Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie programów studiów Marek Frankowicz Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 18.12.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie programów studiów Marek Frankowicz Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 18.12.2012."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie programów studiów Marek Frankowicz Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów,

2 Dwie sytuacje Modyfikacja już realizowanego programu Porównanie z KRK Porównanie z wzorcami międzynarodowymi Tworzenie nowego programu Program realizowany już w innych uczelniach Całkowicie nowy program (nowy pomysł na program)

3 Misja/wizja/strategia Należy jasno pokazać, że Nasz program studiów jest zgodny z misją uczelni Wpisuje się w realizację strategii uczelni Przyczynia się do rozwoju uczelni

4 Wejście / wyjście Należy w miarę dokładnie określić profil potencjalnego kandydata na dany kierunek studiów Studia I stopnia Maturzyści Osoby czynne zawodowo Absolwenci innych studiów Należy w miarę dokładnie określić możliwości pracy bądź dalszego kształcenia dla absolwentów danego kierunku studiów Studia I stopnia Kontynuacja tych samych studiów na studiach II stopnia Podjęcie studiów II stopnia na innym kierunku Podjęcie pracy zawodowej

5 Wejście / wyjście Należy w miarę dokładnie określić profil potencjalnego kandydata na dany kierunek studiów Studia I stopnia Maturzyści Osoby czynne zawodowo Absolwenci innych studiów Należy w miarę dokładnie określić możliwości pracy bądź dalszego kształcenia dla absolwentów danego kierunku studiów Studia I stopnia Kontynuacja tych samych studiów na studiach II stopnia Podjęcie studiów II stopnia na innym kierunku Podjęcie pracy zawodowej

6 Wejście / wyjście Należy w miarę dokładnie określić profil potencjalnego kandydata na dany kierunek studiów Studia II stopnia Absolwenci studiów I stopnia danego kierunku Absolwenci studiów I stopnia innego kierunku Osoby czynne zawodowo Należy w miarę dokładnie określić możliwości pracy bądź dalszego kształcenia dla absolwentów danego kierunku studiów Studia II stopnia Kontynuacja tych samych studiów na studiach III stopnia Podjęcie studiów I, II lub III stopnia na innym kierunku Podjęcie pracy zawodowej

7 Efekty kształcenia Należy realistycznie określić efekty kształcenia (sylwetkę absolwenta) dla danego kierunku studiów, biorąc pod uwagę, jakich kandydatów przyjmujemy Z tego, jak je określimy, będziemy rozliczani Czy wszyscy nasi absolwenci uzyskają zamierzone efekty kształcenia Sposób weryfikacji efektów kształcenia Przydatność efektów kształcenia w życiu osobistym i zawodowym UWAGA: ZDARZA SIĘ, ŻE PRZEPISY WEWNĄTRZUCZELNIANE UTRUDNIAJĄ, A NAWET UNIEMOŻLIWIAJĄ REALIZACJĘ ZAPISANYCH W PROGRAMIE STUDIÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. W takich przypadkach pytania typu jak to zrobić należy kierować do władz uczelni, a nie do Ministerstwa, PKA czy ekspertów bolońskich

8 § Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: 1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne); 2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów; 3) moduły kształcenia zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; 4) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta;

9 Efekty kształcenia: Taksonomia Benjamina Blooma Znajomość faktów: zdefiniować, wymienić, uporządkować, opisać… Rozumienie: opisać, objaśnić, zinterpretować, wybrać… Zastosowanie: wybrać, zastosować, znaleźć, przewidzieć, rozwiązać, naszkicować, sporządzić… Analiza: przeanalizować, skrytykować, zbadać, porównać, … Synteza: zaproponować, podsumować, zorganizować, … Ocena: podsumować, ocenić, przewidzieć, oszacować…

10 Wskaźniki ilościowe Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku studiów Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć na zajęciach z wychowania fizycznego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując moduły kształcenia podlegające wyborowi W przypadku programu studiów międzyobszarowych: procentowy udział punktów ECTS dla każdego z tych obszarów

11 Sylabus Dwie zasady Zupełność (wszystkie dane/informacje, które mogą być użyteczne) Prostota (nie mnożyć bytów ponad potrzebę) Charakter: baza danych Różne grupy docelowe (kandydaci na studia, studenci, pracodawcy, wykładowcy, PKA…) będą miały zróżnicowany dostęp do informacji Struktura Informacje techniczne (sekretariat) nazwa kursu, semestr, liczba godzin, kierownik kursu/modułu,,, Informacje merytoryczne (kierownik kursu/modułu) treści kształcenia, efekty kształcenia, metody dydaktyczne, ocenianie, literatura… Informacje dla PKA (ustalenia na poziomie uczelni, ściąga) bilans punktów ECTS, wskaźniki ilościowe Informacje jakościowe opinia studentów, opinia pracodawców, wprowadzane zmiany…


Pobierz ppt "Projektowanie programów studiów Marek Frankowicz Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów, 18.12.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google