Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty finansowego wsparcia ochrony środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty finansowego wsparcia ochrony środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty finansowego wsparcia ochrony środowiska
Monika Pawłowicz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

2 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Dział II POŚ Instytucje ochrony środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Instytucjami ochrony środowiska są: 1) Państwowa Rada Ochrony Środowiska; 2) komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko; 3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 4) (uchylony). Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

3 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: są samorządowymi osobami prawnymi nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

4 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
System finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art.400aPOŚ) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymanie katastru wodnego; przedsięwzięcia związane z ochroną wód; wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

5 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę; wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23–25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z , str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

6 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; nie dotyczy wojewódzkich funduszy badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

7 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska; system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

8 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku; działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich skutków; prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy; przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska; zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialne-go; przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

9 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych; wspomaganie ekologicznych form transportu; działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

10 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego; przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

11 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne; profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska; edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju; przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

12 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212; opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw; wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

13 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, pro-gramy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganie realizacji i systemu kontroli tych pro-gramów i planów; współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków po-chodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

14 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100); przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS); inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

16 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Cele przyznawanej pomocy finansowej: Określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z uwzględnieniem „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu” ustalonej w oparciu o: Politykę Ekologiczną Państwa Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami z zastosowaniem „Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu” oraz zgodnie z „Planem działalności WFOŚiGW w Toruniu” Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

17 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Lista przedsięwzięć priorytetowych: ustalana jest na dany rok kalendarzowy określa priorytety Polityki Ekologicznej i priorytety dziedzinowe (ochrona wód i gospodarka wodna, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, poważne awarie, monitoring); Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

18 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Warunkiem udzielania pomocy z Wojewódzkiego Funduszu jest: Zgodność wniosku z wewnętrznymi dokumentami WFOŚiGW w Toruniu: Listą przedsięwzięć priorytetowych, Zasadami udzielania pomocy finansowej, Kryteriami wyboru przedsięwzięć. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

19 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Lista Przedsięwzięć Priorytetowych ma za zadanie przedstawienie zadań, które są priorytetami w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. Zasady Udzielania Pomocy Finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu precyzują szczegółowe warunki finansowania zadań – między innymi rodzaj oraz poziom dofinansowania. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

20 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Merytoryczna kwalifikacja wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu opiera się na kryteriach oceny przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu. Kompleksowe podejście obejmuje ocenę pod kątem: efektywności ekologicznej i ekonomicznej; technicznym, terytorialnym; wymagań formalnych; oraz rzeczowym. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

21 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Kryterium efektywności ekologicznej obejmuje analizę pod kątem ograniczenia czy wyeliminowania szkodliwego czynnika w odniesieniu do stopnia i zakresu występujących uciążliwości środowiskowych. Całość oceny bazuje również na prawidłowych postawach proekologicznych, hierarchii działań ekologicznych, nie dopuszczając tym samym jedynie rozwiązań tzw. „końca rury”. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

22 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Kryterium efektywności ekonomicznej to powiązanie założonych we wnioskach rozwiązań technicznych i technologicznych z aktualnymi miernikami gospodarki rynkowej. Ekonomiczna ocena ma za zadanie potwierdzić celowość realizowanych przy współudziale Funduszu zadań. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

23 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Kryterium techniczne nawiązuje do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach wnioskodawców, jak również do zastosowania nowoczesnych technologii (podnoszące sprawność już istniejących urządzeń) w realizowanych inwestycjach. Stosowane najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT) to nasze dążenie do maksymalizacji pozytywnych aspektów środowiskowych. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

24 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Kryterium wymagań formalnych wniosek winien zawierać komplet wymaganych dokumentów wynikających z formularza wniosku i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy w stosunkach cywilno-prawnych Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

25 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Kryterium terytorialne ma za zadanie wyszczególnić zadania, które są realizowane w kooperacji przez gminy i starostwa lub inne podmioty – o znaczeniu ponad lokalnym. Dodatkowo uwzględniając tereny o wyróżniających się walorach przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

26 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Kryterium rzeczowe jest najbardziej rozbudowane, ponieważ wyszczególnione zostały w tym punkcie rodzaje zadań, które mogą podlegać dofinansowaniu z każdej dziedziny ochrony środowiska. Wymienione zostały następujące obszary: ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu, edukacja ekologiczna, monitoring, poważne awarie, ochrona przed hałasem, oraz pozostałe zadania. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

