Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Przebieg prezentacji: 1.Charakterystyka źródła dofinansowania – działanie 2.1 PO Innowacyjna Gospodarka a) przykładowe rodzaje projektów, b) kto, ile, kiedy, c) jakie wydatki, d) kryteria oceny wniosku. 2.Jak pomagamy czyli zakres współpracy z Biurem ds. Funduszy Europejskich. 3.Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich. 4.Kontakt. Przebieg prezentacji

3 Działanie 2.1 PO IG Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

4 Przykładowe rodzaje projektów: Poddziałanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości). Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

5 Instytucja udzielająca wsparcia Minimalna/ maksymalna wartość projektu Minimalna/ maksymalna wartość dofinansowania Planowana alokacja na konkurs Ośrodek Przetwarzania Informacji Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 4 mln PLN Brak131 mln PLN Termin ogłoszenia naboru marzec - maj 2010 r. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

6 Wydatki kwalifikowalne 1 wydatki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów oraz wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem środków trwałych, wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze 2wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, obejmujące wydatki na oprogramowanie i licencje na oprogramowanie 3 wydatki związane z zapłatą rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych (urządzeń i aparatów) do wysokości wartości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem, że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta (leasing finansowy) 4wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych 5 wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego nie przekraczające 5 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 6wydatki na zakup gruntów, do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 7wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej 8wydatki na zakup wyposażenia i materiałów, służących procesowi realizacji inwestycji Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

7 Wydatki kwalifikowalne 9 wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu przez beneficjenta w postaci nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu 10 wydatki na szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą, nie przekraczające 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 11 wydatki na zakup usług doradczych i transfer wiedzy w zakresie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą, oraz na zakup ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu; 12 wydatki na promocję projektu; w projektach poniżej 10 milionów złotych – do 3 % wartości projektu; w projektach o wartości 10-30 milionów złotych – do 2 % wartości projektu; w projektach o wartości powyżej 30 milionów złotych – do 1,5 % wartości projektu 13koszty ogólne, nie przekraczające 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 14 wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

8 Wydatki kwalifikowalne 15 podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe 16 wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ lub obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

9 Ocena wniosku Ocena formalna (ocena 0-1) Ocena merytoryczna (ocena punktowa) - kryteria formalne - kryteria formalne specyficzne - kryteria merytoryczne dostępu - kryteria merytoryczne Projekt musi obowiązkowo spełniać te kryteria, aby być rekomendowanym do wsparcia. Na bazie uzyskanych punktów podczas tej oceny powstaje lista rankingowa. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

10 * Cele PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 PO IG)

11

12

13

14 Zakres współpracy z Biurem ds. Funduszy Europejskich Określenie potrzeb + poszukiwanie źródła wsparcia Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku KROK I – Pomysłodawca + BFE KROK II – BFE KROK III – Pomysłodawca Pisanie wniosku * KROK IV – BFE + Pomysłodawca Analiza wniosku+ propozycje poprawek + dwustronne konsultacje KROK V – BFE Przygotowanie (od strony formalnej) + złożenie wniosku Uwaga: To pomysłodawca najlepiej wie, co chciałby zrealizować w ramach projektu, dlatego też pisanie wniosku leży w Jego gestii, BFE pomaga ustalić jakie informacje muszą się znaleźć we wniosku oraz w zgromadzeniu informacji ogólnych.

15 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 Źródło wsparciaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Opis projektuBadanie typu foresight mające określić strategiczne dziedziny kształcenia i modele ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 r. w gospodarce opartej na wiedzy dla Warszawy i Mazowsza. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy: Politechniką Warszawską (lider), Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Główną Handlową, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okres realizacji15.05.2009 – 28.02.2012 KWOTA DOFINANSOWANIA 5 466 384,20 PLN (w tym dla SGH ok. 500 tys. PLN ) Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich

16 Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Opis projektuProjekt badawczy, który pozwoli określić szanse i bariery aktywizacji zawodowej mężczyzn i kobiet, którzy pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy w wybranych powiatach województwa mazowieckiego (szydłowiecki, radomski, m.Radom, przysuski, makowski). Okres realizacji1.1.2010 – 31.12.2010 KWOTA DOFINANSOWANIA 126 tys. PLN

17 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Innowacyjna SGH = Wiedza + Doświadczenie Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Opis projektuPodniesienie jakości poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych – utworzenie Banku Kejsów, realizacja kursów wyrównawczych z matematyki, rozbudowa serwisu internetowego Centrum Karier i Fundraisingu, organizacja staży studenckich oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych (dostosowanie wejścia do budynku Głównego oraz toalety). Okres realizacji1.10.2009 – 31.10.2013 KWOTA DOFINANSOWANIA 4,69 mln PLN

18 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Opis projektuPodniesienie poziomu internacjonalizacji Uczelni poprzez przygotowanie i realizację studiów doktoranckich w języku angielskim. Okres realizacji15.06.2009 – 30.04.2014 KWOTA DOFINANSOWANIA 4,97 mln PLN

19 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatów z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Opis projektuPrzeszkolenie pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bełchatów z zagadnień dotyczących profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania czasem, przeprowadzenia oceny pracowniczej, zarządzania wiedzą, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, audytu wewnętrznego, zamówień publicznych i prawa pracy. Okres realizacji1.10.2008 – 31.12.2010 KWOTA DOFINANSOWANIA ok. 950 tys. PLN (dla SGH – projekt realizowany w partnerstwie)

20 Kontakt ul. Rakowiecka 24, Budynek A, pok. 20 02-521 Warszawa Telefon: + 48 (22) 564 93 88 Fax: + 48 (22) 564 93 88 e-mail: fundusze_europejskie@sgh.waw.plfundusze_europejskie@sgh.waw.pl Lidia Tomaszewskalidia.tomaszewska@sgh.waw.pl Katarzyna Gałkakgalka@sgh.waw.pl Maciej Iwanickimaciej.iwanicki@sgh.waw.pl Hanna Kąkolhanna.kakol@sgh.waw.pl


Pobierz ppt "Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google