Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ECTS - Przewodnik dla użytkowników Powiązanie nakładu pracy studenta z efektami uczenia się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ECTS - Przewodnik dla użytkowników Powiązanie nakładu pracy studenta z efektami uczenia się"— Zapis prezentacji:

1 ECTS - Przewodnik dla użytkowników Powiązanie nakładu pracy studenta z efektami uczenia się

2 Jolanta Urbanikowa2 ECTS - Przewodnik Styczeń 2009 ang./grudzień 2009 pol. Styczeń 2009 ang./grudzień 2009 pol. Opiera się na poprzedniej wersji: 2005 Opiera się na poprzedniej wersji: 2005 Uwzględnia aktualne wyniki wdrożenia Procesu Bolońskiego Uwzględnia aktualne wyniki wdrożenia Procesu Bolońskiego Rosnące znaczenie uczenia się przez całe życie Rosnące znaczenie uczenia się przez całe życie Tworzone Krajowe Ramy Kwalifikacji Tworzone Krajowe Ramy Kwalifikacji Szerokie stosowanie efektów uczenia się (np.. w kontekście kształcenia pozaformalnego) Szerokie stosowanie efektów uczenia się (np.. w kontekście kształcenia pozaformalnego)

3 Jolanta Urbanikowa3 ECTS Jest narzędziem pomocnym przy opracowaniu, opisywaniu i realizacji programów studiów oraz przyznawaniu kwalifikacji akademickich (dyplomów). ECTS wraz z ramami kwalifikacji opartych na efektach uczenia się sprawia, że programy studiów i kwalifikacje stają się bardziej czytelne, porównywalne i pozwala na łatwiejsze uznawanie kwalifikacji (dyplomów).

4 Jolanta Urbanikowa4 ECTS w EOSzW Dostęp, progresja, zapewnianie jakości, uznawanie efektów spoza systemu, informacja, porównywalność, mobilność, uczenie się przez całe życie Dostęp, progresja, zapewnianie jakości, uznawanie efektów spoza systemu, informacja, porównywalność, mobilność, uczenie się przez całe życie Punkty ECTS powiązane z efektami uczenia się – miara nakładu pracy niezbędnej dla opanowania zakładanych efektów uczenia się Punkty ECTS powiązane z efektami uczenia się – miara nakładu pracy niezbędnej dla opanowania zakładanych efektów uczenia się Efekty uczenia się – elementami konstrukcyjnymi stopni kształcenia, programów studiów, modułów, przedmiotów, zajęć Efekty uczenia się – elementami konstrukcyjnymi stopni kształcenia, programów studiów, modułów, przedmiotów, zajęć

5 Jolanta Urbanikowa5 ECTS Zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów uczenia się; jego celem jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania, walidacji kwalifikacji oraz ich składowych

6 Jolanta Urbanikowa6 ECTS Punkty ECTS: odzwierciedlają nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zakładanych w programie efektów uczenia się. Punkty ECTS: odzwierciedlają nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia zakładanych w programie efektów uczenia się. Efekty uczenia się: co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu uczenia się; odpowiadają deskryptorom poziomów w Europejskich i krajowych ramach kwalifikacji Efekty uczenia się: co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu uczenia się; odpowiadają deskryptorom poziomów w Europejskich i krajowych ramach kwalifikacji Nakład pracy: średni czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów i uzyskać założone efekty Nakład pracy: średni czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów i uzyskać założone efekty 60 punktów: roczny nakład pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i osiągniętym w roku akademickim efektom uczenia się. Wynosi przeważnie 1500 – 1800 h w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS = 25 – 30 h pracy. 60 punktów: roczny nakład pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i osiągniętym w roku akademickim efektom uczenia się. Wynosi przeważnie 1500 – 1800 h w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS = 25 – 30 h pracy.

