Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Oddziału ds. Uzależnień z organizacjami pozarządowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Oddziału ds. Uzależnień z organizacjami pozarządowymi."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Oddziału ds. Uzależnień z organizacjami pozarządowymi

2 Zadania dla organizacji pozarządowych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast – 200 000,00 Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast – 200 000,00 Programy naprawcze dla osób przebywających w placówkach penitencjarnych – 25 000,00 Programy naprawcze dla osób przebywających w placówkach penitencjarnych – 25 000,00 Terapia poszerzona i rehabilitacja dla osób uzależnionych, współuzależnionych w placówkach stacjonarnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 80 000,00 Terapia poszerzona i rehabilitacja dla osób uzależnionych, współuzależnionych w placówkach stacjonarnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 80 000,00

3 Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych w środowisku wiejskim oraz wsparcie już istniejących, utworzonych w 2008 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach zadania Świetlica w środowisku wiejskim – 120 000,00 Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych w środowisku wiejskim oraz wsparcie już istniejących, utworzonych w 2008 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach zadania Świetlica w środowisku wiejskim – 120 000,00 Rehabilitacja po zakończonym leczeniu kierowana do osób uzależnionych i ich rodzin podejmowana w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich– 35 000,00 Rehabilitacja po zakończonym leczeniu kierowana do osób uzależnionych i ich rodzin podejmowana w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich– 35 000,00 Programy pomocowe, dla sprawców, dla ofiar przemocy domowej – w szczególności dzieci - – 75 000,00 Programy pomocowe, dla sprawców, dla ofiar przemocy domowej – w szczególności dzieci - – 75 000,00

4 Zadania dla organizacji pozarządowych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i HIVAIDS Zwiększenie świadczeń pozakontraktowych w poradniach i ośrodkach stacjonarnych oraz w punktach testowania HIV/AIDS –295 000,00 Zwiększenie świadczeń pozakontraktowych w poradniach i ośrodkach stacjonarnych oraz w punktach testowania HIV/AIDS –295 000,00 Nowatorskie programy profilaktyki II-go rzędowej, adresowane do różnych grup docelowych – 15 000,00 Nowatorskie programy profilaktyki II-go rzędowej, adresowane do różnych grup docelowych – 15 000,00 Oferta pomocowa dla żyjących z HIV i chorych na AIDS – 10 000,00 Oferta pomocowa dla żyjących z HIV i chorych na AIDS – 10 000,00 Realizacji programów ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych – 15 000,00 Realizacji programów ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych – 15 000,00

5 Liczba organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, która skorzystała z dotacji na ww. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Organizacje pozarządowe – 58 Organizacje pozarządowe – 58 Ogólna wysokość środków 870 000 Ogólna wysokość środków 870 000

6 Liczba organizacji pozarządowych w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego powiat bialski – 5 organizacji – 99 500,- zł powiat bialski – 5 organizacji – 99 500,- zł powiat biłgorajski – 3 organizacje – 51 540,- zł powiat biłgorajski – 3 organizacje – 51 540,- zł powiat chełmski – 3 organizacje – 14 470,- zł powiat chełmski – 3 organizacje – 14 470,- zł powiat hrubieszowski – 3 organizacje – 24 600,- zł powiat hrubieszowski – 3 organizacje – 24 600,- zł powiat janowski - brak powiat janowski - brak powiat krasnostawski - brak powiat krasnostawski - brak

7 powiat kraśnicki – 2 organizacje – 11 000,- zł powiat kraśnicki – 2 organizacje – 11 000,- zł powiat lubartowski – 2 organizacje – 9 245,- zł powiat lubartowski – 2 organizacje – 9 245,- zł powiat lubelski – 1 organizacja – 16 000,- zł powiat lubelski – 1 organizacja – 16 000,- zł powiat łęczyński – 5 organizacji – 49 395,- zł powiat łęczyński – 5 organizacji – 49 395,- zł powiat łukowski - brak powiat łukowski - brak powiat opolski – 2 organizacje – 60 290,- zł powiat opolski – 2 organizacje – 60 290,- zł

