Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) PROJEKT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) PROJEKT"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) PROJEKT

2 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA 1698/2005
Rozporządzenie Komisji (WE), , ustanawiające przepisy przejściowe dla rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 Rozporządzenie Komisji (WE), 1974/2006, ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Komisji (WE), 1975/2006, ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzania procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności dotyczącej środków wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

3 PODSTAWY PRAWNE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM na lata 2007-2013
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich Rozporządzenia ministra w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy w ramach poszczególnych działań PROW Rozporzdzenia ministra w sprawie nadzoru nad instytucjami wdrażającymi, kontroli, sprawozdawczości, określenia limitu środków

4 Misje EFFROW: przyczynia się do wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terytorium całej Wspólnoty, uzupełniając polityki wsparcia rynku i wsparcia dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności oraz wspólną politykę rybołówstwa. Cele Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów: a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; b) poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami; c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

5 Treść programu a) analiza sytuacji pod względem mocnych i słabych stron, strategię wybraną w celu zajęcia się nimi oraz ocenę ex-ante; b) uzasadnienie dla wybranych priorytetów, z uwzględnieniem strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz krajowego planu strategicznego, jak również spodziewane oddziaływanie zgodnie z oceną ex-ante; c) informacje na temat osi i środków proponowanych dla każdej osi oraz ich opis, obejmujące szczegółowe weryfikowalne cele i wskaźniki, które umożliwiają pomiar postępów, skuteczności i efektywności programu; d) plan finansowania; e) do celów informacyjnych, indykatywny podział wstępnych kwot według działań pod względem wydatków publicznych i prywatnych; f) w odpowiednich przypadkach, tabelę dotyczącą dodatkowego krajowego finansowania przypadającego na oś; g) elementy potrzebne do dokonania oceny zgodnie z regułami konkurencji oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz systemów pomocy dopuszczonych na mocy art Traktatu, które mają zostać wykorzystane do realizacji programów; h) informacje dotyczące komplementarności z działaniami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, w ramach polityki spójności, jak również poprzez instrumenty wsparcia wspólnotowego dla rybołówstwa; i) rozwiązania dotyczące wdrażania programu, w tym: wyznaczenie przez Państwo Członkowskie wszystkich organów oraz, w celach informacyjnych, skrócony opis struktury zarządzania i kontroli; opis systemów monitorowania i oceny, jak również skład komitetu monitorującego; przepisy zapewniające rozpowszechnienie informacji na temat programu; j) wyznaczenie partnerów oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z partnerami.

6 Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
Min 10% Min 10% Min 25% POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I TERENÓW WIEJSKICH Podejście LEADER – min 5% (2,5%) agricen

7 Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW
Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poprawa Konkurencyj- ności Poprawa środowiska nat. i terenów wiej. Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Zatrudnie- nie Kapitał ludzki, szkolenia Inwestycje Środowisko ONW Zalesienia Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Powiązania miasto/wieś Podejście LEADER OBSZARY WIEJSKIE

8 Środki UE dla Polski w ramach polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (rozwój obszarów wiejskich) oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (mld euro) w tym ok. 5 mld euro na obszary wiejskie

9 Polityka rozwoju obszarów wiejskich
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich SPO Restrukturyzacja… Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata -wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Rozporządzenia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich
Opracowywanie programów rozwoju obszarów wiejskich dostarczone najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 zatwierdzenie przez Komisję w ciągu sześciu miesięcy po dostarczeniu programów

11 Budżet PROW 2007-2013 Razem 17.235.317.541 euro w tym:
EFROW euro krajowy wkład śr. publicznych euro

12 OSIE PROW oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oś 3 (społeczna): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 4: Leader

13 Alokacje w ramach PROW 2007-2013 (17 217 817 541 Euro)

14 Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Ułatwienie startu młodym rolnikom (ARiMR - OR) Renty strukturalne (ARiMR – BP) Modernizacja gospodarstw rolnych (ARiMR - OR) Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (ARiMR - OR) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (SW) Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności (ARiMR - OR) Działania informacyjne i promocyjne (ARR) Grupy producentów rolnych (ARiMR – BP) Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (ARiMR - OR)

15 Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich (ARiMR – BP)
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

16 Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - (ARiMR – OR) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - (SW) Odnowa i rozwój wsi - (SW) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - (ARiMR – OR)

17 Oś 4 LEADER Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

18 Tabela Finansowa PROW 2007-2013
Nazwa działania Razem Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ,00 Ułatwianie startu młodym rolnikom ,00 Renty strukturalne ,00 Modernizacja gospodarstw rolnych ,00 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej ,00 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ,33 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności ,00 Działania informacyjne i promocyjne ,00 Grupy producentów rolnych ,00 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów ,00 Zobowiązania z okresu dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" RAZEM Oś I ,33

19 Tabela Finansowa PROW 2007-2013 c.d.
Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) ,00 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej ,00 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) ,00 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ,00 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych ,00 RAZEM Oś II ,00 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,00 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ,00 Odnowa i rozwój wsi ,00 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,00 RAZEM Oś III ,00 W tym realizacja LEADER'em ,00

20 Tabela Finansowa PROW 2007-2013 c.d.
LEADER Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich w tym: - wkład z osi 4 ,00 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa ,00 1. Koszty bieżące lokalnych grup działania ,00 2. Nabywanie umiejętności ,00 3. Aktywizacja lokalnych grup działania ,00 RAZEM tylko Oś IV ,00 RAZEM z kwotami na Oś III ,00

21 SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI PROW 2007-2013
Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Akredytowana agencja płatnicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednostki wdrażające Jednostka certyfikująca


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) PROJEKT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google