Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A ktywność się opłaca INDYWIDUALNA ASYSTA RODZINNA W GMINIE ŚREM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” Śrem dnia 14 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A ktywność się opłaca INDYWIDUALNA ASYSTA RODZINNA W GMINIE ŚREM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” Śrem dnia 14 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 A ktywność się opłaca INDYWIDUALNA ASYSTA RODZINNA W GMINIE ŚREM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” Śrem dnia 14 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Typ naboru: Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII.: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.1. : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Obszar realizacji projektu: Gmina Śrem Okres realizacji projektu: lata Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej kobiet i mężczyzn korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie poprzez prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 2. Program Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem na lata 2010 – 2013.
Podstawowe dokumenty wyznaczające kierunki polityki rodzinnej na terenie gminy Śrem: Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Śrem na lata 2008 – 2015. 2. Program Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem na lata 2010 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 1. Instrumenty aktywnej integracji w tym:
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZINY WIELOPROBLEMOWEJ W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” 1. Instrumenty aktywnej integracji w tym: instrumenty aktywizacji zawodowej – skierowanie do Klubu Integracji Społecznej, instrumenty aktywizacji społecznej – wsparcie i aktywizacja rodzin marginalizowanych poprzez zatrudnienie asystenta rodzinnego, poradnictwo specjalistyczne. 2. Działania o charakterze środowiskowym. 3. Praca socjalna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wypracowanie modelu indywidualnej asysty rodzinnej
Nowatorskie działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Aktywność się opłaca” Wypracowanie modelu indywidualnej asysty rodzinnej w Gminie Śrem w roku 2010: Przygotowanie autorskiego programu szkolenia specjalistycznego – Asystent rodzinny Przeszkolenie 15 osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym i średnim do pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wprowadzenie do katalogu usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie nowej formy działań – indywidualnej asysty rodzinnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 SZKOLENIE ASYSTENT RODZINNY
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ Moduł I Trening kompetencji podstawowych – Rola i zadania asystenta rodziny. Niezbędne kompetencje do pracy z rodziną. Etyka w zawodzie asystenta rodziny. Etapy rozwoju rodziny, role rodziny. Obszary pracy asystenta rodziny. Charakterystyka problemów środowisk zagrożonych marginalizacją. Struktura i organizacja pomocy społecznej. System wsparcia rodziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Moduł III Zagadnienia końcowe –
Moduł II Trening kompetencji i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy z rodziną – Etapy pracy asystenta z rodziną. Metody pracy i strategia działania w pracy asystenta rodziny. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu. Systemowe podejście do rodziny. Trening komunikacji w tym elementy negocjacji i mediacji. Trening interpersonalny. Warsztaty diagnozy problemowej. Praca z rodziną ze specyficznym problemem. Praca z rodziną ze specyficznym problemem. Praca z trudnym klientem. Moduł III Zagadnienia końcowe – Budowanie lokalnej współpracy instytucji i organizacji na rzecz środowisk zajmujących się pomocą osobom wykluczonym. Umiejętność pracy zespołowej. Profilaktyka wypalenia zawodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM – POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W ŚREMIE W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁANIA
