Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI czyli rewolucja w uczeniu Koszalin, 10.12.2010 Prof. nadzw dr hab.inż.Bronisław Słowiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI czyli rewolucja w uczeniu Koszalin, 10.12.2010 Prof. nadzw dr hab.inż.Bronisław Słowiński."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI czyli rewolucja w uczeniu Koszalin, Prof. nadzw dr hab.inż.Bronisław Słowiński

2 2 Widmo rewolucji krąży nad nami ? Rusza wielka rewolucja edukacyjna (Polska – Fakty 24)

3 3 1.Masowe kształcenie młodzieży 2.Trudne określenie zakresu danego zawodu 3.Stopniowe zanikanie powtarzalnych zadań w pracy 4.Kształcenie dla zatrudnialności a nie dla zatrudnienia 5.Wzrost tzw. kompetencji miękkich Dlaczego potrzebne są zmiany ???

4 4 Szkoła nasza jest o epokę spóźniona za zmianami jej otoczenia, jest kagańcem służącym wykluczaniu społecznemu oraz okupacji umysłów i serc przez obce idee oraz stare i nowe mity. (prof. Z. Kwieciński, prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Przesłanki rewolucji w edukacji

5 5 1. Zmiana programów szkolenia. 2. Zmiana sposobu myślenia nauczycieli. 3. Zmiana paradygmatu kształcenia. Są dwa podstawowe narzędzia rewolucji w edukacji (WŁ.Zielicz):

6 6 Programy, choćby najpiękniej zapisane, nie uczą ani nie wychowują. Robi to nauczyciel. Zmiana programów

7 7 Zmiana myślenia nauczyciela Nauczyciel dla ucznia jest nie tylko tym, który uczy, lecz przede wszystkim tym, który wskazuje drogę. Po to, aby tę drogę wskazywać, sam musi ją odnaleźć w sobie. (prof. Jarosław Rudniański)

8 8 zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.... myślenia. (Henry Ford 1913r.) Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; Zmiana paradymatu

9 9 Europejski dokument dotyczący przestrzeni edukacyjnej MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM przyjmuje, że podstawą wszelkich działań w zakresie edukacji jest przeświadczenie, że: Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia kształcenie służy przyszłości, nauka – gospodarce, wiedza – rozwojowi. PROCES BOLOŃSKI - 47 państw

10 10 Europa bez granic w zakresie szkolnictwa wyższego wraca do najlepszych tradycji, sięgających czasów Kopernika: odkrywa na nowo wartość zdobywania wiedzy w kilku różnych ośrodkach akademickich. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zadeklarowały utworzenie krajowych ram kwalifikacji.

11 11 Krajowe Ramy Kwalifikacji Jaką drogą iść??

12 12 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to szczególna metoda opisu kształcenia, jakie polskie uczelnie oferują studentom. Istotą zmiany jest przeniesienie uwagi z procesu kształcenia na jego efekty rewelucyjna zmiana paradgmatu

13 13 Główne cele wprowadzenia Polskich Ram Kwalifikacji Dla studentów - przejście z systemu kształcenia opartego na nauczaniu i treściach programowych" do systemu opartego na efektach uczenia się. Dla uczelni oznacza to swobodę tworzenia nazwy i programu kierunków studiów.

14 14 1.Znikną obowiązujące kierunki studiów 2.Znikną wytyczne ministerialne (standardy) 3.Nastąpi zróżnicowanie autonomii uczelni w zakresie programowym 4.Nastąpi zmiana charakteru oceny jednostki dokonywana przez PKA Co wyniknie z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji? 4 z

15 15 Bolońskie Ramy Kwalifikacji Struktura szkolnictwa wyższego Europejskie Ramy Kwalifikacji Efekty kształcenia KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Krajowe Ramy Kwalifikacji 3 stopnie studiów 8 poziomów kompetencji My tu

16 16 Efekty kształcenia oznaczają określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu kształcenia się, w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Jest to język opisu kompetencji, który ma być zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych procesem kształcenia. Czym są efekty kształcenia? Efekty kształcenia powinny być sprawdzalne (obserwowalne, mierzalne) przez instytucję prowadzącą kształcenie.

17 17 Podejście to wyróżnia się dwiema cechami: - opisy sformułowane są w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia w uczelni. - obciążenia studentów i efekty ich pracy wyceniane są za pomocą europejskiego systemu ECTS.. Pozwoli to na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w różnych uczelniach w całej Europie

18 18 Dla każdego kierunku studiów – już istniejącego lub całkiem nowego – uczelnia powinna starannie przemyśleć i opisać zamierzone efekty kształcenia. Na ich podstawie należy zaprojektować program kształcenia, prowadzący studentów różnymi ścieżkami (zależnie od indywidualnych predyspozycji) poprzez jego moduły tak, by jak najefektywniej osiągnęli zamierzone efekty. Zalecenia Krajowych Ram Kwalifikacji

19 19 EFEKTY UCZENIA SIE 1. Treści programowe 2. Narzędzia dydaktyczne 3. Metody oceny 4. ECTS ? ?? ? Rok studiów to konieczność uzyskania 60 ECTS (1 ECTS to godzin pracy studenta). Rok studiów to łączne obciążenie 1500 do 1800 godz.

20 20 Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji obejmuje: 1. Nowe zasady tworzenia programów. 2. Nowa akredytacja. 3. Nowy wewnętrzny system zapewnienia jakości gwarantujący: misję właściwą dla placówki edukacji wyższej, zaprojektowanie programu na bazie zamierzonych efektów uczenia się, prowadzenie procesu dydaktycznego stosownie do zamierzeń, pomiar uzyskanych efektów, wykazanie komisji akredytującej spójności założeń i realizacji oraz wiarygodności uzyskania założonych efektów - samoocena. Procedura naszych działań

21 21 Umiejętności (w kontekście ERK) mogą być umysłowe/kognitywne (myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów); oznaczają one zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Wiedza (w kontekście ERK) może być teoretyczna lub faktograficzna i która oznacza efekt przyswajania informacji przez uczenie się; jest ona zbiorem opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki; Kompetencje personalne i społeczne (w kontekście ERK) określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii; oznaczają one potwierdzoną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub w nauce oraz w karierze zawodowej i rozwoju osobowym.

22 22 UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE Opis dla obszaru UA1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie UA2 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole UA3 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej UA4 Ma umiejętność samokształcenia się Przykład opisu umiejętności według krajowych Ram Kwalifikacji

23 23 Efekty kształceniaModuły kształcenia (przedmioty) Umiejętności ogólne (niezwiązane lub luźno związane z obszarem kształcenia P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 K1K1 K2K2 K3K3 K4K4 K5K5 S1S1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski xx x x potrafi pracować indywidualnie i w zespole x xx potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej x x x ma umiejętność samokształcenia się x podstawowe umiejętności potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań xx x x Przykład macierzy efektów (co? w jakim przedmiocie)


Pobierz ppt "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI czyli rewolucja w uczeniu Koszalin, 10.12.2010 Prof. nadzw dr hab.inż.Bronisław Słowiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google