Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty stypendialne realizowane na terenie Miasta Krosna 12014-01-04.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty stypendialne realizowane na terenie Miasta Krosna 12014-01-04."— Zapis prezentacji:

1 Projekty stypendialne realizowane na terenie Miasta Krosna 12014-01-04

2 Stypendia edukacyjne – szans ą rozwoju 2004-2005 Ca ł kowita warto ść projektu – 501 904 z ł Warto ść pomocy unijnej – 341 546 z ł (68,05% kosztów kwalifikowalnych) Dofinansowanie z Bud ż etu Pa ń stwa – 160 358 z ł (31,95% kosztów kwalifikowalnych) 22014-01-04

3 Pomoc stypendialn ą otrzyma ł o 810 uczniów, stypendia wyp ł acano na podstawie refundacji faktur, do Urz ę du Miasta Krosna z ł o ż ono ich oko ł o 10 000. 32014-01-04

4 Wsparcie stypendialne studentów z terenu Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005 Ca ł kowita warto ść projektu – 40 230 z ł Warto ść pomocy unijnej – 27 377 z ł Dofinansowanie z Bud ż etu Pa ń stwa – 12 853 z ł 42014-01-04

5 Projekt zosta ł zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Sanockim, jako Partnerem Wiod ą cym Pomoc ą zosta ł o obj ę tych 41 studentów 52014-01-04

6 Wsparcie stypendialne uczniów szkó ł ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2005/2006 Kwota przeznaczona na stypendia dla kro ś nie ń skich uczniów - 606 405 z ł, w tym: Warto ść pomocy unijnej – 412 659 z ł (68,05% kosztów kwalifikowalnych) Dofinansowanie z Bud ż etu Pa ń stwa – 193 746 z ł (31,95% kosztów kwalifikowalnych) 62014-01-04

7 Projekt realizowany we wspó ł pracy z Powiatem Sanockim, jako Partnerem Wiod ą cym Pomoc stypendialn ą otrzyma ł o 1258 uczniów 72014-01-04

8 Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006 Kwota przeznaczona na stypendia dla kro ś nie ń skich studentów – 34 750 z ł, w tym: Warto ść pomocy unijnej – 23 647 z ł (68,05% kosztów kwalifikowalnych) Dofinansowanie z Bud ż etu Pa ń stwa – 11 103 z ł (31,95% kosztów kwalifikowalnych) 82014-01-04

9 Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Sanockim, jako Partnerem Wiod ą cym Pomoc stypendialna zosta ł a przyznana 58 studentom 92014-01-04

10 Stypendia edukacyjne – szans ą rozwoju (rok szkolny 2006/2007) Ca ł kowita warto ść projektu – 1 054 583,15 z ł Warto ść pomocy unijnej – 709 169,26 z ł Dofinansowanie z Bud ż etu Pa ń stwa – 332 960,44 z ł 102014-01-04

11 Na list ę stypendystów zosta ł o wpisanych 1258 osób, Na li ś cie rezerwowej znalaz ł o si ę 297 osób Ostatecznie stypendium otrzyma ł y 1382 osoby Miesi ę czna wysoko ść stypendium – 100 z ł Okres na jaki przyznano stypendium – 8 miesi ę cy Wska ź nik obrazuj ą cy ilo ść uczniów promowanych do nast ę pnej klasy wyniós ł 97% 112014-01-04

12 Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2006/2007 Kwota przeznaczona na stypendia dla studentów z terenu miasta Krosna – 194 582,50 z ł, w tym: Warto ść pomocy unijnej – 132 413,39 z ł (68,05% kosztów kwalifikowalnych) Dofinansowanie z Bud ż etu Pa ń stwa – 62 169,11 z ł (31,95% kosztów kwalifikowalnych) 122014-01-04

13 Wsparcie stypendialne otrzyma ł o 121 osób Miesi ę czna wysoko ść stypendium – 200 z ł Okres na jaki przyznano stypendium – 8 miesi ę cy 132014-01-04

