Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Pomocy Społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Pomocy Społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi."— Zapis prezentacji:

1 Oddział Pomocy Społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2 Udzielanie dotacji na zadania z pomocy społecznej Środki z budżetu Województwa Lubelskiego w 2009 r. na zlecanie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym - 750 000 zł

3 Udzielanie dotacji na zadania z pomocy społecznej Cel zlecania zadań pomocy społecznej: tworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób i rodzin pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie ubóstwu, tworzenie sprzyjających warunków dla rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej, pobudzanie aktywności lokalnej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

4 Liczba organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, które skorzystały z dotacji na realizację zadań pomocy społecznej Ogółem wpłynęło 297 ofert (139 organizacji pozarządowych) zawarto 142 umowy ze 114 organizacjami pozarządowymi

5 Zadania oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację: I. Organizacja i rozwój systemu wsparcia dla rodzin z dziecmi, w szczególności na obszarach wiejskich, w tym realizacja projektu Rozwój środowiskowych form wsparcia skierowanych do rodzin z dziećmi, - 320 000 zł: 1. Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ) – (wpłynęło 39 ofert, zawarto 31 umów) 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wpłynęło 59 ofert, zawarto14 umów ) 3. Realizacja programów terapeutycznych oraz specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin (wpłynęło 39 ofert, zawarto 20 umów). II. Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych – 180 000 zł: 1. Prowadzenie schronisk, noclegowni i innych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych13 ofert, zawarto 13 umów) 2. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej (wpłynęło 12 ofert, zawarto 11umów) 3. Wspieranie rozwoju aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu(w szczególności kluby integracji społecznej, programy wychodzenia z bezdomności ( wpłynęło 11 ofert, zawarto 9 umów).

6 III. Promocja inicjatyw środowiskowych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – (210 000 zł ): 1. Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym realizacja projektu: Rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia i życia psychicznego) – wpłynęło 58 ofert, zawarto 21 umów 2. Wspieranie działań służących aktywizacji osób starszych (w tym realizacja projektu: Aktywny Senior – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez ich aktywizację)- wpłynęło 37 ofert, zawarto 19 umów. IV. Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom województwa (wpłynęło 9, zawarto 5 umów) – 40 000 zł Z powodu uchybień formalnych nie rozpatrywano 23 ofert.

7 Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania pomocy społecznej na terenie powiatów województwa M. Biała Podlaska - 2 organizacje, kwota - 6 880 zł M. Chełm - 5 organizacji, kwota – 16 912 zł M. Lublin – 38 organizacji, kwota –342 780zł w tym 147 880 zł na działania ponadlokalne M. Zamość – 3 organizacje, kwota – 18 855 zł

8 Powiat bialski - 2 organizacje, kwota – 8 697 zł Powiat biłgorajski – 4 organizacje, kwota – 16 840 zł Powiat chełmski – 4 organizacje, kwota – 33 500 zł Powiat hrubieszowski – 2 organizacje, kwota – 14 900 zł Powiat janowski – 1 organizacja, kwota – 2 600 zł Powiat krasnostawski - 3 organizacje, kwota – 11 375 zł

9 Powiat kraśnicki – 5 organizacji, kwota – 19 020 zł Powiat lubartowski – 4 organizacje, kwota – 23 270 zł Powiat lubelski – 5 organizacji, kwota – 15 928 zł Powiat łęczyński – 8 organizacji, kwota – 42 580 zł Powiat łukowski – brak Powiat opolski – 4 organizacje, kwota – 26 117 zł

10 Powiat włodawski - 2 organizacje, kwota - 14 190 zł Powiat parczewski - 5 organizacji, kwota - 31 591 zł Powiat puławski - 5 organizacji, kwota - 35 813 zł Powiat radzyński - 2 organizacje, kwota – 6 535 zł Powiat rycki – brak Powiat świdnicki – 6 organizacji, kwota – 28 217 zł Powiat tomaszowski - 4 organizacje, kwota - 13 700 zł Powiat zamojski - brak

11 Zasady zlecania zadań i udzielania dotacji podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 115 poz. 728 z dnia 2 lipca 2008r.– z późn. zm./. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego - /Dz.U. z dnia 21 marca 2005r. Nr 44 poz. 427/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej /Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 545/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - /Dz.U. z dnia 21 marca 2005r. Nr 44 poz. 428/