8 powiat parczewski – 2 organizacje – 36 105,- zł powiat parczewski – 2 organizacje – 36 105,- zł powiat puławski – 4 organizacje – 81 230,- zł powiat puławski – 4 organizacje – 81 230,- zł powiat radzyński – 1 organizacja – 5 480,- zł powiat radzyński – 1 organizacja – 5 480,- zł powiat rycki - brak powiat rycki - brak powiat świdnicki – 5 organizacji – 121 460,- zł powiat świdnicki – 5 organizacji – 121 460,- zł powiat tomaszowski – 2 organizacje – 3 042,- zł powiat tomaszowski – 2 organizacje – 3 042,- zł

9 powiat włodawski - brak powiat włodawski - brak powiat zamojski - brak powiat zamojski - brak Biała Podlaska - brak Biała Podlaska - brak Chełm – 1 organizacja – 5 400,- zł Chełm – 1 organizacja – 5 400,- zł Lublin – 14 organizacji – 271 323,- zł Lublin – 14 organizacji – 271 323,- zł Zamość – 3 organizacje – 9 920,- zł Zamość – 3 organizacje – 9 920,- zł

10 Zasady udzielania dotacji w otwartym konkursie ofert – podstawa prawna Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.96.873) Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.96.873) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – DZ. U. 264. poz. 2207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – DZ. U. 264. poz. 2207

11 organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oferta powinna zawierać w szczególności oferta powinna zawierać w szczególności Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego termin i miejsce realizacji zadania publicznego termin i miejsce realizacji zadania publicznego kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

12 informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. deklarację udziału partnerów zadania deklarację udziału partnerów zadania

13 Najczęściej popełniane błędy Szczegółowy opis zadania bywa niespójny z przestawianym kosztorysem finansowym Szczegółowy opis zadania bywa niespójny z przestawianym kosztorysem finansowym Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania powinna zawierać dokładnie przedstawione rodzaje wydatków np. nagrody dla uczestników imprezy – 45x20 zł=900zł Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania powinna zawierać dokładnie przedstawione rodzaje wydatków np. nagrody dla uczestników imprezy – 45x20 zł=900zł Brak udokumentowanych kwalifikacji kadry ważnych z punktu widzenia realizacji danego zadania np. organizacja wypoczynku na kolonii – tytuł wychowawcy kolonijnego Brak udokumentowanych kwalifikacji kadry ważnych z punktu widzenia realizacji danego zadania np. organizacja wypoczynku na kolonii – tytuł wychowawcy kolonijnego W oświadczeniu na ostatniej stronie oferty często brak danych np. pobieranie lub nie pobieranie opłat od adresatów zadania W oświadczeniu na ostatniej stronie oferty często brak danych np. pobieranie lub nie pobieranie opłat od adresatów zadania Brak dokumentów potwierdzających udział partnerów wskazanych w ofercie Brak dokumentów potwierdzających udział partnerów wskazanych w ofercie

14 Błędy formalne - Nieaktulany odpis z rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujący (dopuszczalna xerokopia poświadczona za zgodność z oryginałem ważna 3 miesiące od daty wystawienia) - brak jednego z elementów sprawozdania finansowego za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do bilansu)

15 Zapotrzebowanie na środki w 2009 r. zgłoszone przez oferentów w otwartym konkursie ofert (wnioskowane kwoty dotacji): Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast – wpłynęło 56 ofert na ogólną kwotę 852 132,20 zł/31 umów Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miast – wpłynęło 56 ofert na ogólną kwotę 852 132,20 zł/31 umów Programy naprawcze dla osób przebywających w placówkach penitencjarnych -wpłynęło 5 ofert na ogólną kwotę 54 520,00 zł,/3 umowy Programy naprawcze dla osób przebywających w placówkach penitencjarnych -wpłynęło 5 ofert na ogólną kwotę 54 520,00 zł,/3 umowy Terapia poszerzona i rehabilitacja dla osób uzależnionych, współuzależnionych w placówkach stacjonarnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe -wpłynęło 5 ofert na ogólną kwotę 109 290,00 zł,/3 umowy Terapia poszerzona i rehabilitacja dla osób uzależnionych, współuzależnionych w placówkach stacjonarnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe -wpłynęło 5 ofert na ogólną kwotę 109 290,00 zł,/3 umowy