Współpraca w zakresie rekrutacji osób bezrobotnych o wykształceniu wyższym lub średnim na szkolenie Asystent rodzinny. Skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 7 przeszkolonych osób bezrobotnych do pracy na stanowisku asystent rodzinny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie w ramach prac interwencyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 PILOTAŻOWY PROGRAM INDYWIDUALNEJ ASYSTY RODZINNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE Intensyfikacja działań na rzecz rodzin wieloproblemowych, wychowujących małoletnie dzieci, zagrożonych marginalizacją. W 2010 roku 10 asystentów zostało skierowanych do pracy w 40 środowiskach rodzinnych z terenu Gminy Śrem mających trudności opiekuńczo – wychowawcze, bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których występują różnego rodzaju dysfunkcje, korzystających ze wsparcia socjalnego. W 2011 roku działanie to jest kontynuowane w tym samym wymiarze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 CEL PRACY ASYSTENTA RODZINNEGO
Podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, wzrost samooceny. Indywidualna pomoc służąca rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny (rodziców, dzieci) do osiągania wyznaczonych przez nich celów, wzbudzeniu w nich wiary w  swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 OBSZARY PRACY ASYSTENTA RODZINNEGO
Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych. Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Wspieranie aktywności społecznej. Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dzięki działaniom asystenta rodzinnego możliwe jest indywidualne docieranie do osób marginalizowanych społecznie i dostosowanie rodzaju pomocy do zdiagnozowanych problemów. Asystent rodzinny kontaktuje się ze wszystkimi członkami danej rodziny. Do większości spotkań dochodzi w domach beneficjentów, co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Wizyty odbywają się minimum 2-3 razy w tygodniu. Asystent wraz z podopiecznymi i pracownikiem socjalnym tworzy indywidualny plan pracy z rodziną, a gdy uda się już rozwiązać podstawowe problemy socjalne lub psychologiczne motywuje do większej aktywności społecznej, uzupełniania kwalifikacji oraz podejmowania pracy zarobkowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ASYSTENTÓW RODZINNYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚREMIE § 1  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. Asystencie – należy przez to rozumieć asystenta rodzinnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie w ramach projektu „Aktywność się opłaca”. Liderze – należy przez to rozumieć Lidera Zespołu Pracy Socjalnej Projekcie – należy przez to rozumieć projekt systemowy pod nazwą „Aktywność się opłaca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 § 2 Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady pracy asystentów rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie oraz wzajemnej współpracy asystentów z pracownikami socjalnymi w ramach Zespołu Pracy Socjalnej. Asystenci rodzinni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie wykonują swoje zadania w ramach projektu „Aktywność się opłaca” w okresie od 04 maja 2010 r. do lipca 2011 r. Asystenci obejmują wsparciem środowiska rodzinne z terenu gminy Śrem - uczestników projektu „Aktywność się opłaca”. Głównym celem pracy asystenta rodzinnego jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej osób korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie oraz przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i rynku pracy poprzez prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Główne zadania asystenta rodzinnego:
Świadczenie pracy środowiskowej z rodziną korzystającą ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej objętej kontraktem socjalnym w ramach projektu „Aktywność się opłaca” zwłaszcza w zakresie: Wspierania rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, pomoc w nauce szkolnej), dbania o  zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i  rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 d) wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.), e) pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia), usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i  podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego. Informowanie rodziny – wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i  administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i  poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie). Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych w rodzinie. Dbanie o poprawę i utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Wspomaganie podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Stanowiska pracy asystentów rodzinnych znajdują się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40. Asystenci rodzinni pracują w godzinach od 7:00 do 15:00 lub od 10:00 do 18:00 zgodnie z przyjętym harmonogramem czasu pracy. Każdy dzień roboczy rozpoczynać się musi od dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie. Swoje zadania służbowe asystenci realizują przede wszystkim podczas pracy w miejscu zamieszkania klienta, a także w ramach współpracy z innymi osobami i instytucjami zaangażowanymi w pomoc rodzinie np. szkołami, zespołem kuratorskim, policją itp. Podczas pracy w środowisku asystent rodzinny okazuje się zaświadczeniem o zatrudnieniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie oraz dowodem osobistym. Asystent jest zobowiązany posiadać ww. dokumenty przy sobie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 § 3 Asystenci rodzinni pracują w ramach Sekcji Pracowników Socjalnych w Zespołach Pracy Socjalnej. Asystent rodzinny podlega bezpośrednio Koordynatorowi Projektu i odpowiada przed nim za wykonanie swoich obowiązków. Za organizację pracy asystentów rodzinnych odpowiada koordynator merytoryczny w zakresie wsparcia rodzin, który monitoruje i kontroluje bieżącą realizację zadań przez asystentów rodziny oraz sprawuje systematyczną kontrolę prowadzonej dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną oraz innej niezbędnej dokumentacji. Asystent rodzinny ma obowiązek wywiązywania się z zadań zleconych przez koordynatora merytorycznego oraz rozliczanie się przed nim z wykonania poszczególnych działań. W każdym z pięciu Zespołów Pracy Socjalnej pracuje dwóch asystentów rodzinnych, którzy obejmują swoimi działaniami po cztery środowiska rodzinne i aktywnie współpracują ze wszystkimi członkami Zespołu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 § 4 Asystent rodzinny przygotowuje wspólnie z pracownikiem socjalnym diagnozę rodziny i Plan Pracy z Rodziną oraz przedkłada do akceptacji Liderowi Zespołu Pracy Socjalnej. Asystenci rodzinni i pracownicy socjalni zobowiązani są do wzajemnej współpracy mającej na celu wsparcie rodzin objętych pomocą. Za ogólną koncepcję pracy z rodziną odpowiada Lider Zespołu Pracy Socjalnej. Lider w terminie do dnia 10 kolejnego miesiąca przedstawia Kierownikowi Sekcji Pracowników Socjalnych pisemne sprawozdanie z realizacji zadań za dany miesiąc w ramach Zespołu Pracy Socjalnej dotyczących indywidualnej asysty rodzinnej. Sprawozdanie musi obejmować co najmniej informacje o zrealizowanych działaniach w stosunku do rodziny, zakresie współpracy pomiędzy asystentem rodzinnym, a pracownikami socjalnymi oraz informację o ewentualnych kwestiach problemowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 3. W celu podsumowania i koordynacji wzajemnych działań pracowników socjalnych oraz asystentów rodzinnych Lider zobowiązany jest do organizacji spotkania całego Zespołu Pracy Socjalnej minimum jeden raz w miesiącu. Lider wskazuje termin spotkania, które musi się odbyć w terminie do dnia 10 każdego miesiąca i informuje członków Zespołu Pracy Socjalnej oraz koordynatora merytorycznego w zakresie wsparcia rodzin o dacie spotkania na 7 dni przed ustalonym terminem. Z każdego spotkania sporządza się protokół, którego oryginał przechowuje Lider. Ustalenia podjęte podczas spotkania są podstawą do miesięcznego sprawozdania przygotowywanego przez Lidera i przekazywanego Kierownikowi Sekcji Pracowników Socjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 § 5 Asystent rodzinny świadczy pracę środowiskową w miejscu zamieszkania rodziny w wymiarze odpowiadającym natężeniu problemów w danym środowisku, jednak nie mniej niż 3 wizyty tygodniowo po 2 godziny. Asystent rodzinny pracuje w ramach obowiązującego czasu pracy jednakże jest zobowiązany do nawiązania kontaktu i pracy z wszystkimi członkami rodziny. Gdy jest to niemożliwe w godzinach pracy, wydłuża lub zmienia swój czas pracy korzystając z obowiązującego w Ośrodku Harmonogramu czasu pracy i zgłaszając ten fakt koordynatorowi merytorycznemu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku konieczności podjęcia działań interwencyjnych w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 W środowisko rodzinne wprowadza asystenta rodzinnego pracownik socjalny z danego rejonu. W celu zapoznania asystenta ze środowiskiem konieczne są minimum dwie wspólne wizyty w środowisku. W przynajmniej jednej wizycie w środowisku uczestniczy również koordynator merytoryczny. Asystent rodzinny zobowiązany jest do współpracy z doradcą zawodowym, specjalistą