Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Art. 69: Państwo członkowskie i IZ PO dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kierują do obywateli UE i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy funduszy. IZ PO jest odpowiedzialna za promocję zgodnie z przepisami wykonawczymi do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR (Rozdział II, artykuły 2-10) Podstawy prawne

3 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Schemat dokumentów

4 03Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Strategia komunikacji zawiera co najmniej informacje w zakresie: celów i grup docelowych; strategii i zakresu działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów, beneficjentów i opinii publicznej, planowanych do przeprowadzenia przez Państwo Członkowskie lub instytucję zarządzającą i ukierunkowanych na wymiar wartości dodanej pomocy wspólnotowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; indykatywnego budżetu; służb administracyjnych lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań informacyjnych i promocyjnych; wytycznych dotyczących oceny działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę.

5 04Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Celem strategicznym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce. Cel strategiczny

6 1. dostarczanie opinii publicznej wiedzy ogólnej w zakresie europejskiej polityki spójności, a w szczególności jej bezpośredniego związku z celami rozwojowymi kraju; 2. budowanie społecznego poparcia i zaangażowania obywateli w realizację celów Narodowej Strategii Spójności; 3. upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; 4. wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich przez profesjonalną informację i motywację; 5. budowa zaufania do instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich przez zapewnienie profesjonalnych kadr oraz przejrzystości działania instytucji i procedur; 6. upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskami opiniotwórczymi oraz pobudzanie dialogu instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi; 7. zapewnienie możliwości efektywnej współpracy, wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania Funduszy Europejskich. 05Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Cele operacyjne

7 Działania informacyjne i promocyjne dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej będą kierowane do trzech podstawowych grup: ogółu społeczeństwa, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Ponadto działania komunikacyjne w Polsce adresowane będą również do: mediów, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, decydentów i liderów, środowisk opiniotwórczych (artyści, kościoły i związki wyznaniowe, sportowcy, branża reklamowa itp.) Z szerokiej grupy opinii publicznej wyodrębnione zostaną dwie szczególne podgrupy: młodzież, odbiorcy rezultatów. 06Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Grupy docelowe

8 07Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 wspólna nazwa – FUNDUSZE EUROPEJSKIE idea przewodnia – FE Napęd twórczych przemian określenie minimalnych zasad i standardów działań informacyjnych i promocyjnych – pozyskiwanie informacji zwrotnych jasny podział kompetencji między IK NSRO, IZ PO, IZ RPO, IP oraz IP2 koordynacja informacji na poziomie województw – marszałkowie, grupy robocze współpraca w zakresie informowania ze wszystkimi programami, także rolnymi i rybnymi określenie minimalnych zasad i standardów działań informacyjnych i promocyjnych wzmocnienie roli Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji (zarządzenie MRR) nacisk na komunikację wewnętrzną polityka szkoleniowa jako część informacji i promocji Strategia i zakres działań

9 08Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Niespójny system 2004-2006:

10 09Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Wspólny, spójny system wizualizacji

11 Oznaczenia regionalne 10Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007

12 11Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Indykatywny budżet - programy krajowe w Program operacyjny Planowana wartość środków PO PT77 882 353 PO IiŚ26 756 872 PO RPW16 050 308 PO KL68 500 000 PO IG36 500 000 SUMA225 689 533

13 12Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Indykatywny budżet - programy regionalne w RPO DOLNOŚLĄSKIE4 860 984 RPO KUJAWSKO- POMORSKIE 8 950 624 RPO LUBELSKIE4 854 589 RPO LUBUSKIE5 425 100 RPO ŁÓDZKIE4 500 000 RPO MAŁOPOLSKIE4 700 000 RPO MAZOWIECKIE16 250 000 RPO OPOLSKIE2 392 010 RPO PODKARPACKIE3 481 648 RPO PODLASKIE4 241 385 RPO POMORSKIE4 140 262 RPO ŚLĄSKIE4 000 000 RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE 4 874 412 RPO WARMIŃSKO- MAZURSKIE 2 042 515 RPO WIELKOPOLSKIE4 000 000 RPO ZACHODNIOPOMORSKIE 3 000 000 RAZEM81 713 531 Łącznie programy krajowe i regionalne – 307 403 065

