Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zaj ęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zaj ęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz."— Zapis prezentacji:

1 1 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zaj ęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz Ż ak i Adam Ż ak

2 2 Celem spotkania jest: ukazanie rodzicom przyczyn i skutków wagarowa- nia, uzmysłowienie rodzicom współodpowiedzialności za wagarowanie ich dzieci, uświadomienie zagrożeń wynikających z wagaro- wania dzieci, zrozumienie (bliższych i dalszych) następstw wagarowania, zachęcenie rodziców do współpracy ze szkołą.

3 3 Złożoność dorastania U młodzieży w okresie dorastania (10-18 lat ) dokonuje się wiele intensywnych zmian, nie tylko fizycznych, ale także osobowościowych. Jest to więc czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych. Do najważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się : palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze, a także wagary.

4 4 Zachowania ryzykowne w odczuciu młodzieży umożliwiają jej: 1. zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychologicz- nych (miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, przynależności) 2. realizację ważnych celów życiowych (np. określenie własnej tożsamości, uzyskanie niezależności od dorosłych) 3. radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życio- wymi (redukcja lęku i frustracji).

5 5 Kiedy pytamy, co skłania młodzież do podejmowania zachowań ryzykownych, odpowiadają: ciekawość, przekora, manifestacja dorosłości, niezależność, moda, sposób na nudę lub stres, lęk przed odrzuceniem, chęć zaimponowania itp.

6 6 Zjawisko wagarów należy postrzegać na płaszczyźnie naturalnych środowisk, w których żyje młody człowiek. Tworzą je: rodzina, szkoła i grupy rówieśnicze. Między tymi trzema kręgami zachodzi ścisły związek oraz wzajemny wpływ.

7 7 WAGARY – samowolne przebywanie poza szkołą w czasie obowiązkowych lekcji WAGAROWANIE – uciekanie z lekcji, opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia

8 8 Dlaczego uczniowie wagarują? Chęć uniknięcia przykrości. Nieprawidłowy układ stosunków w szkole. Pożądanie przyjemności. Opóźnienia w nauce. Słabsza zdolność do systematycznej pracy. Zwiększenie wymagań w wyższych klasach.

9 9 Wagary uwarunkowane są przeważnie niepomyślną sytuacją ucznia w szkole, jego niechęcią do szkoły, nauczycieli i obowiązku uczenia się. Przyczyna wagarów może tkwić poza szkołą – w szerszym środowisku społecznym, które pociąga swoją atrakcyjnością, z uwagi na określone przejawy życia, nęcące i frapujące ucznia znudzonego codziennością życia i nauki.

10 10 Wagary mające swoje źródło poza szkołą są mniej groźne niż wagary z powodu niechęci do nauki i szkoły. Pierwsze z nich są najczęściej organizowane w określonej intencji z myślą o odprężeniu, atrakcyjnej rozrywce, uczestnictwie w imprezach towarzyskich a nawet bliższych wyjazdach do sąsiednich miast w towarzystwie uczniów-rówieśników lub kolegów.

11 11 Natomiast wagary organizowane z powodu niechęci do szkoły uwarunkowane są najczęściej brakiem integracji ucznia ze szkołą, klasą, lękiem przed nauczycielami czy niepomyślną sytuacją w zespole klasowym. Ma to również związek z niedostatecznym współdziałaniem domu rodzinnego ze szkołą i brakiem kontroli ze strony rodziców.

12 12 Uczeń pozbawiony należnej mu troski i opieki rodzicielskiej oraz pedagogicznej, napotykający na trudności w nauce, brak zrozumienia w obydwu środowiskach, pozostawiony często samemu sobie idzie na wagary, szuka przygód, nowego towarzystwa, nie bacząc na potęgujące się braki w opanowaniu materiału. Żądza nowych wrażeń i odprężenia jest silniejsza od rozsądku. Wagary są często miejscem wypalenia pierwszego papierosa czy wypicia pierwszej butelki piwa.

