Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentuje Iwona Plichta – przedstawiciel Zespołu ds. Edukacji i Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentuje Iwona Plichta – przedstawiciel Zespołu ds. Edukacji i Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1 Prezentuje Iwona Plichta – przedstawiciel Zespołu ds. Edukacji i Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni

2 Dotyczy postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją np. wagary, palenie papierosów, spożywanie alkoholu.

3 Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego: Naruszenie zasad współżycia społecznego; Naruszenie zasad współżycia społecznego; popełnienie czynu zabronionego; popełnienie czynu zabronionego; systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego (wagary); systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego (wagary);

4 używanie alkoholu lub innych środków używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia; w celu wprowadzenia się w stan odurzenia; uprawianie nierządu; uprawianie nierządu; włóczęgostwo; włóczęgostwo; udział w grupach przestępczych. udział w grupach przestępczych.

5 W przypadku ujawnienia nieletniego przebywającego poza terenem szkoły podczas zajęć lekcyjnych (tzw. wagary) należy: Ustalić jego dane personalne tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu; ustalić adres szkoły, do której uczęszcza;

6 jeśli szkoła znajduje się terenie podległym Komisariatowi Policji / Straży Miejskiej przekazać nieletniego pod opiekę dyrektora szkoły za pisemnym potwierdzeniem odebrania ucznia; dokonać rozpytania, czy był to przypadek jednostkowy, czy systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego;

7 poinformować dyrektora szkoły poinformować dyrektora szkoły o obowiązku skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego; o obowiązku skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego; każdorazowo pouczyć nieletniego każdorazowo pouczyć nieletniego o konsekwencjach takiego zachowania. o konsekwencjach takiego zachowania.

8 Rozmowy dyscyplinujące Przeprowadzanie takich rozmów to zadanie pracowników szkoły – dyrektora, wychowawcy, pedagoga. Strażnik może na prośbę pracownika szkoły uczestniczyć w takiej rozmowie w celu udzielenia informacji na temat skutków prawnych danego postępowania.

9 Na terenie placówki oświatowej wszelkie czynności z nieletnim wykonuje się w obecności przedstawiciela tej placówki: dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga!

10 Nieletni palący papierosy na terenie szkoły doprowadzić do dyrektora, wychowawcy lub pedagoga; doprowadzić do dyrektora, wychowawcy lub pedagoga; pisemne informowanie rodziców pisemne informowanie rodziców o wszelkich przypadkach naruszeń prawa ze strony nieletnich; o wszelkich przypadkach naruszeń prawa ze strony nieletnich; w przypadku osoby która, ukończyła 17 rok życia, Straż Miejska może nałożyć mandat karny kredytowany w wysokości 100zł z art. 13 u.o.z.t. w przypadku osoby która, ukończyła 17 rok życia, Straż Miejska może nałożyć mandat karny kredytowany w wysokości 100zł z art. 13 u.o.z.t.

11 Nieletni spożywający alkohol Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi powyżej 0,5 alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

12 Stan po użyciu alkoholu (stan wskazujący na użycie alkoholu) zachodzi, gdy zawartość alkoholu Stan po użyciu alkoholu (stan wskazujący na użycie alkoholu) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3(art.46 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

13 W przypadku ujawnienia nieletniego, będącego pod wpływem alkoholu należy: ustalić dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania nieletniego, ustalić dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania nieletniego, w zależności od stanu zdrowia nieletniego wezwać pogotowie ratunkowe (złe samopoczucie, wymioty, utrata przytomności, itp.) w zależności od stanu zdrowia nieletniego wezwać pogotowie ratunkowe (złe samopoczucie, wymioty, utrata przytomności, itp.)

14 dowieźć nieletniego do jednostki policji; dowieźć nieletniego do jednostki policji; przeprowadzić badanie nieletniego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu; przeprowadzić badanie nieletniego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu; nieletniego przekazać rodzicom /opiekunom prawnym za pisemnym potwierdzeniem zawierającym informację o fizycznym stanie zdrowia; nieletniego przekazać rodzicom /opiekunom prawnym za pisemnym potwierdzeniem zawierającym informację o fizycznym stanie zdrowia; jeśli nie ma opieki ze strony rodziców / opiekunów prawnych umieścić w szpitalu. jeśli nie ma opieki ze strony rodziców / opiekunów prawnych umieścić w szpitalu.

15 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Prezentuje Iwona Plichta – przedstawiciel Zespołu ds. Edukacji i Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google