Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski

2 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Art. 69: Państwo członkowskie i IZ PO dostarczają informacji na temat operacji i współfinansowanych programów oraz zapewniają ich promocję. Informacje takie kierują do obywateli UE i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia przejrzystości pomocy funduszy. IZ PO jest odpowiedzialna za promocję zgodnie z przepisami wykonawczymi do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR (Rozdział II, artykuły 2-10) Podstawy prawne

3 02Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Schemat dokumentów

4 Czy spotkała się Pan(i) z nazwą:Narodowa Strategia Spójności? OGÓŁEM (N=1030) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE WIEK Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 03

5 Czy widział(a) Pan(i) ten znak? OGÓŁEM (N=1030) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIEWIEK Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 04

6 Czy słyszał(a) Pan(i) o Ministerstwie Rozwoju Regionalnego? OGÓŁEM (N=1030) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIEWIEK Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 05

7 Czy Pana(i) zdaniem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowanie dobrze, raczej dobrze, raczej źle czy zdecydowanie źle wypełnia swoje zadania? OGÓŁEM (N=325) PŁEĆ WYKSZTAŁCENIEWIEK N= (osoby, które słyszały o Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) Średnia 2,8 Pentor, grudzień 2007 na zlecenie MRR 06

8 07Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Strategia komunikacji zawiera co najmniej informacje w zakresie: celów i grup docelowych; strategii i zakresu działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów, beneficjentów i opinii publicznej, planowanych do przeprowadzenia przez Państwo Członkowskie lub instytucję zarządzającą i ukierunkowanych na wymiar wartości dodanej pomocy wspólnotowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; indykatywnego budżetu; służb administracyjnych lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań informacyjnych i promocyjnych; wytycznych dotyczących oceny działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę.

9 08Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Celem strategicznym działań informacyjnych i promocyjnych jest wspieranie realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Narodowej Strategii Spójności oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce. Cel strategiczny

10 1. dostarczanie opinii publicznej wiedzy ogólnej w zakresie europejskiej polityki spójności, a w szczególności jej bezpośredniego związku z celami rozwojowymi kraju; 2. budowanie społecznego poparcia i zaangażowania obywateli w realizację celów Narodowej Strategii Spójności; 3. upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; 4. wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich przez profesjonalną informację i motywację; 5. budowa zaufania do instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich przez zapewnienie profesjonalnych kadr oraz przejrzystości działania instytucji i procedur; 6. upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskami opiniotwórczymi oraz pobudzanie dialogu instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi; 7. zapewnienie możliwości efektywnej współpracy, wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania Funduszy Europejskich. 08Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Cele operacyjne

11 Działania informacyjne i promocyjne dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej będą kierowane do trzech podstawowych grup: ogółu społeczeństwa, beneficjentów, potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Ponadto działania komunikacyjne w Polsce adresowane będą również do: mediów, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, decydentów i liderów, środowisk opiniotwórczych (artyści, kościoły i związki wyznaniowe, sportowcy, branża reklamowa itp.) Z szerokiej grupy opinii publicznej wyodrębnione zostaną dwie szczególne podgrupy: młodzież, odbiorcy rezultatów. 10Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Grupy docelowe

12 11Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, wspólna nazwa – FUNDUSZE EUROPEJSKIE idea przewodnia – FE Napęd twórczych przemian jasny podział kompetencji między IK NSRO, IZ PO, IZ RPO, IP oraz IP2 określenie minimalnych zasad i standardów działań informacyjnych i promocyjnych – pozyskiwanie informacji zwrotnych współpraca w zakresie informowania ze wszystkimi programami, także rolnymi i rybnymi koordynacja informacji na poziomie województw – marszałkowie, grupy robocze nacisk na komunikację wewnętrzną, wzmocnienie roli Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji (zarządzenie MRR) polityka szkoleniowa jako część informacji i promocji Strategia i zakres działań

13 12Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Niespójny system :

14 13Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Wspólny, spójny system wizualizacji

15 14Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Kolorystyka programów operacyjnych

16 Warianty achromatyczne znaku 15Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa,

17 16Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Warianty monochromatyczne znaku

18 Oznaczenia regionalne 17Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa,

19 18Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Indykatywny budżet - programy krajowe w Program operacyjny Planowana wartość środków PO PT PO IŚ PO RPW PO KL PO IG SUMA

20 19Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Indykatywny budżet - programy regionalne w RPO DOLNOŚLĄSKIE RPO KUJAWSKO- POMORSKIE RPO LUBELSKIE RPO LUBUSKIE RPO ŁÓDZKIE RPO MAŁOPOLSKIE RPO MAZOWIECKIE RPO OPOLSKIE RPO PODKARPACKIE RPO PODLASKIE RPO POMORSKIE RPO ŚLĄSKIE RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE RPO WARMIŃSKO- MAZURSKIE RPO WIELKOPOLSKIE RPO ZACHODNIOPOMORSKIE RAZEM Łącznie programy krajowe i regionalne –

21 20Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Instytucje zaangażowane w system informacji i promocji – 114: Program operacyjny IK/IZIPIP2 IK NSRO100 PO IŚ1625 PO IG135 PO KL11923 PO RPW110 PO PT100 EWT100 RPO1645 SUMA233358

22 Konsultacje Strategii Komunikacji 21Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Strategia była tworzona od 2006 roku na podstawie: - wspólnych prac wszystkich Instytucji Zarządzających - prac Instytutu Marki Polskiej - uwag ekspertów zewnętrznych - uwag partnerów społecznych i gospodarczych Jest komplementarna wobec Wytycznych MRR w zakresie informacji i i promocji, które były także konsultowane społecznie.

23 22Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Zgodnie z sugestiami zgłaszających uzupełniono analizę SWOT Dodano nazwę docelowej strony internetowej Słownik – powstanie na stronach www, aby był tworem żywym. Powołana zostanie w tym celu grupa robocza; planujemy nawiązać współpracę z przedstawicielami Rady Języka Polskiego Debaty obywatelskie – dodano jako jedno z rekomendowanych narzędzi marketingu obywatelskiego Uwagi:

24 22Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, Dziękuję za uwagę Departament Informacji i Promocji Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI dla rozwoju Polski. 01Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoWarszawa, 20.12.2007 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google