Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym dla studentów i absolwentów uczelni wyższych: zatrudnialność, efekty kształcenia, internacjonalizacja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym dla studentów i absolwentów uczelni wyższych: zatrudnialność, efekty kształcenia, internacjonalizacja,"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym dla studentów i absolwentów uczelni wyższych: zatrudnialność, efekty kształcenia, internacjonalizacja, ramy kwalifikacji Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, 11 lutego 2010 Maria Próchnicka Efekty uczenia się Definicja i rola w kształtowaniu programów studiów

2 Tworzenie programów kształcenia podejście tradycyjne STANDARDY KSZTAŁCENIA PROGRAM 1 EFEKT UCZENIA SIĘ 1 EFEKT UCZENIA SIĘ 2 PROGRAM 2 PROGRAM n Rys. wg P. Rzodkiewicz, Krajowa Struktura Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Kościelisko, 23 lutego 2008, http://www.psrp.org.pl/zalaczniki/23.02.08%20KD%20Koscelisko.pdf

3 Tworzenie programów kształcenia nowe podejście MISJA UCZELNI PROFIL EFEKTY UCZENIA SIĘ PROGRAM KSZTAŁCENIA 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 2 PROGRAM KSZTAŁCENIA n Rys. wg P. Rzodkiewicz, Krajowa Struktura Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Kościelisko, 23 lutego 2008, http://www.psrp.org.pl/zalaczniki/23.02.08%20KD%20Koscelisko.pdf

4 Definicja Efekty kształcenia: stwierdzenia określające, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub potrafić zrobić po zakończeniu okresu kształcenia [Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, 2005] Efekty kształcenia to sformułowania opisujące, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub umieć zademonstrować po zakończeniu procesu kształcenia [projekt TUNING, 2006] Efekty uczenia się oznaczają określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji [Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), 2008] Efekty uczenia się oznaczają stwierdzenie tego, co uczący się wie, co rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji [ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)]

5 EFEKTY UCZENIA SIĘ EFEKTY UCZENIA SIĘ WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną UMIEJĘTNOŚCI zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów) UMIEJĘTNOŚCI zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów) KOMPETENCJE udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii KOMPETENCJE udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r.

6 KWALIFIKACJA JEDNOSTKA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ EFEKTY UCZENIA SIĘ

7 EFEKTY UCZENIA SIĘ EFEKTY UCZENIA SIĘ OCENA metody i procesy prowadzące do określenia zakresu, w jakim uczący się faktycznie przyswoił określoną wiedzę, opanował określone umiejętności i zdobył określone kompetencje OCENA metody i procesy prowadzące do określenia zakresu, w jakim uczący się faktycznie przyswoił określoną wiedzę, opanował określone umiejętności i zdobył określone kompetencje UZNAWANIE proces oficjalnego poświadczania uzyskanych efektów uczenia się poprzez przyznanie pełnych kwalifikacji lub ich elementów składowych - jednostek uczenia się UZNAWANIE proces oficjalnego poświadczania uzyskanych efektów uczenia się poprzez przyznanie pełnych kwalifikacji lub ich elementów składowych - jednostek uczenia się WALIDACJA proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty uczenia się uzyskane przez uczącego się odpowiadają konkretnym efektom wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji WALIDACJA proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty uczenia się uzyskane przez uczącego się odpowiadają konkretnym efektom wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r.

8 Taksonomia Blooma DOMENA AFEKTYWNA DOMENA POZNAWCZA DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA

9 ocena ( evaluation) synteza ( synthesis) analiza ( analysis) zastosowanie ( application) zrozumienie ( comprehension) wiedza ( knowledge) Taksonomia Blooma Domena poznawcza

10 Taksonomia Blooma Domena afektywna (postawy i uczucia) charakteryzowanie ( characterisation ) organizowanie ( organisation ) wartościowanie ( valuing ) odpowiadanie ( responding ) otrzymywanie ( receiving )

11 WIEDZA zbierać, definiować, opisywać, powtarzać, badać, znajdować, identyfikować, nazywać, wymieniać, zapamiętywać, porządkować, prezentować, cytować, rozpoznawać, relacjonować, reprodukować, wskazywać, określać, opowiadać Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: M. Domańskiej. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf [odczyt: 8.02.2010]. http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyki szczegółowej umie wymienić kryteria oceny programów komputerowych do obsługi elektronicznych archiwów rozpoznaje znaki korektorskie

12 ROZUMIENIE kojarzyć, zmieniać, wyjaśniać, klasyfikować, konstruować, przedstawiać, przeciwieństwa, bronić, opisywać, różnicować, dyskutować, rozróżniać, szacować, wyjaśniać, generalizować, ilustrować, przepowiadać, przewidywać, zdawać relację, rozwiązywać, tłumaczyć Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: M. Domańskiej. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatr udnialnosc_120509.pdf [odczyt: 8.02.2010]. http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatr udnialnosc_120509.pdf rozróżnia współczesne koncepcje i perspektywy teoretyczne i praktyczne związane z użytkownikami bibliotek i Informacji wyjaśnia dylematy związane z subiektywnością, zależnością oraz trudnością bezpośredniego pomiaru jakości identyfikuje uczestników procesów komunikacyjnych

13 ZASTOSOWANIE stosuje, ocenia, oblicza, zmienia, wybiera, oblicza, konstruuje, demonstruje, rozwija, bada, ilustruje, manipuluje, modyfikuje, organizuje, przygotowuje, produkuje, tworzy, wskazuje, przygotowuje harmonogram, schemat, szkicuje, używa Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: M. Domańskiej. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf [odczyt: 8.02.2010]. http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf organizuje proces tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizowania danych bada przyczyny zachowań czytelniczych tworzy prowizorium i plan budżetowy