7 Jolanta Urbanikowa7 Wskazówki praktyczne Rok akademicki – 36 – 40 tygodni, w tym 30 tygodni zajęć dydaktycznych; Rok akademicki – 36 – 40 tygodni, w tym 30 tygodni zajęć dydaktycznych; Roczny nakład pracy: 1500 – 1800 h = 60 ECTS Roczny nakład pracy: 1500 – 1800 h = 60 ECTS tygodniowy nakład pracy: 40 – 45 h = 1,5 ECTS tygodniowy nakład pracy: 40 – 45 h = 1,5 ECTS 1 tydzień studiów = 1,5 ECTS 1 tydzień studiów = 1,5 ECTS Przedmiot z 3 ECTS = 10% obciążenia semestralnego pracą Przedmiot z 3 ECTS = 10% obciążenia semestralnego pracą

8 Jolanta Urbanikowa8 Podstawowe cechy ECTS Służą do transferu i akumulacji Służą do transferu i akumulacji System zorientowany na studenta System zorientowany na studenta Outcome-oriented (nie input) Outcome-oriented (nie input) Odnoszą się do deskryptrów poziomów kształcenia (stopni) w ramie kwalifkacji (patrz deskryptory Dublińskie, deskryptory polskich ram kwalifikacji) Odnoszą się do deskryptrów poziomów kształcenia (stopni) w ramie kwalifkacji (patrz deskryptory Dublińskie, deskryptory polskich ram kwalifikacji) Punkty zawsze opisane w kategoriach poziomu, na jakim są przyznawane. Tylko punkty uzyskane na danym poziomie podlegają akumulacji i pozwalają na przyznanie danej kwalifikacji. Punkty zawsze opisane w kategoriach poziomu, na jakim są przyznawane. Tylko punkty uzyskane na danym poziomie podlegają akumulacji i pozwalają na przyznanie danej kwalifikacji. Punkty nie są przypisane raz na zawsze – monitoring i weryfikacja Punkty nie są przypisane raz na zawsze – monitoring i weryfikacja

9 Jolanta Urbanikowa9 Przyporządkowanie ECTS Każdemu komponentowi edukacyjnemu: formalnie wyodrębnionemu opartemu na efektach uczenia się elementowi procesu dydaktycznego Każdemu komponentowi edukacyjnemu: formalnie wyodrębnionemu opartemu na efektach uczenia się elementowi procesu dydaktycznego Z każdym komponentem związany jest spójny zbiór efektów, nakład pracy, liczba punktów ECTS, formy oceny, kryteria oceny i zaliczenia Z każdym komponentem związany jest spójny zbiór efektów, nakład pracy, liczba punktów ECTS, formy oceny, kryteria oceny i zaliczenia

10 Jolanta Urbanikowa10 Przyporządkowanie ECTS Dokonuje się w ramach tworzenia programu studiów (zgodnie z Ramami i innymi regulacjami) Dokonuje się w ramach tworzenia programu studiów (zgodnie z Ramami i innymi regulacjami) –Uzgodnienie profilu studiów (cele uzgodnione z tzw. interesariuszami) i powiązanych z nim efektów –Efekty dla programu –Efekty dla poszczególnych komponentów –w porozumieniu ze studentami Od dołu: prowadzący zajęcia wyceniają swój przedmiot; następnie proces analizowania i oceniania; konsensus na podstawie dyskusji, pamiętając o warunkach brzegowych (w efekcie każdy przedmiot może mieć inną liczbę punktów) Od dołu: prowadzący zajęcia wyceniają swój przedmiot; następnie proces analizowania i oceniania; konsensus na podstawie dyskusji, pamiętając o warunkach brzegowych (w efekcie każdy przedmiot może mieć inną liczbę punktów) Od góry: standardowa wielkość komponentu edukacyjnego – moduł – w uczelni, na wydziale; prowadzący dopasowują możliwe efekty do założonej objętości przedmiotów. Od góry: standardowa wielkość komponentu edukacyjnego – moduł – w uczelni, na wydziale; prowadzący dopasowują możliwe efekty do założonej objętości przedmiotów.

