Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja P– przemysł, N - nauka, T – technologie Prezentacja pt.: OFERTA INWESTYCYJNA LUBUSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO Nowy Kisielin,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja P– przemysł, N - nauka, T – technologie Prezentacja pt.: OFERTA INWESTYCYJNA LUBUSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO Nowy Kisielin,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja P– przemysł, N - nauka, T – technologie Prezentacja pt.: OFERTA INWESTYCYJNA LUBUSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO Nowy Kisielin, 15.11.2012

2 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny – idea Idea Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego: - przyciągnięcie dużych inwestorów z przemysłów wysokich technologii, - rozwój kooperujących firm dostawczych, produkcyjnych i usługowych – głównie MŚP, -transfer innowacji i technologii z nauki do przemysłu. Park przemysłowo – technologiczny – Jako organizacja może on przybrać formę kompleksu budynków łączącego zarówno funkcję infrastrukturalną dla przedsiębiorstw jak i prowadzić działalność umożliwiającą przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

3 Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Udziałowcy: Województwo Lubuskie (30%) Miasto Zielona Góra (30%) Uniwersytet Zielonogórski (30%) Gmina Zielona Góra (9%) Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (1%) Podpisanie umowy spółki Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (LPPT Sp. z o.o.) - 14 Maja 2010 r.

4 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Lokalizacja W Nowym Kisielinie na obszarze Gminy Zielona Góra, W środku Lubuskiego Trójmiasta/ Aglomeracji Zielonogórskiej 4 km od drogi ekspresowej S3, ok. 50 km do autostrad A2 i A18/A4, Przy drodze wojewódzkiej biegnącej w kierunku planowanego mostu na Odrze w Milsku, 6 km od campusu A (nauki ścisłe i techniczne) Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zródło: www.maps.google.pl

5 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Lokalizacja/ podział funkcjonalny Powierzchnia – 167,81 ha (Możliwość powiększenia) Park Naukowo- Technologiczny - 41 ha Park Przemysłowo – Technologiczny 126 ha (123 ha w SSE)

6 Inwestycja ok. 70 mln zł IV kw. 2011r. – IV kw. 2013r. Inwestycja obejmuje: Centrum Logistyczne, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji Technologie dla zdrowia człowieka, Centrum Technologii Informatycznych. Inkubator Przedsiębiorczości Inwestycje realizowane w ramach Parku Naukowo – Technologicznego

7 Centrum Technologii Informatycznych Centrum Logistyczne Centrum Innowacji Technologie Dla Zdrowia Człowieka Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii

8 Pomoc publiczna/ regionalna Przedsiębiorcy: -duży – patrz mapa -średni - +10% -mały - +20%

9 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu: -przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów, -rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce narodowej, -zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, -zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury, -tworzenia nowych miejsc pracy.

10 Inwestor podejmujący działalność gospodarczą na terenie SSE otrzymuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w postaci zwolnienia w podatku dochodowym. Warunki inwestowania w SSE: - otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, -poczynienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 100 000 EURO. Zwolnienie można otrzymać z dwóch tytułów: - poniesionych kosztów inwestycyjnych (grunt, hala, maszyny), - dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

11 Założenie: dwuletnie koszty pracy, bądź poniesione koszty inwestycji – 1 000 000 PrzedsiębiorcaWysokość zwolnienia (Stawka CIT - 19%) Zwolniony dochód mały 70% * 1 000 000 = 700 000 3 684 210 średni 60% * 1 000 000 = 600 000 3 157 894 duży 50% * 1 000 000 = 500 000 2 630 000 Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

12 Z praktycznego punktu widzenia (duże przedsiębiorstwo) RokDochódCIT (19%)CIT (zwolnienie) 2013000 20141 000 000 190 000 0 20151 000 000 190 000 0 20161 000 000 190 000 70 000 20171 000 000 190 000 760 000 Obowiązek zachowania wszelkich środków trwałych bądź miejsc pracy przez minimum 3/ 5 lat (mały i średni/ duży przedsiębiorca). Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

13 Uwarunkowania prawne - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2010r.) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U – 16P/U - produkcja-usługi, -zieleń, komunikacja, urządze- nia i obiekty towarzyszące. - zabudowa – 90% powierzchni - h < 25 m.

14 Budowa obwodnicy Inwestycja 39,5 mln zł I kw. 2011r. – IV kw. 2012r. Realizator: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Stan zaawansowania: 90% Legenda: Obwodnica Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku

15 Budowa drogi gminnej Inwestycja 1,1 mln zł II kw. 2012 r. – IV kw. 2012 r. Realizator: Gmina Zielona Góra o statusie wiejskim Stan zaawansowania: 90% Legenda: Droga gminna Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku

16 Budowa sieci wod. – kan. i światłowodowej. Inwestycja 14,9 mln zł IV kw. 2010r. – IV kw. 2012r. Stan zaawansowania: 100 %/ 52 %/ 100 % Sieć wodna i teleinformatyczna Kanalizacja sanitarna