14 Osi ą gni ę te rezultaty mi ę kkie projektu: - zwi ę kszenie wiary we w ł asne si ł y, - wy ż sze aspiracje osobiste i zawodowe, - zwi ę kszenie poczucia bezpiecze ń stwa stypendystów i ich rodzin, - umocnienie autonomii w podejmowanych decyzjach, - prze ł amywanie stereotypów o Unii Europejskiej, - wi ę ksze znaczenie punktualno ś ci, uczciwo ś ci i pracowito ś ci w przysz ł ej pracy stypendystów. Badanie rezultatów mi ę kkich zrealizowano za pomoc ą testów psychometrycznych przeprowadzonych na pocz ą tku i na ko ń cu realizacji Projektu, na próbie 160 beneficjentów ostatecznych. 142014-01-04

15 Ź ród ł o finansowania wymienionych projektów: Europejski Fundusz Spo ł eczny oraz Bud ż et Pa ń stwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia ł anie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 152014-01-04

16 G ł ównym celem realizowanych projektów by ł o podniesienie poziomu dost ę pno ś ci do kszta ł cenia zarówno dla uczniów jak i studentów, którzy znajdowali si ę w trudnej sytuacji materialnej. 162014-01-04

17 Powy ż sze projekty by ł y/s ą koordynowane przez pracowników Biura Funduszy Pomocowych Urz ę du Miasta Krosna Biuro powsta ł o w kwietniu 2005 roku 172014-01-04

18 G ł ówne zadania Biura Funduszy Pomocowych: 1) pozyskiwanie ś rodków pomocowych i pozabud ż etowych na zadania realizowane przez Miasto, 2) uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze ś rodków pomocowych, 3) koordynacja prac mi ę dzywydzia ł owych nad projektami oraz opracowywanie programów rozwoju z wykorzystaniem funduszy pomocowych, 4) bie żą ce monitorowanie i nadzór nad realizacj ą wdra ż anych projektów, 5) przygotowywanie cyklicznych raportów i wniosków w zakresie funkcjonowania monitoringu i nadzoru realizowanych projektów, 6) wspó ł praca z lokalnymi partnerami i udzielanie im pomocy w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie zada ń funduszami zewn ę trznymi, 7) wspó ł praca z ekspertami w zakresie realizowanych zada ń, 182014-01-04

19 8) wspó ł dzia ł anie z komórkami organizacyjnymi Urz ę du w poszukiwaniu partnerów do wspó ł pracy w zakresie realizacji projektów rozwoju Miasta, 9) gromadzenie, aktualizacja i popularyzacja w Urz ę dzie i w ś ród partnerów lokalnych informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarz ą dzania nimi, 10) prowadzenie baz danych o zapleczu eksperckim i partnerach lokalnych, 11) programowanie, we wspó ł pracy z Wydzia ł em Organizacyjnym, Zarz ą dzania Kadrami i Kontroli, szkole ń pracowników Urz ę du dotycz ą cych spraw zwi ą zanych z Uni ą Europejsk ą i funduszami zewn ę trznymi, 12) obs ł uga finansowa projektów oraz sporz ą dzanie sprawozda ń w tym zakresie. 192014-01-04

20 Projekty koordynowane przez Biuro Funduszy Pomocowych, realizowane s ą przy zastosowaniu wewn ę trznej procedury przyj ę tej Zarz ą dzeniem Prezydenta Miasta Krosna pn.: Procedura realizacji projektów wspó ł finansowanych ze ś rodków zewn ę trznych 202014-01-04

21 Procedura ta opisuje szczegó ł owo nast ę puj ą ce etapy : - obieg dokumentów na etapie przygotowania projektu, - obieg dokumentów na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu i prefinansowanie, - obieg dokumentów zabezpieczaj ą cych umow ę o dofinansowanie projektu oraz po ż yczki na prefinansowanie, - przygotowanie dokumentacji niezb ę dnej do przeprowadzenia post ę powania zgodnie z ustaw ą Prawo zamówie ń publicznych - przygotowanie dokumentacji niezb ę dnej do podpisania umowy z Wykonawc ą, - obieg dokumentów w procesie realizowania i monitorowania projektu, - opis faktur obejmuj ą cych zadania uj ę te w projekcie, - dzia ł ania promocyjne i informacyjne dotycz ą ce projektu, - archiwizacja dokumentacji projektu (dokumentacja przetargowa, projektowa, techniczna, finansowa i ksi ę gowa). 212014-01-04

22 Dzi ę kuj ę za uwag ę 222014-01-04


Pobierz ppt "Projekty stypendialne realizowane na terenie Miasta Krosna 12014-01-04."

Podobne prezentacje


Reklamy Google