Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna moda… czyli jak ubieramy si ę do szko ł y & jaki stosunek maj ą do tego nauczyciele…:>

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna moda… czyli jak ubieramy si ę do szko ł y & jaki stosunek maj ą do tego nauczyciele…:>"— Zapis prezentacji:

1 Szkolna moda… czyli jak ubieramy si ę do szko ł y & jaki stosunek maj ą do tego nauczyciele…:>

2 Nasza szko ł a posiada bogat ą tradycj ę mody, która z biegiem lat ulega ł a zmianie (oczywi ś cie na bardziej morow ą :>).

3 Nowinki Ostatnio nasz ą wspania łą szko łą zaw ł adn ął styl ubierania si ę na lata 70 :>. Na zdj ę ciu widzimy dwa osobniki, które nieszcz ęś liwie dosta ł y si ę pod jego w ł adz ę. Zapewne pomys ł ubierania si ę zaczerpn ę li z ameryka ń skiego programu The 70s House, który mo ż emy obejrze ć w ś rod ę o godz na morowym programie MTV:>:>:>

4 Ostatnio przeprowadzi ł am ankiet ę (oczywi ś cie anonimow ą ) na temat najlepiej ubranego nauczyciela. Jak mo ż na by ł o si ę spodziewa ć, zdania by ł y podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, i ż wyniki mog ą nie by ć w stu procentach pewne, poniewa ż w ankiecie bra ł a udzia ł niewielka cz ęść naszej modnej szko ł y…

5 Laureatem mojej pomysłowej sondy był nauczyciel j. polskiego: Pan Janusz Lewoń. Na Pana Janusza zagłosowała większość ankietowanych. Nie trzeba się dziwić. Jest to jeden z najlepiej ubranych nauczycieli. Jak widać na zdjęciu obok p. Janusz reprezentuje wysokiej jakości styl ubierania się. Wspaniale łączy kolory, daje także przykład tym mniej zorientowanym we współczesnej modzie. Jest to nauczyciel, który z zacięciem & poświęceniem nadąża za bieżącymi trendami. zdobywca tytu ł u Najlepiej Ubranego Nauczyciela

6 …drugie miejsce zaj ęł a nasza modna nauczycielka j. angielskiego. Nie odznacza si ę ona tylko wspó ł czesnym ubiorem, lecz tak ż e nowoczesnym stylem ż ycia, a co za tym idzie lekcji tego interesuj ą cego j ę zyka. Lekcje angielskiego s ą zawsze, ale to zawsze morowe. Nigdy si ę na nich nie nudzimy. W sumie, wi ę cej na temat naszych nauczycieli i ich lekcji dowiecie si ę z innych prezentacji, które stworzyli nasi koledzy i kole ż anki (oczywi ś cie tak samo modni).

7 Wspania ł ym pomys ł em uczennic w naszej modnej szkole jest nowy patent na noszenie niezb ę dnych lub mniej potrzebnych ksi ąż ek. A mianowicie nosimy torebki…:> Oczywi ś cie maj ą one wiele zalet. Jedn ą z nich jest to, i ż nie nosisz po ł owy podr ę czników a w odpowiedzi na pytanie: X, dlaczego nie masz ksi ąż ek?, wstawiasz: poniewa ż chc ę wygl ą da ć modnie:> Uwaga:, gdy nie chcecie narazi ć si ę waszym przyjació ł kom, nie przesadzajcie i od czasu do czasu same proponujcie im ten styl pomysłowo…:P:P:P:P:P

8 Wielką popularnością w naszej cool szkole są buty marki: Adidas, Puma, Reebok & Nike. Powodują one, iż nasi uczniowie czują się sportowo i komfortowo. Każdemu polecamy this amazing shoes.

9 zakazane… Nasi uczniowie, nie zwa ż aj ą c na regulamin (który ujrzycie za chwil ę ) prezentuj ą swój oryginalny styl. Nosz ą wszystko, co im si ę zmie ś ci na r ę kach. Jest to oczywi ś cie bi ż uteria, której nie popieraj ą nauczyciele. Morowe s ą tak ż e d ł ugie kolczyki, które wspaniale podkre ś laj ą urod ę uczennic. Ostatnio niezb ę dne okaza ł y si ę pier ś cionki, które niestety nie oznaczaj ą twej wolno ś ci towarzyskiej. Bransoletki wspó ł cze ś nie pasuj ą do modnego stylu, którym cechuje si ę nasza szko ł a.

10 wielkiej ilości bransoletek, które zdaniem niektórych mogą wywołać zwarcie w sali informatycznej długich kolczyków, które pod wpływem ciężaru mogą w zły sposób wpływać na koncentrację danej uczennicy krótkich spódniczek, które mogą rozpraszać kolegów, jak również niektórych nauczycieli zbyt dużych dekoltów, które powodują zawstydzenie niektórych nauczycieli krótkich spodenek w zimie, gdy temperatura nie przekracza -15 °C, a trzeba uwierzyć, że takie przypadki się zdarzały. Nasza szko ł a dzieli si ę na kilka specyficznych grup spo ł ecznych, które preferuj ą ró ż ne style ubioru. Oczywi ś cie, nauczyciele maj ą negatywne zdanie o nich. Jak mówi regulamin szko ł y, na jej terenie zabrania si ę noszenia:


Pobierz ppt "Szkolna moda… czyli jak ubieramy si ę do szko ł y & jaki stosunek maj ą do tego nauczyciele…:>"

Podobne prezentacje


Reklamy Google