Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie Barbara Marzec Kierownik Oddziału Monitoringu i Kontroli Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 19.09.2008r.

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego System wdrażania PO KL – komponent regionalny Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL w Lublinie Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane regionalnie - obszary wsparcia - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zatrudnienie - Priorytet VIIPromocja integracji społecznej - integracja i pomoc społeczna - Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki - przedsiębiorczość - Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - edukacja -

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Środki przyznane na komponent regionalny dla województwa lubelskiego Priorytet VI 162 699 367 Priorytet VII 111 947 168 Priorytet VIII 114 511 623 Priorytet IX 122 797 933 Łącznie: 511 956 091

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień 10.09.2008 r. Priorytet VI PO KL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/6.1.1/200718 136 791,46249 Projekty są w trakcie realizacji. 2118 111 119,89 2.1/POKL/6.1.1/200820 100 000,00207 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się 18.09.2008 r. ­ - 3.1/POKL/6.1.2/20086 100 000,0026 Wnioski przekazano na KOP.Trwa weryfikacja merytoryczna wniosków. ­­ 4.1/POKL/6.2/200814 402 190,0065 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się 15.09.2008 r. -- 5.1/POKL/6.3/2008950 000,000 Pierwsze posiedzenie KOP odbędzie się 29.09.2008 r. ­ - PODSUMOWANIE 59 688 981,46547 2118 111 119,89

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień 10.09.2008 r. Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/7.2.1/200812 211 570,0064 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w. -- 2.2/POKL/7.2.2/20087 326 942,0056 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w. -- 3.2/POKL/7.3/20081 000 000,0060 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w. -- PODSUMOWANIE 20 538 512180 - -

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień 10.09.2008 r. Priorytet VIII PO KL – Regionalne kadry gospodarki Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/8.1.1/2007 6 600 000,00137Projekty są w trakcie realizacji.96 214 864,27 2.1/POKL/8.1.1/2008 26 700 000,00345 W trakcie negocjacje i podpisywanie um ó w oraz realizacja projekt ó w. 104 879 746,10 3.3/POKL/8.1.1/2008 38 498 454,73496 Trwa ocena merytoryczna wniosk ó w. - - PODSUMOWANIE 71 798 454,73 978 1911 094 610,37

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL w województwie lubelskim dla projektów konkursowych na dzień 10.09.2008 r. Priorytet IX PO KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Lp.KonkursyAlokacja (w zł) Liczba złożonych wniosków Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) 1.1/POKL/9.5/2007 1 233 476,00184Projekty są w trakcie realizacji.251 105 868,61 2.1/POKL/9.1.1/2008 3 000 000,00139Projekty są w trakcie realizacji.102 315 709,50 3.2/POKL/9.1.2/2008 12 850 000,00347Projekty są w trakcie realizacji.154 201 978,54 4.3/POKL/9.2/2008 23 220 815,0084 8 września br. zakończono ocene merytoryczna wniosk ó w. - - 5.4/POKL/9.1.2/2008 13 095 036,00492 Trwa ocena formalna wniosk ó w - - PODSUMOWANIE 53 399 327,001246 507 623 556,65

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba podpisanych umów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubelskim na dzień 10.09.2008 r. Priorytet VI PO KL 21 umów - 18 111 119,89 zł Priorytet VII PO KL 0 umów Priorytet VIII PO KL 19 umów - 11 094 610,37 zł Priorytet IX PO KL 50 umów – 7 623 556,65 zł Ogółem 90 umów - 36.829.286,91 zł

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba złożonych wniosków w ramach priorytetów PO KL w województwie lubelskim na dzień 10.09.2008 r. Lp.Priorytet Ilość ogłoszony ch konkursów Liczba złożonych wniosków Suma wszystkich złożonych wniosków (kwota) Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Dostępna alokacja Procent pokrycia alokacji 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 5547484 909 557,6217559 688 981812% 2. VII Promocja integracji społecznej 318087 700 007,948620 538 512427% 3. VIII Regionalne kadry gospodarki 3978607 685 418,9676271 798 455846% 4. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 51246283 884 490,4137553 399 327455% PODSUMOWANIE 16 2951 1 464 179 474,93 1 398205 425 275 693%

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki oceny wniosków w województwie lubelskim na dzień 10.09.2008 r. Lp.Priorytet Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Liczba wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną Wartość wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej Dostępna alokacja Procent pokrycia alokacji w stosunku do pozytywnie ocenionych wniosków 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 5471755851 425 676,1659 688 981,4686% 2. VII Promocja integracji społecznej 18086--20 538 512,00- 3. VIII Regionalne kadry gospodarki 978762284168 838 563,0871 798 454,73235% 4. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 12463758425 656 680,5053 399 327,0048% PODSUMOWANIE 29511 398 426245 920 919,74205 425 275,19120%

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lp.Konkursy Planowana liczba uczestników Charakter wsparcia 11/POKL/6.1.1/20071802 Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, m.in. poprzez zastosowanie IPD, warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze, realizacja programów aktywizacji zawodowej, m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 21/POKL/8.1.1/20071156 Szkolenia, kursy zawodowe poświadczone odpowiednimi/wymiernymi certyfikatami. 31/POKL/9.5/20072122 Warsztaty, szkolenia i kursy przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 41/POKL/9.1.1/2007550 Utworzenie i prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparcie działających oraz realizacja kampani promocyjno-informacyjnej. 51/POKL/9.1.2/20084571 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka pedagogiczno-psychologiczna. 61/POKL/8.1.1/2008901 Szkolenia, kursy zawodowe poświadczone odpowiednimi/wymiernymi certyfikatami. Og ó ł em 11 102 Charakter wsparcia na dzień 10.09.2008 r.