16 Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych w środowisku wiejskim oraz wsparcie już istniejących, utworzonych w 2008 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach zadania Świetlica w środowisku wiejskim – wpłynęło 6 ofert na ogólną kwotę 120 000,00 zł/ 6 umów Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych w środowisku wiejskim oraz wsparcie już istniejących, utworzonych w 2008 r. przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach zadania Świetlica w środowisku wiejskim – wpłynęło 6 ofert na ogólną kwotę 120 000,00 zł/ 6 umów Rehabilitacja po zakończonym leczeniu kierowana do osób uzależnionych i ich rodzin podejmowana w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich – wpłynęło 15 ofert na ogólną kwotę 120 760,00 zł,/9 umów Rehabilitacja po zakończonym leczeniu kierowana do osób uzależnionych i ich rodzin podejmowana w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich – wpłynęło 15 ofert na ogólną kwotę 120 760,00 zł,/9 umów Programy pomocowe, dla sprawców, dla ofiar przemocy domowej – w szczególności dzieci – wpłynęło 20 ofert na ogólną kwotę 204 862,00 zł./14 umów Programy pomocowe, dla sprawców, dla ofiar przemocy domowej – w szczególności dzieci – wpłynęło 20 ofert na ogólną kwotę 204 862,00 zł./14 umów RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE WYNOSIŁO : 1 461 564, 00 ZŁ RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE WYNOSIŁO : 1 461 564, 00 ZŁ

17 Zapotrzebowanie na środki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2009 r. Zadanie 1: Zwiększenie świadczeń pozakontraktowych w poradniach i ośrodkach stacjonarnych oraz w punktach testowania HIV/AIDS –– 339 940,00 wpłynęło 7 ofert/ 7 umów Zadanie 1: Zwiększenie świadczeń pozakontraktowych w poradniach i ośrodkach stacjonarnych oraz w punktach testowania HIV/AIDS –– 339 940,00 wpłynęło 7 ofert/ 7 umów Zadanie 2: Nowatorskie programy profilaktyki II-go rzędowej, adresowane do różnych grup docelowych –– 41 779,70 wpłynęło 4 oferty/2 umowy Zadanie 2: Nowatorskie programy profilaktyki II-go rzędowej, adresowane do różnych grup docelowych –– 41 779,70 wpłynęło 4 oferty/2 umowy Zadanie 3: Realizacja programów ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych –– 27 015,00 wpłynęło 3 oferty/1 umowa Zadanie 3: Realizacja programów ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych –– 27 015,00 wpłynęło 3 oferty/1 umowa Zadanie 4: Oferta pomocowa dla żyjących z HIV i chorych na AIDS – 10 000,00 – wpłynęła 1 oferta/ 1 umowa Zadanie 4: Oferta pomocowa dla żyjących z HIV i chorych na AIDS – 10 000,00 – wpłynęła 1 oferta/ 1 umowa RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE WYNOSIŁO : 418 734, 70 ZŁ RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE WYNOSIŁO : 418 734, 70 ZŁ

18 Plany budżetowe na rok 2010 Dział 851 Rozdział 85104 – Przeciwdziałania alkoholizmowi 415 000 zł: Dział 851 Rozdział 85104 – Przeciwdziałania alkoholizmowi 415 000 zł: - dofinansowanie do działalności WOTUW - programy pomocowe dla sprawców i ofiar przemocy domowej - terapia poszerzona i rehabilitacja dla osób uzależnionych i współuzależnionych w placówkach stacjonarnych - pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - programy naprawcze dla osób przebywających w placówkach penitencjarnych - utworzenie świetlic socjoterapeutycznych w środowisku wiejskim Dział 851, Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 162 000 zł: - świadczenia pozakontraktowe z zakresu narkomanii - nowatorskie programy profilaktyki II rzędowej


Pobierz ppt "Współpraca Oddziału ds. Uzależnień z organizacjami pozarządowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google