Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Pa ń stwu mo ż liwo ś ci uzyskania dofinansowania w ramach INNOTECH program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Pa ń stwu mo ż liwo ś ci uzyskania dofinansowania w ramach INNOTECH program."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Pa ń stwu mo ż liwo ś ci uzyskania dofinansowania w ramach INNOTECH program NCBiR wspieraj ą cy rozwój innowacji technologicznych w oparciu o wspó ł prac ę sektora przemys ł u z sektorem B+R

2 Program INNOTECH jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsi ę biorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsi ę wzi ęć z ró ż nych dziedzin nauki i bran ż przemys ł u ( ś cie ż ka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii ( ś cie ż ka programowa Hi-Tech). Program jest skierowany do podmiotów podejmuj ą cych dzia ł ania badawcze i prace przygotowawcze do wdro ż enia wyników bada ń, ukierunkowane na opracowanie i wdro ż enie innowacyjnych technologii, produktów lub us ł ug, s ł u żą cych podniesieniu konkurencyjno ś ci polskiej gospodarki.

3 Przedsi ę biorstwa dzia ł aj ą ce w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzaj ą produkty, które wymagaj ą znacz ą cych nak ł adów na B+R, w szczególno ś ci s ą to produkty wykorzystuj ą ce najnowsze osi ą gni ę cia badawcze, na przyk ł ad w obszarach technologii informatycznych, technologii materia ł owych, elektroniki przemys ł owej i u ż ytkowej, biotechnologii, farmakologii. Program INNOTECH ma s ł u ż y ć pobudzeniu inwestowania przedsi ę biorców w B+R (badania i rozwój) oraz wzmocnieniu wspó ł pracy pomi ę dzy nauk ą i przemys ł em. Ś rodki z bud ż etu nauki na dofinansowanie realizacji innowacyjnych projektów wymagaj ą cych zaanga ż owania obu stron kierowane b ę d ą do jednostek B+R oraz do przedsi ę biorców maj ą cych zdolno ść do zastosowania wyników bada ń w gospodarce.

4 G ł ówne cele programu INNOTECH Zwi ę kszenie liczby opracowanych i wdro ż onych innowacji technologicznych Zwi ę kszenie wydatków przedsi ę biorstw na badania naukowe i prace rozwojowe s ł u żą ce gospodarce Wzmocnienie wspó ł pracy przedsi ę biorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego

5 Struktura programu INNOTECH 1) Ś cie ż ka programowa In-Tech – to kontynuacja przedsi ę wzi ę cia IniTech z pewnymi modyfikacjami, które maj ą zapewni ć wi ę ksz ą wspó ł prac ę mi ę dzy ś rodowiskiem naukowym a przedsi ę biorcami 2) Ś cie ż ka programowa Hi-Tech – nowe przedsi ę wzi ę cie skierowane do M Ś P ukierunkowane na wsparcie przemys ł u zaawansowanych technologii, warunkuj ą cego rozwój gospodarki kraju

6 InTechHiTech Rodzaje projektów Projekt obejmuj ą cy prace B+R (faza A) i prace przygotowawcze do wdro ż enia (faza B) Projekt obejmuj ą cy prace B+R (faza A) Projekt obejmuj ą cy prace B+R i prace przygotowawcze do wdro ż enia realizowane jako zakup us ł ug doradczych w zakresie innowacji i us ł ug wsparcia innowacji Projekt obejmuj ą cy prace B+R Obszar dofinansowania INNOTECH

7 InTechHiTech Rodzaje zada ń Badania przemys ł owe Prace rozwojowe Prace przygotowawcze do wdro ż enia (w szczególno ś ci: dokumentacja wdro ż eniowa, testy, certyfikaty, badania rynku, zabezpieczenie praw w ł asno ś ci przemys ł owej) Prace przygotowawcze do wdro ż enia (zakup us ł ug doradczych w zakresie innowacji i us ł ug wsparcia innowacji) Wnioskodawcy Konsorcja naukowe z udzia ł em przedsi ę biorcy (co najmniej jedna jednostka naukowa nie b ę d ą ca przedsi ę biorc ą i co najmniej jeden przedsi ę biorca) Przedsi ę biorcy (M Ś P i du ż e firmy) Centra naukowo - przemys ł owe Przedsi ę biorcy M Ś P

8 Warunki dofinansowania INNOTECH Warunkiem podstawowym dofinansowania jest opracowanie projektu zak ł adaj ą cego wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwi ą zania, opartego o polskie know – how, Pomoc publiczna jest udzielana przedsi ę biorcy pod warunkiem z ł o ż enia wniosku o udzielenie pomocy przed rozpocz ę ciem projektu (wniosek o dofinansowanie sk ł adany w konkursie jest wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej), Dla ś cie ż ki programowej In-Tech dofinansowanie fazy B jest uwarunkowane akceptacj ą wyników fazy A i potwierdzeniem mo ż liwo ś ci ich wdro ż enia, Dla ś cie ż ki programowej Hi-Tech projekt musi dotyczy ć obszaru zaawansowanych technologii.

