Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Przebieg prezentacji: 1.Charakterystyka źródła dofinansowania – działanie 2.3 PO Innowacyjna Gospodarka a) przykładowe rodzaje projektów, b) kto, ile, kiedy, c) jakie wydatki, d) kryteria oceny wniosku. 2.Jak pomagamy czyli zakres współpracy z Biurem ds. Funduszy Europejskich. 3.Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich. 4.Kontakt. Przebieg prezentacji

3 Działanie 2.3 PO IG Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

4 Przykładowe rodzaje projektów: Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz zapewnienia ciągłości jej działania dotyczące: inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne. Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Dofinansowanie projektów o charakterze ponadregionalnym dotyczących: tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych. Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych. Projekty o charakterze ponadregionalnym w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG)

5 Instytucja udzielająca wsparcia Minimalna/ maksymalna wartość projektu Minimalna/ maksymalna wartość dofinansowania Planowana alokacja na konkurs Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Brak 301 mln PLN Termin ogłoszenia naboru luty - kwiecień 2010 r.

6 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG) Wydatki kwalifikowalne 1 wydatki na zakup lub wytworzenie aparatury i urządzeń IT zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury IT oraz wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze 2 wydatki na zakup lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujące wydatki na oprogramowanie i okresowe licencje na oprogramowanie, wydatki na zasoby wiedzy w formie cyfrowej oraz opłaty licencyjne na dostęp do takich zasobów 3 raty kapitałowe z tytułu leasingu nowych i używanych środków trwałych (urządzeń i aparatów) do wysokości wartości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem, że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta (leasing finansowy) 4wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych 5 wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego, nie przekraczające 5 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 6wydatki na zakup gruntów, do wartości nie przekraczającej 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 7wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej

7 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG) Wydatki kwalifikowalne 8 wydatki na zakup wyposażenia, materiałów, opłat związanych z uzyskaniem szerokopasmowego dostępu do sieci oraz opłat telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych 9 wkład niepieniężny w formie dóbr wniesionych do projektu przez beneficjenta w postaci nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, środków trwałych oraz materiałów nabytych przed rozpoczęciem realizacji projektu i wniesionych do projektu 10 wydatki na szkolenia dla pracowników w zakresie rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT, nie przekraczające 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu 11 wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wymagane i wskazane we wniosku o dofinansowanie, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projekt 12 wydatki na promocję projektu; w projektach poniżej 10 milionów złotych – do 3 % wartości projektu; w projektach o wartości 10-30 milionów złotych – do 2 % wartości projektu; w projektach o wartości powyżej 30 milionów złotych – do 1,5 % wartości projektu 13 koszty ogólne nie przekraczające 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

8 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG) Wydatki kwalifikowalne 14 wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, w zakresie tworzenia, rozwoju i zarządzania infrastrukturą IT, zasobami cyfrowymi oraz zaawansowanymi aplikacjami i usługami teleinformatycznymi 15 wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie 16 podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe 17 wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ lub obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów

9 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG) Ocena wniosku Ocena formalna (ocena 0-1) Ocena merytoryczna (ocena punktowa) - kryteria formalne - kryteria formalne specyficzne - kryteria merytoryczne dostępu - kryteria merytoryczne Projekt musi obowiązkowo spełniać te kryteria, aby być rekomendowanym do wsparcia. Na bazie uzyskanych punktów podczas tej oceny powstaje lista rankingowa.

10 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG) * Cele PO IG: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

11 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3 PO IG)

12

13

14 Zakres współpracy z Biurem ds. Funduszy Europejskich Określenie potrzeb + poszukiwanie źródła wsparcia Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku KROK I – Pomysłodawca + BFE KROK II – BFE KROK III – Pomysłodawca Pisanie wniosku * KROK IV – BFE + Pomysłodawca Analiza wniosku+ propozycje poprawek + dwustronne konsultacje KROK V – BFE Przygotowanie (od strony formalnej) + złożenie wniosku Uwaga: To pomysłodawca najlepiej wie, co chciałby zrealizować w ramach projektu, dlatego też pisanie wniosku leży w Jego gestii, BFE pomaga ustalić jakie informacje muszą się znaleźć we wniosku oraz w zgromadzeniu informacji ogólnych.

15 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 Źródło wsparciaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Opis projektuBadanie typu foresight mające określić strategiczne dziedziny kształcenia i modele ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 r. w gospodarce opartej na wiedzy dla Warszawy i Mazowsza. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy: Politechniką Warszawską (lider), Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Główną Handlową, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okres realizacji15.05.2009 – 28.02.2012 KWOTA DOFINANSOWANIA 5 466 384,20 PLN (w tym dla SGH ok. 500 tys. PLN ) Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich

16 Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Opis projektuProjekt badawczy, który pozwoli określić szanse i bariery aktywizacji zawodowej mężczyzn i kobiet, którzy pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy w wybranych powiatach województwa mazowieckiego (szydłowiecki, radomski, m.Radom, przysuski, makowski). Okres realizacji1.1.2010 – 31.12.2010 KWOTA DOFINANSOWANIA 126 tys. PLN

17 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Innowacyjna SGH = Wiedza + Doświadczenie Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Opis projektuPodniesienie jakości poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych – utworzenie Banku Kejsów, realizacja kursów wyrównawczych z matematyki, rozbudowa serwisu internetowego Centrum Karier i Fundraisingu, organizacja staży studenckich oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych (dostosowanie wejścia do budynku Głównego oraz toalety). Okres realizacji1.10.2009 – 31.10.2013 KWOTA DOFINANSOWANIA 4,69 mln PLN

18 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Studia doktoranckie w języku angielskim jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Opis projektuPodniesienie poziomu internacjonalizacji Uczelni poprzez przygotowanie i realizację studiów doktoranckich w języku angielskim. Okres realizacji15.06.2009 – 30.04.2014 KWOTA DOFINANSOWANIA 4,97 mln PLN

19 Nasze sukcesy - wybrane projekty realizowane ze środków europejskich Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatów z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych Źródło wsparciaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Opis projektuPrzeszkolenie pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bełchatów z zagadnień dotyczących profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania czasem, przeprowadzenia oceny pracowniczej, zarządzania wiedzą, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, audytu wewnętrznego, zamówień publicznych i prawa pracy. Okres realizacji1.10.2008 – 31.12.2010 KWOTA DOFINANSOWANIA ok. 950 tys. PLN (dla SGH – projekt realizowany w partnerstwie)

20 Kontakt ul. Rakowiecka 24, Budynek A, pok. 20 02-521 Warszawa Telefon: + 48 (22) 564 93 88 Fax: + 48 (22) 564 93 88 e-mail: fundusze_europejskie@sgh.waw.plfundusze_europejskie@sgh.waw.pl Lidia Tomaszewskalidia.tomaszewska@sgh.waw.pl Katarzyna Gałkakgalka@sgh.waw.pl Maciej Iwanickimaciej.iwanicki@sgh.waw.pl Hanna Kąkolhanna.kakol@sgh.waw.pl


Pobierz ppt "Biuro ds. Funduszy Europejskich Szkoła Główna Handlowa w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google