Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Liderów Samorządowych Podstawy teorii organizacji i zarządzania Prof. dr hab.Jerzy Bogdanienko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Liderów Samorządowych Podstawy teorii organizacji i zarządzania Prof. dr hab.Jerzy Bogdanienko."— Zapis prezentacji:

1

2 Akademia Liderów Samorządowych Podstawy teorii organizacji i zarządzania Prof. dr hab.Jerzy Bogdanienko

3

4 Organizacja złożony system nakierowany na osiągnięcie przyjętego celu za pomocą ludzi i przy użyciu określonej kombinacji zasobów, w którym ogół części przyczynia się do powodzenia całości Organizacja formalna i nieformalna

5 Powierzchniowe Społeczne Ekonomiczne Znaczenie organizacji

6 Działalność sprawcza powodująca, że organizacja funkcjonuje zgodnie z celem dla którego została powołana. Kierowanie organizacją

7 to szczególny rodzaj kierowania, wynikający z prawa własności lub upoważnienia udzielonego przez właściciela, w którym podstawą oddziaływania na wykonawców jest hierarchiczna nadrzędność osoby kierującej, wynikająca ze struktury formalnej. Kierownik ABC Zarządzanie -

8 Kierownik Osoba podejmująca decyzje służące osiąganiu celów organizacji i wypełniająca role kierownicze w ramach realizacji podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania ( w tym pozyskiwania pracowników i innych zasobów), motywacji oraz kontroli Kierownik – menedżer – przywódca – lider - przedsiębiorca

9 ROLE MENEDŻERA DECYZYJNE przedsiębiorca przeciwdziałający zakłóceniom alokator zasobów INTERPERSONALNE przywódca negocjator organizator INFORMACYJNE odbiorca kontroler przekaźnik reprezentant

10 PRZYWÓDZTWO Inspirowanie właściwych działań Kwestionowanie istniejących paradygmatów i poszerzanie sposobów działania Usamodzielnianie i pobudzanie pracowników ZARZĄDZANIE Inspirowanie realizacji działań we właściwy sposób Działanie w granicach istniejących już reguł, metod i koncepcji myślenia Kontrola pracowników

11 - organizacja jest instrumentem realizacji jednego precyzyjnie określonego celu, który jest dany z zewnątrz -uczestnicy organizacji powinni być jedynie standardowymi, posłusznymi narzędziami maksymalizującymi wysiłek; -występuje jednostronne prawo kierownika do wydawania poleceń i egzekwowania posłuszeństwa Analogia organizacji do maszyny

12 Teoria wzmocnienia BODZIEC REAKCJA SKUTKI – negatywne – bodźce negatywne - pozytywne – bodźce pozytywne REAKCJA W PRZYSZŁOŚCI

13 Stosowanie mechanistycznego podejścia może prowadzić do: tworzenia form organizacyjnych, które z wielką trudnością przystosowują się do zmiennych warunków otoczenia powstania bezmyślnej i bezwzględnej biurokracji dehumanizacyjnego wpływu na pracowników, zwłaszcza na niższych szczeblach hierarchii organizacyjnej zawodności w warunkach kryzysowych

14 Definicja biurokracji jako idealnej formy organizacji sformułowana przez Webera: Forma organizacji, w której kładzie się nacisk na: precyzję szybkość jasność reguł bezosobowość niezawodność efektywność Osiągane jest to przez stworzenie stałego podziału zadań, hierarchicznego nadzoru oraz szczegółowych reguł i przepisów

15 - Organizacja jest złożoną całością -Jej główny cel to przetrwanie i rozwój -Organizacja pozostaje w stałych związkach z otoczeniem, które oddziałuje na organizację -Organizacja powinna dążyć do stanu równowagi co jest naturalnym stanem funkcjonowania organizacji (konieczna jest równowaga materialna i społeczna). Analogia organizacji do organizmu

16 Organizacja jako zespół Chęć (gotowość) współpracy Wspólny cel Komunikacja (porozumiewanie się) Teoria akceptacji Źródło władzy nie w przełożonych, ale w gotowości podwładnych do posłuszeństwa, gdy: Rozumieją polecenia (decyzje) Uważają je za zgodne z celami organizacji Uważają je za zgodne z własnym interesem Intelektualnie i fizycznie są w stanie je zrealizować Chester Barnard (1886 – 1961)

17 Podział konfliktów ze względu na sposób ich rozwiązywania : Dominacyjne Kompromisowe Integrujące Mary Follet 1868-1933

18 - Cele uczestników organizacji są różne i niesprowadzalne do wspólnego mianownika -Organizacja jest sztuczną konstrukcją społeczną, którą tworzą autonomiczni uczestnicy -Głównym sposobem działalności organizacji jest przetarg realizowany między poszczególnymi uczestnikami, którzy handlują swymi atutami dla uzyskania przewagi. ANALOGIA ORGANIZACJI DO GRY Nurt sytuacyjny w zarządzaniu

19 Styl kierowania Względnie trwały sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych, w celu skłonienia ich do wypełnienia pożądanych ról organizacyjnych MOTYWOWANIE polega na oddziaływaniu na pracowników tak, by ich zachowania były zgodne z wolą kierującego i zmierzały do zrealizowania postawionych im zadań.

