Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo „Środowisko dla Rozwoju” Oceny oddziaływania na środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo „Środowisko dla Rozwoju” Oceny oddziaływania na środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo „Środowisko dla Rozwoju” Oceny oddziaływania na środowisko
ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. 1

2 Projekty finansowane ze środków unijnych – wymagania „środowiskowe”
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999: „działalność funduszy oraz operacje, które pomagają one sfinansować powinny być spójne z innymi politykami Wspólnoty oraz przestrzegać prawodawstwa Wspólnoty”; „cele funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jaki jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu”; w art. 52 wspomnianego rozporządzenia z 2006 r. określa się m.in., że: „Wkład funduszy może być kształtowany w świetle (…) ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady „zanieczyszczający płaci”. Realizacja priorytetu ochrony środowiska przejawia się w nałożonym na każdego beneficjenta obowiązku przedkładania, wraz ze zgłaszanym projektem inwestycyjnym, dowodów na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dyrektyw unijnych oraz przepisami prawa krajowego.

3 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych
Dyrektywa 2001/42/EC w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko, Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE i Dyrektywą Rady 2003/35/WE, Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu niektórych planów i programów dotyczących środowiska oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998r. i ratyfikowana przez Polskę w 2001r. Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w 1991r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997r., Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z 1992 r. (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG) Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z 1979 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami) Realizacja projektów infrastrukturalnych – musi być zgodna z wymaganiami ochrony środowiska stawianymi przez Unię Europejską

4 Kluczowe akty prawa krajowego
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz ze zm.) Ustawa o ochronie przyrody Ustawa - Prawo wodne Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze Ustawa o lasach Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Ustawa o odpadach Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa - Prawo budowlane Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych inne

5 System ocen oddziaływania na środowisko:
strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000

6 Dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie, świadczące o przeprowadzonej OOŚ
postanowienia scopingowe wraz z opiniami postanowienia screeningowe wraz z opiniami postanowienia uzgadniające RDOS i opinie właściwego organu PIS decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Inne decyzje, inne postanowienia wydane w toku oceny dokumentacja świadcząca o postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli zostało przeprowadzone streszczenia raportu/ew. raport o oddziaływaniu na środowisko

7 JAKOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
JAKOŚĆ DOKUMENTACJI OOŚ JAKOŚĆ PROCEDUR OOŚ JAKOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH CHARAKTER PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH EFEKTYWNOŚĆ PROCESU INWESTYCYJNEGO, CZAS JEGO TRWANIA, KOSZTY PROJEKTU SKUTECZNOŚĆ ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH

8 MOŻLIWE POLE DZIAŁANIA DLA GRUPY ROBOCZEJ OOŚ W RAMACH SIECI ENEA?
KTÓRY Z TYCH ELEMENTÓW TRZEBA POPRAWIĆ? DZIAŁANIA GDOŚ MOŻLIWE POLE DZIAŁANIA DLA GRUPY ROBOCZEJ OOŚ W RAMACH SIECI ENEA?

9 Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko realizuje program priorytetowy pt. Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizowany w latach Obowiązuje od 1 lutego 2010 r.

10 Systemowe rozwiązanie poprawy standardów jakości prowadzonych
Cel Programu: Systemowe rozwiązanie poprawy standardów jakości prowadzonych postępowań i sporządzanej w ich toku dokumentacji Założenia Programu: Wsparcie w zakresie kompleksowego ujęcia działań organów wykonujących zadania w zakresie procedury ooś Realizacja Programu w skali całego kraju - systemowe podejście Wypracowanie jednolitych zasad i dobrych praktyk prowadzenia ooś Poprawienie poziomu przygotowywanych prognoz i raportów Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadry Podniesienie świadomości wnioskodawców Zapewnienie zaplecza organizacyjno-techniczego do realizacji programu

11 Planowane działania w ramach Programu:
Koreferaty/opinie eksperckie na potrzeby GDOŚ, RDOŚ, Krajowej i Regionalnych Komisji OOŚ Wytyczne/podręczniki dobrych praktyk/wytyczne metodyczne dotyczące oceny ooś w szerokim zakresie branżowym np. energetyka, rolnictwo, obszary morskie, infrastruktura miejska Wytyczne dotyczące przygotowania raportu ooś, stosowania rozporządzenia RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko itp. Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (kompleksowa platforma informatyczna służąca do składowania, przetwarzania i analizy danych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko)

12 Cd. Publikacje opracowanych materiałów w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych Szkolenia i warsztaty dla pracowników GDOŚ i RDOŚ podnoszące kwalifikacje Cykl szkoleń dla pracowników GDOŚ i RDOŚ z zakresu opracowanych wytycznych, podręczników itp. Wyjazdy terenowe pracowników/ekspertów Konferencje/seminaria

13 Forum wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń
GRUPA ROBOCZA OOŚ: Forum wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń Ciało opiniodawczo-doradcze – m.in. współpraca w ramach Programu realizowanego przez DOOŚ w GDOŚ (np. inicjowanie działań np. szkoleniowych czy z zakresu przygotowania publikacji, opiniowanie wytycznych/poradników) Źródło i przekaźnik wiedzy (podejmowanie działań służących rozpowszechnianiu wszystkich niezbędnych informacji wśród beneficjentów i jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych) ………

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Partnerstwo „Środowisko dla Rozwoju” Oceny oddziaływania na środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google