13 13 TYPOLOGIA WAGARÓW Wagary konfliktowe: wynikaj ą ce w wadliwych stosunków miedzy uczniami w szkole, powodowanie trudno ś ciami (np. l ę k przed z łą ocen ą, lenistwo, niech ęć do ucz ą cego). Ucieczki ze szko ł y na tle zaburze ń charakterologicznych: ś ci ś le zwi ą zane ze stanem moralnym, w jakim znajduje si ę nieletni. Wagary kole ż e ń skie: wynikaj ą ce z uk ł adów mi ę dzy rówie ś nikami. Ucieczki ze szko ł y maj ą ce charakter kompensacyjny: b ę d ą ce prób ą rekompensaty za subiektywnie odczuwane, niedobre warunki rodzinne oraz ź le uk ł adaj ą ce si ę w niej stosunki mi ę dzyosobowe. Wagary przest ę pcze: podyktowane ch ę ci ą zrealizowania potrzeb i sk ł onno ś ci najcz ęś ciej negatywnych moralnie.

14 14 W jakich miejscach i gdzie przebywa młodzież podczas wagarów -własny dom (rodzice są w pracy), - dom koleżanek, kolegów (ich rodzice są w pracy), - w swojej miejscowości, -poza swoją miejscowością (wyjazdy), -w kawiarniach, restauracjach, barach, pizzeriach, pubach, -kino, -sklepy (duże centra handlowe), -dworce i poczekalnie autobusowe i kolejowe, -skwery, parki, -nad rzeką, -ustronne, nieuczęszczane miejsca, -targi, wystawy, -kawiarenki internetowe.

15 15 Jakie zagro ż enia mog ą wynikn ąć w czasie wagarowania 1.Wypadki 2.Kontakty z grupami nieformalnymi 3.Korzystanie z: alkoholu narkotyków nikotyny 4.Możliwość wejścia w konflikt z prawem 5.Ucieczki z domu.

16 16 Co w postępowaniu rodziców sprzyja wagarowaniu? niekontrolowanie przez rodziców opuszczanych zajęć lekcyjnych, bezkrytyczne usprawiedliwianie nieobecności własnego dziecka, posuwanie się do poświadczenia nieprawdy w celu usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole, brak kontaktów rodziców ze szkołą (wychowaw- cą), nie interesowanie się sytuacją dziecka w szkole.

17 17 Skutki (następstwa) wagarowania 1.Braki wiedzy. 2.Prawdopodobieństwo nie przejścia do następnej klasy. 3.Możliwość nie ukończenia szkoły. 4.Braki wiedzy mogą doprowadzić do: nie zdania matury, nie dostania się na studia, kłopot ów podczas studiowania. 5.Uzależnienie się od wagarowania – opuszczanie lekcji bez wyraźnej przyczyny. 6.Wyr o bienie sobie lekceważącego stosunku do obowiązków.

18 18 Konsekwencje wagarów dla rodziców utrata zaufania rodziców, trudniejsze relacje rodziców z wychowawcą i nauczycielami swojego dziecka, dodatkowe koszty związane z nadrobieniem braków w wiadomościach, pojawienie się niepokoju o dalszą edukację dziecka, wewnętrzne poczucie winy dotyczące błędów i zaniedbań wychowawczych.

19 19 Wielu uczniów nie ma świadomości tego, że nauka jest sposobem budowania swojej przyszłości Uważają, że młodość to przede wszystkim czas na zabawę. Ta krótkowzroczność jest w dużej mierze związana z postrzeganiem wagarowania jako czegoś dobrego.

20 20 W wyniku spotkania rodzic: lepiej zrozumie przyczyny wagarowania dziecka, pozna skutki i zagrożenia wynikające z wagaro- wania, uświadomi sobie współodpowiedzialność za powstanie tego zjawiska, nawiąże bardziej konstruktywną współpracę ze szkołą.

21 21 Serdecznie dziękuję Rodzicom za przybycie i udział w spotkaniu. Zapraszam do dyskusji na poruszone tematy.


Pobierz ppt "1 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW KLAS I Wagary opuszczanie zaj ęć lekcyjnych Opracowanie: Kazimierz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google