Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM."— Zapis prezentacji:

1 PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

2 PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM - Wizja i cele społeczności zidentyfikowane - Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług - System zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty projektów realizacyjnych - Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów społecznych - Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane corocznie

3 PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM - Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach społecznych - Efektywny system monitorowania i aktualizacji oparty na powtarzalnym procesie - Integracja przygotowania budżetu rocznego i planu realizacji strategii - Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych - Odpowiedzialność personalna i system szkoleniowy pracowników.

4 POZIOM STRATEGICZNY STRATEGIE SEKTOROWE ROCZNE PLANY DZIAŁALNOSCI WYDZIAŁÓW PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU MIASTA WPI 4-6 LAT PLAN FINANSOWY 6-8 LAT BUDŻET POZIOM TAKTYCZNY POZIOM OPERACYJNY STRUKTURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PLANY SZKOLEŃ

5 Kontekst ZPORR: – obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu rozwoju lokalnego – pośrednio > procedura bezpieczeństwa, instrument sprawdzający trafność wyboru projektu PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - ROLA

6 Kontekst lokalny - zarządzanieKontekst lokalny - zarządzanie: – plan = narzędzie wspomagające efektywne i skoordynowane, a nie przypadkowe, wydatkowanie środków gminy na rozwój lokalny Kontekst lokalny – konsensus społecznyKontekst lokalny – konsensus społeczny: – proces planowania = proces budowania konsensusu wokół celów rozwojowych i kierunków wydatkowania środków publicznych Kontekst lokalny – ciągłośćKontekst lokalny – ciągłość: – plan = narzędzie pomagające zachować ciągłość podstawowych kierunków rozwoju lokalnego w kolejnych kadencjach

7 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - ROLA Musi być przyjęty uchwałą Rady Gminy powinien być tworzony w procedurze partycypacyjnej powinien być tworzony w procedurze partycypacyjnej, z szerokim udziałem nie tylko urzędników, ale i innych lokalnych liderów i tzw. interesariuszy, reprezentujących różne opcje (w przeciwnym razie jego tworzenie nie ma sensu) powinien wykorzystywać dorobek dotychczasowych opracowań, strategii lokalnych, planów i programów powinien wykorzystywać dorobek dotychczasowych opracowań, strategii lokalnych, planów i programów (strategia rozwoju, studium uwarunkowań, programy gminne i powiatowe itp.)

8 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO – PROCEDURA WG. ZPORR Możliwe 2 ścieżki Możliwe 2 ścieżki: 1. Z szerszym udziałem radnych – >>> dłuższy proces, wymaga większego wysiłku na etapie wypracowania planu, zmniejsza ryzyko nie przyjęcia planu przez Radę 2. Z udziałem radnych dopiero na ostatnim etapie prac – >>> krótszy proces, wymaga mniejszego wysiłku organizacyjnego na etapie wypracowania planu, zwiększa ryzyko nie przyjęcia planu lub wprowadzenia przez Radę istotnych zmian

9 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO – PROCEDURA WG. ZPORR – Czy angażować radnych w prace zespołu zadaniowego np. na etapie analizy stanu wyjściowego? – Czy zespół zadaniowy powinien skończyć pracę po uchwaleniu Planu – czy ją kontynuować? – Czy Plan Rozwoju Lokalnego powinien obejmować tylko projekty, które będą się starać o finansowanie z funduszy strukturalnych – czy mieć szerszy wymiar?

10 Plan Rozwoju Lokalnego powinien zawierać: - horyzont czasowy 4-6 letni - mechanizm corocznej aktualizacji - aktualizację priorytetów w opaciu o ustalone wskaźniki - składać się z programów zawierających od projektów przypisanych do osiągnięcia określonego celu w strategii rozwoju - odpowiedzialnych za realizację programów kierowników programów.

