Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Elektroniczne Elektroniczne zamówienia publiczne Jarosław Łuba Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Elektroniczne Elektroniczne zamówienia publiczne Jarosław Łuba Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Elektroniczne Elektroniczne zamówienia publiczne Jarosław Łuba Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych Warszawa, 21 listopada 2007

2 Ministerstwo Gospodarki 2 DOKUMENTY Komunikat Komisji Europejskiej i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia z dnia 1 czerwca 2005 r. COM(2005) 229 ramy strategiczne budowy społeczeństwa informacyjnego ramy strategiczne budowy społeczeństwa informacyjnego elektroniczne zamówienia publiczne - potencjał dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce elektroniczne zamówienia publiczne - potencjał dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce poprawa jakości elektronicznych usług publicznych poprawa jakości elektronicznych usług publicznych Plan Informatyzacji Państwa na lata (Rozp. RM z dnia 28 marca 2007 r. Dz. U. Nr 61 poz. 414 i 415) działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej, działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej, elektroniczna obsługa zamówień publicznych (do XII 2008 r.) elektroniczna obsługa zamówień publicznych (do XII 2008 r.) Informacja o prowadzonych/ zakończonych postępowaniach,Informacja o prowadzonych/ zakończonych postępowaniach, platforma aukcji i licytacjiplatforma aukcji i licytacji

3 Ministerstwo Gospodarki 3 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI Dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE o zamówieniach publicznych a elektronizacja Składanie ofert drogą elektroniczną: we wszystkich trybach we wszystkich trybach dynamiczny system zakupów oraz aukcja elektroniczna (tylko w formie elektronicznej) dynamiczny system zakupów oraz aukcja elektroniczna (tylko w formie elektronicznej) wymagania względem narzędzi informatycznych: wymagania względem narzędzi informatycznych: interoperacyjność (powszechnie uznawane formaty danych),interoperacyjność (powszechnie uznawane formaty danych), integralność danychintegralność danych poufność ofert i wnioskówpoufność ofert i wniosków

4 Ministerstwo Gospodarki 4 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI Podpis elektroniczny identyfikacja oferentów identyfikacja oferentów integralność i poufność danych integralność i poufność danych minusy: minusy: różne wymagania względem bezpieczeństwa w skali UEróżne wymagania względem bezpieczeństwa w skali UE brak interoperacyjności (formaty danych, definicje podpisu)brak interoperacyjności (formaty danych, definicje podpisu) Składanie ofert drogą elektroniczną: dokumentowanie postępowań (odpowiednie systemy służące archiwizacji) dokumentowanie postępowań (odpowiednie systemy służące archiwizacji) e-katalogi jako promocja oferty MSP Katalogi elektroniczne - bazy danych produktów lub usług oferowanych przez dostawców w formie elektronicznej, dla zamawiającego w dynamicznym systemie zakupów

5 Ministerstwo Gospodarki 5 OGRANICZENIA E-ZAMÓWIEŃ brak jednolitego, powszechnie stosowanego standardu podpisu elektronicznego brak jednolitego, powszechnie stosowanego standardu podpisu elektronicznego znikome rozpowszechnienie stosowania podpisu elektronicznego (droga technologia w stos. do oferty usług elektronicznych) znikome rozpowszechnienie stosowania podpisu elektronicznego (droga technologia w stos. do oferty usług elektronicznych) bariery w wiedzy, umiejętnościach potencjalnych użytkowników systemów elektronicznych zamówień publicznych bariery w wiedzy, umiejętnościach potencjalnych użytkowników systemów elektronicznych zamówień publicznych braki w praktyce stosowania przepisów braki w praktyce stosowania przepisów braki w infrastrukturze (ograniczony dostęp do internetu szerokopasmowego zwłaszcza w administracji samorządowej) braki w infrastrukturze (ograniczony dostęp do internetu szerokopasmowego zwłaszcza w administracji samorządowej)SZANSA E-zamówienia źródło wzrostu wydajności poprawa zarządzania procesem zamawiania

6 Ministerstwo Gospodarki 6 INSTRUMENTY Standardowe formularze elektroniczne Komisja Europejska – Elektroniczny Biuletyn Zamówień Komisja Europejska – Elektroniczny Biuletyn Zamówień Repozytorium standardowych formularzy wraz z dokumentacją techniczną umożliwiającą ich przesyłanie w formacie XML dostępne na stronie internetowej Nowe możliwości wykorzystania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) strukturyzacja i analiza kosztów zamówienia lub zestawień statystycznych strukturyzacja i analiza kosztów zamówienia lub zestawień statystycznych Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz ze zm.) Zamawiający i wykonawcy - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, niezależnie od wartości zamówienia – art. 27 PzpZamawiający i wykonawcy - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, niezależnie od wartości zamówienia – art. 27 Pzp

7 Ministerstwo Gospodarki 7 INSTRUMENTY Licytacja elektroniczna (art. 74 Pzp) nie jest odrębnym trybem udzielania zamówienia, etap postępowania poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, nie jest odrębnym trybem udzielania zamówienia, etap postępowania poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, przedmiotem zamówienia dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, przedmiotem zamówienia dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną Dynamiczny system zakupów w pełni elektroniczny sposób udzielania zamówień na dostawy powszechnie dostępne w pełni elektroniczny sposób udzielania zamówień na dostawy powszechnie dostępne wymaga publikacji ogłoszenia o zamówieniu wymaga publikacji ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy składają oferty i niezbędne dokumenty zainteresowani wykonawcy składają oferty i niezbędne dokumenty po weryfikacji zamawiający dopuszcza do systemu wykonawców spełniających warunki po weryfikacji zamawiający dopuszcza do systemu wykonawców spełniających warunki okres trwania dynamicznego systemu zakupów – 4 lata. okres trwania dynamicznego systemu zakupów – 4 lata.

