Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r.

2 Ścieżki wyboru projektów I.Tryb pozakonkursowy Program Rozwoju Subregionu (PRS) II. Tryb konkursowy Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI)

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Program Rozwoju Subregionu mechanizm przenoszący część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny tworzony w porozumieniu przez władze samorządów lokalnych danego subregionu zakres merytoryczny zgodny z z zapisami priorytetów RPO

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Mapy subregionów

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Budżet programów subregionalnych Subregion Środki do zagospodarowania w ramach PRS w mln Centralny (podregion 33 centralny śląski)101,41 Południowy (podregion 32 bielsko-bialski)38,71 Północny (podregion 31 częstochowski)47,79 Zachodni (podregion 45 rybnicko-jastrzębski)58,57 Razem246,48

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Alokacje na Programy Rozwoju Subregionów Działanie / Poddziałanie Alokacja EFRR w mln Alokacja na PRS centralnypołudniowypółnocnyzachodni Poddziałanie Rewitalizacja terenów zdegradowanych 67,8020,000,006,586,516,91 Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 100,0050,0035,302,085,716,91 Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 50,0035,0023,622,004,554,83 Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna64,6210,627,340,001,591,69 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury39,1710,006,001,321,301,38 Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 82,127,004,200,00 2,80 Działanie 5.2. Ograniczanie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku oraz zdegradowanych obszarów 40,0022,3215,400,002,004,92 Działanie 5.3. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 44,0613,007,781,751,691,78 Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 137,3622,680,007,477,387,83 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 71,474,611,770,001,381,46 Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 155,2511,250,00 8,752,50 Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 85,0040,000,0017,516,9315,56

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Ścieżka przygotowania i realizacji PRS Etap przygotowawczy (lista projektów dla subregionu, porozumienie subregionalne) Etap opracowania (opracowanie programu rozwoju subregionu, podpisanie umowy o współpracy) Etap oceny i kwalifikowania do finansowania (ocena formalna i merytoryczno – techniczna programu, IZ RPO wydaje decyzje o dofinansowaniu) Etap wdrażania (przygotowanie kompletu dokumentacji, ocena formalna i merytoryczno – techniczna projektów, zaakceptowanie projektów przez IZ RPO, podpisanie umów o dofinansowanie, realizacja projektów) Zatwierdzenie RPO przez KE

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Porozumienie subregionalne musi zawierać następujące elementy: 1. Cel porozumienia a.Dane finansowe dotyczące programu (alokacja na subregion i poszczególne działania RPO) b.Tryb i harmonogram prac nad przygotowaniem PRS c.Fiszki projektów stanowiące załącznik porozumienia 2. Zasady współpracy 3. Prawa i obowiązki stron 4. System nadzoru nad realizacja porozumienia Konsensus subregionalny potwierdzony przez podpisanie porozumienia o przygotowaniu PRS przez przedstawicieli 75% jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących 75% ludności danego subregionu Reprezentację subregionu wobec IZ RPO powinno stanowić przedstawicielstwo 3 – 5 osób

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Struktura programu subregionalnego (1) 1.Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu 2.Strategia rozwoju subregionu – cel główny, cele szczegółowe zgodne z celami i kierunkami zawartymi w strategii rozwoju województwa 3.Lista projektów – pojedynczy projekt rozumiany jest jako ekonomicznie niepodzielna seria prac odpowiadająca ściśle określonej funkcji technicznej z jasno określonymi celami

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Plan finansowy – zgodny z planem finansowym RPO (wg załączników) 5.Szczegółowy system zarządzania 6.Informacja o prowadzonych konsultacja społecznych (art.. 11 Rozporządzenia Rady 1083/2006) 7. Wymagane załączniki Struktura programu subregionalnego (2)

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Podpisanie umowy o współpracy 1. Przedmiot i cel umowy a. Dane finansowe w ujęciu poszczególnych projektów i całości programu b. Zakres pomocy publicznej występującej w projektach i programie c. Harmonogram realizacji programu d. Zakres rzeczowy projektów współfinansowanych ze środków EFRR 2. Zasady współpracy 3. Prawa i obowiązki stron 4. System nadzoru nad realizacja porozumienia Reprezentację subregionu wobec IZ RPO powinno stanowić przedstawicielstwo 3 – 5 osób Umowa o współpracy musi zostać podpisana przez co najmniej 75% jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących 75% ludności danego subregionu

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Harmonogram prac – przygotowanie i wrażanie PRS CzynnośćTermin Etap przygotowawczy30 kwietnia 2007 Etap opracowania30 września 2007 Etap oceny i kwalifikowania do dofinansowania31 grudnia 2007 Etap wdrażania: a) przygotowanie projektów przez beneficjentów PRS, b) ocena formalna i merytoryczna poszczególnych projektów, c) przyjęcie uchwały o dofinansowanie projektu przez Zarząd Województwa, d) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, e) realizacja projektów, f) zagospodarowanie oszczędności poprzetargowych i kwot niewykorzystanych w ramach alokacji na poszczególne PRS 31 grudnia czerwca grudnia grudnia grudnia grudnia 2013

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Konsultacje projektu Wytycznych Zapraszamy do składania opinii na temat projektu Wytycznych do procedury pozakonkursowej do dnia 31 marca 2007 r. przy wykorzystaniu formularza elektronicznego na stronie

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel


Pobierz ppt "Program Rozwoju Subregionu (PRS) Katowice, 28 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google