Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko

2 2 Projekty finansowane ze środków unijnych – wymagania środowiskowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999: działalność funduszy oraz operacje, które pomagają one sfinansować powinny być spójne z innymi politykami Wspólnoty oraz przestrzegać prawodawstwa Wspólnoty; cele funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jaki jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu; w art. 52 wspomnianego rozporządzenia z 2006 r. określa się m.in., że: Wkład funduszy może być kształtowany w świetle (…) ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady zanieczyszczający płaci. Realizacja priorytetu ochrony środowiska przejawia się w nałożonym na każdego beneficjenta obowiązku przedkładania, wraz ze zgłaszanym projektem inwestycyjnym, dowodów na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dyrektyw unijnych oraz przepisami prawa krajowego.

3 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych Dyrektywa 2001/42/EC w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko, Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, znowelizowana Dyrektywą Rady 97/11/WE i Dyrektywą Rady 2003/35/WE, Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiająca udział społeczeństwa w przygotowaniu niektórych planów i programów dotyczących środowiska oraz zmieniająca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisana w Aarhus w 1998r. i ratyfikowana przez Polskę w 2001r. Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w 1991r. w Espoo i ratyfikowana przez Polskę w 1997r., Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory z 1992 r. (zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG) Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków z 1979 r. (zmieniana późniejszymi dyrektywami) Realizacja projektów infrastrukturalnych – musi być zgodna z wymaganiami ochrony środowiska stawianymi przez Unię Europejską 3

4 Kluczowe akty prawa krajowego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227 ze zm.) Ustawa o ochronie przyrody Ustawa - Prawo wodne Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze Ustawa o lasach Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Ustawa o odpadach Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa - Prawo budowlane Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych inne 4

5 System ocen oddziaływania na środowisko: strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 5

6 6 Dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o dofinansowanie, świadczące o przeprowadzonej OOŚ postanowienia scopingowe wraz z opiniami postanowienia screeningowe wraz z opiniami postanowienia uzgadniające RDOS i opinie właściwego organu PIS decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Inne decyzje, inne postanowienia wydane w toku oceny dokumentacja świadcząca o postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli zostało przeprowadzone streszczenia raportu/ew. raport o oddziaływaniu na środowisko

7 7 JAKOŚĆ DOKUMENTACJI OOŚ JAKOŚĆ PROCEDUR OOŚ JAKOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH CHARAKTER PROCEDUR ODWOŁAWCZYCH I SĄDOWO- ADMINISTRACYJNYCH EFEKTYWNOŚĆ PROCESU INWESTYCYJNEGO, CZAS JEGO TRWANIA, KOSZTY PROJEKTU SKUTECZNOŚĆ ABSORPCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH

8 8 KTÓRY Z TYCH ELEMENTÓW TRZEBA POPRAWIĆ? DZIAŁANIA GDOŚ MOŻLIWE POLE DZIAŁANIA DLA GRUPY ROBOCZEJ OOŚ W RAMACH SIECI ENEA?

9 Program finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizowany w latach 2010-2012 Obowiązuje od 1 lutego 2010 r. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko realizuje program priorytetowy pt. Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000

10 Wsparcie w zakresie kompleksowego ujęcia działań organów wykonujących zadania w zakresie procedury ooś Realizacja Programu w skali całego kraju - systemowe podejście Wypracowanie jednolitych zasad i dobrych praktyk prowadzenia ooś Poprawienie poziomu przygotowywanych prognoz i raportów Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadry Podniesienie świadomości wnioskodawców Zapewnienie zaplecza organizacyjno-techniczego do realizacji program u Założenia Programu: Cel Programu: Systemowe rozwiązanie poprawy standardów jakości prowadzonych postępowań i sporządzanej w ich toku dokumentacji

11 Planowane działania w ramach Programu: Koreferaty/opinie eksperckie na potrzeby GDOŚ, RDOŚ, Krajowej i Regionalnych Komisji OOŚ Wytyczne/podręczniki dobrych praktyk/wytyczne metodyczne dotyczące oceny ooś w szerokim zakresie branżowym np. energetyka, rolnictwo, obszary morskie, infrastruktura miejska Wytyczne dotyczące przygotowania raportu ooś, stosowania rozporządzenia RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko itp. Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko ( kompleksowa platforma informatyczna służąca do składowania, przetwarzania i analizy danych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko )

12 Cd. Publikacje opracowanych materiałów w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych Szkolenia i warsztaty dla pracowników GDOŚ i RDOŚ podnoszące kwalifikacje Cykl szkoleń dla pracowników GDOŚ i RDOŚ z zakresu opracowanych wytycznych, podręczników itp. Wyjazdy terenowe pracowników/ekspertów Konferencje/seminaria

13 13 GRUPA ROBOCZA OOŚ: Forum wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń Ciało opiniodawczo-doradcze – m.in. współpraca w ramach Programu realizowanego przez DOOŚ w GDOŚ (np. inicjowanie działań np. szkoleniowych czy z zakresu przygotowania publikacji, opiniowanie wytycznych/poradników) Źródło i przekaźnik wiedzy (podejmowanie działań służących rozpowszechnianiu wszystkich niezbędnych informacji wśród beneficjentów i jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych) ………

14 Dziękujemy za uwagę 14


Pobierz ppt "Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google