11 Jolanta Urbanikowa11 Przyporządkowanie ECTS Wady i zalety: Od dołu: swoboda w formułowaniu efektów, problemy w zbieraniu punktów na studiach między- i wielokierunkowych, prowadzonych wspólnie Od dołu: swoboda w formułowaniu efektów, problemy w zbieraniu punktów na studiach między- i wielokierunkowych, prowadzonych wspólnie Od góry: bardziej elastyczne ścieżki studiowania między kierunkowego, kształtowanie efektów bardziej ograniczone. Od góry: bardziej elastyczne ścieżki studiowania między kierunkowego, kształtowanie efektów bardziej ograniczone.

12 Jolanta Urbanikowa12 Szacowanie nakładu Dla wszystkich komponentów Dla wszystkich komponentów Czas całkowity na osiągnięcie efektów Czas całkowity na osiągnięcie efektów Czas średni, średniego studenta Czas średni, średniego studenta Należy uwzględnić środowisko uczenia się, wielkość grupy dla typowych zajęć, bazę dydaktyczną Należy uwzględnić środowisko uczenia się, wielkość grupy dla typowych zajęć, bazę dydaktyczną Monitorowanie, weryfikacja Monitorowanie, weryfikacja

13 Jolanta Urbanikowa13 Dokumenty ECTS 1. Katalog przedmiotów (w języku angielskim, wersja elektroniczna, łatwo dostępny, pełna informacja (w tym sylabusy) zgodna z wytycznymi) 2. Porozumienie o programie zajęć 3. Wykaz zaliczeń 4. Poświadczenie uznania zaliczeń

14 Jolanta Urbanikowa14 Jakość i ECTS Odpowiednie organy uczelni Odpowiednie organy uczelni Zgodnie z regulacjami krajowymi oraz Standardami i wskazówkami ….. Zgodnie z regulacjami krajowymi oraz Standardami i wskazówkami ….. –Instytucje powinny posiadać mechanizmy zatwierdzania, przeglądów okresowych i monitorowania oferowanych programów. zapewnianie jakości obejmuje: opracowanie i publikację wyczerpujących opisów wymaganych efektów uczenia się, stała kontrolę tworzenia programów i ich treści, publikowanie informacji ilościowych i jakościowych na temat oferowanych programów i dyplomów… W odniesieniu do ECTS i efektów: coroczny monitoring, weryfikacja, publikowanie informacji W odniesieniu do ECTS i efektów: coroczny monitoring, weryfikacja, publikowanie informacji

15 Jolanta Urbanikowa15 Tabela ocen ECTS Zamiast obecnie stosowanej skali ocen ECTS i przeliczania ocen krajowych proponuje się Zamiast obecnie stosowanej skali ocen ECTS i przeliczania ocen krajowych proponuje się Opracowanie tabeli rozkładu ocen w uczelni Opracowanie tabeli rozkładu ocen w uczelni –Procent studentów, którzy otrzymali daną ocenę krajową –Tabela uwzględniająca oceny wystawione w ciągu ostatnich 2 lat –Na danym kierunku studiów lub w ramach jednorodnych programów studiów, lub w ramach szerszych dziedzin lub dyscyplin (np. 8 takich dziedzin, jakie będą wyróżnione dla potrzeb Krajowych Ram Kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacja OECD)

16 Jolanta Urbanikowa16 ZADANIA Re/definicja programów: katalog przedmiotów weryfikacja Re/definicja programów: katalog przedmiotów weryfikacja Zdefiniowanie i opis komponentów edukacyjnych: przedmiotów Zdefiniowanie i opis komponentów edukacyjnych: przedmiotów Przyporządkowanie ECTS – monitoring i weryfikacja Przyporządkowanie ECTS – monitoring i weryfikacja Weryfikacja informacji o programach – szczegółowe sylabusy oparte na efektach Weryfikacja informacji o programach – szczegółowe sylabusy oparte na efektach Dla każdego programu, modułu, kursu, zajęć Dla każdego programu, modułu, kursu, zajęć Wersja angielskojęzyczna (sic!) Wersja angielskojęzyczna (sic!)


Pobierz ppt "ECTS - Przewodnik dla użytkowników Powiązanie nakładu pracy studenta z efektami uczenia się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google