27 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
ochrony wód i gospodarki wodnej budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków; budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia do eliminacji lub ograniczania zanieczyszczeń; wspieranie działań ograniczających zużycie wody i powstawanie ścieków poprzez zamykanie obiegów; zwiększanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę nowych oraz przebudowę istniejących urządzeń ochronnych; wspieranie działań ograniczających zanieczyszczenia w obrębie określonej zlewni; realizacja zadań dotycząca zwiększenia zasobów wodnych poprzez budowę zbiorników wodnych i obiektów małej retencji; rekultywacja jezior i zbiorników wodnych oraz cieków naturalnych; ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej; budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody przy ujęciach wodociągowych; budowa sieci wodociągowych; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

28 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
ochrony powietrza eliminacja niskiej emisji pyłów i gazów przede wszystkim na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej, na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych, na obszarach szczególnie chronionych oraz terenach gdzie stwierdzane są przekroczenia obowiązujących norm czystości powietrza; wspieranie nowych proekologicznych rozwiązań technicznych poprzez: budowę i przebudowę urządzeń energetycznych na efektywniejsze ekologicznie z wyłączeniem instalacji wewnętrznej, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz pomoc we wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii; zmiana i unowocześnianie technik i technologii przemysłowych prowadzących do spadku emisji zanieczyszczeń celem minimalizacji uciążliwości dla środowiska; budowa i przebudowa systemów ciepłowniczych celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń; wykorzystanie nadwyżek i ograniczanie strat ciepła w sposób niosący za sobą wymierne efekty ekologiczne; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery wywołanych przez transport zbiorowy Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

29 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
ochrony powierzchni ziemi tworzenie systemów zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów; wdrażanie technik i technologii ograniczających wytwarzanie odpadów; budowa i przebudowa zakładów unieszkodliwiania odpadów wraz ze składowiskami balastu; rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów; budowa instalacji pozyskiwania biogazu; unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; ochrony przyrody i krajobrazu programy zaakceptowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska związane z zachowaniem bioróżnorodności; odbudowa ekosystemów naturalnych; działania związane z konserwatorską ochroną przyrody; zadrzewienia i zwiększenie lesistości regionu; rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie zabytkowych założeń ogrodowych; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

30 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
edukacji ekologicznej dofinansowywanie kosztów bezpośrednich związanych z tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych realizowanych przez Centra Edukacji Ekologicznej, Parki Krajobrazowe, placówki oświatowe i naukowe z wyłączeniem kosztów eksploatacyjnych; dofinansowywanie wydawania bądź zakupu czasopism, książek, publikacji, produkcji filmów, programów radiowo - telewizyjnych i innych materiałów o tematyce ekologicznej; wspieranie konferencji i seminariów dotyczących tematyki ekologicznej; wspieranie organizacji konkursów i olimpiad upowszechniających wiedzę ekologiczną; ochrony przed hałasem dofinansowanie zadań mających na celu zmniejszenia hałasu do dopuszczalnego poziomu; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

31 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
monitoringu dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i innych upoważnionych organów administracji w aparaturę i sprzęt kontrolno - pomiarowy; dofinansowanie badań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Programu Wojewódzkiego Państwowego Monitoringu Środowiska; dofinansowanie publikacji w zakresie informacji o stanie środowiska; poważnych awarii dofinansowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i klęskom żywiołowym o zasięgu regionalnym; wspomaganie tworzenia systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez partycypację w zakupie sprzętu ratownictwa ekologicznego; dofinansowanie usuwania skutków zanieczyszczeń środowiska w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

32 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
pozostałych zadań dofinansowanie programów o zasięgu wojewódzkim, ekspertyz, ocen i opinii służących ochronie środowiska; dofinansowanie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat; dofinansowanie opracowania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru wodnego; dofinansowanie planów zalesień; preferencyjne wspomaganie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez gminy i powiaty, które przekazują nadwyżkę z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; dofinansowanie wydatków na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dofinansowanie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

33 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Pomoc finansowa ze środków WF udzielana jest w formie: oprocentowanych pożyczek dotacji przekazania środków finansowych nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej udostępniania środków finansowych bankom Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

