Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie Barbara Marzec Kierownik Oddziału Monitoringu i Kontroli Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, r.

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego System wdrażania PO KL – komponent regionalny Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL w Lublinie Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane regionalnie - obszary wsparcia - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zatrudnienie - Priorytet VIIPromocja integracji społecznej - integracja i pomoc społeczna - Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki - przedsiębiorczość - Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - edukacja -

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Środki przyznane na komponent regionalny dla województwa lubelskiego Priorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Priorytet IX Łącznie:

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/6.1.1/ ,46249 Projekty są w trakcie realizacji ,89 2.1/POKL/6.1.1/ ,00207 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się r. ­ - 3.1/POKL/6.1.2/ ,0026 Wnioski przekazano na KOP.Trwa weryfikacja merytoryczna wniosków. ­­ 4.1/POKL/6.2/ ,0065 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się r /POKL/6.3/ ,000 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się r. ­ - PODSUMOWANIE , ,89

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/7.2.1/ ,0064 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w /POKL/7.2.2/ ,0056 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w /POKL/7.3/ ,0060 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w. -- PODSUMOWANIE

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/8.1.1/ ,00137Projekty są w trakcie realizacji ,27 2.1/POKL/8.1.1/ ,00345 W trakcie negocjacje i podpisywanie um ó w oraz realizacja projekt ó w ,10 3.3/POKL/8.1.1/ ,73496 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w. - - PODSUMOWANIE , ,37

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień r. Priorytet IX PO KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/9.5/ ,00184Projekty są w trakcie realizacji ,61 2.1/POKL/9.1.1/ ,00139Projekty są w trakcie realizacji ,50 3.2/POKL/9.1.2/ ,00347Projekty są w trakcie realizacji ,54 4.3/POKL/9.2/ , września br. zakończono ocene merytoryczna wniosk ó w /POKL/9.1.2/ ,00492 Trwa ocena formalna wniosk ó w - - PODSUMOWANIE , ,65

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim na dzień r. Priorytet VI PO KL 21 umów ,89 zł Priorytet VII PO KL 0 umów Priorytet VIII PO KL 19 umów ,37 zł Priorytet IX PO KL 50 umów – ,65 zł Ogółem 90 umów ,91 zł

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba złożonych wniosków w ramach priorytetów PO KL w województwie lubelskim na dzień r. Lp.Priorytet Ilość ogłoszony ch konkursów Liczba złożonych wniosków Suma wszystkich złożonych wniosków (kwota) Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Dostępna alokacja Procent pokrycia alokacji 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , % 2. VII Promocja integracji społecznej , % 3. VIII Regionalne kadry gospodarki , % 4. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , % PODSUMOWANIE , %

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki oceny wniosków w województwie lubelskim na dzień r. Lp.Priorytet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną Wartość wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej Dostępna alokacja Procent pokrycia alokacji w stosunku do pozytywnie ocenionych wniosków 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , ,4686% 2. VII Promocja integracji społecznej , VIII Regionalne kadry gospodarki , ,73235% 4. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , ,0048% PODSUMOWANIE , ,19120%

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lp.Konkursy Planowana liczba uczestników Charakter wsparcia 11/POKL/6.1.1/ Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, m.in. poprzez zastosowanie IPD, warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, realizacja programów aktywizacji zawodowej, m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 21/POKL/8.1.1/ Szkolenia, kursy zawodowe poświadczone odpowiednimi/wymiernymi certyfikatami. 31/POKL/9.5/ Warsztaty, szkolenia i kursy przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 41/POKL/9.1.1/ Utworzenie i prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparcie działających oraz realizacja kampani promocyjno-informacyjnej. 51/POKL/9.1.2/ Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka pedagogiczno-psychologiczna. 61/POKL/8.1.1/ Szkolenia, kursy zawodowe poświadczone odpowiednimi/wymiernymi certyfikatami. Og ó ł em Charakter wsparcia na dzień r.

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lp.PriorytetPoddziałanie Liczba złożonych wniosków suma kwot wszystkich złożonych wniosków (w zł) Alokacja (w zł) Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) % wykorzysta nia alokacji 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,00 Projekty w trakcie realizacji ,5699,81% 2. VII Promocja integracji społecznej 7.1.1* , , ,2652,79% * , , ,63125,54% pilotaż ,00 Realizacja zzkoleń ,00100,00% ,70 Realizacja szkoleń i usług doradczych ,70100,00% * Miasta na prawach powiatu realizują działania z zakresu zadań OPS oraz PCPR i składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania W ww. miastach na prawach powiatu kwota ulega zwiększeniu o dodatkowe zatrudnienie w ramach upowszechniania pracy socjalnej. Stan wdrażania PO KL przez WUP w Lublinie dla projektów systemowych na dzień r.

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL przez UM WL w Lublinie dla projektów systemowych na dzień r. L p. Poddziałanie Liczba złożonych wniosków Alokacja (w zł)Ocena Liczba podpisany ch umów Wartość podpisanych umów (w zł) % wykorzy stania alokacji Przewidywanie zmiany gospodarczej (DGiI) ,00 "Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa" ,00100,00% Stypendia naukowe dla doktorantów (DGiI) ,00 ( , r.) ( , r.) ( , r.) Stypendia naukowe dla doktorantów. (18 osób -2008, , ) ,00100,00% Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji (DGiI) ,00 ( , r.) ( , r.) Wniosek został przyjęty do realizacji. Umowa w trakcie podpisywania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (DKEiS ) ,00 Lubelski programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych" od do przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów ,00100,00%

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Protesty Stan na dzień r. Lp.Konkursy Protesty po ocenie formalnejProtesty po ocenie merytorycznej Wszystkie Rozpatrzone pozytywnie Rozpatrzone negatywnie Wszystkie Rozpatrzone pozytywnie Rozpatrzone negatywnie 1.WUP UM WL pozostawione bez rozpatrzenia - 2 wycofane - 4 w trakcie rozpatrywania - 4

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Nabory wniosków w ramach PO KL Poddziałanie/ Działanie Data rozpoczęcia naboru Planowana data (kolejnego) naboru r., ; r r Projekty systemowe r r Projekty systemowe 7.1.2Projekty systemowe 7.1.3Projekty systemowe r r r r.; r.; r złWsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionieWrzesień 2008 r złWzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnościPaździernik 2008 r Projekty systemowe złWsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwGrudzień 2008 r Projekty systemowe zł r. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Październik 2008 r r.; r Projekty systemowe r złUpowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznegoWrzesień 2008 r złWysoko wykwalifikowane kadry systemu oświatyGrudzień 2008 r zł r. Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskichListopad 2008 r.

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl szkoleń dot. PO KL: 22 września br. - Zamość, sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów 3, 23 września br. – Chełm, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Niepodległości 1, 25 września br. - Biała Podlaska, sala konferencyjna Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 30 września br. - w Lublinie, sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4. (lista zamknięta)

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Czechowska 19, Lublin Tel. (0-81)


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google