12 Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert z trzydziestodniowym wyprzedzeniem Ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym, na stronie internetowej: www.ebip.lublin.pl/rops i www.rops.lubelskie.pl w dziale Aktualności i Ogłoszenia www.ebip.lublin.pl/ropswww.rops.lubelskie.pl Oferta winna zawierać: szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania; informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania; informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie. na pierwszej stronie oferty nazwę i nr zadania wymienionego w ogłoszeniu.

13 Warunki rozpatrzenia oferty o dotację: zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa wyżej dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności /ważny do 3 m-cy od daty uzyskania/, przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności, opinia powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej, statut Oferty kompletne, złożone w terminie są rozpatrywane przez Zespół Opiniujący powołany przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w terminie 1 miesiąca. Oferty niekompletne nie są rozpatrywane.

14 Błędy formalne popełnianie przez oferentów: Nieterminowe składanie dokumentów (liczy się data stempla pocztowego) Braki w dokumentacji: Brak aktualnego KRS (ważny 3 miesiące ) Brak opinii ops, pcpr, Brak statutu, Błędy merytoryczne: Zadania zgłoszone w ofertach nie wpisują się w zadania zawarte w konkursie ogłoszonym przez ROPS, Brak jasno sprecyzowanych celów zaplanowanego zadania Niedokładny kosztorys

15

16 Powiat Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu i współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej w 2007 r. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu i współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej w 2008 r. Bialski 2327 Biłgorajski 3542 Chełmski 4447 Hrubieszowski 3244 Janowski 1426 Krasnostawski 3138 Kraśnicki 3250 Lubartowski 4050 Lubelski 3955 Łęczyński 1621 Łukowski 2018 Opolski 1122 Parczewski 1318

17 Powiat Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu i współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej w 2007 r. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu i współpracujących z ośrodkami pomocy społecznej w 2008 r. Puławski 2132 Radzyński 1518 Rycki 3229 Świdnicki 1214 Tomaszowski 3035 Włodawski 2231 Zamojski 2334 Biała Podlaska 1413 Chełm 10 Lublin 52123 Zamość 20 R A Z E M 601817

18 POWIATDZRDZUDZPRAZEMNGO m. Biała--2 – 6 880 13 m. Chełm-1 – 5 4005 – 16 9126 – 22 31210 m. Lublin16 - 213 97514 – 271 32338 – 342 78068 – 828 078123 m. Zamość-3 – 9 9203 – 18 8556 – 28 77520 Bialski-5 – 99 5002 – 8 6977 – 108 19727 Biłgorajski1 – 7 6003 – 51 5404 – 16 8408 – 75 98042 Chełmski-3 – 14 4704 – 33 5007 – 47 97047 Hrubieszowski-3 – 24 6002 – 14 9005 – 39 50044 Janowski--1 – 2 600 26 Krasnostawski--3 – 11 375 38 Kraśnicki-2 – 11 0005 – 19 0207 – 30 02050 Lubartowski1 – 5 1902 – 9 2454 – 23 2707 – 37 70550 Lubelski6 – 58 6731 – 16 0005 – 15 92812 – 90 60155 Łęczyński2 – 22 2005 – 49 3958 – 42 58015 – 114 17521 Łukowski1 – 20 400-- 18 Opolski-2 – 60 2904 – 26 1176 – 86 40722 Parczewski-2 – 36 1055 – 31 5917 – 67 69618 Puławski-4 – 81 2305 – 35 8139 – 117 04332 Radzyński-1 – 5 4802 – 6 5353 – 12 01518 Rycki----29 Świdnicki-5 – 121 4606 – 28 21711 – 149 67714 Tomaszowski-2 – 3 0424 – 13 7006 – 16 74235 Włodawski--2 – 14 190 31 Zamojski5 – 89 389-- 34 Razem32 – 417 42758 – 870 000114 – 730 300204 – 2 017 721817


Pobierz ppt "Oddział Pomocy Społecznej Współpraca z organizacjami pozarządowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google