34 Wojewódzki Fundusz ze swoich środków nie finansuje:
wykupu gruntu pod inwestycje, z wyłączeniem gruntów wykupywanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w celu zachowania siedlisk przyrodniczych gatunków chronionych i powiększenia powierzchni istniejących form ochrony przyrody, kosztów nadzoru, kosztów instrukcji eksploatacji, rozruchu itp., podatku VAT, jeżeli nie stanowi on kosztu u kontrahenta, opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych, odszkodowań, kar pieniężnych administracyjnych, kar umownych wraz z odsetkami, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

35 Wymogi formalno - prawne rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie:
zgodność realizowanego przedsięwzięcia z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”, przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie wymogów ochrony środowiska, pozytywna ocena możliwości spłaty pożyczki przez przedsiębiorców, wskazanie źródeł zbilansowania przedsięwzięcia, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu, uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kosztorysu inwestorskiego, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

36 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
POŻYCZKI Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, obejmującego wartość wszystkich nakładów koniecznych do jego zrealizowania. Wysokość pożyczki, formy jej zabezpieczenia, karencja w spłacie, okres spłaty, ustalane są przed zawarciem umowy w trakcie negocjacji pożyczkobiorcy z Wojewódzkim Funduszem. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie spłaty pożyczki w formach przewidzianych prawem, z uwzględnieniem sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

37 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
POŻYCZKI Oprocentowanie udzielanych pożyczek jest stałe w roku zawarcia umowy pożyczki i określone wysokością stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP, obowiązującej w dniu zawarcia umowy. W latach następnych obowiązywania umowy wysokość oprocentowania będzie aktualizowana na dzień 1 stycznia danego roku. Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punktu procentowego w stosunku rocznym. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

38 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
POŻYCZKI Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat i jest liczony od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej transzy do dnia określonej w umowie spłaty ostatniej raty. Do okresu spłaty pożyczki wliczany jest okres karencji. Karencja w spłacie wynosi do 36 miesięcy. Okres karencji liczony jest od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do umownego dnia spłaty pierwszej raty. Za okres karencji odsetki są wymagalne w okresach miesięcznych, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Odsetki naliczane są za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

39 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
POŻYCZKI Wojewódzki Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub części m.in. w przypadku, gdy: pożyczkobiorca nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona, pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nie został osiągnięty w terminie planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy, nieterminowej spłaty pożyczki lub jej rat oraz odsetek, pożyczkobiorca nie spełnia innych postanowień umowy. W razie wypowiedzenia warunków umowy niespłacona kwota pożyczki jest natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i innymi należnościami wynikającymi z umowy. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

40 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
UMORZENIA POŻYCZEK Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być częściowo umorzona na wniosek pożyczkobiorcy, złożony na druku obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu. Umorzeniu nie podlegają: pożyczki płatnicze, pożyczki, których umowny okres spłaty nie przekracza dwóch lat, pożyczki udzielone na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięcia, z wyłączeniem pożyczek udzielonych na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w okresie ich spłaty, pożyczki udzielone na zadania, na których realizację przyznano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Wysokość umorzenia może być uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

41 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Umorzenie pożyczki może wynieść do 30% jej wysokości lub do 40 % w przypadku umorzenia pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Umorzenie pożyczki może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących warunków: przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie, został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie i jest dotrzymany na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie, spłacono co najmniej 70% wypłaconej kwoty udzielonej pożyczki lub co najmniej 60 % w przypadku umorzenia pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, udokumentowano aktualnymi zaświadczeniami niezaleganie z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu. Wysokość umorzenia nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych, z wyjątkiem umorzenia pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

42 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Przykładowe inwestycje zrealizowane przy współudziale WFOŚiGW w Toruniu Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

43 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap /ochrona wód/ Wytwórnia Opakowań Blaszanych „Beczkopol” Sp. z o.o. Modernizacja linii technologicznej do malowania bębnów oraz linii technologicznej do malowania wiek i dennic polegająca na zamontowaniu instalacji utleniania regeneracyjnego RTO Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

44 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kruszwica Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Termomodernizacja budynków technologicznych ZWiKPK w Tucholi Sp. z o.o. Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu

45 Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu
Dziękuję za uwagę Monika Pawłowicz WFOŚiGW wToruniu


Pobierz ppt "Instrumenty finansowego wsparcia ochrony środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google