8 Ministerstwo Gospodarki 8 INSTRUMENTY Dialog konkurencyjny tryb właściwy przy udzielaniu zamówień publicznych na duże systemy informatyczne tryb właściwy przy udzielaniu zamówień publicznych na duże systemy informatyczne wsparcie promocji rozwiązań innowacyjnych na etapie przedkomercyjnym (ang.: pre–commercial procurement) w obszarze ICT. wsparcie promocji rozwiązań innowacyjnych na etapie przedkomercyjnym (ang.: pre–commercial procurement) w obszarze ICT.

9 Ministerstwo Gospodarki 9 INSTRUMENTY Działania organizacyjne UZP w ramach ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Adm. Publicznej) – funkcjonalność umożliwiająca weryfikację spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – elektroniczne zaświadczenia w ramach ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Adm. Publicznej) – funkcjonalność umożliwiająca weryfikację spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – elektroniczne zaświadczenia moduł prowadzenia aukcji i licytacji (PIP-XII 2008 r.) moduł prowadzenia aukcji i licytacji (PIP-XII 2008 r.) przygotowanie oraz udostępnienie narzędzi wspomagających ustanowienie i prowadzenie dynamicznego systemu zakupów przygotowanie oraz udostępnienie narzędzi wspomagających ustanowienie i prowadzenie dynamicznego systemu zakupów skrzynka eSender do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE skrzynka eSender do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE udostępnienie na portalu zamówień publicznych wzorów dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w postępowaniu oraz podręczników prowadzenia postępowań w specyficznych dziedzinach np. zamówienia sprzętu IT udostępnienie na portalu zamówień publicznych wzorów dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w postępowaniu oraz podręczników prowadzenia postępowań w specyficznych dziedzinach np. zamówienia sprzętu IT podręcznik dobrych praktyk w zakresie wykorzystania elektronicznych zamówień podręcznik dobrych praktyk w zakresie wykorzystania elektronicznych zamówień certyfikacja oprogramowania na okoliczność zgodności ze standardami i wymaganiami platformy elektronicznych zamówień publicznych certyfikacja oprogramowania na okoliczność zgodności ze standardami i wymaganiami platformy elektronicznych zamówień publicznych profesjonalna akcja szkoleniowa profesjonalna akcja szkoleniowa

10 Ministerstwo Gospodarki 10 Dania wdrożenie projektu elektronicznych zamówień publicznych: wdrożenie projektu elektronicznych zamówień publicznych: odpowiedzialny: Agencja Zarządzania Zasobami, podporządkowana Ministerstwu Finansówodpowiedzialny: Agencja Zarządzania Zasobami, podporządkowana Ministerstwu Finansów z punktu widzenia wymagań stawianych przez dyrektywy obsługa z punktu widzenia wymagań stawianych przez dyrektywy obsługa procesu dokonywania zamówienia publicznego,procesu dokonywania zamówienia publicznego, płatności,płatności, dokumentowanie postępowania.dokumentowanie postępowania. Cel:oszczędności rzędu milionów dolarów rocznie Cel:oszczędności rzędu milionów dolarów rocznie funkcjonalności: funkcjonalności: obsługa aukcji elektronicznych, obsługa aukcji elektronicznych, automatyzacja pobierania katalogów elektronicznych, uaktualnianie, zamawianie automatyzacja pobierania katalogów elektronicznych, uaktualnianie, zamawianie integracja wewnętrznych systemów podmiotów uczestniczących, weryfikacja użytkowników integracja wewnętrznych systemów podmiotów uczestniczących, weryfikacja użytkowników dokonywanie płatności, wysyłka faktur elektronicznych dokonywanie płatności, wysyłka faktur elektronicznych DOBRE PRAKTYKI

11 Ministerstwo Gospodarki 11 REKOMENDACJE popularyzacja wśród małych i średnich przedsiębiorstw standardów komunikacji elektronicznej w obszarze zamawiający-oferenci popularyzacja wśród małych i średnich przedsiębiorstw standardów komunikacji elektronicznej w obszarze zamawiający-oferenci popularyzacja licytacji i aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów popularyzacja licytacji i aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów przedkomercyjne zamówienia publiczne w odniesieniu do dużych projektów informatycznych, stworzenie katalogu dobrych praktyk w tym zakresie przedkomercyjne zamówienia publiczne w odniesieniu do dużych projektów informatycznych, stworzenie katalogu dobrych praktyk w tym zakresie stymulowanie wykorzystania podpisu elektronicznego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stymulowanie wykorzystania podpisu elektronicznego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego akredytacja i certyfikacja systemów informatycznych i oprogramowania wykorzystywanego w procesie udzielania zamówień publicznych akredytacja i certyfikacja systemów informatycznych i oprogramowania wykorzystywanego w procesie udzielania zamówień publicznych

12 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Elektroniczne Elektroniczne zamówienia publiczne Jarosław Łuba Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google