pracy socjalnej, psychologiem oraz innymi specjalistami w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej oraz w zawieraniu kontraktów socjalnych z rodzinami wieloproblemowymi - uczestnikami projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 § 6 1. Asystent rodzinny prowadzi dokumentację pracy z rodziną w postaci: Diagnozy rodziny – diagnozę należy sporządzić do dnia 31 maja 2010 r. W przypadku objęcia wsparciem przez asystenta kolejnej (nowej) rodziny diagnozę należy przygotować w terminie 14 dni od otrzymania informacji o konieczności pracy ze środowiskiem. Przygotowany dokument wpina się do akt osobowych klienta (rodziny). b) Planu Pracy z Rodziną – dokument należy przygotować do dnia 30 czerwca 2010 r. W przypadku objęcia wsparciem przez asystenta kolejnej (nowej) rodziny Plan należy przygotować w terminie 30 dni od otrzymania informacji o konieczności pracy ze środowiskiem. Przygotowany dokument wpina się do akt osobowych klienta (rodziny). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 c) Miesięcznych sprawozdań z podejmowanych działań w stosunku do rodziny oraz ich rezultatów – w terminie do dnia 7 kolejnego miesiąca. Przygotowany dokument asystent rodziny przekazuje koordynatorowi merytorycznemu, który po weryfikacji przekazuje go Liderowi Zespołu do wglądu, a następnie Lider wpina go do akt osobowych klienta (rodziny). d) Kart czasu pracy – karty przedkładane są koordynatorowi merytorycznemu w terminie do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym kartą czasu pracy. 2. Asystent rodzinny przygotowane pisma w sprawie klientów daje do akceptacji Liderowi Zespołu, który zatwierdza treść swoją pieczęcią oraz podpisem (pod informacją na piśmie „Sprawę prowadzi”). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2010 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji zadań przez asystentów rodzinnych. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady i przepisy obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie ………………… Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 ZAGROŻENIA I BARIERY MOGĄCE POJAWIĆ SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PRZEZ ASYSTENTA RODZINNEGO Opór podopiecznych w stosunku do działań wspierających podejmowanych przez asystenta rodzinnego. Brak zaufania ze strony beneficjenta, które prowadzi do traktowania asystenta jako wroga a nie jako partnera w procesie pomocowym. Stosowanie agresji fizycznej i słownej ze strony podopiecznego. Stereotypy panujące w środowiskach zagrożonych marginalizacją na temat pracy służb społecznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Choroby psychiczne występujące w rodzinie objętej wsparciem asystenta.
5. Bariery psychologiczne, które utrudniają osiągnięcie partnerskiego modelu współpracy. Choroby psychiczne występujące w rodzinie objętej wsparciem asystenta. Brak wiary klienta na poprawę swojej obecnej sytuacji życiowej. Zbyt duże zaangażowanie emocjonalne asystenta rodzinnego w stosunku do rodziny borykającej się z wieloma problemami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Zwiększenie katalogu usług aktywizujących rodzinę.
REZULTATY REALIZACJI MODELU INDYWIDUALNEJ ASYSTY RODZINNEJ W GMINIE ŚREM Zwiększenie katalogu usług aktywizujących rodzinę. Wypracowanie wspólnego planu działań wobec rodziny. Wzrost efektywności podejmowanych działań aktywizacyjnych wobec rodziny. Wzmocnienie działań profilaktycznych wobec rodziny poprzez oddziaływanie na cały system rodzinny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 EFEKTY PRACY ASYSTENTA RODZINNEGO
Nabycie nowych umiejętności osobistych oraz społecznych przez osoby objęte wsparciem asystenta rodzinnego. Wypracowanie poczucia wartości, a także motywacji do podjęcia pracy zawodowej. Poprawa umiejętności wychowawczych i opiekuńczych. Poprawa komunikacji i relacji w rodzinie. Doprowadzenie do znacznej poprawy warunków socjalnych poprzez zwiększenie aktywności społecznej rodziny. Podjęcie przez klientów działań o charakterze samopomocowym. Uregulowanie spraw urzędowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Dziękuję za uwagę. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ul. Mickiewicza 40 Śrem tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "A ktywność się opłaca INDYWIDUALNA ASYSTA RODZINNA W GMINIE ŚREM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SIĘ OPŁACA” Śrem dnia 14 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google