Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informację opracowano na podstawie materiałów przesłanych ze 182 gmin oraz przeprowadzonych przeglądów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informację opracowano na podstawie materiałów przesłanych ze 182 gmin oraz przeprowadzonych przeglądów."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informację opracowano na podstawie materiałów przesłanych ze 182 gmin oraz przeprowadzonych przeglądów awaryjnych źródeł zasilania w 49 gminach 15 powiatów województwa małopolskiego.

2 Awaria energetyczna w styczniu 2010 r. w województwie małopolskim (około 120 000 odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej przez okres od 7 do 20 dni). Awaria energetyczna w kwietniu 2008 r. w województwie zachodniopomorskim (kilkaset tysięcy ludzi zostało pozbawionych energii elektrycznej przez 7 dni). AWARIE ENERGETYCZNE W POLSCE W LATACH 2008-2012 Przyczyny awarii: -szczególnie niekorzystny splot warunków atmosferycznych prowadzący do licznych uszkodzeń linii elektroenergetycznych (śnieg, szadź, mróz); - stan infrastruktury energetycznej.

3 DZIAŁANIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 9 grudnia 2011 r. posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli ENION SA. 1 lutego 2012 r. narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na temat przygotowania województwa do awarii energetycznej. Wojewoda zobowiązał wójtów, burmistrzów do przeprowadzenia analizy zabezpieczenia energetycznego w jst. oraz wskazania planowanych przedsięwzięć, daty (roku) przygotowania gmin na sytuację braku dostaw energii elektrycznej. 8 lutego spotkanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na temat Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego z kierownictwem (TAURON Dystrybucja SA). W dn. 02.08 - 07.09.2012 r przeprowadzono przegląd agregatów prądotwórczych w 49 gminach 15 powiatów. Do dn. 30.09.2012 opracowanie analizy stanu zabezpieczenia energetycznego województwa, przedstawienie wniosków wojewodzie.

4 ZABEZPIECZENIE MINIMALNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW (OBSZARY) Do analizy i przeglądu w gminach wytypowano poniższe obszary zabezpieczenia potrzeb mieszkańców: - opieka medyczna, - dostawy wody pitnej, - oczyszczanie ścieków, - funkcjonowanie sklepów spożywczych, - funkcjonowanie aptek, - zabezpieczenie w paliwa, - funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej, - inne (szkoły, banki).

5 ZABEZPIECZENIE MINIMALNYCH POTRZEB LUDNOŚCI W SYTUACJI DŁUGOTRWAŁEGO BRAKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Definicja zabezpieczenie podstawowych (minimalnych) potrzeb ludności w sytuacji długotrwałego braku energii elektrycznej to zaspokojenie potrzeb biologicznych, zapewnienie bezpieczeństwa i potrzeb związanych z bieżącą działalnością mieszkańców.

6 Aktualny stan przygotowania ważnych obiektów w województwie na wypadek awarii energetycznej (dane opracowano w oparciu o przesłane sprawozdania ze 182 gmin)

7 Przegląd w 49 gminach potwierdził wiarygodność danych przesłanych w lutym br. W obszarach: zabezpieczenie wody pitnej, oczyszczanie ścieków, działalność sklepów i stacji paliw - zabezpieczenie jest wyższe od średniej wyliczonej dla całego województwa w wybranych gminach Stan przygotowania obiektów użyteczności publicznej na wypadek awarii energetycznej w wytypowanych 49 gminach województwa małopolskiego

8 STAN ZABEZPIECZENIA W ZAPASOWE ŹRÓDŁA UJĘĆ WODY I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Powiat Liczba ujęć wody Agregaty posiadane /szt./ Potrzeby /szt./ Liczba oczyszczalni Agregaty posiadane /szt./ Potrzeby /szt./ Razem za województwo 413 - 188 lokalne - 20 sp. wod. 180302202178159 Zabezpieczenie w województwie: ujęć wody - 50%, oczyszczalni ścieków - 46%, 15 gmin nie posiada agregatów na oczyszczalniach ścieków i ujęciach wody pitnej, Zabezpieczenie ujęć wody i oczyszczalni ścieków w agregaty prądotwórcze w kontrolowanych 49 gminach wynosi odpowiednio 98% i 94%.

9 STAN ZABEZPIECZENIA W AWARYJNE ŹRÓDŁA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (urzędy miast i gmin, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacyjne, itp.) (w zestawieniu nie ujmowano szpitali ) Zabezpieczenie urzędów gmin/miast obecnie wynosi – 20%, Zabezpieczenie przychodni i aptek obecnie wynosi – 12%. Ilość obiektów użyteczności publicznej Ilość agregatów zainstalowanych w obiektach Potrzeby w zakresie dodatkowych agregatów 358172234 W sprawdzonych 49 gminach zabezpieczenie - urzędów gmin wynosi – 22%, - przychodni lekarskich i aptek odpowiednio wynosi 29% i 31%. W sprawdzonych 49 gminach zabezpieczenie - urzędów gmin wynosi – 22%, - przychodni lekarskich i aptek odpowiednio wynosi 29% i 31%.

