Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) PROJEKT

2 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA 1698/2005 Rozporządzenie Komisji (WE),, ustanawiające przepisy przejściowe dla rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 Rozporządzenie Komisji (WE), 1974/2006, u stanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Komisji (WE), 1975/2006, u stanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzania procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności dotyczącej środków wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

3 PODSTAWY PRAWNE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM na lata Ustaw a o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich Rozporządzenia ministra w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy w ramach poszczególnych działań PROW Rozporzdzenia ministra w sprawie nadzoru nad instytucjami wdrażającymi, kontroli, sprawozdawczości, określenia limitu środków

4 Misje EFFROW: przyczynia się do wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terytorium całej Wspólnoty, uzupełniając polityki wsparcia rynku i wsparcia dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności oraz wspólną politykę rybołówstwa. Cele Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów: a)poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; b)poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami; c)poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

5 Treść programu a)analiza sytuacji pod względem mocnych i słabych stron, strategię wybraną w celu zajęcia się nimi oraz ocenę ex-ante; b)uzasadnienie dla wybranych priorytetów, z uwzględnieniem strategicznych wytycznych Wspólnoty oraz krajowego planu strategicznego, jak również spodziewane oddziaływanie zgodnie z oceną ex-ante; c)informacje na temat osi i środków proponowanych dla każdej osi oraz ich opis, obejmujące szczegółowe weryfikowalne cele i wskaźniki, które umożliwiają pomiar postępów, skuteczności i efektywności programu; d)plan finansowania; e)do celów informacyjnych, indykatywny podział wstępnych kwot według działań pod względem wydatków publicznych i prywatnych; f) w odpowiednich przypadkach, tabelę dotyczącą dodatkowego krajowego finansowania przypadającego na oś; g)elementy potrzebne do dokonania oceny zgodnie z regułami konkurencji oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz systemów pomocy dopuszczonych na mocy art Traktatu, które mają zostać wykorzystane do realizacji programów; h)informacje dotyczące komplementarności z działaniami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, w ramach polityki spójności, jak również poprzez instrumenty wsparcia wspólnotowego dla rybołówstwa; i)rozwiązania dotyczące wdrażania programu, w tym: wyznaczenie przez Państwo Członkowskie wszystkich organów oraz, w celach informacyjnych, skrócony opis struktury zarządzania i kontroli; opis systemów monitorowania i oceny, jak również skład komitetu monitorującego; przepisy zapewniające rozpowszechnienie informacji na temat programu; j)wyznaczenie partnerów oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z partnerami.

6 agricen Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Różnicowanie gospodarki obszarów wiejskich oraz jakość życia na obszarach wiejskich Podejście LEADER – min 5% (2,5%) Min 10% Min 25%Min 10% POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I TERENÓW WIEJSKICH

7 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał ludzki, szkolenia Zatrudnie- nie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) Poprawa środowiska nat. i terenów wiej. Poprawa Konkurencyj- ności Powiązania miasto/wieś Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Inwestycje OBSZARY WIEJSKIE Środowisko ONW Zalesienia Podejście LEADER Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW

8 Środki UE dla Polski w ramach polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (rozwój obszarów wiejskich) oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (mld euro) w tym ok. 5 mld euro na obszary wiejskie

9 Polityka rozwoju obszarów wiejskich SPO Restrukturyzacja… Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Rozporządzenia dotyczące rozwoju obszarów wiejskich Opracowywanie programów rozwoju obszarów wiejskich dostarczone najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 zatwierdzenie przez Komisję w ciągu sześciu miesięcy po dostarczeniu programów

11 Budżet PROW Razem euro w tym: EFROW euro krajowy wkład śr. publicznych euro

12 OSIE PROW oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oś 3 (społeczna): Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 4: Leader

13 Alokacje w ramach PROW ( Euro)

14 Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1.Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 2.Ułatwienie startu młodym rolnikom (ARiMR - OR) 3.Renty strukturalne (ARiMR – BP) 4.Modernizacja gospodarstw rolnych (ARiMR - OR) 5.Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (ARiMR - OR) 6.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (SW) 7.Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności (ARiMR - OR) 8.Działania informacyjne i promocyjne (ARR) 9.Grupy producentów rolnych (ARiMR – BP) 10.Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów (ARiMR - OR)

15 Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich (ARiMR – BP) 1.Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW ) 2.Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 3.Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 4.Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 5.Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

16 Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - (ARiMR – OR) 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - (SW) 3.Odnowa i rozwój wsi - (SW) 4.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - (ARiMR – OR)

17 Oś 4 LEADER 1.Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 2.Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 3.Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

18 Tabela Finansowa PROW Nazwa działaniaRazem Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie ,00 Ułatwianie startu młodym rolnikom ,00 Renty strukturalne ,00 Modernizacja gospodarstw rolnych ,00 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej ,00 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa ,33 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności ,00 Działania informacyjne i promocyjne ,00 Grupy producentów rolnych ,00 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów ,00 Zobowiązania z okresu dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" ,00 RAZEM Oś I ,33

19 Tabela Finansowa PROW c.d. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) ,00 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej ,00 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) ,00 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ,00 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych ,00 RAZEM Oś II ,00 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,00 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ,00 Odnowa i rozwój wsi ,00 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,00 RAZEM Oś III ,00 W tym realizacja LEADER'em ,00

20 Tabela Finansowa PROW c.d. LEADER Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich w tym: - wkład z osi ,00 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa ,00 1. Koszty bieżące lokalnych grup działania ,00 2. Nabywanie umiejętności ,00 3. Aktywizacja lokalnych grup działania ,00 RAZEM tylko Oś IV ,00 RAZEM z kwotami na Oś III ,00

21 Instytucja zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Akredytowana agencja płatnicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednostki wdrażające Jednostka certyfikująca SYSTEM ZARZĄDZANIA I KONTROLI PROW


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google