Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie Dotacje dla placówek edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie Dotacje dla placówek edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie Dotacje dla placówek edukacyjnych

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

3 Fundusze Europejskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny EFS Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury, inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu nowych miejsc pracy

4 Narodowa Strategia Spójności (NSS) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

5 Narodowa Strategia Spójności Cele NSRO będą realizowane za pomocą: Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw, projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych.

6 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) Programy Operacyjne (PO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

7 Dotacje dla szkół przyznawane są w ramach programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

9 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Komponenty PO KL komponent centralny komponent regionalny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie

10 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych

11 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Działanie 9.1.2 PO KL Typy projektów

12 Działanie 9.1.2 PO KL Programy rozwojowe dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich bądź niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, programy prewencyjne)

13 programy skierowane do dzieci i młodzieży, znajdujących się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych Działanie 9.1.2 PO KL Programy rozwojowe

14 rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania Działanie 9.1.2 PO KL Programy rozwojowe

15 Działanie 9.1.2 PO KL Grupy docelowe szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące i realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poradnie psychologiczno – pedagogiczne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)

16 Działanie 9.1.2 PO KL Beneficjenci wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych (podmioty startujące w konkursie )

17 Działanie 9.1.2 PO KL Instytucja pośrednicząca Działanie 9.1.2 PO KL Instytucja pośrednicząca (rozpisująca konkurs) Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź tel. 042 663 30 80 fax 042 663 30 82 e-mail: pokl@lodzkie.pl

18 Przykład projektuSzkoła Marzeń Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z EFS. Stanowił część Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Budżet projektu wyniósł 43 500 000 złotych

19 Projekt ten to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty. Finansował programy rozwojowe szkół. Do projektu zgłosiły się wszystkie typy szkół z gmin wiejskich oraz szkoły ponadgimnazjalne, w których co najmniej 35% uczniów mieszka w gminach wiejskich. W październiku 2005 r. 443 szkoły w całej Polsce rozpoczęły realizację swoich programów rozwojowych w ramach projektu W ramach projektu szkoły rozwijały u uczniów podstawowe umiejętności i kompetencje, pomagały uczniom, którzy wykazywali problemy w nauce, wspomagały uczniów w kontynuowaniu nauki oraz zapewniały kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy. Projekt Szkoła Marzeń

20 Media – obserwowanie świata z pasją W ramach tego działania szkoła uruchomiła własną rozgłośnię radiową, redagowała gazetkę szkolną i prowadziła stronę internetową. Celem działania było kształcenie umiejętności przekazywania czytelnych komunikatów w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, z uwzględnieniem podstawowych zasad etycznych, ze świadomością odpowiedzialności za słowo. Świadomie w przyszłość - projekt orientacji edukacyjnej i zawodowej Kroki jakie podjęto w ramach powyższego zadania to min. prowadzenie Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, zorganizowanie wyjazdu na Targi Edukacyjne, prowadzenie konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy. Celem było ukształtowanie u uczniów umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie W ramach projektu realizowano w szkole działania: Szkoła Marzeń - studium przypadku

21 Działanie 9.2 PO KL Cel działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i jakości szkolnictwa zawodowego

22 Działanie 9.2 PO KL Typy projektów Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia

23 Działanie 9.2 PO KL Programy rozwojowe dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno -psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

24 dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) Działanie 9.2 PO KL Programy rozwojowe

25 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia Działanie 9.2 PO KL Programy rozwojowe

26 wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania Działanie 9.2 PO KL Programy rozwojowe

27 (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych), szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), partnerzy społeczno – gospodarczy, pracodawcy. Działanie 9.2 PO KL Grupy docelowe

28 (podmioty startujące w konkursie ) wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych Działanie 9.2 PO KL Beneficjenci

29 Działanie 9.2 PO KL Instytucja pośrednicząca Działanie 9.2 PO KL Instytucja pośrednicząca (rozpisująca konkurs) Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sekretariat Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź tel. 042 663 30 80 fax 042 663 30 82 e-mail: pokl@lodzkie.pl

30 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO IiŚ Cel główny: Podniesienie aktywności inwestycyjnej Polski i jej regionów przez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

31 Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności systemowej Cel działania 5.4 Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu.

32 Działanie 5.4 POIiŚ Typy projektów Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno – promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne, w tym:

33 Działanie 5.4 POIiŚ Typy projektów kampanie informacyjno-promocyjne, kampanie audiowizualne oraz programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post, ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych, ogólnopolskie i ponadregionalne konkursy i festiwale ekologiczne.

34 działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych tworzenie partnerstw, moderowanie dialogu społecznego na rzecz ochrony środowiska Działanie 5.4 POIiŚ Typy projektów

35 Działanie 5.4 PO IiŚ Beneficjenci Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, Organizacje pozarządowe, Jednostki rządowe i samorządowe, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Parki narodowe, Parki krajobrazowe i ich zespoły, Wojewódzcy konserwatorzy przyrody, Ośrodki edukacji ekologicznej, Instytucje naukowe oraz badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe lub ich jednostki organizacyjne, instytucje oświatowe, grupy wyżej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego. (podmioty startujące w konkursie )

36 Działanie 5.4 PO IiŚ Instytucja Pośrednicząca II Działanie 5.4 PO IiŚ Instytucja Pośrednicząca II (rozpisująca konkurs) Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, Warszawa Monika Przemyska tel. (22) 318 - 70 - 92 e-mail: 5priorytet@ckps.pl WWW: www.ckps.plwww.ckps.pl Tel.: (22) 356 18 16 e-mail; centrum@ckps.plcentrum@ckps.pl

37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Cel główny: integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc.

