Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r.

2 Definicje Wykluczenie społeczne - brak lub ograniczone możliwości uczestniczenia, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich (Narodowa Strategia Integracji Społecznej)

3 Definicje Osoby podlegające wykluczeniu społecznemu – osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym)

4 Definicje Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego - aktywizacja osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego)

5 Uwarunkowania prawne aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Narodowa Strategia Integracji Społecznej Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata Narodowa Strategia Spójności Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 Uwarunkowania prawne aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

7 Dane statystyczne Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Niepełnosprawność i długotrwała choroba Bezrobocie Ubóstwo ( osoby w rodzinach) ( osób w rodzinach) ( osób w rodzinach) Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 2008 – I półrocze 2007 rok2006 rokWyszczególnienie

8 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej Liczba gmin zakwalifikowanych do Programu – 97 Środki przeznaczone na realizację Programu EURO Liczba gmin realizujących Program – 48 Środki zaangażowane w realizację projektów – zł (Według stanu na r.)

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Liczba jednostek realizujących Program – ośrodków pomocy społecznej 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu – zł. (Według stanu na r.)

10 Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez efektywną pomoc społeczną Marszałek Województwa Lubelskiego zł rok zł rok zł rok Wysokość środków finansowych Liczba dofinansowanych Projektów Wyszczególnienie

11 Finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Wojewoda Lubelski zł rok zł rok zł rok Wysokość środków finansowych Liczba podmiotówWyszczególnienie

12 Prace społecznie użyteczne rok – I półrocze rok rok Liczba uczestników Liczba gmin Wyszczególnienie

13 Zatrudnienie socjalne Centra Integracji Społecznej Centrum Integracji Społecznej INTEGRO w Lublinie (grudzień 2005 r.) Centrum Integracji Społecznej w Chełmie (maj 2006 r.) 276Liczba osób uczestniczących w różnych formach reintegracji społecznej 37Liczba osób usamodzielnionych 199Liczba osób uczestniczących w różnych formach reintegracji zawodowej 76Liczba uczestników 2007 rokWyszczególnienie

14 Zatrudnienie socjalne Kluby Integracji Społecznej zł 4 podmioty*** rok (I –VI) podmiot** rok zł. 9 podmiotów* rok Dofinansowanie ze środków MPiPS Liczba uczestników Liczba gmin * Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ** Kluby Integracji Społecznej w środowisku wiejskim *** Kluby Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych lub robotach publicznych

15 Zatrudnienie wspierane Spółdzielnie socjalne Spółdzielnia Socjalna Koziołek – Lublin (styczeń 2007 r.) Spółdzielnia Socjalna Dragon – Zamość (luty 2007 r.) Spółdzielnia Socjalna Peron 3 – Motycz (wrzesień 2007 r.) Spółdzielnia Socjalna EIDOS – Świdnik (sierpień 2005 rok)

16 Przedsiębiorstwa społeczne Przedsiębiorstwo Społeczne EMAUS – Krężnica Jara (styczeń 2007 r.) Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. (sierpień 2007 r.) Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. (sierpień 2007 r.) Przedsiębiorstwa społeczne powstały w ramach realizacji projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - Budujemy Nowy Lisków

17 1. Uwzględnienie w strategiach rozwiązywania problemów społecznych działań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 2. Aktywizacja społeczności lokalnych oraz włączanie ich do działań na rzecz integracji społecznej mieszkańców. 3. Stworzenie, na terenie gmin i powiatów, warunków do rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Uwzględnienie ich działalności w strategii rozwiązywania problemów społecznych. 4. Wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów w obszarze aktywnej integracji 5. Tworzenie partnerstw publiczno-społecznych w celu poszukiwania oraz wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań dla występujących problemów społecznych. 6. Promowanie dobrych praktyk. Podsumowanie

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na Lubelszczyźnie Janów Lubelski, 19 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google