11 ELEMENTY PROCESU - ORGANIZACJA - DIAGNOZA - PROGRAM - SYSTEM WDROŻENIA PLAN ROZWOJU LOKALNEGO – NARZĘDZIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

12 Plan Rozwoju Lokalnego jest planem kroczącym Plan Rozwoju Lokalnego stanowi podstawę opracowania programów inwestycyjnych Plan Rozwoju Lokalnego jest corocznie aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie do planu nowych projektów oraz uaktualnienie danych dotyczących projektów już ujętych w Planie. Horyzont czasowy Planu ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji Planu Opracowywanie Planu Rozwoju Lokalnego zawsze poprzedzone jest ustaleniem priorytetów rozwoju. Do kolejnych edycji Planu przygotowuje się listę najważniejszych projektów Dobór projektów do Planu odbywa się w oparciu o uchwalone kryteria oceny w procesie decyzyjnym PLAN ROZWOJU LOKALNEGO – INFORMACJE PODSTAWOWE

13 Fazy procesu przygotowania Planu Faza pierwsza – Organizacja zespołów i uzgadnianie procedury: powołanie Zespołu Roboczego Planu, powołanie Międzysektorowego Zespołu Planu, powołanie Rady Rozwoju Miasta, powołanie zespołu konsultantów, przyjęcie procedury przygotowania Planu, uzgodnienie wykorzystywanych technik i narzędzi prowadzenia prac, przyjęcie szczegółowego harmonogramu przygotowania Planu.

14 Fazy procesu przygotowania Planu Faza druga – Ocena stanu rozwoju i konkurencyjności Miasta analiza dokumentów strategicznych zgromadzenie i analiza informacji określających stan i perspektywy lokalnego rozwoju, w tym przeprowadzenie badań ankietowych: sytuacja demograficzna, źródła i wielkość dochodów mieszkańców, struktura lokalnej gospodarki i konkurencyjność lokalnych firm analiza zakresu i poziomu kształcenia w mieście oraz stanu siły roboczej ocena sytuacji finansowej i zdolności finansowania świadczonych usług oraz programów rozwoju

15 Fazy procesu przygotowania Planu Faza druga – Ocena stanu rozwoju i konkurencyjności Miasta Identyfikacja obszarów wymagających działań naprawczych lub poprawiających sytuację finansową, w tym analiza przyczyn ich wystąpienia Identyfikacja kluczowych problemów warunkujących zdolność do rozwoju miasta Identyfikacja produktów miasta, ocena ich pozycji konkurencyjnej i zdefiniowanie kluczowych dla rozwoju miasta klasterów

16 KONDYCJA

17 PODEJMOWANIE BIEŻĄCYCH DECYZJI PRZEZ SAMORZADY ORAZ LOKALNE PODMIOTY GOSPODARCZE MONITOROWANIE ZMIAN I ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W GOSPODARCE PRZEPROWADZANIE ANALIZ I POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ POWSTAŁYCH PROBLEMÓW OPRACOWANIE PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH WYBRANYCH DZIEDZIN GOSPODARCZYCH PEŁNIEJSZA OBSŁUGA LOKALNYCH I ZEWNETRZNYCH PODMIOTÓW OPRACOWYWANIE OFERT INWESTYCYJNYCH PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW, PROGRAMÓW, WNIOSKÓW I INNYCH DLA POTRZEB PLANISTYCZNYCH, POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ITP. PROWADZENIE PERMANENTNEJ DZIAŁALNOSCI MARKETINGOWEJ GMINY, POWIATU, LOKALNEJ GOSPODARKI. SPOSOBY WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH

18 ZASOBY INFORMACYJNE JST URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD SKARBOWY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OKE TERENOWY BANK DANYCH ZAKŁĄD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BADANIA ANKIETOWE ŹRÓDŁA DANYCH

19 ZAKRES INFORMACJI Z URZĘDÓW SKARBOWYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH (PCC) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) ŁĄCZNA KWOTA NALEŻNEGO PODATKU ŁĄCZNA KWOTA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA LICZBA CZYNNOŚCI PCC ŁĄCZNE PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ŁĄCZNY DOCHÓD DO OPODAT. ŁĄCZNY OBLICZONY POD. LICZBA PODATNIKÓW ŁĄCZNY POD. PO ODLICZENIACH ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ŁĄCZNA LICZBA PODATNIKÓW ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ŁĄCZNE PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW INWEST. DO ODLICZ. ŁĄCZNY DOCHÓD DO OPODAT. ŁĄCZNA KWOTA STRAT LICZBA PODAT. ZE STRATA ŁĄCZNY PODAT. NALEŻNY PO ODLICZ. ŁĄCZNA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY TRAKTOWANA JAKO EKSPORT OPODAT. STWKA 0%