10 WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA W AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 51 szpitali województwa małopolskiego zabezpieczonych jest w agregaty prądotwórcze w 100%, z tego: - 16 jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego, posiada 100% potrzeb mocy szczytowej, -35 jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego, posiada co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej W sprawdzonych 49 gminach zabezpieczenie przychodni lekarskich i aptek w agregaty prądotwórcze wynosi odpowiednio 29% i 31%.

11 Zabezpieczenie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 182 gminach

12 PRZYSTOSOWANIE BUDYNKÓW URZĘDÓW GMIN DO PRACY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM. Urzędy gminIlość gmin% Nieprzystosowane2614 Przystosowane15686 - 36 urzędów gmin posiada przystosowane budynki i awaryjne agregaty prądotwórcze, pozostałe gminy planują zakupy w latach 2013-2016. W sprawdzonych 49 gminach 11 urzędów gmin posiada przystosowane budynki do pracy z agregatem.

13 PRZYGOTOWANIE UJĘĆ WODY DO PRACY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Uj ę cia wodyIlo ść gmin % Nieprzystosowane2011 Cz ęś ciowo przystosowane 2212 Nie okre ś lono 21 Wodoci ą gi grawitacyjne 158 Brak uj ęć dla publicznych urz ą dze ń zaopatrzenia w wod ę 2011 Przystosowane10357 *Uwaga: Częściowo przystosowane ujęcia wody to obiekty w których można zasilać agregatem prądotwórczym wybrane urządzenia. W sprawdzonych 49 gminach 1 ujęcie wody nie posiada przyłącza do pracy z agregatem prądotwórczym

14 PRZYSTOSOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO PRACY Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Oczyszczalnie ściekówIlość gmin% Nieprzystosowane1810 Częściowo przystosowane84 Nie określono32 Brak oczyszczalni2916 Przystosowane12468 *Uwaga: Częściowo przystosowane oczyszczalnie ścieków to obiekty w których można zasilać agregatem prądotwórczym wybrane urządzenia. W sprawdzonych 49 gminach 3 oczyszczalni e ścieków nie posiada ją przyłącza do pracy z agregatem prądotwórczym

15 Zobrazowanie ilościowe gmin nie posiadających agregatów w n/w obszarach ( dla sprawdzonych 49 gmin)

16 Informacja o kwalifikacjach pracowników obsługujących agregaty

17 Zadeklarowane przygotowanie gmin do awarii energetycznej w latach 2012-2016 Zakup przez gminy brakujących 462 agregatów będzie generował koszty w wysokości około 11 mln. zł.

18 Deklarowane przygotowanie gmin do awarii energetycznej w czasie przeglądu agregatów w 49 gminach. 13 gmin w czasie przeglądu agregatów deklarowało wydłużenie terminu do 2020 roku.

19 Wykaz ilościowy gmin przygotowanych i nieprzygotowanych w układzie powiatowym

20 Stopień przygotowania gmin w powiatach woj. małopolskiego (dane opracowano w oparciu o sprawozdania z gmin i powiatów, na 22 powiaty 8 powiatów wskazało, że jest przygotowane do zabezpieczenia minimalnych potrzeb ludności w czasie awarii energetycznej). Powiat dąbrowski jako jedyny jest nieprzygotowany w 100%. W latach 2010-2012 jednostki samorządu terytorialnego zakupiły 248 agregatów prądotwórczych.

21 - gminy przygotowane do zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców (109) - gminy nieprzygotowane do zabezpieczenia podstawowych potrzeb mieszkańców (73) Z posiadanych ok. 100 mobilnych agregatów praktycznie istnieje możliwość udostępnienia jedynie 11 z gmin przygotowanych do gmin nieprzygotowanych na podstawie np. podpisanych porozumień między gminami. ZOBRAZOWANIE STANU PRZYGOTOWANIA WOJEWÓDZTWA DO AWARII ENERGETYCZNEJ

22 Wnioski 1.Część jednostek samorządu terytorialnego liczy się z możliwością wykorzystania agregatów prądotwórczych zakupionych przez gminy na potrzeby OSP głównie spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – stopień i zakres ich wykorzystania wydaje się być znacząco ograniczony. 2.Obecny stan zabezpieczenia energetycznego, pomimo zakupów w ostatnich 2 latach 248 agregatów prądotwórczych stwarza potencjalne zagrożenie dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności w przypadku rozległej awarii energetycznej, głównie w powiatach: dąbrowskim, krakowskim ziemskim, tarnowskim ziemskim, gorlickim, limanowskim, miechowskim, chrzanowskim. 3.Zmiana obecnego stanu będzie generowała konieczność wydatkowania znaczących środków finansowych – konieczność zakupu 462 agregatów różnej mocy (szacowana kwota 11 mln zł) oraz przystosowania obiektów do awaryjnego zasilania, co spowoduje dodatkowe zwiększenie kosztów. Deklarowany termin przygotowania jst. do awarii energetycznej to 2016 rok /2020/. 4.Z posiadanych ok. 100 mobilnych agregatów praktycznie istnieje możliwość udostępnienia jedynie 11 z gmin przygotowanych do gmin nieprzygotowanych na podstawie np. podpisanych porozumień między gminami.

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informację opracowano na podstawie materiałów przesłanych ze 182 gmin oraz przeprowadzonych przeglądów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google