17 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku Budowa linii energetycznej I kw. 2012r. – IV kw. 2012r. Realizator: ENEA Operator Stan zaawansowania: 0% Legenda: Linia energetyczna

18 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku Budowa gazociągu I kw. 2012 r. - IV kw. 2012r. Realizator: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Stan zaawansowania: 0% Legenda: Gaz

19 Inwestycje realizowane w ramach Parku Przemysłowo- technologicznego 2 sierpnia 2011 r. – ogłoszony pierwszy przetarg – zakończono 13 stycznia 2012. (działki 12/20; 12/25; 12/27) o łącznej powierzchni ~ 5 ha

20 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – inwestycje w toku Opracowano koncepcję niwelacji terenu, rozkładu dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej

21 Uzbrojenie terenu Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego – zdjęcia

22 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji - idea Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy, korzyści materialne, oraz zwiększające zdolności adaptacyjne. Źrodło: www.pi.gov.pl Źrodło: www.pi.gov.pl

23 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji - uczestnicy Uczestnicy: 1) Jednostka naukowa, 2) Jednostki samorządu terytorialnego, 3) Organizacje pozarządowe i gospodarcze, 4) Przedsiębiorcy, 5) Koordynator klastra.

24 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – podstawy formalno-prawne 1)Podpisanie Umowy partnerskiej w sprawie powołania Lubuskiego Klastra Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2) Zmiana umowy spółki pod nazwą Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z o.o., 3) Przygotowanie i złożenie wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4) Wspólny projekt branżowy – wiązka projektów (osobne umowy partnerskie)

25 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie Działania / programy bezpośrednio skierowane do klastrów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Cel działania - wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi. Dofinansowanie jest udzielane koordynatorowi klastra na: wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym, fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych.

26 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie Dofinansowanie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu, Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne.

27 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie Dofinansowanie na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych celem : wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

28 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi: na wczesna fazę rozwoju powiązania ekwiwalent 200 000 EUR, na fazę rozwoju powiązania, w tym na: 20 mln PLN w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, 5 mln PLN w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe, 400 tys. PLN w części dotyczącej wydatków na doradztwo, 1 mln PLN w części dotyczącej wydatków na szkolenia, 600 tys. PLN w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania. Podstawa prawna realizowanego działania - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z późn. zmian.

29 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca POIG: w ramach działania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym skończył się II nabór z 2011 roku, który trwał do 31 stycznia br. (weryfikacja do końca maja). Wpłyn ę ło ok. 100 wniosków – większość na dofinansowanie w fazie wstępnej. Kolejny (pierwszy w 2012 r.) nabór wniosków w ramach działania 5.1. POIG rozpoczął się 10 września br. Ma być otwarty aż do końca 2012 roku. Wstępna wysokość budżetu wynosi 150 mln zł i może ulec zmianie w zależności od wykorzystania środków na rok 2011.

30 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – finansowanie W ramach PO IG wspierane są klastry ponadregionalne, co oznacza współfinansowanie wyłącznie projektów realizowanych przez beneficjentów ostatecznych działających na terenie dwu i więcej województw. Wsparciu klastrów regionalnych, tzn. umiejscowionych na terytorium jednego województwa, służą natomiast regionalne programy operacyjne (RPO) – Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) – 0 zł Wsparcie klasteringu przewidziane jest także w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w szczególności w Działaniu 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – program systemowy PARP na rzecz klastrów.

31 Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – plan działania 1)Grupa ok. 20 firm, 2)Nieformalne powiązania – definiowalny projekt, 3)Opracowywany wniosek do PARP, 4)Promocja – www.lkeiit.pl, 5)Udział w misjach, szkoleniach, spotkaniach branżowych itd..

32 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Perspektywy rozwoju 1)Inwestycje infrastrukturalne. 2)Inwestycje realizowane w ramach Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3)Rozmowy z potencjalnymi inwestorami 4)Współpraca w zakresie pozyskiwania inwestorów z: PAIiIZ, K-S SSE S.A., COI Lubuskie, Wydział Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra, placówki dyplomatyczne, przedstawicielstwa gospodarcze, kancelarie prawne, firmy doradztwa prawno-podatkowego, firmy doradztwa personalnego, firmy projektowe i budowlane, przedsiębiorcy, stowarzyszenia przedsiębiorców, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

33 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny – Podsumowanie Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny to: - dobra lokalizacja, - uzbrojony teren, - dostępna wykształcona kadra, - dostęp do ośrodków badawczo-rozwojowych - ulgi podatkowe, - niska cena, - perspektywy rozwoju, - obsługa administracyjna projektów inwestycyjnych, - inicjatywy okołobiznesowe – Lubuski Klaster Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji.

34 Arkadiusz Kowalewski – Prezes Zarządu Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 1; 65-001 Zielona Góra, POLAND Tel. 601 55 48 97 info@lppt.pl www.lppt.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Konferencja P– przemysł, N - nauka, T – technologie Prezentacja pt.: OFERTA INWESTYCYJNA LUBUSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO Nowy Kisielin,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google