Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje ogólne na temat projektu: „Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim” Alicja Borzęcka-Szajner Wyższa Szkoła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje ogólne na temat projektu: „Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim” Alicja Borzęcka-Szajner Wyższa Szkoła."— Zapis prezentacji:

1 Informacje ogólne na temat projektu: „Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim” Alicja Borzęcka-Szajner Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Administracji w Lublinie

2 Informacje na temat finansowania i czasu realizacji projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu: r. Projekt ma charakter badawczy

3 Cele szczegółowe projektu
Określenie zasięgu bezdomności i jego dynamiki w województwie lubelskim Określenie cech społeczno-demograficznych osób bezdomnych w regionie Rozpoznanie procesu wchodzenia w bezdomność i marginalizacji

4 Cele szczegółowe projektu c.d.
Zdiagnozowanie potrzeb osób bezdomnych z punktu widzenia ich samych i instytucji wsparcia Zdiagnozowanie i ocena funkcjonowania systemu wsparcia i pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego Upowszechnienie wyników diagnozy

5 Proces badawczy Proces badawczy prowadzony był na terenie 4 miast: Biała Podlaska, Lublin, Chełm, Zamość Badania przeprowadzali 3 specjaliści ds. badań (pracownicy naukowo-dydaktyczni WSPA) tj. dr Joanna Bielecka-Prus, dr Renata Maciejewska, oraz dr Paweł Rydzewski wspierany przez grupę 15 ankieterów – studentów WSPA. Na proces badawczy złożyły się 4 typy badań tj. analiza dokumentów urzędowych, indywidualne wywiady pogłębione, indywidualne wywiady kwestionariuszowe, grupowe wywiady zogniskowane.

6 Analiza dokumentów urzędowych
Badaniem objęto ponad 20 instytucji Kluczowe pytania badawcze: Ile osób bezdomnych korzysta z pomocy instytucjonalnej na terenie województwa lubelskiego? jakie instytucje zajmują się pomocą osobom bezdomnym? jakie formy pomocy przeważają? jakimi środkami dysponują instytucje i jak je wykorzystują?

7 Analiza dokumentów urzędowych
W trakcie tego badania zastosowano: analizę dokumentów zastanych i aktów prawnych Badanie zostało zrealizowane przez dr Joannę Bielecką-Prus oraz dr Renatę Maciejewską w okresie grudzień 2009 r. – marzec 2010 r.

8 Indywidualne wywiady kwestionariuszowe
Wywiady zostały przeprowadzone na grupie 500 osób bezdomnych z całego województwa lubelskiego. Właściwe badania zostało poprzedzone badaniem pilotażowym, którym objęto 25 osób bezdomnych Ankieterzy przeprowadzali wywiady głównie w schroniskach dla bezdomnych, noclegowniach, dworcach PKP, itd. Właściwe wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone w okresie styczeń - marzec 2010 r. Badania koordynował spec. ds. badań dr Paweł Rydzewski

9 Indywidualne wywiady pogłębione
Indywidualnymi wywiadami pogłębionymi objęto 20 osób bezdomnych, w tym 14 mężczyzn i 6 kobiet Badane były osoby korzystające z instytucji wsparcia, przebywające na terenie ośrodków lub korzystające z posiłków Badanie realizowane było w okresie luty-marzec 2010 r. Badania przeprowadziły: dr Joanna Bielecka-Prus oraz dr Renata Maciejewska

10 Grupowe wywiady zogniskowane
Badanie zostało przeprowadzone w czterech miastach na grupie 30 osób, grupa focusowa liczyła od 6 do 9 osób. W grupie badanych 18 osób stanowili przedstawiciele instytucji pozarządowych, zaś 12 osób były to instytucje samorządowe Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2010 r. przez dr Joannę Bielecką-Prus oraz dr Renatę Maciejewską

11 Raporty cząstkowe z badań
W toku badań powstały 4 raporty cząstkowe Raporty cząstkowe udostępnione zostały na stronie internetowej projektu (zakładka raporty):

12 Raport końcowy z badań W toku badań powstał raport końcowy z badań w formie recenzowanej publikacji książkowej pt. Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie Raport końcowy z badań dostępny jest również na stronie (zakładka raporty) Raport końcowy z badań zostanie wysłany do 350 instytucji. Raport dystrybuowany będzie również do osób zainteresowanych, które zgłoszą chęć otrzymania publikacji

13 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Informacje ogólne na temat projektu: „Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim” Alicja Borzęcka-Szajner Wyższa Szkoła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google