20 Zmiany historyczne ilości mieszkańców, struktury wieku, migracji Prognoza na kolejne 25 lat z analizą trendów migracyjnych ANALIZA DEMOGRAFICZNA

21 Ocena zmian w ostatnich pięciu latach następujących parametrów: Ilości osób osiągających dochody Źródła dochodów z rozbiciem na progi podatkowe Wielkość dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia Struktura terytorialna ANALIZA ZASOBNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

22 Zmiany w ostatnich pięciu latach: Wielkości przychodów Wielkości przychodów z uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej Dochodów netto, brutto i odprowadzonych zaliczek na podatek Wielkości zatrudnienia Wydatków inwestycyjnych Ilości firm wykazujących stratę na działalności Wielkości eksportu Struktura terytorialna i branżowa ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI

23 Analiza zadłużenia Analiza wydatków bieżących Analiza wydatków inwestycyjnych Analiza dochodów podatkowych Analiza dochodów z majątku OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

24 Założenia do prognozy finansowej: Prognoza liczby mieszkańców Prognozowana struktura wieku Wielkośc i struktura dochodów mieszkańców Dochody firm Dochody z majatku Prognozy wzrostu zatrudnienia i tworzenia nowych firm Koszty prowadzenia usług i wydatki na rozwój Inflacja, PKB, stopy procentowe OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

25 Projekcja finansowa w oparciu o główne kategorie finansowe: Prognoza budżetu w podziale na najważniejsze kategorie dochodów i wydatków Kalkulacja harmonogramów obsługi zaciągniętego zadłużenia Ocena zdolności inwestycyjnej i kredytowej budżetu Ocena potencjału majątkowego gminy Analiza wskaźnikowa OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

26

27 BADANIA ANKIETOWE Badanie szans i aspiracji zawodowych młodzieży Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i innowacji

28 Cel: Poznanie postaw młodzieży wobec szans na lokalnym rynku pracy. Poznanie planów młodzieży ostatnich klas szkół średnich w co do kierunków dalszej edukacji zawodowej oraz planów dotyczących gotowości do migracji poza granice powiatu w celach edukacyjnych lub poszukiwaniu zatrudnienia. BADANIE SZANS ROZWOJOWYCH I ASPIRACJI MŁODZIEŻY

29 Cel: Ocena potencjału i konkurencyjnosci lokalnych firm oraz uzyskanie informacji na temat planów rozwojowych BADANIE KLIMATU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI FIRM DO PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI

30 Fazy procesu przygotowania Planu Faza trzecia – Przygotowanie Planu: wybór priorytetów Planu Rozwoju Lokalnego, określenie wskaźników realizacji Planu (wkładu, produktu, rezultatu i oddziaływania) jako podstawy selekcji i monitorowania realizacji planu rozwoju miasta, Zdefiniowanie programów Planu i listy projektów strategicznych.

31 STRATEGIA AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA PROBLEMY PRIORYTETY X X X XXX X X X X Projekty PROGRAM 1 PROGRAM 3 PROGRAM n PROGRAM 2 Programy CELE CEL 1 CEL 2 CEL 3CEL 4CEL 5

