Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Kulturowe podstawy życia społecznego (II). Wartości, zaufanie społeczne i czas w kulturze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Kulturowe podstawy życia społecznego (II). Wartości, zaufanie społeczne i czas w kulturze."— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Kulturowe podstawy życia społecznego (II). Wartości, zaufanie społeczne i czas w kulturze (WDS 2008/2009 nr 6)

2 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) 1.Przykład - subkultury młodzieżowe: –trójfazowy okres rozwoju spontanicznej kultury młodzieżowej: subkultura młodzieżowa, okres kontrkultury i faza kultury alternatywnej; –subkultury młodzieżowe w Polsce (wybrane przykłady): bikiniarze (lata 50., zanikanie po 1956 r.); hipisi (przełom lat 60. i 70.); git-ludzie (subkultura grypserki, zanik pod koniec lat 70.); punki (głównie lata 80., związek z muzyką młodzieżowa); skini (skinheadzi, są od lat 80.); sataniści (lata 80.); rastafarianie (lata 80.); współczesne subkultury młodzieżowe: graficiarze (sprejowcy), squatersi, metalowcy, skejci (skaterzy), technomani, dresiarze, jumacy, hakerzy, freekerzy, szalikowcy.

3 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) 2. Badanie wartości (orientacji aksjologicznych) w społeczeństwie polskim: -określenie wartości – pożądane stany zjawisk społecznych, które mogą wywierać wpływ na nasze sposoby postępowania (inaczej, wartości-ideały); -wartości jako przyczyny i racje podejmowanych przez ludzi działań; -Polska po 1989 r. - zmiany ustrojowa i walka o artykulację nowych wartości (wpływ modernizacji imitacyjnej); -główne osie społecznych sporów o wartości w Polsce: -jednostka czy wspólnota (liberalizm a komunitaryzm); -przejście od społeczeństwa losu do społeczeństwa wyboru; -przejście od wartości materialistycznych (wartości niedostatku) do wartości postmaterialistycznych (wartości uczestnictwa i samorealizacji).

4 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) WDS 2008/2009 nr 6) 3. Czynniki wpływające na system wartości współczesnego społeczeństwa polskiego: –wpływ tradycyjnej kultury polskiej: przywiązanie do wartości narodowych i religijnych, wspólnota romantycznego patriotyzmu; –dziedzictwo realnego socjalizmu: stosunek do państwa, postawa wyuczonej bezradności, egalitaryzm, słabe poszanowanie własności, tworzenie drugiego społeczeństwa i dyformizm wartości; –doświadczenia historii najnowszej: protesty polityczne po 1945 r., wizyty papieskie, Sierpień 1980, Solidarność, stan wojenny; –współczesne uwarunkowania sytemu wartości: efekt zewnętrznej imitacji, wzrost znaczenia środków masowego przekazu – mediów i kultury popularnej, konsumpcja.

5 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) 4. Przykład I: trwałość i zmiana głównych wartości ustrojowych w Polsce po 1989 r.: -główne zasady aksjologiczne (wartości) kultury starego i nowego ustroju: ustrój realnego socjalizmu: –poczucie egalitaryzmu; –oczekiwanie opiekuńczej roli państwa; –roszczeniowość wobec systemu. ustrój społeczeństwa demokratycznego i rynkowego: –rynek i konkurencja; –demokracja; –wolność osobista (swoboda głoszenia poglądów) oraz indywidualna odpowiedzialność. –zjawisko społecznego dysonansu kulturowego ze względu na konflikt głównych wartości ustrojowych.

6 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) 5. Przykład II: jakie wartości dominują w jakich sferach życia społecznego w Polsce?: -politycznego: -demokracja równych możliwości, czy równych warunków życiowych?, podatność na autorytaryzm, bierność i alienacja polityczna; -ekonomicznego (są one najważniejsze życiowo, ale są zróżnicowane): -pragmatyzacja świadomości, czyli dominacja orientacji materialistycznej, uzyskiwanie dochodów, ale wedle logiki wyrównawczo-opiekuńczej, czy rynkowej?; -społeczno-kulturowego: -ważniejsze są wartości kulturowego porządku niż kulturowej wolności, skłonność do punitywności, duża rola wartości afiliacyjnych; -specyfika społeczeństwa polskiego – dominacja wartości niedostatku i tradycyjnych (czyli rodziny, religii, narodu itp.) sprawia, że jesteśmy bliscy krajom Ameryki Łacińskiej.

