Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze doświadczenia w zakresie wdrażania PO Kapitał Ludzki w Polsce w latach 2007 - 2013 Przemysław Herman, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze doświadczenia w zakresie wdrażania PO Kapitał Ludzki w Polsce w latach 2007 - 2013 Przemysław Herman, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze doświadczenia w zakresie wdrażania PO Kapitał Ludzki w Polsce w latach 2007 - 2013 Przemysław Herman, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Bilans członkowstwa w UE Bilans 4 lat członkowstwa w UE: Wkład Polski do budżetu UE – 10.203,9 mln EUR Wartość transferów do Polski – 21.238,4 mln EUR Saldo (dodatnie) – 10.961,5 mln EUR Projekty współfinansowane z EFS - ponad milion osób skorzystało z różnych form wsparcia: szkolenia, doradztwo, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stypendia.

3 Alokacja środków EFS Środki jakie ma do dyspozycji Polska w perspektywie 2007-2013 – ok. 15 % budżetu EFS w całej UE. PO KL – największy w historii program współfinansowany ze środków EFS i jednocześnie drugi co do wielkości program w obecnej perspektywie finansowej Polska – największy beneficjent funduszy strukturalnych – duże wyzwania – duża odpowiedzialność…

4 Rozpoczęcie realizacji PO KL 12 grudnia 2006 r. – data kwalifikowalności wydatków (o ile IP nie określiła inaczej) 26 października 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów dla wybranych (pilotażowych) typów projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki Listopad/grudzień 2007 r. – przyjęcie Planów działań dla poszczególnych priorytetów – umożliwienie realizacji projektów poza pilotażem

5 Kontraktacja środków w ramach PO KL Poziom osiągniętej kontraktacji w ramach PO KL w stosunku do alokacji na nowy okres programowania - 2,11%. Na koniec marca 2008 r. zakontraktowano środki na kwotę dofinansowania z EFS w wysokości ponad 720 mln zł.

6 Poziom kontraktacji wg Priorytetów PRIORYTET PO KL Wartość kontraktacji w PLN Procentowe wykorzystanie alokacji Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna00% Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 00% Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty156 472 4665,19% Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka00% Priorytet V Dobre rządzenie2 097 8510,11% Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich325 327 0594,81% Priorytet VII Promocja integracji społecznej16 223 6130,35% Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki3 395 7940,07% Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 951 6850,02% Priorytet X Pomoc techniczna215 653 56015,77% Razem PO KL720 122 0282,11%

7 Efekty wdrażania PO KL Ponad 7 tys. złożonych projektów > w całym SPO RZL Weryfikację formalną przeszło pozytywnie 5972 wnioski o łącznej wartości dofinansowania z EFS prawie 3 mld zł Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 833 wnioski o łącznej wartości dofinansowania z EFS ok. 797,8 mln zł Zatwierdzono do realizacji (na podstawie umowy bądź decyzji) 203 projekty o łącznej wartości dofinansowania z EFS prawie 504,5 mln zł (nie dotyczy projektów Pomocy Technicznej)

8 Efekty wdrażania PO KL

9 Priorytet VII PO KL Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007 – 2013 wynosi: 0,53 % Liczba wniosków złożonych od początku programu – 917 na kwotę 348.498.239 zł Liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji – 16 na kwotę 16.463.409 zł Liczba podpisanych umów – 11 na kwotę 19.086.604 zł Wartość dokonanych płatności w ramach projektów – 919.946,59 zł

10 Liczba złożonych wniosków w Priorytecie VII ogółem (konkurs/system) do dnia 30 marca br. 191 1 14 57 67 149 68 61 1 91 126 53 20 15 1 2 Priorytet VII ogółem – 917 złożonych wniosków

11 Działanie 7.1 PO KL – wg stanu na 5 maja br. Liczba wniosków po ocenie formalnej – 697 Liczba wniosków po ocenie merytorycznej – 48 Liczba podpisanych umów – 15

12 Wydatki w Priorytecie VII Na koniec marca 2008 r., zostało zatwierdzonych 6 wniosków o płatność w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej (projekty systemowe ROPS) o całkowitej wartości wydatków uznanych za kwalifikowane wynoszących ok. 737 tys. zł.

13 Doświadczenia z realizacji pierwszych konkursów Problemy techniczne z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych Trudności związane z identyfikacją grup docelowych Trudności w ocenie projektów Brak możliwości realizacji projektów związanych z pomocą publiczną Zróżnicowane interpretacje zapisów dokumentów programowych Problemy ze zdefiniowaniem inicjatyw oddolnych Kwestia zaangażowania ekspertów w procedurę odwoławczą oraz ocenę merytoryczną wniosków. Interpretacja zapisów dot. kwalifikowalności określonych wydatków Problemy związane z zatrudnianiem personelu do projektu Rozróżnienie kosztów pośrednich i bezpośrednich w projekcie

14 Pierwsze wnioski z realizacji PO KL Bardzo duże zainteresowanie możliwościami finansowania projektów z EFS Konieczność doprecyzowania dokumentów programowych – SZOP, Wytyczne, System Realizacji PO KL Konieczność dostosowywania GWA do potrzeb beneficjentów (usuwanie błędów, modyfikacja instrukcji wypełniania wniosku) Konsultacje społeczne wybranych zagadnień i zmian w systemie realizacji PO KL

15 Cele i założenia w zakresie dalszej realizacji PO KL Konieczność przyspieszenia oceny formalnej i merytorycznej składanych wniosków Uzyskanie pełnej zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej przez wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie EFS Kontynuacja działań na rzecz poprawy funkcjonowania systemu realizacji Programu Konieczność oceny pierwszego okresu wdrażania i debaty na temat ewentualnych modyfikacji Usprawnianie systemu komunikacji międzyinstytucjonalnej

16 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym www.efs.gov.pl Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego: tel. 0 801 337 801


Pobierz ppt "Pierwsze doświadczenia w zakresie wdrażania PO Kapitał Ludzki w Polsce w latach 2007 - 2013 Przemysław Herman, Departament Zarządzania EFS, Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google