Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z funduszy UE Kacper Sampławski Radca Prawny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z funduszy UE Kacper Sampławski Radca Prawny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament."— Zapis prezentacji:

1 Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z funduszy UE Kacper Sampławski Radca Prawny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 Cele szkolenia Jakie są Państwa cele odnośnie szkolenia?

3 Cele szkolenia (2) Filozofia OOŚ i świadomość wspólnotowa kontekście projektów UE Dobre praktyki administracyjne Jak odnaleźć się w bałaganie prawnym? Aspekty praktyczne

4 4 Struktura szkolenia A.WPROWADZENIE 1.Zasady stosowania prawa WE 2.Charakter, cele i rola procedury OOŚ 3.OOŚ jako warunek uzyskiwania dotacji z UE B.OOŚ PRZEDSIĘWZIĘĆ 1.Dyrektywa SEA i EIA 2.Procedura OOŚ w prawie krajowym 1.Decyzja OOŚ (Istota niezgodności prawa polskiego z dyrektywami UE) 1.Miejsce decyzji w procesie inwestycyjnym 2.Przedsięwzięcia wymagające decyzji 3.Organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 4.Wymogi wniosku 5.Treść decyzji 6.Charakter prawny decyzji 2.Wymogi odnośnie raportu 3.Powtórna OOŚ C.UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA JAKO ELEMENT PROCEDURY OOŚ 1.Prawo UE – dyrektywa 35/2003/WE 2.Procedura wg prawa krajowego D.SIEĆ NATURA Prawo UE – dyrektywa siedliskowa i ptasia 2.Prawo polskie 1.Ocena habitatowa 2.Przedsięwzięcia wymagające oceny 3.Właściwe organy E.DOBRE I ZŁE PRZYKŁADY 4

5 Podstawowe zasady prawa wspólnotowego (1) Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem UE Przystąpienie oznacza zgodę na przyjęcie reguł wspólnotowego porządku prawnego Nie istnieje status trochę członka!

6 Podstawowe zasady prawa wspólnotowego (2) Prawo wspólnotowe to autonomiczny porządek prawny, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego Zasada prowspólnotowej wykładni prawa krajowego Zasada automatycznej niestosowalności prawa krajowego O bowiązki dla wszystkich organów administracji i sądów!

7 Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Art. 6 Traktatu WE: wymagania ochrony środowiska powinny być zintegrowane z polityką i działaniami wspólnotowych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Art. 174 TraktatuWE: polityka Wspólnoty dotycząca środowiska powinna przyczyniać się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego i racjonalnego stosowania zasobów naturalnych 2. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie zanieczyszczający płaci.

8 Rola procedury OOŚ Co to jest OOŚ? Po nam w ogóle procedura OOŚ? Czy OOŚ stanowi barierę inwestycyjną? O co chodzi głównym graczom? –Inwestorowi –Organowi Administracji –Zainteresowanej społeczności –Administracji od funduszy –Komisji Europejskiej

9 Charakter procedury OOŚ Procedura przeprowadzenia oceny środowiskowej jest kompleksowym instrumentem polityki prewencyjnej, w ramach której rozważane są nie tylko stanowiska fachowców, ale także wszystkich zainteresowanych

10 OOŚ jako proces Przygotowanie Dokumentacji OOŚ Postępowanie administracyjne Aplikowanie o fundusze Przedsięwzięcie / Projekt Uwzględnij niezbędne ramy czasowe! Umiejętność zarządzania ryzykiem narzędziem pomagającym osiągnąć sukces!

11 Cele procedury ooś - kluczowe elementy pogodzenie względów środowiskowych z aspektami społecznymi i ekonomicznymi rozważenie wariantów alternatywnych zgromadzenie informacji - informowanie i konsultacje właściwe organy administracji publicznej (uzgodnienia, opinie); udział społeczny; inne państwa członkowskie, na które może oddziaływać przedsięwzięcie (postępowanie transgraniczne).

