Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Międzynarodowe planowanie podatkowe
Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego Jak zdefiniować zagraniczną inwestycję : Sprzedaż bezpośrednia, Sprzedaż niezależnemu zagranicznemu dystrybutorowi Ustanowienie zakładu Założenie spółki –córki zajmującej się sprzedażą, Założenie spółki córki, która przejmie spółkę handlową z siedzibą w państwie, gdzie ma dokonywać się sprzedaż, Udzielić licencji niepowiązanej spółce zagranicznej na produkcję i sprzedawać jej towary Gdzie i jak zainwestować portfolio inwestment ?

3 Słowniczek MPP Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment.

4 Słowniczek MPP Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej.

5 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego
Umowy międzynarodowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bilateralne i multilateralne)

6 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego
Prawo międzynarodowe a prawo europejskie Prawo międzynarodowe cechuje brak scentralizowanego ośrodka kreującego normy powszechnie obowiązujące jego adresatów. Prawo wspólnotowe : scentralizowanie, ścisła hierarchia nor prawnych , funkcjonowanie orzecznictwa wiążącego członków Wspólnoty. Prawo międzynarodowe ; źródło – umowy . Umowy bilateralne, multirateralne, Konwencja Wiedeńska, Umowy międzynarodowe wiążą jedynie partnerów traktatowych. Jest to prawo wiążące wybrane strony. Brak jest norm bezwzględnie obowiązujących nakazujących państwom zawierać ściśle określone umowy i kształtować ich treść w sposób ustalony przez organ ponadnarodowy. To od woli państw zależy czy zwiążą się normami międzynarodowymi. Wykonanie i stosowanie umów nie podlega obligatroyjnej kontroli żadnego międzynarodowego sądu. Ogólne zasady prawa międzynarodowego i zwyczaj międzynarodowy – praktyczne znaczenie tych źródeł jest niewielkie. Relacje prawo międzynarodowe – wspólnotowe 307 TWE Zasada lojalności art.10 TWE Art pierwszeństwo umów Prawo wspólnotowe może oddziaływać bezpośrednio

7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw

8 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą Przykład : dywidendy, należności licencyjne

9 Umowy modelowe Umowa modelowa Ligii Narodów (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska) Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) 1977 Uaktualnione wersje : 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 i 2010. Umowa modelowa Rady Społeczno-gospodarczej ONZ -1980 Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone (ostatnia wersja 2006 r.) Komitet Spraw Podatkowych OECD kontynuuje prace nad szczególnie kontrowersyjnymi problemami, których podsumowaniem są liczne raporty wskazujące na konieczność zmian w samej Modelowej konwencji lub komentarzu do niej. W konsekwencji przyjęła się koncepcja zmiennej Modelowej konwencji, przewidująca jej sukcesywną i doraźną aktualizację z uwzględnieniem ewolucji norm międzynarodowego prawa podatkowego i zasad podatkowych. Dlatego też od 1992 r. Modelowa konwencja jest publikowana ze stronami wymiennymi w celu sukcesywnego wprowadzania do tekstu dokonanych w niej zmian. Takie uaktualnione wersje były publikowane w latach : 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 i Od 1997 r. Modelowa konwencja ukazuje się w wersji pełnej oraz skróconej. Ta ostatnia obejmuje wstęp, tekst samej Konwencji, komentarz oraz stanowisko państw nie będących członkami OECD wobec Modelowej konwencji.

10 Umowy modelowe Umowa Modelowa OECD Cele :pkt 16 wstępu Komentarz
Uwagi państw (ang.Observations) Zastrzeżenia państw (ang.Reservations) Pkt 31 Wstępu Observations – wskazują, w jaki sposób państwa będą stosowały dane postanowienie np.. S.111 – WB nie uznaje samego serwera komputera za tworzącego PE Zastrzeżenie – jeśli państwo zawarło zastrzeżenie, drugie umawiające się państwo może działać na zasadzie wzajemności np niektóre państwa uznają, że PE stanowi budowa, której okres trwania wynosi ponad 6 miesięcy

11 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo krajowe Art.91 Konstytucji

12 Słowniczek MPP „ Treaty override” – klauzula, która przewiduje, że późniejszy niż data wejścia umowy w życie, przepis krajowy może uchylić zasadę szczególną przewidzianą w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (pierwszeństwo prawa krajowego).

13 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zasady interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

14 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Artykuł 31 konwencji Wiedeńskiej Ogólna reguła interpretacji 1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. 2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami: a)  każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu; b)  każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu. 3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę: a)  każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień; b)  każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji; c)  wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami. 4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.

15 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Artykuł 32 Uzupełniające środki interpretacji Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31: a)  pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo b)  prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.

16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
art3(2) KM OECD Przy stosowaniu tej konwencji przez umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa.

17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Metody wykładni postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odbiegają od metod stosowanych w prawie krajowym : metoda językowa, systemowa i celowościowa

18 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Autonomiczność prawa traktatowego Prawo traktatowe nie może być interpretowane w kontekście prawa krajowego. Prawo krajowe i prawo traktatowe mogą być interpretowane tylko w ich własnym kontekście. Jeżeli prawo krajowe zawiera te samo pojęcie jak prawo traktatowe np.. stałego zakładu czy dywidendy, to pojęcie traktatowe powinno być interpretowane autonomicznie w kontekście traktatu

19 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Prawo krajowe może być brane pod uwagę przy wykładni UPO (UPO- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) jeżeli nic innego nie wynika z samej umowy Najpierw należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe sposoby wykładni postanowień umowy.

20 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Niektóre postanowienia UPO wyraźnie odsyłają do prawa krajowego jednego z umawiających się państw. Wtedy drugie umawiające się państwo jest związane interpretacją dokonaną zgodnie z prawem drugiego państwa. Przykłady : Art. 6 ust.2; Art.10 ust.3 KM OECD

21 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Znaczenie KM OECD i Komentarza do niej Ani KM ani Komentarz nie są źródłem prawa ! Stanowią część materiałów służących wykładni historycznej UPO z reguły nie powielają w 100 % treści KM-OECD Orzeczenie dotyczące braku terminu beneficial owner w definicji odsetek w umowie polsko-norweskiej przez jej zmianą Jeśli

22 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Znaczenie Komentarza Pkt 29 Wstępu

23 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zmiany KM OECD i Komentarza Pkt Wstepu


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google