Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych i samorządów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w perspektywie 2014-2020 kwiecień 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych i samorządów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w perspektywie 2014-2020 kwiecień 2015."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych i samorządów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w perspektywie 2014-2020 kwiecień 2015

2 2 Jeden z priorytetów zapisanych w Strategii PGL LP na lata 2014- 2030 dotyczy zapewnienia dostępności lasów dla społeczeństwa m.in. poprzez rozwój współpracy z partnerami społecznymi Duże możliwości pogłębiania współpracy w perspektywie finansowej 2014-2020 dają krajowe i zagraniczne środki pomocowe, głównie środki Unii Europejskiej. Kluczowymi partnerami Lasów Państwowych w tym obszarze są SAMORZĄDY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Jednostki Lasów Państwowych planują zacieśnianie współpracy z samorządami na rzecz rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

3 3 REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE LASÓW DLA SPOŁECZEŃSTWA EDUKACJA EKOLOGICZNA ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM POLA POTENCJALNEJ WSPÓŁPRACY LASÓW I SAMORZĄDÓW W PERSPEKTYWIE 2014-2020

4 4 OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocji obszarów cennych przyrodniczo;  rozwój centrów edukacji przyrodniczej oraz centrów ochrony różnorodności biologicznej;  czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych;  inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)  Instrument finansowy LIFE 2014-2020  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020)  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (LEADER)

5 5 UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE LASÓW DLA SPOŁECZEŃSTWA Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  wykorzystanie i udostępnianie lokalnych zasobów leśnych na cele turystyczne: tereny wypoczynkowe; ścieżki dydaktyczne, rowerowe i konne; punkty i tarasy widokowe;  tworzenie systemów oznakowania obszarów i obiektów turystycznych;  tworzenie szlaków historyczno-kulturowych;  promocja walorów turystycznych. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020)  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (LEADER)

6 6 OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  rewitalizacja i zachowanie obiektów oraz obszarów zabytkowych;  tworzenie i promocja lokalnej oferty kulturowej i kulturowo-historycznych;  zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturowym;  organizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020)  krajowe fundusze celowe (WFOŚiGW)  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (LEADER)

7 7 EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska i lasów;  rozwój ośrodków edukacji ekologicznej (przyrodniczo-leśnej);  działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej;  szkolenia wybranych grup zawodowych w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  Instrument finansowy LIFE 2014-2020  krajowe fundusze celowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW)

8 8 PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  adaptacja do zmian klimatu: rozwój systemów małej retencji;  budowa, rozbudowa, lub modernizacja urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów;  rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń naturalnych. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020)  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)  Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo

9 9 RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  likwidacja dzikich wysypisk odpadów;  działania edukacyjne – racjonalne gospodarowanie odpadami;  działania z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (m.in. usuwanie azbestu). POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  Instrument finansowy LIFE 2014-2020  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (LEADER)

10 10 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  termomodernizacja budynków i ograniczanie strat energii - przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji (wpływ na realizację regionalnych strategii niskoemisyjnych);  wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;  wspólne inicjatywy pilotażowe i modelowe (np. budownictwo pasywne). POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020)  Instrument finansowy LIFE 2014-2020  Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo

11 11 REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: Potencjalne kierunki wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów  odnowa obszarów miejskich i wiejskich: wspólne inicjatywy w oparciu o lokalne plany rewitalizacji;  rekultywacja i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne, w tym społeczne, edukacyjne, kulturalne, turystyczne. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA LATA 2014-2020  wybrane Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020)  programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT 2014-2020)  Instrument finansowy LIFE 2014-2020  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (LEADER)  Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo

12 12 Możliwości wspólnych inicjatyw Lasów Państwowych i samorządów: POTENCJALNE MODELE WSPÓŁPRACY ROLA W PROJEKCIE: BENEFICJENT WIODĄCY WSPÓŁBENEFICJENT UCZESTNICZĄCY FINANSOWO W REALIZACJI PROJEKTU PARTNER NIEUCZESTNICZĄCY FINANSOWO W REALIZACJI PROJEKTU, np. udział w przygotowaniu projektu, udostępnienie terenu, poparcie dla realizacji projektu JEDNOSTKA LASÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

13 13 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:  większa skala przestrzenna i/lub siła oddziaływania;  większy potencjał finansowy;  zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania;  wzmocnienie potencjału organizacyjnego na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć – wzajemne wykorzystanie pomysłów i doświadczeń.

14 Dziękuję za uwagę Radomir Dyjak Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Stanowisko ds. Koordynacji Zewnętrznej Pomocy Finansowej tel. +48 22 58 98 310, mail: radomir.dyjak@lasy.gov.pl


Pobierz ppt "Realizacja wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych i samorządów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w perspektywie 2014-2020 kwiecień 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google