20 Orientacja na ludzi 9.1.9.9. 5.5. 1.1.1.9. Orientacja na zadania (1,1) styl bierny (1,9) styl autokratyczny (9,1) styl klubowy (5,5) zrównoważony (9,9) styl idealny Siatka kierownicza

21

22 Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji w organizacjach ZaletyWady Jest więcej informacji i więcej wiedzy. Może powstać więcej wariantów. Prawdopodobny jest wyższy stopień akceptacji ostatecznej decyzji. Może dojść do poprawy w porozumiewaniu się. Pojawiają się lepsze decyzje. Proces trwa dłużej, a więc jest bardziej kosztowny. Mogą się pojawić decyzje kompromisowe wynikające z niezdecydowania. Grupa może zostać zdominowana przez jedną osobę. Może się pojawić myślenie grupowe.

23 Przełożeni Podwładni XY X + Y + Teoria Mc Gregora

24 możliw Atmosfera i Nakład pracy

25 Potrzeba samorozwoju Potrzeba szacunku Potrzeby społeczne Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne Piramida potrzeb

26 Formy organizacji w odniesieniu do pracy indywidualnej: elastyczny czas pracy rotacja lub poszerzenie pracy wzbogacenie pracy

27 Głębia zadania charakteryzuje się: 1.zróżnicowaniem umiejętności (człowiek ma większą satysfakcję i więcej talentów musi wykorzystać) 2.samoistnością zadania (stopniem w jakim wykonawca wykonuje kompletny zestaw działań) 3.znaczeniem zadania (co wynika z wpływu, jaki praca określonego człowieka wywiera na działalność innych ludzi) 4.samodzielnością (swobodą z jaką wykonawca może określać sposób wykonania działania) 5.sprzężeniem zwrotnym (sposobem, w jaki dana osoba uzyskuje informacje o wynikach swojej pracy)

28 Podział pracy Autorytet Dyscyplina Jedność rozkazodawstwa Jednolitość kierownictwa Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu Zasada właściwego wynagrodzenia. Właściwa centralizacja władzy Zasada hierarchii Zasada ładu Odpowiednie traktowanie personelu. Stabilność personelu Inicjatywa Duch jedności AKTUALNOŚĆ KLASYCZNYCH ZASAD ZARZĄDZANIA WG FAYOLA

29 W teorii zarządzania strategicznego, można dostrzec co najmniej trzy grupy poglądów, które można określić jako następujące szkoły: - racjonalistyczna, - ewolucyjna, - zasobowa. Szkoły w zarządzaniu strategicznym

30 Misja nazywana jest celem podstawowym, filozofią bądź racją bytu przedsiębiorstwa. Określa powód jego istnienia, wskazuje dziedziny, jakimi przedsiębiorstwo chce się zajmować oraz ogólny zakres i charakter działalności przedsiębiorstwa – ma znaczenie marketingowe i integrujące pracowników. Wizja jest ukonkretnieniem misji dla określonego okresu czasu Misja i wizja

31 analiza wewnętrzna firmy szanse i zagrożenia firmy analiza zewnętrzna firmy możliwe strategie mocne i słabe strony strategie zadowalające ocena synergii czynników wewnętrznych i otoczenia cele strategiczne wartości organizacji (misja) Etapy procesu zarządzania strategicznego

32 natura władza walka gra firma Otoczeni e politycz ne Otoczenie ekonomiczn e Otoczen ie Społecz ne Otoczenie techniczne Linia podziału na otoczenie bliższe i dalsze Klasyfikacja otoczenia firmy

33 Analiza zdolności strategicznych Analiza łańcucha wartości Analiza zasobów Analiza produktu Analiza porównawcza

34 zewnętrzne Szanse 1…………….. 2…………itd Zagrożenia 1…………. 2………itd wewnętrzne Mocne strony 1……………. 2…………itd Słabe strony 1…………… 2…………itd pozytywnenegatywne Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT

35 Interesariusze i ich oczekiwania wynikami organizacji. PODMIOTYOCZEKIWANIA/ CELE Inwestorzy (udziałowcy, banki, inne źródła) Szybki wzrost zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału KlienciZaspokajanie swoich potrzeb, a w odniesieniu do przedsiębiorstwa- wartość jego oferty PośrednicyDobrze zaplanowane prognozy PracownicyStałość zatrudnienia, bezpieczeństwo socjalne, poziom wynagrodzeń, rozwój, samorealizacja DostawcyStałość zamówień, terminowe płatności, dobre zyski WładzeRozwój przedsiębiorstw i regionów działania nie prowadzące do monopoli, ład społeczny SpołeczeństwoTworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, kreowanie wzrostu dobrobytu AlianciKooperacja, trwałość i bezpieczeństwo ekonomiczne, oraz osiąganie wspólnych efektów w uzgodnionych obszarach takich jak wspólna sprzedaż, wspólne badania, itd. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Neely, C. Adams, M. Kennerly, The Performance Prism. The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Prentice Hall 2002, s 84.

36 Tom Peters

37


Pobierz ppt "Akademia Liderów Samorządowych Podstawy teorii organizacji i zarządzania Prof. dr hab.Jerzy Bogdanienko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google