Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych
– data rejestracji Stowarzyszenia

2 Projekty w starej i nowej perspektywie finansowej UE
Duże inwestycje dopiero przed nami!

3 Akces Polski do Unii Europejskiej dał nam ogromną możliwość dostępu do puli środków pomocowych.
Środki pomocowe powodują rozwój gospodarczy i podnoszą poziom naszego życia.

4 JAK WYGRAĆ SZANSĘ DLA ROZWOJU?
Poruszamy się w labiryncie skomplikowanych procedur aplikacyjnych, komplikacje z przeniesieniem praw unijnych do polskich norm prawnych, nie mamy doświadczeń z zakresu wykorzystywania funduszy pomocowych, - to realne problemy, którym beneficjenci muszą stawić czoła.

5 JAK WYGRAĆ SZANSĘ DLA ROZWOJU?
Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych (BF), jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która we współpracy z resortami stara się skutecznie usuwać owe przeszkody. Stopień wykorzystania szansy płynącej z członkostwa Polski w UE zależy zarówno od racjonalnych przepisów prawnych, krajowych zasad wdrażania projektów, jak i zaangażowania samych Beneficjentów.

6 (Statut Stowarzyszenia) Cele i środki działania
§ 6 Celem Stowarzyszenia jest szerokie promowanie idei Wspólnoty Europejskiej oraz edukacja w zakresie Funduszy Pomocowych, a także prowadzenie partnerskiej współpracy beneficjentów pomocy niepodlegającej zwrotowi poprzez popularyzację zasad przekazywania tej pomocy i wymianę doświadczeń oraz wiedzy zdobytej przy realizacji projektów, której celem jest efektywna absorpcja Funduszy Pomocowych w Polsce i skuteczne wdrażanie projektów w ich ramach dla zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej.

7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
(Statut Stowarzyszenia) Cele i środki działania § 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: współpracę, integrowanie i wzajemne wspomaganie się Członków Stowarzyszenia (BK) w realizacji zadań w ramach wykorzystywanej pomocy, wypracowanie optymalnych form współpracy z przedstawicielami parlamentu, resortów i jednostek określających sposoby korzystania z pomocy zewnętrznej, rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i realizacją projektów,

8 (Statut Stowarzyszenia) Cele i środki działania (cd)
popularyzację w zakresie programów możliwych do realizacji w oparciu o fundusze spójności, strukturalne i inne, nie wymienione, fundusze pomocowe, rozpowszechnianie informacji nt. strategii zrównoważonego i priorytetów działań funduszy pomocowych, ich celów szczegółowych, wielkości środków z tych funduszy, warunków ich pozyskania, rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z zewnętrznej pomocy przy wdrażaniu projektów oraz współfinansowaniu realizacji programów wśród członków Stowarzyszenia,

9 organizację spotkań i sympozjów,
(Statut Stowarzyszenia) Cele i środki działania (cd) działania na rzecz wypracowania koncepcji utworzenia systemu instytucji finansujących, oferujących Beneficjentom korzystne warunki pokrycia wymaganego współfinansowania, organizację spotkań i sympozjów, promocję komercyjnych instytucji finansujących, współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach statutowych.

10 (Statut Stowarzyszenia) § 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) zwyczajnych 2) wspierających 3) honorowych. 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel RP mający pełną zdolność do czynności prawnych, który spełni warunki: 1) wypełni deklarację członkowską, 2) otrzyma pozytywną opinię od dwóch członków Stowarzyszenia, 3) uiści składkę członkowską. 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia określoną składkę lub inną formę pomocy. Decyzję o przyjęciu Członka podejmuje Zarząd w trybie określonym w regulaminie pracy Zarządu.

11 „Forum Samorządowców, Dyrektorów i Ekspertów
Dla promocji w zakresie wzorcowych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i finansowych powołało, jako grupę doradczo – opiniodawczą reprezentacji Stowarzyszenia we współpracy z przedstawicielami parlamentu, resortów i jednostek określających sposoby korzystania z pomocy zewnętrznej pod nazwą: „Forum Samorządowców, Dyrektorów i Ekspertów na rzecz Infrastruktury i Środowiska”

12 Uczestniczymy aktywnie oraz cyklicznie w konferencjach, sympozjach, zjazdach i szkoleniach, np:
Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny poprzedzający Targi POLEKO w Poznaniu, SIDiR - "Zarządzanie projektami według Warunków Kontraktowych FIDIC” – organizator SIDiR, Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD - KAN - EKO Organizator BMP OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. Technologie bezwykopowe dla wykorzystania funduszy pomocowych UE - organizatorzy wykonawcy i producenci rur, Wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych technologii: uzdatniania wody, budowy sieci wodno – kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków i różnych technologii utylizacji odpadów.

