Rama Kwalifikacji daje możliwość zdobywania dyplomów, certyfikatów, świadectw bez względu na: formę kształcenia (w szkole, poza szkołą) czas kształcenia

13 Polska Rama Kwalifikacji – nasze podejście
System kwalifikacji, w tym Polska Rama Kwalifikacji Wiedza ekspercka Badania Debata Polska Rama Kwalifikacji – nasze podejście Badania naukowe, których wyniki mają dostarczyć niezbędnej wiedzy do zaprojektowania spójnego systemu kwalifikacji w Polsce Debata społeczna, która pozwala na uwzględnienie stanowiska uczestników systemu kwalifikacji i skorzystanie z ich doświadczeń Wiedza ekspertów krajowych i międzynarodowych 13

14 PRK z perspektywy podaży i popytu na kwalifikacje

15 Od wymagań uniwersalnych do pojedynczej kwalifikacji – podejście w PRK
PRK uniwersalna Wymagania określone w sposób najbardziej ogólny, nie specyfikujące obszaru kompetencji do których się odnoszą "Podramy" Wymagania określone w sposób bardziej szczegółowy ze wskazaniem obszaru kompetencji (ogólny, zawodowy, szkolnictwo wyższe) Poziom obszaru lub sektora Wymagania specyficzne dla danego obszaru kształcenia lub sektora, uwzględniajce wyróżniające dla tego obszaru lub sektora kompetencje (dystynktory) Kwalifikacja określony zestaw efektów uczenia się podlegający walidacji

16 Sektorowe ramy kwalifikacji: uwzględnienie specyfiki sektora
Przykład: sektor usług finansowych, poziom 4 Wiedza (...) potrafi zidentyfikować najważniejsze ryzyka instytucji finansowej, zasady i procesy zarządzania ryzykiem oraz wyjaśnić swoje miejsce w tym procesie Umiejętności (…)Potrafi przeprowadzić kompleksową analizę potrzeb klienta, uwzględniając sytuację makroekonomiczną, oraz przełożyć ją na ofertę odpowiednich produktów i usług bankowych i finansowych Kompetencje (…)Poczuwa się do odpowiedzialności za identyfikację problemów i przykładów nieefektywności w swoim otoczeniu pracy oraz proponowanie rozwiązań

17 Potencjalne efekty modernizacji systemu kwalifikacji
powszechność przyjmowania efektów uczenia się jako podstawowego punktu odniesienia przy tworzeniu programów kształcenia i szkoleń, co doprowadzi do zwiększenia efektywności procesów edukacyjnych, ułatwienie obywatelom zdobywania kwalifikacji w dogodny dla nich sposób, w dowolnym miejscu i czasie, umożliwienie uzyskania wiarygodnego poświadczenia nowych kompetencji nabytych poza kształceniem zorganizowanym,

18 Potencjalne efekty modernizacji systemu kwalifikacji
zagwarantowanie jakości i przejrzystości wszystkich elementów w systemie kwalifikacji a przez to zwiększenie zaufania do kwalifikacji oraz do podmiotów, które nadają kwalifikacje, zwiększenie przejrzystości polskich świadectw i dyplomów na rynku krajowym i europejskim, lepsze powiązanie krajowej oferty edukacyjnej z potrzebami społeczeństwa i rynku pracy optymalizacja kosztów uzyskania kwalifikacji.

19

20


Pobierz ppt "Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google