7 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) 6. Kultura zaufania społecznego: zaufanie społeczne jest przykładem miękkiej zmiennej w socjologii (jest ona związana z kulturą, mentalnością zbiorową, moralnością itp.); pojęcie ryzyka i zaufania(społecznego) – zaufanie to rodzajem kapitału społecznego, który pozwala zmniejszyć niepewność i założyć, że inni będą się zachowywać neutralnie lub korzystnie dla nas; zaufanie jest rodzajem atmosfery społecznej - tworzy kulturę zaufania społecznego, której przeciwieństwem jest kultura nieufności; rodzaje zaufania: –osobiste, pozycyjne, komercyjne, technologiczne, instytucjonalne, systemowe (kulturowe). wymiary kultury zaufania –reguły społeczne (praktyka, fakty społeczne); –oczekiwanie normatywne (nastawienie społeczne wobec instytucji); –orientacje kulturowe (uwewnętrznione doświadczenie historyczne, tak było kiedyś).

8 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) cdn. p. 6. źródła kultury zaufania: –dziedzictwo historyczne (reputacja zjawiska, instytucji itp.); –kontekst strukturalny: co dominuje w życiu społecznym?: stabilność normatywna, czy anomia (znaczenie osobistego bezpieczeństwa egzystencjalnego - rola praktyki); –przejrzystość (jawność) i zrozumiałość organizacji życia społecznego; –trwałość a płynność porządku społecznego (publicznego); –podporządkowanie władz publicznych ogólnie przyjętym regułom prawa; –realizowanie uprawnień i egzekwowanie obowiązków (bezsilność obywateli i permisywność władzy); –najważniejsze jest to, czy zaufanie ma charakter: ugruntowany społecznie?; oraz czy stało się już ogólną orientacją kulturową?

9 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) 7. Kultura i czas: –kultura a tworzenie czasu (kulturowe formy przejawiania się czasu), czas jako fakt społeczny – jako zdarzenie i proces; –cechy czasu jako zjawiska społecznego: sekwencyjność, trwanie upływu czasu, jego nieodwracalność; odróżnianie przeszłości (pamięć), teraźniejszości (żywe doświadczenie) i przyszłości (wyobraźnia); poczucie ciągłości. typologia/rodzaje czasu (Edmund Leach) - czas: - pierwotny (cykliczny), naturalny (pory roku), ekologiczny; - historyczny (czas następstw według najważniejszych zjawisk); - magiczny (religijny, sakralny, czas bezczasowy); - naukowy (ilościowy, mierzalny, pozwala ocenić zjawiska w czasie); - polityczny (manipulacyjny, związany z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi porządku społecznego, polityzacja czasu).

10 Kulturowe podstawy życia społecznego (II) (WDS 2008/2009 nr 6) - cdn. p. 7 czas w kulturze: czas jako aspekt zmiany społecznej (społeczeństwa zimne i gorące); nowoczesność jako chronocentryzm, czyli społeczne przejście od czasu naturalnego do czasu sztucznego: –przechodzenie od kultury kalendarza do kultury terminarza; –fenomen rozszerzonej teraźniejszości i potrzeba zarządzania czasem; –kolonizacja nocy i nacisk na przeżywanie nieustannego teraz. orientacje czasowe obowiązujące w danej kulturze: –retrospektywna, prospektywna i prezentystyczna. czas jako ważny element zróżnicowania społecznego (rynkowa wartość czasu); schizofrenia temporalna - społeczeństwo polskie jako społeczeństwo różnych rytmów czasowych.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Kulturowe podstawy życia społecznego (II). Wartości, zaufanie społeczne i czas w kulturze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google