Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie Barbara Marzec Kierownik Oddziału Monitoringu i Kontroli Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, r.

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego System wdrażania PO KL – komponent regionalny Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL w Lublinie Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

3 Priorytety realizowane regionalnie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane regionalnie - obszary wsparcia - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zatrudnienie - Priorytet VII Promocja integracji społecznej integracja i pomoc społeczna - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - przedsiębiorczość - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - edukacja -

4 Środki przyznane na komponent regionalny dla województwa lubelskiego
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Środki przyznane na komponent regionalny dla województwa lubelskiego Priorytet VI € Priorytet VII € Priorytet VIII € Priorytet IX € Łącznie: €

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Lp. Konkursy Alokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1. 1/POKL/6.1.1/2007 ,46 249 Projekty są w trakcie realizacji. 21 ,89 2. 1/POKL/6.1.1/2008 ,00 207 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się r. - 3. 1/POKL/6.1.2/2008 ,00 26 Wnioski przekazano na KOP.Trwa weryfikacja merytoryczna wniosków. 4. 1/POKL/6.2/2008 ,00 65 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się r. 5. 1/POKL/6.3/2008 ,00 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się r. PODSUMOWANIE ,46 547

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej Lp. Konkursy Alokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1. 1/POKL/7.2.1/2008 ,00 64 Trwa ocena merytoryczna wniosków. - 2. 2/POKL/7.2.2/2008 ,00 56 3. 2/POKL/7.3/2008 ,00 60 PODSUMOWANIE 180 6

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Lp. Konkursy Alokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1. 1/POKL/8.1.1/2007 ,00 137 Projekty są w trakcie realizacji. 9 ,27 2. 1/POKL/8.1.1/2008 ,00 345 W trakcie negocjacje i podpisywanie umów oraz realizacja projektów. 10 ,10 3. 3/POKL/8.1.1/2008 ,73 496 Trwa ocena merytoryczna wniosków. - PODSUMOWANIE ,73 978 19 ,37 7

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet IX PO KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Lp. Konkursy Alokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1. 1/POKL/9.5/2007 ,00 184 Projekty są w trakcie realizacji. 25 ,61 2. 1/POKL/9.1.1/2008 ,00 139 10 ,50 3. 2/POKL/9.1.2/2008 ,00 347 15 ,54 4. 3/POKL/9.2/2008 ,00 84 8 września br. zakończono ocene merytoryczna wniosków. - 5. 4/POKL/9.1.2/2008 ,00 492 Trwa ocena formalna wniosków PODSUMOWANIE ,00 1246 50 ,65 8

9 Priorytet VI PO KL 21 umów - 18 111 119,89 zł
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim na dzień r. Priorytet VI PO KL umów ,89 zł Priorytet VII PO KL umów Priorytet VIII PO KL umów ,37 zł Priorytet IX PO KL umów – ,65 zł Ogółem umów ,91 zł 9

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba złożonych wniosków w ramach priorytetów PO KL w województwie lubelskim na dzień r. Lp. Priorytet Ilość ogłoszonych konkursów Liczba złożonych wniosków Suma wszystkich złożonych wniosków (kwota) Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Dostępna alokacja Procent pokrycia alokacji 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 5 547 ,62 175 812% 2. VII Promocja integracji społecznej 3 180 ,94 86 427% 3. VIII Regionalne kadry gospodarki 978 ,96 762 846% 4. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1246 ,41 375 455% PODSUMOWANIE 16 2951 ,93 1 398 693%

11 Wyniki oceny wniosków w województwie lubelskim na dzień 10.09.2008 r.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki oceny wniosków w województwie lubelskim na dzień r. Lp. Priorytet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną Wartość wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej Dostępna alokacja Procent pokrycia alokacji w stosunku do pozytywnie ocenionych wniosków 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 547 175 58 ,16 ,46 86% 2. VII Promocja integracji społecznej 180 86 - ,00 3. VIII Regionalne kadry gospodarki 978 762 284 ,08 ,73 235% 4. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1246 375 84 ,50 ,00 48% PODSUMOWANIE 2951 1 398 426 ,74 ,19 120% 11

