Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy Perspektywa nowej gospodarki Globalizacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, chaos, szybkość, rosnąca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy Perspektywa nowej gospodarki Globalizacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, chaos, szybkość, rosnąca."— Zapis prezentacji:

1 Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy Perspektywa nowej gospodarki Globalizacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, chaos, szybkość, rosnąca konkurencja Perspektywa organizacyjna Wirtualna i sieciowa organizacja, zwinna organizacja, organizacja ucząca się, zarządzanie procesowe, nieustanne doskonalenie Perspektywa uczestników organizacji Kapitał intelektualny, autonomia, empowerment, programy praca-życie, konflikty, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, osobiste więzi z klientem

2 Organizacja złożony system nakierowany na osiągnięcie przyjętego celu za pomocą określonego rodzaju działań i przy użyciu określonej kombinacji zasobów, w którym ogół części przyczynia się do powodzenia całości

3 Cechy organizacji jako obiektu 1. Wyposażenie w odpowiednie zasoby 2. Połączenie ludzi jako podstawowego czynnika twórczego 3. Celowe zorientowanie 4. Ustrukturalizowanie i posiadanie członu kierowniczego 5. Rozmyślne zachowanie się i zdolność do utrwalania pozytywnych wzorców działań 6. Współdziałanie otoczeniem

4 formalne nieformalne Cel i zasady działania są sformalizowane (organizacje te posiadają statut, regulamin oraz inne wewnętrznie obowiązujące przepisy ) Powstają z powodu niezaspokajania potrzeb w strukturach organizacji formalnej (Efekt więzi międzyludzkich. Ich podstawą są: koleżeństwo, wspólne interesy i zainteresowania.) Rodzaje organizacji

5 PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA ORGANIZACJI zasada przedsiębiorczości zasada gospodarności zasada rentowności odpowiedzialność społeczna zdolność motywowania członków do celowego działania

6 Działalność sprawcza powodująca, że organizacja funkcjonuje zgodnie z celem dla którego została powołana Zarządzanie to szczególny rodzaj kierowania,, w którym podstawą oddziaływania na wykonawców jest hierarchiczna nadrzędność osoby kierującej. Kierowanie (organizacją) Kierownik ABC

7 Osoba podejmująca decyzje służące osiąganiu celów organizacji, i wypełniająca role kierownicze w ramach podstawowych funkcji zarządzania Wyróżnia się trzy rodzaje ról (wg H. Mintzberga): 1.Role decyzyjne, 2.Role interpersonalne, 3.Role informacyjne.

8 Przestrzeń funkcji rzeczowych i funkcji zarządzania

9 PRZYWÓDZTWO Inspirowanie właściwych działań Kwestionowanie istniejących paradygmatów i zmiana sposobów działania Usamodzielnianie i pobudzanie pracowników ZARZĄDZANIE Inspirowanie realizacji narzuconych działań we właściwy sposób Działanie w granicach istniejących już reguł, metod i koncepcji myślenia Kontrola pracowników

10 Przedsiębiorca to osoba, którą cechuje zdolność do wyszukania nadarzającej się okazji i pozyskiwania niezbędnych do jej wykorzystania zasobów. Prowadzi podjętą działalność na swój rachunek i na swoje ryzyko według własnego uznania, zazwyczaj przy pomocy pracowników najemnych, zachowując prawo do zysku.

11 Klasyczna szkoła organizacji (naukowa) nurt fizjologiczny (inżynierski, przemysłowy) nurt administracyjny (uniwersalistyczny) Kierunek psycho-socjologiczny (behawioralny, human relation) szkoła zachowań szkoła stosunków międzyludzkich Podejście współczesne do zarządzania. ujęcie ilościowe i systemowe nurt sytuacyjny koncepcja potencjału intelektualnego organizacje sieciowe i wirtualne Podstawowe grupy poglądów

12 Zasady naukowego zarządzania sformułowane przez Taylora (1856-1915): –Przesunąć całą odpowiedzialność za organizowanie pracy na kierownika; –Używać metod naukowych, aby określić sposób wykonywania pracy; –Właściwie dobrać osobę i narzędzie do zaplanowanej pracy; –Szkolić i kontrolować robotnika,.

13 Badania dotyczące optymalizacji ruchów roboczych Frank i Lillian Gilbreth (1868-1924, 1878-1972) Harrington Emerson (1853-1931) Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Zasada harmonii

14 Wykonywanie czynności urzędowych jest działalnością stałą Obowiązuje zasada kompetencji: - Zakres prawa wydawania poleceń powinien być ściśle określony - Urzędnicy powinni charakteryzować się odpowiednimi kwalifikacjami Działalność reguluje zasada hierarchii urzędowej Następuje oddzielenie urzędników od własności środków administracji Precyzję zapewnia zasada pisemnej dokumentacji. Zasady biurokracji Webera (1864-1920)

15 Uzdolnienia kierownicze Rodzaje uzdolnień Funkcje administracyjne

16 Podział pracy Autorytet Dyscyplina Jedność rozkazodawstwa Jednolitość kierownictwa Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu Zasada właściwego wynagrodzenia. Właściwa centralizacja władzy Zasada hierarchii Zasada ładu Odpowiednie traktowanie personelu. Stabilność personelu Inicjatywa Duch jedności ZASADY ZARZĄDZANIA WEDŁUG FAYOLA

17 Zajmuje się analizą: Co motywuje człowieka w działaniu ? Jak zachowuje się człowiek w organizacji w relacjach z innymi ? Co określa relacje między pracownikami a przełożonymi ? NURT PSYCHO-SOCJOLOGICZNY

18 Przełożeni Podwładni XY X + Y + Teoria Mc Gregora 1906-1964

19 Powiązanie planowania z innymi funkcjami zarządzania

20 Racjonalne strategie Cele strategiczne i potencjał organizacji Antycypowany wpływ otoczenia Nieoczekiwane zmiany w otoczeniu Problem realności strategii

21 natura władza walka gra Organi- zacja Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie Społeczne Otoczenie techniczne Linia podziału na otoczenie bliższe i dalsze Klasyfikacja otoczenia

22 22 Analiza makrootoczenia - Możliwości uwzględniania przyszłości

23 zewnętrzne Szanse 1…………….. 2…………itd Zagrożenia 1…………. 2………itd wewnętrzne Mocne strony 1……………. 2…………itd Słabe strony 1…………… 2…………itd pozytywnenegatywne Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT

24 Benchmarking jest procesem pomiaru bieżącej działalności firmy i porównywania jej z poziomem wzorcowym dla danej klasy firm. Wykorzystanie wiedzy uzyskanej w wyniku badań benchmarkingowych stwarza podstawy konstrukcji planów określających sposoby osiągania wzorców najlepszego praktycznego działania oraz przekraczania tych wzorców

25

26


Pobierz ppt "Przyszłość nauk OiZ określają trzy perspektywy Perspektywa nowej gospodarki Globalizacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, chaos, szybkość, rosnąca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google