14 ANALIZA analizować, oceniać, rozumieć strukturę organizacyjną, myślową, kategoryzować, porządkować, klasyfikować, poddawać krytycznemu osądowi, ilustrować,, kwestionować, badać, eksperymentować, testować, dzielić Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: M. Domańskiej. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf [odczyt: 8.02.2010]. http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf kategoryzuje czynniki wpływające na własną satysfakcję zawodową porównuje i poddaje krytycznemu osądowi organizację systemu kształcenia, plany i programy studiów ocenia obowiązujący stan prawny (oraz jego zmiany) w odniesieniu do konkretnych zagadnień/dziedzin życia

15 SYNTEZA organizować, zestawiać, kategoryzować, łączyć, kompilować, opracowywać, tworzyć, projektować, zarządzać, modyfikować, przygotowywać, proponować, reorganizować, integrować, planować, dokonywać podsumowania Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: M. Domańskiej. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnosc_120 509.pdf [odczyt: 8.02.2010]. http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnosc_120 509.pdf projektuje rozwiązania usprawniające system komunikacji naukowej adekwatne do potrzeb naukowców planuje i opracowuje projekt badań łączy podstawowe mechanizmy rynkowe z rozwojem i charakterem zasobów, procesów i systemów informacyjnych

16 OCENA ocenić, oszacować, wybrać, wyciągnąć wnioski, krytykować, decydować, wyjaśniać, interpretować, uzasadniać, mierzyć, przewidywać, nadawać miary, rangować, rekomendować, podsumowywać, walidować Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: M. Domańskiej. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf [odczyt: 8.02.2010]. http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/29/292/MD_zatrudnialnos c_120509.pdf interpretuje zjawiska i procesy informacyjne w kategoriach ekonomicznych uzasadnia wybór strategii PR w bibliotekach ocenia i dokonuje wyboru narzędzi wyszukiwania i zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie

17 DOMENA EMOCJONALNA doceniać, akceptować, asystować, podejmować wyzwanie, demonstrować, dyskutować, łączyć, organizować, osądzać, wspierać, syntezować, kwestionować, odnosić Dobór i tłumaczenie czasowników na podstawie: J. Urbanikowej. Efekty uczenia się w programach kształcenia. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.bjk.uw.edu.pl/files/ppt/2009_11_26_urbanik owa_efekty1.ppt [odczyt: 8.02.2010]. http://www.bjk.uw.edu.pl/files/ppt/2009_11_26_urbanik owa_efekty1.ppt akceptuje konieczność krytycznego podejścia do zasobów informacyjnych docenia znaczenie samodzielnego, permanentnego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu dziedziny studiów i dziedzin pokrewnych szanuje zasady zróżnicowania i indywidualizacji programów kształcenia

18 Przykład efektów kształcenia/uczenia się zdefiniowanych dla modułu Ekonomia przez dr Noela Woodsa z University College Cork w Irlandii 1. rozpoznaje główne wskaźniki giełdowe, 2. opisuje główne wskaźniki ekonomiczne i rozróżnia je, 3. interpretuje Irlandzki Dochód Narodowy ( Irish National Income ) oraz rachunki wydatków ( expenditure accounts ), 4. dokonuje rozróżnienia pomiędzy polityką monetarną a fiskalną, 5. dokonuje kalkulacji ekonomicznych, które umożliwiają studentowi większe docenianie pojęć ekonomicznych, 6. poddaje krytyce decyzje budżetowe, posługując się kryteriami ekonomicznymi, 7. sporządza i interpretuje rachunki firmy i współczynniki rachunkowe, 8. opracowuje odpowiednią politykę budżetową w odpowiedzi na zmiany w cyklu ekonomicznym, 9. ocenia rządową politykę fiskalną Na podstawie: Efekty kształcenia jako podstawa budowy programów studiów. Pomocne informacje. [Dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://www.bjk.uw.edu.pl/files/pdf/efekty_ksztalcenia_pomoc.pdf [odczyt: 8.02.2010 ]http://www.bjk.uw.edu.pl/files/pdf/efekty_ksztalcenia_pomoc.pdf

19 OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DESKTYPTORY OGÓLNE (GENERYCZNE) np. DESKRYPTORY DUBLIŃSKIE Wiedza i rozumienie Wykorzystywanie w praktyce wiedzy i zdolności rozumienia Ocena i formułowanie sądów Umiejętność komunikacji Umiejętność uczenia się DESKRYPTORY SPECYFICZNE DLA DZIEDZINY/ DYSCYPLINY / BRANŻY… np.. EUR- ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes Knowledge and Understanding Engineering Analysis Engineering Design Investigations Engineering Practice Transferable Skills

20

21 Efekty uczenia się a kandydaci, studenci, absolwenci sprzyjają przemyślanym wyborom kierunku/programu kształcenia sprzyjają samookreśleniu się absolwenta, kształtują świadomość zakresu własnej wiedzy i umiejętności pomagają w zdefiniowaniu luk w wiedzy i niedostatków umiejętności oraz określeniu kierunku kontynuowania kształcenia, w celu ich uzupełnienia przyczyniają się do przejrzystości charakterystyki absolwenta (np. w CV lub innych dokumentach) sprzyjają zróżnicowaniu i zindywidualizowaniu opisów kompetencji absolwentów (nie tylko kompetencje ogólne (uniwersalne), ale także kompetencje właściwe dla dziedziny/dyscypliny/branży) podnoszą konkurencyjność absolwentów uczelni na rynku pracy

22 Cel Upowszechnienie stosowania opisu kwalifikacji w kategoriach efektów uczenia się w obszarze edukacji i rynku pracy


Pobierz ppt "Seminarium Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym dla studentów i absolwentów uczelni wyższych: zatrudnialność, efekty kształcenia, internacjonalizacja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google