32 PLAN ROZWOJU MIASTA POZNANIA INWESTY- CJE W KAPITAŁ LUDZKI TRANSPORT I DROGI NOWE MIEJSCA PRACY WYSOKIE J JAKOŚCI NOWE TECHNIKI INFORMA- CYJNO- KOMUNIKA- CYJNE WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZ- KANIA CZAS WOLNY NOWA JAKOŚĆ CENTRUM MIASTA SPOŁE- CZEŃSTWO OBYWATELSKIE POZNAN - NOWOCZESNE MIASTO LUDZI AMBITNYCH P R I O R Y T E TY P R O G R A M Y P R O J E K T Y INNOWACYJNA GOSPODARKA Ô AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODYCH LUDZI WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKI POZNAŃ EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE POZNAŃ BLISKO Ô POZNAŃ BEZ KORKÓW e-POZNAŃ MIESZKAJMY W POZNANIU BEZPIECZNY POZNAŃ CZYSTY I ZIELONY POZNAŃ KULTURA W POZNANIU CZYNNIE I ATRAKCYJNIE WYPOCZYWAMY POZNAŃ BOGATY W SUKCESY SPORTOWE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH CIĄGÓW HANDLOWYCH STARÓWKA SERCEM MIASTA WIZYTÓWKI MIASTA POMAGAJMY SOBIE ŚWIADOMI POZNANIACY W I Z J A

33 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Mechanizm monitorowania i aktualizacji oparty o: monitorowanie stanu otoczenia monitorowanie stopnia realizacji strategii WSKAŹNIKI PRODUKTU PROJEKTY WSKAŹNIKI REZULTATU PROGRAMY WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA PRIORYTETY

34 PRIORYTETY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ( Kryteria ) Waga 1. Dostępność komunikacyjna ( zewnętrzna i wewnętrzna) 4,61 2. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki miasta 4,39 3. Nauka i edukacja czynnikiem jakościowego rozwoju społeczeństwa 4,32 4.Poprawa atrakcyjności zamieszkania4,29 5.Rozwój obszaru metropolitalnego3,90

35 Fazy procesu przygotowania Planu Faza czwarta – Przygotowanie dokumentu Planu, konsultacje i zatwierdzenie: zebranie projektów, ocena, selekcja, przygotowanie planu finansowego PRL przygotowanie projektu dokumentu Planu, prezentacja, konsultacje i modyfikacje przygotowanego opracowania, przyjęcie uchwały przez Radę Miasta.

36 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO PLANU Dwa etapy oceny merytorycznej: I etap – ustalenie wag dla priorytetów II etap – ocena projektów pod kątem realizacji priorytetów Skala oceny projektów 0 – projekt nie ma związku z priorytetem 1 – istnieje słabe powiązanie projektu z priorytetem 2 - projekt zasadniczo poprawi w skali mikro ( lokalnie, czasowo, stosunku do określonej grupy beneficjantów) stan obecny w obszarze priorytetu 3 – projekt silnie wpłynie na poprawę sytuacji w skali miasta w obszarze priorytetu

37 PLAN FINANSOWY Analiza kosztów Planu Źródła finansowania Ocena możliwości finansowania Planu w oparciu o środki własne i zdolność kredytową

38 Źródła finansowania w tyś zł Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Bydgoszczy ogółem, w tym: Budżet miasta Fundusze europejskie Inne

39 AKTUALIZACJA I MONITORING Uwarunkowania prawne: Zarządzenie Prezydenta/Burmistrza w sprawie wdrożenia i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

40 STRUKTURA ZARZĄDZENIA Wyjaśnienie pojęć Organizacja zespołów Fazy procesu aktualizacji Kalendarz działań Rozdział kompetencji w procesie Harmonogram procesu aktualizacji Kryteria wyboru projektów do Planu Formularze kart programów i projektów Zasady monitorowania

41 PREZYDENT I RADA MIASTA PARTENRZY SPOŁECZNI ZESPÓŁ MIĘDZY SEKTOROWY ZESPÓŁ ROBOCZY PRO JEKT PRL BUDŻET PLAN INWESTYCYJNY OPŁATY I PODATKI LOKALNE POLITYKA FINANSOWA KREDYTY, OBLIGACJE NOWY RAPORT NT. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO KONSULTACJE PROJEKTU PRL ZA TWIER DZENIE PRL ZEBRANIE I PRZEGLĄD APLIKACJI OCENA RAPORTÓW I IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW MIASTA WSKAZÓ WKI DLA PRL PRIORYTETY PRL PRZYGOTOWA NIE PROJEKTÓW K 1K 2K 3K 4


Pobierz ppt "PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google