9 InTechHiTech Czas realizacji projektu maks. 3 lata faza B maks. 1 rok (raport z wdro ż enia po 2 latach od zako ń czenia projektu) maks. 2 lata (raport z wdro ż enia po 2 latach od zako ń czenia projektu) Maksymalne dofinansowanie projektu 10 mln5 mln Wspó ł praca przedsi ę biorcy z jednostk ą naukow ą wspó ł praca realizowana w konsorcjum lub zamawianie us ł ug badawczych w publicznej jednostce naukowej; w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum, konieczne jest zaanga ż owanie finansowe przedsi ę biorcy w realizacj ę zada ń badawczych; zamawianie us ł ug badawczych w publicznej jednostce naukowej

10 InTechHiTech Instrumenty wsparcia i intensywno ść wsparcia Faza A – badawcza, badania przemys ł owe, prace rozwojowe Jednostki naukowe jako partner w konsorcjum – dofinansowanie zada ń do 100% kosztów kwalifikowalnych Przedsi ę biorstwa (ma ł e/mikro, ś rednie i du ż e) pomoc publiczna na B+R badania przemys ł owe – podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM 50 + 20 + 15 (maks. 80%) P Ś 50 + 10 + 15 (maks. 75%) PD 50 + 15 (maks. 65%) prace rozwojowe - podstawowy poziom 25% PM 25 + 20 + 15 (maks. 60%) P Ś 25 + 10 + 15 (maks. 50%) PD 25 + 15 (maks. 40%) Prace badawcze badania przemys ł owe, prace rozwojowe Przedsi ę biorstwa (ma ł e/mikro i ś rednie) pomoc publiczna na B+R badania przemys ł owe - podstawowy poziom 50% kosztów kwalifikowalnych PM 50 + 20 +15 (maks. 80%) P Ś 50 +10 + 15 (maks. 75%) prace rozwojowe-podstawowy poziom 25% PM 25 + 20 +15 (maks. 60%) P Ś 25 +10 + 15 (maks. 50%) Zasady wsparcia INNOTECH

11 InTechHiTech Instrumenty wsparcia i intensywno ść wsparcia Faza B – prace przygotowawcze do wdro ż enia (wsparcie komercjalizacji) dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i wynosi nie wi ę cej ni ż 90% kosztów kwalifikowalnych dofinansowanie udzielane jest pod warunkiem akceptacji raportu po fazie A; faz ę B mo ż e realizowa ć tylko przedsi ę biorca prace przygotowawcze do wdro ż enia dofinansowanie stanowi pomoc publiczn ą na zakup us ł ug doradczych w zakresie innowacji i us ł ug wsparcia innowacji - maks.200 000 Euro w okresie 3 lat na us ł ugi obejmuj ą ce w szczególno ś ci: koszty korzystania ze specjalistycznej aparatury badawczej, testy, certyfikaty, bada ń rynku, doradztwa w zakresie TT, IPR, licencjonowania

12 Harmonogram konkursu na rok 2012 stycze ń pierwszy nabór wniosków wst ę pnych lutyocena wniosków wst ę pnych, og ł oszenie wyników I etapu marzecnabór wniosków pe ł nych kwiecie ń ocena wniosków pe ł nych majog ł oszenie wyników konkursu, podpisywanie umów, rozpocz ę cie finansowania projektów, ewaluacja Programu czerwiecdrugi nabór wniosków wst ę pnych lipiecocena wniosków wst ę pnych, og ł oszenie wyników I etapu sierpie ń nabór wniosków pe ł nych wrzesie ń ocena wniosków pe ł nych pa ź dziernikog ł oszenie wyników konkursu, podpisywanie umów, rozpocz ę cie finansowania projektów stycze ń - grudzie ń finansowanie i monitorowanie realizacji projektów wy ł onionych w kolejnych naborach

13 Nadzór na realizacj ą programu b ę dzie sprawowa ł Dyrektor NCBiR lub osoba przez niego upowa ż niona. Prace przygotowawcze do wdro ż enia programu w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej oraz przygotowania systemu OSF b ę d ą realizowane przez Dzia ł Komercjalizacji Wyników Bada ń i Wsparcia Rozwoju Kadry Naukowej we wspó ł pracy z Dzia ł em Zarz ą dzania Programami Bada ń Stosowanych oraz O ś rodkiem Przetwarzania Informacji. Zarz ą dzanie wdra ż aniem Programu w zakresie przeprowadzania naboru wniosków, przygotowania umów oraz monitorowania realizacji projektów b ę dzie powierzone Kierownikowi Dzia ł u Komercjalizacji Wyników Bada ń i Wsparcia Rozwoju Kadry Naukowej.

14 ADVISER Biuro Konsultingowe ADVISER proponuje Pa ń stwu pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nadzorowaniu procesu aplikacyjnego, rozliczaniu dotacji oraz przeprowadzeniu audytu zewn ę trznego Serdecznie zapraszamy Pa ń stwa do wspó ł pracy!

15 ul. Żółta 10a, lok. 18 10-140 Olsztyn tel. 0-89 677 74 58 tel. kom. 0 607-214-144 e-mail: adviser-olsztyn@wp.pl adviser-olsztyn@wp.pl sekretariat@adviser.olsztyn.pl www.adviser.olsztyn.pl Biuro Konsultingowe ADVISER Jan Łazor


Pobierz ppt "Olsztyn 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Pa ń stwu mo ż liwo ś ci uzyskania dofinansowania w ramach INNOTECH program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google