Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Międzynarodowe planowanie podatkowe Cele międzynarodowego prawa podatkowego Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Międzynarodowe planowanie podatkowe Cele międzynarodowego prawa podatkowego Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Międzynarodowe planowanie podatkowe Cele międzynarodowego prawa podatkowego Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego

3 Słowniczek MPP Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment. Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment.

4 Słowniczek MPP Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej. Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej.

5 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego Umowy międzynarodowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bilateralne i multilateralne) Umowy międzynarodowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bilateralne i multilateralne)

6 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego Prawo międzynarodowe a prawo europejskie Prawo międzynarodowe a prawo europejskie

7 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw

8 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą

9 Umowy modelowe Umowa modelowa Ligii Narodów -1943 (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska) Umowa modelowa Ligii Narodów -1943 (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska) Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) 1977 Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) 1977 Uaktualnione wersje : 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 i 2010. Uaktualnione wersje : 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 i 2010. Umowa modelowa Rady Społeczno-gospodarczej ONZ -1980 Umowa modelowa Rady Społeczno-gospodarczej ONZ -1980 Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone (ostatnia wersja 2006 r.) Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone (ostatnia wersja 2006 r.)

10 Umowy modelowe Umowa Modelowa OECD Umowa Modelowa OECD Cele :pkt 16 wstępu Cele :pkt 16 wstępu Komentarz Komentarz Uwagi państw (ang.Observations) Uwagi państw (ang.Observations) Zastrzeżenia państw (ang.Reservations) Zastrzeżenia państw (ang.Reservations) Pkt 31 Wstępu Pkt 31 Wstępu

11 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo krajowe Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawo krajowe Art.91 Konstytucji Art.91 Konstytucji

12 Słowniczek MPP Treaty override – klauzula, która przewiduje, że późniejszy niż data wejścia umowy w życie, przepis krajowy może uchylić zasadę szczególną przewidzianą w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (pierwszeństwo prawa krajowego). Treaty override – klauzula, która przewiduje, że późniejszy niż data wejścia umowy w życie, przepis krajowy może uchylić zasadę szczególną przewidzianą w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (pierwszeństwo prawa krajowego).

13 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Zasady interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Zasady interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

14 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Artykuł 31 konwencji Wiedeńskiej Artykuł 31 konwencji Wiedeńskiej Ogólna reguła interpretacji Ogólna reguła interpretacji 1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. 1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. 2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami: 2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami: a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu; a) każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku z zawarciem traktatu; b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu. b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu. 3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę: 3. Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę: a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień; a) każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień; b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji; b) każdą późniejszą praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji; c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami. c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami. 4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron. 4. Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron.

15 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Artykuł 32 Artykuł 32 Uzupełniające środki interpretacji Uzupełniające środki interpretacji Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31: Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na artykule 31: a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego. b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.

16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania art3(2) KM OECD art3(2) KM OECD Przy stosowaniu tej konwencji przez umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa. Przy stosowaniu tej konwencji przez umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie ma ono w przepisach prawnych tego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza konwencja, przy czym znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa.

17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Metody wykładni postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odbiegają od metod stosowanych w prawie krajowym : metoda językowa, systemowa i celowościowa Metody wykładni postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odbiegają od metod stosowanych w prawie krajowym : metoda językowa, systemowa i celowościowa

18 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Autonomiczność prawa traktatowego Autonomiczność prawa traktatowego Prawo traktatowe nie może być interpretowane w kontekście prawa krajowego. Prawo traktatowe nie może być interpretowane w kontekście prawa krajowego. Prawo krajowe i prawo traktatowe mogą być interpretowane tylko w ich własnym kontekście. Prawo krajowe i prawo traktatowe mogą być interpretowane tylko w ich własnym kontekście.

19 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Prawo krajowe może być brane pod uwagę przy wykładni UPO (UPO- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) jeżeli nic innego nie wynika z samej umowy Prawo krajowe może być brane pod uwagę przy wykładni UPO (UPO- umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) jeżeli nic innego nie wynika z samej umowy Najpierw należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe sposoby wykładni postanowień umowy. Najpierw należy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe sposoby wykładni postanowień umowy.

20 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Niektóre postanowienia UPO wyraźnie odsyłają do prawa krajowego jednego z umawiających się państw. Niektóre postanowienia UPO wyraźnie odsyłają do prawa krajowego jednego z umawiających się państw. Wtedy drugie umawiające się państwo jest związane interpretacją dokonaną zgodnie z prawem drugiego państwa. Wtedy drugie umawiające się państwo jest związane interpretacją dokonaną zgodnie z prawem drugiego państwa. Przykłady : Art. 6 ust.2; Art.10 ust.3 KM OECD Przykłady : Art. 6 ust.2; Art.10 ust.3 KM OECD

21 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Znaczenie KM OECD i Komentarza do niej Znaczenie KM OECD i Komentarza do niej Ani KM ani Komentarz nie są źródłem prawa ! Ani KM ani Komentarz nie są źródłem prawa ! Stanowią część materiałów służących wykładni historycznej Stanowią część materiałów służących wykładni historycznej UPO z reguły nie powielają w 100 % treści KM-OECD UPO z reguły nie powielają w 100 % treści KM-OECD

22 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Znaczenie Komentarza Znaczenie Komentarza Pkt 29 Wstępu Pkt 29 Wstępu

23 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Zmiany KM OECD i Komentarza Zmiany KM OECD i Komentarza Pkt 33-36 Wstepu Pkt 33-36 Wstepu


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Międzynarodowe planowanie podatkowe Cele międzynarodowego prawa podatkowego Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota."

Podobne prezentacje


Reklamy Google