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lp.PriorytetPoddziałanie Liczba złożonych wniosków suma kwot wszystkich złożonych wniosków (w zł) Alokacja (w zł) Ocena Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów (w zł) % wykorzysta nia alokacji 1. VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1.321 76 044 710,00 Projekty w trakcie realizacji 2175 903 159,5699,81% 2. VII Promocja integracji społecznej 7.1.1*1979 306 977,3812 747 372,80 1266 729 315,2652,79% 3.7.1.2*238 663 948,116 234 640,81 197 826 825,63125,54% 4.7.1.3 - pilotaż1177 000,00 Realizacja zzkoleń 1177 000,00100,00% 5.7.1.311 428 753,70 Realizacja szkoleń i usług doradczych 11 428 753,70100,00% * Miasta na prawach powiatu realizują działania z zakresu zadań OPS oraz PCPR i składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.2. W ww. miastach na prawach powiatu kwota ulega zwiększeniu o dodatkowe zatrudnienie w ramach upowszechniania pracy socjalnej. Stan wdrażania PO KL przez WUP w Lublinie dla projektów systemowych na dzień 10.08.2008 r.

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stan wdrażania PO KL przez UM WL w Lublinie dla projektów systemowych na dzień 17.09.2008 r. L p. Poddziałanie Liczba złożonych wniosków Alokacja (w zł)Ocena Liczba podpisany ch umów Wartość podpisanych umów (w zł) % wykorzy stania alokacji 1. 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej (DGiI) 1591 017,00 "Badania i analizy potencjału gospodarczego regionu w kontekście strategicznych dziedzin rozwoju województwa" 1591 017,00100,00% 2. 8.2.2 Stypendia naukowe dla doktorantów (DGiI) 1 3 027 000,00 (457 000,00 - 2008r.) (1 280 000,00 - 2009r.) (1 290 000,00 - 2010r.) Stypendia naukowe dla doktorantów. (18 osób -2008, 48-2009, 48- 2010) 13027000,00100,00% 3. 8.2.2 Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji (DGiI) 1 1 400 000,00 (600 000,00 - 2008r.) (800 000,00 - 2009r.) Wniosek został przyjęty do realizacji. Umowa w trakcie podpisywania. - - - 4. 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (DKEiS ) 1975 963,00 Lubelski programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych" od 16.06 08 do 4.07.08 przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów. 1975 963,00100,00%

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Protesty Stan na dzień 10.09.2008 r. Lp.Konkursy Protesty po ocenie formalnejProtesty po ocenie merytorycznej Wszystkie Rozpatrzone pozytywnie Rozpatrzone negatywnie Wszystkie Rozpatrzone pozytywnie Rozpatrzone negatywnie 1.WUP91617 0 2.UM WL5234928 1016 pozostawione bez rozpatrzenia - 2 wycofane - 4 w trakcie rozpatrywania - 4

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Nabory wniosków w ramach PO KL Poddziałanie/ Działanie Data rozpoczęcia naboru Planowana data (kolejnego) naboru 6.1.126.11.2007 r., ; 18.08.2008 r. 6.1.216.06.2008 r. 6.1.3Projekty systemowe 6.218.08.2008 r. 6.327.08.2008 r. 7.1.1Projekty systemowe 7.1.2Projekty systemowe 7.1.3Projekty systemowe 7.2.116.06.2008 r. 7.2.230.06.2008 r. 7.330.06.2008 r. 8.1.126.11.2007r.; 14.02.2008r.; 30.06.2008 r. 8.1.2 9.993.048 złWsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionieWrzesień 2008 r. 8.1.3 1.553.205 złWzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjnościPaździernik 2008 r. 8.1.4Projekty systemowe 8.2.1 9.136.501 złWsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstwGrudzień 2008 r. 8.2.2Projekty systemowe 9.1.1 17.142.017 zł 21.01.2008 r. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Październik 2008 r. 9.1.213.02.2008 r.; 24.07 2008 r. 9.1.3Projekty systemowe 9.212.06.2008 r. 9.3 5.813.240 złUpowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznegoWrzesień 2008 r. 9.4 5.047.263 złWysoko wykwalifikowane kadry systemu oświatyGrudzień 2008 r. 9.5 3.484.737 zł26.11.2008 r. Oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskichListopad 2008 r.

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl szkoleń dot. PO KL: 22 września br. - Zamość, sala konferencyjna Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów 3, 23 września br. – Chełm, sala konferencyjna Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Niepodległości 1, 25 września br. - Biała Podlaska, sala konferencyjna Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 30 września br. - w Lublinie, sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4. (lista zamknięta)

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin Tel. (0-81) 44-16-843 www.efs.lubelskie.pl


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google