13 Organizujemy cyklicznie konferencje, sympozja i szkolenia, np:
Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z FS, Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Forum Samorządowców Dyrektorów i Ekspertów, Patronat - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i inne organizacje rządowe, Szkolenia Oceny oddziaływania na środowisko. Uzyskiwanie decyzji uwarunkowań środowiskowych procesu inwestycyjnego, Organizator Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Forum Samorządowców Dyrektorów i Ekspertów.

14 Targach POLEKO w Poznaniu, Targach POLLUTEC we Francji, Paryż,
Dla promocji celów statutowych uczestniczymy cyklicznie w: Targach POLEKO w Poznaniu, Targach POLLUTEC we Francji, Paryż, Targach IFAT w Niemczech, Monachium, Współpracujemy w zakresie techniczno - technologicznym z firmami austryjackimi, szwedzkimi, hiszpańskimi, planujemy rozwinąć współpracę zagraniczną z innymi krajami Unii,

15 Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, naszymi partnerami są między innymi: Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców (członek FIDIC – międzynarodowa federacja inżynierów konsultantów w Szwajcarii). Związek Banków Polskich (ponad 60 banków), Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami,

16 Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z przedstawicielami ministerstw i organizacji, naszymi partnerami są między innymi to: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu, Urząd Komitet Integracji Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z przedstawicielami ministerstw i organizacji, naszymi partnerami są między innymi to: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, Powiatowe, i Gminne, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Celowe Związki i Stowarzyszenia Gmin Ponad 100 największych miast w Polsce.

18 Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z przedstawicielami mediów, naszymi partnerami są między innymi: Przegląd Komunalny Wodociągi i kanalizacje, Europejski Doradca Samorządowy, Rzeczpospolita, Przegląd Przemysłowo Gospodarczy, Technologie bezwykopowe, BMP OCHRONA ŚRODOWISKA. Wydawnictwo Siedel – Przywecki Biuletyn SIDIR Konsultant W naszych artykułach poruszamy najistotniejsze problemy Beneficjentów . Publikujemy około 40 artykułów rocznie.

19 KONKURS pn. „Lider Eko - inwestycji” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Organizatorami konkursu są: Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwe dla uczestników konkursu w bieżącym roku. Konkurs przeznaczony jest dla zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat projektów, związanych z poprawą stanu środowiska.

20 Cel konkursu promocja inwestorów, inżynierów kontraktu i przedsiębiorstw realizujących inwestycje przyjazne środowisku oraz promocja dobrej współpracy pomiędzy nimi, promocja inwestycji przyjaznych środowisku podnoszących jakość życia społeczeństwa, wymiana informacji pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami na temat efektywnych metod zarządzania środowiskiem, popularyzacja dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

21 Uczestnicy konkursu inwestor, inżynier konsultant, wykonawcy, dostawcy.

22 Wychodzimy z założenia, że środkom unijnym trzeba szeroko otworzyć bramę.
Aby móc w pełni korzystać ze środków pomocowych i realizować projekty infrastrukturalne, potrzeba rzetelnej wiedzy w zakresie: obowiązujących procedur, legislacji, branżowego profesjonalizmu, wspólnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych ich efektem.

23 Prowadzimy stronę internetową, na której obszernie informujemy o działaniu Stowarzyszenia oraz o wszystkich aktualnościach związanych z projektami w obszarach: ZARZĄDZANIE; PRZETARGI; PLANOWANIE; ROZLICZENIA; MONITORING; REALIZACJA. Każda informacja pokazuje jej źródło i ścieżkę dostępu lub aktywny link do oryginalnego dokumentu

24 Stowarzyszenie zorganizowało dotychczas 32 konferencje szkoleniowych dla beneficjentów podnoszących umiejętności w wykorzystywaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej we wszystkich aspektach występujących w fazie: przygotowania aplikacji; zarządzania projektem; postępowania przetargowego; realizacji inwestycji według procedur FIDIC; raportowania o postępie w realizacji projektu i jego zakończeniu; rozliczeniu końcowym projektu.

25 Zapraszamy do podjęcia współpracy z naszym Stowarzyszeniem Beneficjentów.
Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google