38 Priorytety RPO Województwa Łódzkiego Priorytet I Infrastruktura transportowa Priorytet II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne Priorytet V Infrastruktura społeczna Priorytet VI Odnowa obszarów miejskich

39 Priorytet V Infrastruktura społeczna Działanie 5.3 Infrastruktura Edukacyjna Cel działania: Działanie Infrastruktura edukacyjna zorientowane jest na podniesienie wiedzy mieszkańców regionu oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb rynku pracy.

40 Działanie 5.3 RPO WŁ Typy projektów budowa lub przebudowa (obejmujące także termomodernizację) szkół (w tym przedszkoli, szkół wyższych oraz szkół i seminariów duchownych), a także innych placówek prowadzących działalność edukacyjną budowa lub przebudowa bazy sportowej szkół (w tym przedszkoli, szkół wyższych oraz szkół i seminariów duchownych)

41 zakup urządzeń przeznaczonych do nowoczesnych metod nauczania m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne zakup innego wyposażenia (w tym urządzeń budowlanych, co dotyczy w szczególności systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji i.in.) Działanie 5.3 RPO WŁ Typy projektów

42 Działanie 5.3 RPO WŁ Beneficjenci Działanie 5.3 RPO WŁ Beneficjenci (podmioty startujące w konkursie) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Administracja rządowa, Jednostki naukowe, Szkoły wyższe, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Przedsiębiorcy, Instytucje kultury.

43 Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie środków z RPO WŁ Urząd Marszałkowski Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Tel.: (42) 663 31 07 Fax: (42) 663 30 94 punktinformacyjny@lodzkie.pl http://www.lodzkie.pl punktinformacyjny@lodzkie.pl http://www.lodzkie.pl

44 Przykłady wykorzystania funduszy unijnych Budowa kompleksu sportowo- rehabilitacyjnego przy SP nr 15 w Jankowicach (Gmina Pszczyna, woj. śląskie)

45 Projekt zrealizowany dzięki środkom pochodzącym ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przedmiotem projektu była budowa krytego basenu w przyziemiu segmentu sportowego wraz z zapleczem magazynowo-socjalnym. Inwestycja ta nie tylko zapewniła młodzieży i mieszkańcom gminy nowy sposób spędzania wolnego czasu, ale i w dużej mierze przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia uczniów szkoły. Dzięki realizacji założeń projektu uczniowie szkoły znajdującej się na terenach wiejskich mają dostęp do basenu i sal gimnastycznych z kompletnym wyposażeniem. Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego

46 Całkowita wartość projektu: 1 901 231,68 zł Wartość wkładu ze środków Unii Europejskiej: 1 415 165,20 zł Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego

47 Projekt Cinema Paradiso Projekt Cinema Paradiso zrealizowany został w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Siedliszczu (powiat chełmski, woj. lubelskie) Przykłady wykorzystania funduszy unijnych

48 Celem projektu było przybliżenie młodzieży pochodzącej ze środowiska wiejskiego sztuki filmowej – polskiej i zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem niszowej kinematografii Skierowano go do młodzieży w wieku 15-19 lat, których zainteresowania sztuką filmową nie ograniczają się jedynie do biernego oglądania dzieł filmowych Umiejętności, które nabyli uczestnicy m.in.: analiza dzieła filmowego jako sztuki, wyszukiwanie, gromadzenie i prezentowanie informacji Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Wartość projektu: 50 342, 24 PLN Projekt Cinema Paradiso

49 Słowniczek pojęć występujących w prezentacji Fundusze strukturalne – instrumenty polityki strukturalnej, których zadaniem jest wspieranie odbudowy i modernizacji gospodarek krajów UE Program operacyjny – to dokument krajowy, który reguluje wykorzystanie funduszy unijnych w danej dziedzinie. Programy określają przede wszystkim na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje. Dlatego na podstawie nazw programów można wysnuć wnioski jakie projekty można z nich sfinansować.

50 Priorytety są czymś na kształt tytułów rozdziałów w książce. Są one odpowiedzią na główne cele programu np. Priorytet Środowisko, Zdrowie i Rekreacja, czy Turystyka. Priorytet jest główną kategorią w ramach, której wyszczególnione są konkretne działania. Działanie – czynności podejmowane w ramach poszczególnych priorytetów programów operacyjnych Słowniczek pojęć występujących w prezentacji

51 Kompetencje kluczowe – umiejętności, które są człowiekowi niezbędne do osobistego rozwoju, samorealizacji, integracji społecznej, zatrudnienia. Zdefiniowano osiem takich umiejętności: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna.

52 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect www.ec.europa.eu/europedirect

53 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

54 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi Punkt RCIE Łódź poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Łódź, która mieści się przy ulicy Piotrkowskiej 262/264 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 042 29 10 315; www.rcie.lodz.pl; rcie@ie.lodz.pl Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Katowice, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

55

56 Dziękujemy za uwagę Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, (042) 29-10-300, fax:(48-42) 637-05-86 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu Dziękujemy za uwagę Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź, (042) 29-10-300, fax:(48-42) 637-05-86 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.euwww.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie Dotacje dla placówek edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google