Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Przebieg prezentacji: 1.Charakterystyka źródła dofinansowania – poddziałanie 1.1.1 PO Innowacyjna Gospodarka a) przykładowe rodzaje projektów, b) kto, ile, kiedy, c) jakie wydatki, d) kryteria oceny wniosku. 2.Jak pomagamy czyli zakres współpracy z Biurem ds. Funduszy Europejskich. 3.Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich. 4.Kontakt. Przebieg prezentacji

3 Poddziałanie 1.1.1 PO IG Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

4 Przykładowe rodzaje projektów: Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: przygotowania regionalnych strategii rozwoju przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym przygotowanie strategii dla działających w Polsce platform technolgicznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

5 Instytucja udzielająca wsparcia Minimalna/ maksymalna wartość projektu Minimalna/ maksymalna wartość dofinansowania Planowana alokacja na konkurs Ośrodek Przetwarzania Informacji Brak 17,2 mln PLN Termin ogłoszenia naboru 1 marca – 31 marca 2010 r. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

6 Wydatki kwalifikowalne 1 wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy) 2 amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu 3 wkład niepieniężny (inny niż amortyzacja) wniesiony do projektu przez beneficjenta w postaci materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu 4 wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, obejmujące koszty transportu i instalacji wyposażenia wraz z bezpłatnym instruktażem, nie przekraczające 20 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu 5wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie 6 wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu 7 wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku i innych publikacji Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

7 Wydatki kwalifikowalne 8wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencjach 9koszty opracowania analiz i raportów oraz koszty ich publikacji 10 koszty organizacji paneli ekspertów 11 wydatki na zakup usług informatycznych 12 wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu; 13 wydatki na promocję projektu; w projektach poniżej 10 milionów złotych – do 3 % wartości projektu; w projektach o wartości 10-30 milionów złotych – do 2 % wartości projektu; w projektach o wartości powyżej 30 milionów złotych – do 1,5 % wartości projektu 14 koszty ogólne do wysokości 20 % kosztów kwalifikowalnych projektu Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

8 Wydatki kwalifikowalne 15 wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie 16 wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ lub obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów 17 podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

9 Ocena wniosku Ocena formalna (ocena 0-1) Ocena merytoryczna (ocena punktowa) - kryteria formalne - kryteria formalne specyficzne - kryteria merytoryczne dostępu - kryteria merytoryczne Projekt musi obowiązkowo spełniać te kryteria, aby być rekomendowanym do wsparcia. Na bazie uzyskanych punktów podczas tej oceny powstaje lista rankingowa. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

10 * Cele PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

11 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

12 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

13 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight (Poddziałanie 1.1.1 PO IG)

14 Zakres współpracy z Biurem ds. Funduszy Europejskich Określenie potrzeb + poszukiwanie źródła wsparcia Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku KROK I – Pomysłodawca + BFE KROK II – BFE KROK III – Pomysłodawca Pisanie wniosku * KROK IV – BFE + Pomysłodawca Analiza wniosku+ propozycje poprawek + dwustronne konsultacje KROK V – BFE Przygotowanie (od strony formalnej) + złożenie wniosku Uwaga: To pomysłodawca najlepiej wie, co chciałby zrealizować w ramach projektu, dlatego też pisanie wniosku leży w Jego gestii, BFE pomaga ustalić jakie informacje muszą się znaleźć we wniosku oraz w zgromadzeniu informacji ogólnych.

15 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 Źródło wsparciaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Opis projektuBadanie typu foresight mające określić strategiczne dziedziny kształcenia i modele ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 r. w gospodarce opartej na wiedzy dla Warszawy i Mazowsza. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy: Politechniką Warszawską (lider), Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Główną Handlową, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okres realizacji15.05.2009 – 28.02.2012 KWOTA DOFINANSOWANIA 5 466 384,20 PLN (w tym dla SGH ok. 500 tys. PLN ) Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich

16 Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Opis projektuProjekt badawczy, który pozwoli określić szanse i bariery aktywizacji zawodowej mężczyzn i kobiet, którzy pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy w wybranych powiatach województwa mazowieckiego (szydłowiecki, radomski, m.Radom, przysuski, makowski). Okres realizacji1.1.2010 – 31.12.2010 KWOTA DOFINANSOWANIA 126 tys. PLN

17 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Innowacyjna SGH = Wiedza + Doświadczenie Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Opis projektuPodniesienie jakości poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych – utworzenie Banku Kejsów, realizacja kursów wyrównawczych z matematyki, rozbudowa serwisu internetowego Centrum Karier i Fundraisingu, organizacja staży studenckich oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych (dostosowanie wejścia do budynku Głównego oraz toalety). Okres realizacji1.10.2009 – 31.10.2013 KWOTA DOFINANSOWANIA 4,69 mln PLN

18 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Opis projektuPodniesienie poziomu internacjonalizacji Uczelni poprzez przygotowanie i realizację studiów doktoranckich w języku angielskim. Okres realizacji15.06.2009 – 30.04.2014 KWOTA DOFINANSOWANIA 4,97 mln PLN

19 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatów z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Opis projektuPrzeszkolenie pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bełchatów z zagadnień dotyczących profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania czasem, przeprowadzenia oceny pracowniczej, zarządzania wiedzą, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, audytu wewnętrznego, zamówień publicznych i prawa pracy. Okres realizacji1.10.2008 – 31.12.2010 KWOTA DOFINANSOWANIA ok. 950 tys. PLN (dla SGH – projekt realizowany w partnerstwie)

20 Kontakt ul. Rakowiecka 24, Budynek A, pok. 20 02-521 Warszawa Telefon: + 48 (22) 564 93 88 Fax: + 48 (22) 564 93 88 e-mail: fundusze_europejskie@sgh.waw.plfundusze_europejskie@sgh.waw.pl Lidia Tomaszewskalidia.tomaszewska@sgh.waw.pl Katarzyna Gałkakgalka@sgh.waw.pl Maciej Iwanickimaciej.iwanicki@sgh.waw.pl Hanna Kąkolhanna.kakol@sgh.waw.pl


Pobierz ppt "Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google