Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sól naturalna uwa ż ana jest, obok wody i tlenu, za podstaw ę ż ycia. Sól w organizmie jest tym składnikiem, który umo ż liwia bioelektryczno ść mi ę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sól naturalna uwa ż ana jest, obok wody i tlenu, za podstaw ę ż ycia. Sól w organizmie jest tym składnikiem, który umo ż liwia bioelektryczno ść mi ę"— Zapis prezentacji:

1

2 Sól naturalna uwa ż ana jest, obok wody i tlenu, za podstaw ę ż ycia. Sól w organizmie jest tym składnikiem, który umo ż liwia bioelektryczno ść mi ę dzykomórkow ą. Jednocze ś nie w jej krystalicznej formie jest ona energetycznym stabilizatorem ka ż dej komórki. Jej istota w organizmie człowieka jest trudno porównywalna z innymi składnikami ludzkiego po ż ywienia. W jednej sekundzie organizm ludzki odnawia 8-9 bilionów komórek, niedobór soli w organizmie ludzkim prowadzi do zakłóce ń w tym procesie. Według jeszcze innej opinii chlorek sodu nale ż ałoby zast ą pi ć chlorkiem ż elaza (FeCl3).

3 Substancja sól naturalna jest z punktu widzenia przemysłu chemicznego 'zanieczyszczonym' chlorkiem sodu. Zanieczyszczenie to polega na tym, ż e molekuły sodu i chloru poł ą czone s ą siłami atomowymi z innymi 79-cioma elementami wyst ę puj ą cymi w przyrodzie, kryształy soli stanowi ą w ten sposób w mniejszym lub wi ę kszym stopniu poł ą czenie ze wszystkimi innymi pierwiastkami wyst ę puj ą cymi na ziemi. Ponad 2000 skomplikowanych procesów uwalnia sól naturaln ą od jej 'zanieczyszcze ń '.

4 95% ś wiatowego wydobycia soli ma zastosowanie w przemy ś le, gdzie wykorzystywany jest wył ą cznie chlorek sodu. Zwi ą zek ten jest surowcem do produkcji wi ę kszo ś ci tworzyw sztucznych. Tylko 5% chlorku sodu dostaje si ę do kuchni, gdzie pod nazw ą soli kuchennej wprowadzany jest do ludzkiego organizmu. Te 5% jest dla przemysłu tak znikom ą ilo ś ci ą, ż e sól kuchenna traktowana jest w przemy ś le chemicznym jako produkt uboczny.

5 Dlaczego czysty chlorek sodu jest niebezpieczny dla człowieka? Chlorek sodu - NaCl - nie jest przyswajalny przez komórki w swojej czystej, chemicznej formie. Wynika to z własności cieczy komórkowej, która jest roztworem koloidalnym soli naturalnej w wodzie, czyli chlorku sodu z towarzyszącymi mu naturalnymi elementami jako cieczy pierwotnej wywodzącej się z pramorza. Zanim sól kuchenna (NaCl) stanie się składnikiem komórki, musi ona przejść przez proces dezaktywacji, który polega na połączeniu się z brakującymi jej elementami. Elementy te NaCl czerpie z organizmu zubożając go w ten sposób. Wyprodukowana w ten sposób w organizmie sól naturalna umożliwia wprawdzie przeżycie, ale sól naturalna, niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, pozostaje nadal w niedoborze. Mimo tego niedoboru możemy osiągnąć wiek starczy - niestety z coraz poważniejszymi dolegliwościami = chorobami.

6 Pod pojęciem hydracji rozumieć należy proces biologiczny, w trakcie którego molekuły substancji szkodliwych - pozostałości przemiany materii - otaczane są molekułami cieczy komórkowej (roztwór naturalnej soli) w ten sposób unieszkodliwiane i wydalane na zewnątrz. Przyjmuje się, że średnia dzienna dawka soli kuchennej (NaCl) dla człowieka w krajach wysoko rozwiniętych wynosi 20g. Najzdrowsze nerki są w stanie usunąć dziennie 7g, pozostałe do 3/4 dziennego spożycia tego środka muszą być przez organizm zneutralizowane. Każdy gram chlorku sodu wiąże 23-krotną ilość cieczy komórkowej. Te zneutralizowane, otoczone molekułami cieczy komórkowej substancje pozostają najpierw w organizmie, czekając na możliwość usunięcia: absorbując coraz więcej życiodajnej cieczy wewnątrzkomórkowej, której zaczyna brakować dla procesów odnowy. W organizmie przybywa tkanki wodnej, magazynowanej w pewnych rejonach ciała. Tkanka ta stanowi wspaniałą pożywkę dla różnego rodzaju bakterii... HYDRACJA (1 stopie ń neutralizacji NaCl)

7 KRYSTALIZACJA (2 stopień neutralizacji NaCl) Hydracja ma tylko ograniczony zakres działania, zależny od ilości zbędnej cieczy komórkowej o organizmie. Jeżeli poziom cieczy komórkowej spadnie poniżej 60% hydracja przestaje być możliwa i organizm włącza następny system ratunkowy: chlorek sodu wiązany jest z białkami zwierzęcymi. W wyniku tego procesu powstają najczęściej ostrokantne kryształy odkładane między innymi w otoczeniu stawów. Przebieg tego stopnia neutralizacji NaCl w organizmie charakteryzuje się częstymi bólami, bardzo często jako wynik spowodowanych zapaleń. Cały szereg chorób, które przychodzą z wiekiem, można sprowadzić do spożywania soli kuchennej NaCl. Ilość sztucznych środków, których zadaniem jest likwidacja lub niwelowanie tych symptomów chorobowych jest przeogromna. Często przepisywana i bardzo szybko działająca dieta solna ma jedną wadę. Przynosi ona na pewno krótkotrwałe pozytywne efekty. Na dłuższą metę jednak w jej wyniku organizm pogłębia niedobory soli. Te z kolei prowadzą do dalszego ubytku cieczy wewnątrzkomórkowej i powolnego 'wysychania' organizmu, którego końcowym etapem jest zawał systemu immunologicznego.

8 Tysiącletnia tradycja wydobycia soli w Europie przestawiona została na przemysłową metodę. Sól jako produkt pozyskiwana jest w drodze wypłukiwania konglomeratów. Roztwór ten transportowany jest do rafinerii, gdzie oddzielane są od niego towarzyszące mu naturalne elementy chemiczne. Średniowieczna metoda wydobycia soli w postaci biało-różowych kryształów jest na wskutek wysokich kosztów robocizny droga. Aby uzyskać jeden kilogram krystalicznej soli trzeba wydobyć średnio 100 kg soli kamiennej. Potoczna nazwa chlorku sodu (NaCl), związku chemicznego używanego jako przyprawa w kuchni. Znajdująca się w powszechnej sprzedaży sól to tzw. sól jodowana - ze względów zdrowotnych sztucznie wzbogacona związkami jodu.

9 Szewczyk Monika


Pobierz ppt "Sól naturalna uwa ż ana jest, obok wody i tlenu, za podstaw ę ż ycia. Sól w organizmie jest tym składnikiem, który umo ż liwia bioelektryczno ść mi ę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google