14 13Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Instytucje zaangażowane w system informacji i promocji – 114: Program operacyjny IK/IZIPIP2 IK NSRO100 PO IŚ1625 PO IG135 PO KL11923 PO RPW110 PO PT100 EWT100 RPO1645 SUMA233358

15 dla społeczeństwa celem polityki informacyjnej i komunikacji jest podniesienie świadomości o roli Funduszy Europejskich w rozwoju kraju i spowodowanie w rezultacie bardziej pozytywnych postaw wobec Wspólnoty, a także mobilizacja wokół celów rozwojowych; skuteczna komunikacja w przypadku beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma się wyrażać w rosnącej liczbie spełniających wymagania, dobrej jakości wniosków i dobrze prowadzonych projektów; dla partnerów społecznych i gospodarczych politykę informacyjną można uznać za sukces, jeśli zostaną oni włączeni w proces upowszechniania efektów wdrażania Funduszy, są dobrze i nas czas poinformowani o wydarzeniach i potencjalnych zmianach, chętnie i aktywnie współpracują z administracją w zakresie upowszechniania funduszy oraz zostanie wykorzystany ich potencjał, także w ramach komitetów monitorujących i Komitetu Koordynującego NSRO. 14Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Ewaluacja (1):

16 15Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Ewaluacja (2): dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy politykę informacyjną można uznać za sukces, jeżeli proces decyzyjny wewnątrz programów działa płynnie, poszczególne instytucje są w stanie profesjonalnie i terminowo wypełnić swe funkcje, istnieje dobry przepływ informacji pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym; w przypadku mediów należy oceniać ich zaangażowanie w proces informowania o funduszach oraz częstotliwość, jakość i rzetelność przekazu generowanego przez media.

17 Konsultacje Strategii Komunikacji (1): 16Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Strategia była tworzona od 2006 roku na podstawie: - wspólnych prac wszystkich Instytucji Zarządzających - prac Instytutu Marki Polskiej - uwag ekspertów zewnętrznych Jest komplementarna wobec Wytycznych MRR w zakresie informacji i i promocji, które były także konsultowane społecznie.

18 1.Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, MRR 2.Instytucja Zarządzająca POIG, MRR 3.Instytucja Zarządzająca POIS, MRR 4.Instytucja Zarządzająca POPT, MRR 5.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 6.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7.Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 8.Ośrodek Przetwarzania Informacji 9.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 10.Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 11.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 12.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wrocław 13.Związek Harcerstwa Polskiego 17Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Konsultacje Strategii Komunikacji (2): W sumie 120 uwag, większość uwzględniono

19 18Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Większość uwag miała charakter redakcyjny, doprecyzowujący Część uwag miała charakter pytań, wątpliwości – wyjaśnienia dodano bądź w tekście Strategii bądź ograniczono się do wyjaśnień w tabeli Zgodnie z sugestiami zgłaszających uzupełniono analizę SWOT Dodano nazwę docelowej strony internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl System komunikacji – nie utrwala układu pionowego, jednak konieczny jest szczegółowy podział kompetencji. Także IP i IP2 mogą komunikować się z opinia publiczną, jeśli tak zostanie to uzgodnione w danym programie operacyjnym Słownik – powstanie na stronach www, aby był tworem żywym. Powołana zostanie w tym celu grupa robocza; planujemy nawiązać współpracę z przedstawicielami Rady Języka Polskiego Debaty obywatelskie – dodano jako jedno z rekomendowanych narzędzi marketingu obywatelskiego Ewaluacja – potrzebna jest także grupa robocza współpracująca z Krajowa Jednostką Oceny Uwagi:

20 19Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Propozycja powołania w ramach Komitetu Koordynacyjnego grupy roboczej, która będzie się zajmowała koordynacją działań informacyjnych i promocyjnych między MRR, MRiRW, UKIE i Reprezentacją Komisji Europejskiej. Uruchomienie kampanii wizerunkowej dla Narodowej Strategii Spójności od 20 grudnia 2007 do końca lutego 2008 Otwarcie punku informacyjnego MRR we współpracy z UKIE Plany :

21 20Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Dziękuję za uwagi i uwagę Aleksandra Sztetyłło-Budzewska Departament Informacji i Promocji Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aleksandra.sztetyllo@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 18.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google