Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r.

2 Ścieżki wyboru projektów
Tryb pozakonkursowy Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI) Program Rozwoju Subregionu (PRS) II. Tryb konkursowy

3 Program Rozwoju Subregionu
mechanizm przenoszący część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny tworzony w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych danego subregionu zakres merytoryczny zgodny z z zapisami priorytetów RPO

4 Mapy subregionów

5 Budżet programów subregionalnych
Środki do zagospodarowania w ramach PRS w mln € Centralny (podregion 33 centralny śląski) 101,41 Południowy (podregion 32 bielsko-bialski) 38,71 Północny (podregion 31 częstochowski) 47,79 Zachodni (podregion 45 rybnicko-jastrzębski) 58,57 Razem 246,48

6 Alokacje na Programy Rozwoju Subregionów
Działanie / Poddziałanie Alokacja EFRR w mln € Alokacja na PRS centralny południowy północny zachodni Poddziałanie Rewitalizacja terenów zdegradowanych 67,80 20,00 0,00 6,58 6,51 6,91 Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 100,00 50,00 35,30 2,08 5,71 Działanie Rozwój elektronicznych usług publicznych 35,00 23,62 2,00 4,55 4,83 Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 64,62 10,62 7,34 1,59 1,69 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 39,17 10,00 6,00 1,32 1,30 1,38 Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 82,12 7,00 4,20 2,80 Działanie Ograniczanie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku oraz zdegradowanych obszarów 40,00 22,32 15,40 4,92 Działanie 5.3. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 44,06 13,00 7,78 1,75 1,78 Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 137,36 22,68 7,47 7,38 7,83 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 71,47 4,61 1,77 1,46 Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 155,25 11,25 8,75 2,50 Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 85,00 17,51 6,93 15,56

7 Ścieżka przygotowania i realizacji PRS
Etap przygotowawczy (lista projektów dla subregionu, porozumienie subregionalne) Etap opracowania (opracowanie programu rozwoju subregionu, podpisanie umowy o współpracy) Etap oceny i kwalifikowania do finansowania (ocena formalna i merytoryczno – techniczna programu, IZ RPO wydaje decyzje o dofinansowaniu) Zatwierdzenie RPO przez KE Etap wdrażania (przygotowanie kompletu dokumentacji, ocena formalna i merytoryczno – techniczna projektów, zaakceptowanie projektów przez IZ RPO, podpisanie umów o dofinansowanie, realizacja projektów)

8 Porozumienie subregionalne
musi zawierać następujące elementy: 1. Cel porozumienia Dane finansowe dotyczące programu (alokacja na subregion i poszczególne działania RPO) Tryb i harmonogram prac nad przygotowaniem PRS Fiszki projektów stanowiące załącznik porozumienia 2. Zasady współpracy 3. Prawa i obowiązki stron 4. System nadzoru nad realizacja porozumienia Konsensus subregionalny potwierdzony przez podpisanie porozumienia o przygotowaniu PRS przez przedstawicieli 75% jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących 75% ludności danego subregionu Reprezentację subregionu wobec IZ RPO powinno stanowić przedstawicielstwo 3 – 5 osób

9 Struktura programu subregionalnego (1)
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu Strategia rozwoju subregionu – cel główny, cele szczegółowe zgodne z celami i kierunkami zawartymi w strategii rozwoju województwa Lista projektów – pojedynczy projekt rozumiany jest jako ekonomicznie niepodzielna seria prac odpowiadająca ściśle określonej funkcji technicznej z jasno określonymi celami

10 Struktura programu subregionalnego (2)
Plan finansowy – zgodny z planem finansowym RPO (wg załączników) Szczegółowy system zarządzania Informacja o prowadzonych konsultacja społecznych (art.. 11 Rozporządzenia Rady 1083/2006) Wymagane załączniki

11 Podpisanie umowy o współpracy
1. Przedmiot i cel umowy Dane finansowe w ujęciu poszczególnych projektów i całości programu Zakres pomocy publicznej występującej w projektach i programie Harmonogram realizacji programu Zakres rzeczowy projektów współfinansowanych ze środków EFRR 2. Zasady współpracy 3. Prawa i obowiązki stron 4. System nadzoru nad realizacja porozumienia Reprezentację subregionu wobec IZ RPO powinno stanowić przedstawicielstwo 3 – 5 osób Umowa o współpracy musi zostać podpisana przez co najmniej 75% jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących 75% ludności danego subregionu

12 Harmonogram prac – przygotowanie i wrażanie PRS
Czynność Termin Etap przygotowawczy 30 kwietnia 2007 Etap opracowania 30 września 2007 Etap oceny i kwalifikowania do dofinansowania 31 grudnia 2007 Etap wdrażania: a) przygotowanie projektów przez beneficjentów PRS, b) ocena formalna i merytoryczna poszczególnych projektów, c) przyjęcie uchwały o dofinansowanie projektu przez Zarząd Województwa, d) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, e) realizacja projektów, f) zagospodarowanie oszczędności poprzetargowych i kwot niewykorzystanych w ramach alokacji na poszczególne PRS 31 grudnia 2013 30 czerwca 2009 31 grudnia 2009 31 grudnia 2012 31 grudnia 2015

13 Konsultacje projektu Wytycznych
Zapraszamy do składania opinii na temat projektu Wytycznych do procedury pozakonkursowej do dnia 31 marca 2007 r. przy wykorzystaniu formularza elektronicznego na stronie

14 Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel


Pobierz ppt "Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google