12 Wymogi środowiskowe w polityce spójności UE

13 Wprowadzenie Polska otrzyma w ramach polityki spójności ok. 68 miliardów na lata Skala środków jest dużą szansą ale i wyzwaniem

14 01 Rozporządzenie Rady WE 1083/2006 Cele - pkt 22 Preambuły Działalność funduszy oraz operacje, które pomagają one sfinansować, powinny być spójne z innymi politykami Wspólnoty oraz przestrzegać prawodawstwa Wspólnoty. Zasada spójności - Art. 9 – ust. 2 Komisja i państwa członkowskie zapewniają zachowanie spójności pomocy funduszy z działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi. – ust. 5 Operacje finansowanie z funduszy są zgodne z postanowieniami Traktatu i aktów przyjętych na jego podstawie, Kształtowanie wskaźników wkładu funduszy - art. 52 lit. c Wkład funduszy może być kształtowany w świetle ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady zanieczyszczający płaci. Implementacja celów środowiskowych Układ i cele priorytetowe Programów Operacyjnych Obowiązki związane z przestrzeganiem procedur OOŚ (dyrektywa EIA i dyrektywy Natura 2000) – Aspekt pozytywny – obowiązek beneficjentów i organów administracji do przygotowania projektu i wydania decyzji zgodnie z podstawowymi wymogami prawa ochrony środowiska – Aspekt negatywny – obowiązek dla właściwych Instytucji Zarządzających do odmowy przyznania dofinansowania dla projektów, które nie spełniają podstawowych wymogów wspólnotowego i krajowego prawa w zakresie OOŚ.

15 Fundusze strukturalne i środowisko Rozporządzenie 1083/2006 (2) KE wymaga dokumentacji OOŚ dla dużych projektów Obowiązkowa strategiczna ocena oddziaływania na środowisko programów operacyjnych

16 Zgodność z prawem wspólnotowym - zagrożenie wydatkowania środków 2004 – 2006 (1) Toczące się postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego były główną przeszkodą: – Dyrektywa EIA – nieprawidłowa transpozycja do prawa polskiego – Dyrektywa Siedliskowa – nieprawidłowa transpozycja dyrektywy i niewystarczające wyznaczenie obszarów Natura 2000 – Blokowanie środków i warunkowe płatności dla projektów Funduszu Spójności przez KE

17 Zgodność z prawem wspólnotowym ( 2 ) Natura 2000 – warunek dot. finansowania Z powodu niewystarczającego wyznaczenia obszarów Natura 2000 przez Polskę, KE zgodziła się zatwierdzić Programy Operacyjne na lata pod warunkiem: Współfinansowanie projektów, które mogą negatywnie oddziaływać na potencjalne obszary Natura 2000 (tj. obszary, które wg KE powinny były zostać wyznaczone przez Polskę do ) nie będzie dopuszczalne. Warunek dotyczy wszystkich potencjalnych obszarów Natura 2000, które powinny były zostać wyznaczone przed akcesją do UE, tj , i które są objęte procedurą w sprawie niezgodności z dyrektywą siedliskową

18 Zgodność z prawem wspólnotowym ( 3 ) Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności Instytucje Zarządzające są odpowiedzialne za wdrożenie tego warunku np. przez wprowadzanie odpowiednich kryteriów wyboru, listy sprawdzające, wytyczne dla beneficjentów itp. Rola MRR - Kryterium zgodności z Wytycznymi MRR w zakresie OOŚ!

19 Ochrona środowiska a kwalifikowalność wydatków procedura OOŚ przeprowadzona niezgodnie z prawem oznacza niekwalifkowalność w całości lub w części wydatków na daną inwestycję dokumentacja dot. OOŚ podlega kontroli krajowych instytucji (IZ, IP) oraz KE

20 Konkluzje W latach Polska otrzyma 5x więcej funduszy UE niż w latach Wdrożenie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego są priorytetem do finansowania Prawidłowa transpozycja dyrektyw WE i ich stosowanie jest warunkiem otrzymania dofinansowania z funduszy WE Dyrektywy i polityki WE muszą być przestrzegane przy przygotowaniu tzw. project pipeline Powodzenie zależy od wydolności administracji na poziomie centralnym i lokalnym oraz współdziałania z NGO Pożądana wymiana dobrych praktyk


Pobierz ppt "Ocena oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych z funduszy UE Kacper Sampławski Radca Prawny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google