Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczeństwo stowarzyszeń (biurokracja, organizacja, instytucja) (WDS 2012/2013 nr 9)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczeństwo stowarzyszeń (biurokracja, organizacja, instytucja) (WDS 2012/2013 nr 9)"— Zapis prezentacji:

1 Społeczeństwo stowarzyszeń (biurokracja, organizacja, instytucja) (WDS 2012/2013 nr 9)

2 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 1. Socjologia Maxa Webera (1864 – 1920): wpływ Webera na socjologię światową, jego biografia (stawanie się socjologiem, przedstawiciel socjologii historycznej, trwała współczesność jego analiz); socjologia jako nauka (empiryczna): winna się zajmować analizą przyczyn zjawisk społecznych, a poprzez ich interpretację dążyć do zrozumienia świata społecznego; powinna być ona wolna od wartościowania- oddzielenie faktów i wartości. ważne pojęcia socjologiczne Webera: rozumienie (verstehen), przyczynowość, racjonalność, typy idealne; typ idealny jako narzędzie badawcze (jako miara badania): abstrakcyjny model skonstruowany z cech istotnych (spotęgowanych) danego zjawiska społecznego, który w czystej postaci nigdzie nie występuje; ma służyć do porównania z istniejącymi badanymi zjawiskami społecznymi. zróżnicowanie typów idealnych u Webera: historyczny (rynek kapitalistyczny), socjologiczny (biurokracja), działanie (działanie w afekcie), strukturalny (typy panowania).

3 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 2. Maximilian Carl Emil Weber (21.04.1864 – 14.06.1920)

4 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 3. Cechy idealno-typowe biurokracji (według Webera): biurokracja jako jedna z form organizacji formalnych (urząd) - cechy: hierarchiczna organizacja urzędu; określony zakres kompetencji urzędników; reguły postępowania mają charakter zasad technicznych lub norm prawnych; sprawowanie urzędu jedynie ze względu na określone normy (obiektywizm) i kompetencje; urzędnicy są pracownikami najemnymi i zajmują stanowiska stosownie do swoich kwalifikacji; ciągłość sprawowania funkcji; oddzielenie urzędników od własności środków produkcji i administrowania; formułowanie i dokumentowanie decyzji na piśmie (archiwizacja).

5 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 4. Dyskusja na temat koncepcji biurokracji: zalety biurokracji: sprawna i bezstronna organizacja (rozwiązywanie problemów); utrwala tendencje egalitarne w społeczeństwie; wprowadza reguły sprawiedliwości (formalistyczna bezosobowość); przyczynia się do upowszechniania w społeczeństwie wartości fachowości i wiedzy. wady biurokracji : przepisy rodzą przepisy (samo-obsługiwanie się biurokracji); nieprecyzyjność języka biurokracji (problem interpretacji); podwójne życie instytucji (klientelizm, nieformalne układy itp.); trudności z wdrażaniem innowacji; brak społecznej kontroli (przemieszczenie się celów); podział między profesjonalistami i urzędnikami w biurokracji; prawo Parkinsona, zasada Petera, zasada Dilberta.

6 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 5. Typ idealny biurokracji i społeczeństwo w socjologii Maxa Webera: biurokracja a charakter władzy: władza charyzmatyczna, tradycyjna, legalna; biurokracja jako najczystszy typ legalnego panowania; Weber – przyszłość świata należy do biurokracji. biurokracja jako ważny aspekt procesu racjonalizacji życia społecznego na Zachodzie: biurokracja Webera wiąże się zarówno z porządkiem społecznym, jak i jest przykładem specyficznym typem organizacji/instytucji społecznej; jest ona przykładem żelaznej klatki racjonalizacji ogarniającej wszystkie instytucje publiczne i życie społeczne. czy nie ma alternatywy wobec biurokracji?: polityka a kierowanie biurokracją (Polityka jako zawód i powołanie): etyka odpowiedzialności (walka o humanizowanie świata) i etyka przekonań (wycofanie się z racjonalnego świata).

7 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 6. Co zamiast biurokracji?: kwestia płci (kobiety na stanowiskach kierowniczych); model japoński (typ biurokracji japońskiej): proces decyzyjny przebiega od dołu do góry; mniejsza specjalizacja pracy; bezpieczeństwo zatrudnienia i praca zespołowa; połączenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. pojawienie się wartości i kompetencji zarządzania (jako przeciwstawnej biurokracji): zarządzanie publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura korporacyjna. techniki informatyczne a organizacje sieciowe (organizacja po- nowoczesna), globalizacja gospodarki, gospodarka oparta na wiedzy; decentralizacja państwa i rozwój samorządności terytorialnej, rosnący nacisk na prawa jednostki i rozwój organizacji pozarządowych, wzrastająca roli mass- mediów i opinii publicznej.

8 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 7. Organizacje formalne (celowe grupy formalne): organizacja jako celowa grupa formalna (sformalizowana): organizacja jest zbiorowością ról, a nie zbiorowością osób. cechy organizacji formalnej: posiada sformalizowaną strukturę; widać wyraźnie wyodrębnione ośrodki władzy; powołana do realizacji konkretnego celu; obowiązuje sztywny i przejrzysty podział pracy; dokonuje się wymiana personelu; w organizacji dominują stosunki rzeczowe. organizacje (instytucje) a kontrola społeczna.

9 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 8. Instytucja społeczna – (institutio, institutum): czy główne pojęcie socjologii? - pojęcie instytucji w socjologii i antropologii; ogólne rozumienie: zasady i reguły społeczne (ograniczenia), które kontrolują i czynią przewidywalny świat naszych społecznych interakcji (złożone zespoły wartości, ról i norm społecznych); instytucja a organizacja; instytucja może być rozumiana jako: podstawa porządku społecznego (instytucje życia społecznego): powtarzalne i utrwalone sposoby zachowania, które są na zewnątrz nas i niezależne od naszej woli (role-oczekiwania); stanowią one mechanizm kontroli społecznej (Talcott Parsons). typ (-y) działalności podejmowanej w celu zaspokojenia potrzeb jednostek i całych zbiorowości (funkcjonalizm): instytucja społeczna w rozumieniu Bronisława Malinowskiego. całkowite (totalne) urządzenie życia jednostek lub zbiorowości: instytucje totalne (Erving Goffman).

10 Społeczeństwo stowarzyszeń (instytucje, organizacje, biurokracja) (WDS 2012/2013 nr 9) 9. Główne problemy i pytania w analizie instytucji: czy są one funkcjonalne (pozytywne), czy dysfunkcjonalne (negatywne) dla społeczeństwa (systemu) oraz dla nas – jednostek (ludzi)?; czy tworzą ład, czy też są źródłem nowych nierówności społecznych?: dystrybucja dóbr w społeczeństwie a wyzwania utrzymania równowagi systemu. czy są (na ile?) zewnętrzne wobec nas, czy też stanowią naszą własność?: na ile je możemy je swobodnie zmieniać? uniwersalność instytucji i jednocześnie ich duża różnorodność kulturowa i historyczna; czy instytucje są barierą dla rozwoju, czy też są jego istotnym elementem? zmiana instytucjonalna (różnorodność instytucjonalna jako wskaźnik rozwoju społecznego).


Pobierz ppt "Społeczeństwo stowarzyszeń (biurokracja, organizacja, instytucja) (WDS 2012/2013 nr 9)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google