12 Charakter wsparcia na dzień 10.09.2008 r. Planowana liczba uczestników
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Charakter wsparcia na dzień r. Lp. Konkursy Planowana liczba uczestników Charakter wsparcia 1 1/POKL/6.1.1/2007 1802 Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, m.in. poprzez zastosowanie IPD, warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, realizacja programów aktywizacji zawodowej, m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 2 1/POKL/8.1.1/2007 1156 Szkolenia, kursy zawodowe poświadczone odpowiednimi/wymiernymi certyfikatami. 3 1/POKL/9.5/2007 2122 Warsztaty, szkolenia i kursy przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 4 1/POKL/9.1.1/2007 550 Utworzenie i prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparcie działających oraz realizacja kampani promocyjno-informacyjnej. 5 1/POKL/9.1.2/2008 4571 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka pedagogiczno-psychologiczna. 6 1/POKL/8.1.1/2008 901 Ogółem 11 102

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL przez WUP w Lublinie dla projektów systemowych na dzień r. Lp. Priorytet Poddziałanie Liczba złożonych wniosków suma kwot wszystkich złożonych wniosków (w zł) Alokacja Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) % wykorzystania alokacji 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1.3 21 ,00 Projekty w trakcie realizacji ,56 99,81% 2. VII Promocja integracji społecznej 7.1.1* 197 ,38 ,80 126 ,26 52,79% 3. 7.1.2* 23 ,11 ,81 19 ,63 125,54% 4. pilotaż 1 ,00 Realizacja zzkoleń 100,00% 5. 7.1.3 ,70 Realizacja szkoleń i usług doradczych * Miasta na prawach powiatu realizują działania z zakresu zadań OPS oraz PCPR i składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania W ww. miastach na prawach powiatu kwota ulega zwiększeniu o dodatkowe zatrudnienie w ramach upowszechniania pracy socjalnej.

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL przez UM WL w Lublinie dla projektów systemowych na dzień r. Lp. Poddziałanie Liczba złożonych wniosków Alokacja (w zł) Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) % wykorzystania alokacji 1. 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DGiI) 1 ,00 "Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa" 100,00% 2. 8.2.2 Stypendia naukowe dla doktorantów ,00 ( , r.) ( , r.) ( , r.) „Stypendia naukowe dla doktorantów”. (18 osób , , )  1 ,00 3. Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji ,00 ( , r.) ( , r.) Wniosek został przyjęty do realizacji. Umowa w trakcie podpisywania.  - 4. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (DKEiS ) ,00 „Lubelski programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych" od do przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów.

15 Protesty Stan na dzień 10.09.2008 r.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Protesty Stan na dzień r. Lp. Konkursy Protesty po ocenie formalnej Protesty po ocenie merytorycznej Wszystkie Rozpatrzone pozytywnie Rozpatrzone negatywnie 1. WUP 9 1 6 17 2. UM WL 52 3 49 28 10 16 pozostawione bez rozpatrzenia - 2 wycofane - 4 w trakcie rozpatrywania - 4

16 Nabory wniosków w ramach PO KL
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Nabory wniosków w ramach PO KL Poddziałanie/ Działanie Data rozpoczęcia naboru Planowana data (kolejnego) naboru 6.1.1 r., ; r. 6.1.2 r. 6.1.3 Projekty systemowe 6.2 r. 6.3 r. 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2.1 7.2.2 r. 7.3 8.1.1 r.; r.; r. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wrzesień 2008 r. Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Październik 2008 r. 8.1.4 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Grudzień 2008 r. 8.2.2 r. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 9.1.2 r.; r. 9.1.3 9.2 r. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty r Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskich Listopad 2008 r.

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl szkoleń dot. PO KL: 22 września br. - Zamość, sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów 3, 23 września br. – Chełm, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Niepodległości 1, 25 września br. - Biała Podlaska, sala konferencyjna Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 30 września br. - w Lublinie, sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4. (lista zamknięta)

18 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Czechowska 19, Lublin Tel. (0-81)


Pobierz ppt "Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google