Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Na podstawie książki W. Morawskiego Opracowała: Agnieszka Ponichtera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Na podstawie książki W. Morawskiego Opracowała: Agnieszka Ponichtera."— Zapis prezentacji:

1 SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Na podstawie książki W. Morawskiego Opracowała: Agnieszka Ponichtera

2 SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Korzysta z analiz socjologicznych do analizy zjawisk ekonomicznych; Jej zadaniem jest przełamywanie wzajemnej izolacji obu dyscyplin; Nie ma jednego wzorcowego sposobu integracji obu dyscyplin; jest to zasadniczo sprawa inwencji w każdym poszczególnym przypadku(...) Albert Hirschman Wniosek: Problemy badawcze mogą narzucać ekonomistom konieczność uwzględnienia wymiaru socjologicznego;

3 Różnice między socjologią a ekonomią Socjologia Definicja aktora Element grupy Racjonalność Zależy od czynników socjologicznych, politycznych oraz psychologicznych Ekonomia jest częścią społeczeństwa i formą działania społecznego Ekonomia Niezależna jednostka Działania są z założenia racjonalne – wynik wolnego wyboru kalkulujących aktorów w warunkach rzadkości dóbr Społeczeństwo jest czymś danym; jest tworem wyłącznie rynkowym Związki ekonomii i społeczeństwa

4 Socjologia Cele i metody analizy Opisywanie i wyjaśnianie badanego zjawiska; analizy porównawczo historyczne (badania sondażowe) Stosunek do tradycji Czerpie z poprzedników Ekonomia Dodatkowo przewidywanie; metody formalne (modele matematyczne) Kładzie nacisk na najnowsze osiągnięcia

5 PROBLEMY BADAWCZE SOCJOLOGII EKONOMICZNEJ Wielowymiarowa analiza funkcjonowania rynku oraz przyczyn i wymogów jego rozwoju –rynek sprowadzony do sygnałów cenowych jako jedna z form adaptacji firmy do zewnętrznego otoczenia – adaptacja spontaniczna –Uwzględnia rolę i funkcję hierarchii w nowoczesnej organizacji oraz politykę państwa jako regulatora procesów ekonomicznych (adaptacja intencjonalna) –Zaufanie jako ważny element przy analizach gospodarki rynkowej Problem alokacji dóbr i regulacji rynkowej –Poza rynkową alokacją dóbr uwzględnia system redystrybucyjny (przez państwo) –Regulację rynkową można uznać za współzawodnictwo i grę oraz przeciwstawić regulacji administracyjnej opartej na biurokratyzmie

6 PROBLEMY BADAWCZE c.d. Jak teraźniejszość jest zdeterminowana przez wcześniejsze rozwiązania instytucjonalne? Problematyka racjonalności i porządku społecznego – staje się teorią decyzji, wykorzystania wiedzy do kontroli a także kultury jako czynnika kontroli (Analizy te rozwijają neoweberyści i neomarksiści)

7 TRZY KONCEPCJE CZŁOWIEKA W GOSPODARCE Człowiek ekonomiczny Człowiek socjologiczny Człowiek społeczno-ekonomiczny

8 Indywidualizm metodologiczny Świat można wyjaśnić i opisać przez redukcję jego złożoności do analizy zachowania jednostki – podejście ekonomistów Holizm metodologiczny fakty społeczne mogą być opisywane i wyjaśniane niezależnie od jednostek; jednostka zakorzeniona w grupie – podejście socjologów Jednak analiza socjologów zaczyna się od jednostki. Dlaczego? -Jeśli socjolog ma się zajmować ekonomią to powinien uwzględniać paradygmaty myślowe ekonomistów -Powstanie rynku kapitałowego (zwiększenie wolności jednostki) -Podstawą działań jednostki są motywacje materialne

9 KONCEPCJA homo oeconomicus Jednostka racjonalna jest punktem wyjścia analizy a społeczeństwo – sumą działań jednostek: konsumentów, producentów, gospodarstw domowych (analiza na poziomie mikro); Jednostka kształtuje system; jest wolna, posiada prawa obywatelskie, na których straży stoi państwo; Cel działania jednostki: interes własny (maksymalizacja użyteczności); taki człowiek ma głowę, ale nie ma serca; jest efektywny, ale działający z zimną krwią; Środki realizacji celu: umiejętne wykorzystanie rzadkich zasobów: finansowych, ludzkich (np.wykształcenie, wiedza), społecznych (np. zaufanie, znajomości) Skrajne podejście; w rzeczywistości ograniczona racjonalność jednostek;

10 KONCEPCJA homo sociologicus Bohater zbiorowy (kolektywny) jest punktem wyjścia analizy a jednostka jest częścią składową zintegrowanych wspólnot (naród, gmina); Jednostka kształtowana zewnętrznie przez system; jest nosicielem ról społecznych; Analiza na poziomie makro:gospodarki, społeczeństwa, narodu; Cel działania: wartości wspólnoty, które uwzględnia w swoich zachowaniach: solidarność, równość, wolność, patriotyzm, wyznanie; jest gotów zrzec się kontroli nad własnymi zasobami; ludzie, w gruncie rzeczy, realizują > społeczeństwa, są nosicielami uwewnętrznionych, podstawowych reguł zachowania danego społeczeństwa Uwzględnia instytucje – jednostka poddaje się nie tylko kulturze (system wartości) ale także regułom prawnym; Pomija podstawowe motywacje człowieka;

11 CZŁOWIEK społeczno-ekonomiczny Synteza dwóch skrajnych podejść Wybory, jakich dokonuje jednostka wypadkową wielu czynników –Nie mogą być w pełni racjonalne –Decyzje podejmowane są na podstawie niepełnych informacji o możliwościach wyboru, nieznane są wszystkie skutki wyboru tych możliwości

12 Schemat analityczny zachowań człowieka społeczno-ekonomicznego Reguły-wzory instytucjonalne –Mają zewnętrzny charakter a człowiek jest w nich zakorzeniony; odnoszą się do rodziny, szkoły, miejsca pracy itd.; Wybory indywidualne – Podejmowane decyzje uwzględniające poziom aspiracji człowieka; Modele mentalne –Poznawcze interpretacje otoczenia dokonywane na podstawie własnych doświadczeń; mają charakter wewnętrzny; są rodzajem podłoża, które pomaga jednostce w wyborach decyzyjnych; Zachowania jednostki –Realne działania człowieka w gospodarce;

13 Typy stosunków wymiany Diagram Colina Croucha: obcy Wrogi kontakt Konflikt zgodny Z regułami Stosunki rynkowe miłość przyjaźń Rynki z normami wzajemności Alienacja oddalanie się aktorów od siebie tożsamość Crouch lokuje człowieka w gospodarce jako element stosunków rynkowych na szczeblu najwyższym jeśli chodzi o stopień kalkulacji, ale pośrodku jeśli chodzi o oddalanie się aktorów od siebie (stopień utożsamiania się z drugą stroną) Brak kalkulacji Czysta umowa Stopień kalkulacji

14 Podsumowanie Autor zwraca uwagę na ograniczenia modeli homo- oeconomicus i homo-sociologicus oraz próbuje wskazać kierunek, w którym należy pójść, aby stworzyć modele bardziej adekwatne do rzeczywistości Pytanie: Czy koncepcje teoretyczne są przydatne do analiz naukowych i budowy nowego systemu społeczno-ekonomicznego?

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SOCJOLOGIA EKONOMICZNA Na podstawie książki W. Morawskiego Opracowała: Agnieszka Ponichtera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google