Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych Ewa Czerska Gdańsk, grudzień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych Ewa Czerska Gdańsk, grudzień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych Ewa Czerska Gdańsk, grudzień 2008

2 Istota zmian Dlaczego szkolne wychowanie fizyczne nie spełnia oczekiwań uczniów ? Dlaczego szkolne wychowanie fizyczne nie spełnia oczekiwań uczniów ? Człowiek jest osobą, to znaczy między innymi naturą zindywidualizowaną. Nie ma i nie może być dwóch identycznych jednostek ludzkich, każda jest sobą, żadna nie jest sobą i jednocześnie kimś innym i żadna, będąc w najbardziej pierwotnym znaczeniu sobą, nie może się stać kimś innym (Tischner) Największą siłą napędową rozwoju człowieka jest niezawisła motywacja wewnętrzna wyrastająca z poczucia odpowiedzialności za siebie (Mounier)

3 Model organizacji wychowania fizycznego Strategia mieszana Strategia wymuszania Strategia oferowania Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym: II etap – 2 godz. III etap – 2 godz. IV etap – 1 godz. Edukacja zdrowotna: III etap – 30 godz. (jeden semestr) IV etap – 30 godz. (jeden semestr) Zajęcia fakultatywne do wyboru przez ucznia w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym: II etap – 2 godz. III etap – 2 godz. IV etap – 2 godz. Sprzyja kształtowaniu postaw bierno-przystosowawczych Sprzyja kształtowaniu postaw aktywnych, samodzielnych, świadomych

4 Cele zajęć fakultatywnych (1) Cel główny: Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębienia wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębienia wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu.

5 Cele zajęć fakultatywnych (2) Cele szczegółowe: ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie wybór sportu całego życia przez uczniów o niskich i przeciętnych parametrach sprawności oraz rozwijanie kunsztu sportowego przez uczniów o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach do uprawiania konkretnej dyscypliny wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania- uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia eksponowanie osiągnięć ucznia – stwarzanie sytuacji dostarczających radości i satysfakcji z aktywności ruchowej

6 Treści zajęć fakultatywnych ćwiczenia kształtujące i rozwijające predyspozycje sprawnościowe konieczne do uprawiania danej formy ruchu ćwiczenia elementów techniki i taktyki danej formy ruchu ćwiczenia oddechowe, rozluźniające i kompensacyjno-korekcyjne po intensywnym wysiłku ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zmęczeniu i znużeniu ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu ćwiczenia i zadania z zakresu samokontroli i samooceny wiedzy, sprawności i umiejętności

7 Tworzenie oferty zajęć fakultatywnych (1) 1.Diagnoza: potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów tradycji sportowych szkoły i środowiska warunków terenowych najbliższej okolicy bazy sportowej szkoły i środowiska kwalifikacji nauczycieli liczby grup (przysługujących godzin)

8 Tworzenie oferty zajęć fakultatywnych (2) 2.Informacje w ofercie dla ucznia: rodzaj zajęć do wyboru w ramach poszczególnych profili fakultetów czasokres wyboru zajęć sposób podziału na grupy miejsce odbywania zajęć czas trwania i termin odbywania zajęć nazwisko nauczyciela prowadzącego

9 Profile fakultetów Profil Cel zajęć Adresaci Czas trwania zajęć Rodzaj zajęć Sportowy rozwijanie uzdolnień sportowych uczniowie uzdolnieni ruchowo 2 godz. jedna lub kilka dyscyplin sportowych Rekreacyjny systematyczna aktywność ruchowa – wybór sportu całego życia wszyscy uczniowie dopuszcza się możliwość łączenia godzin różne formy aktywności ruchowej z akcentem na zajęcia w środowisku naturalnym Taneczny kształtowanie umiejętności z zakresu tańca wszyscy uczniowie 2 godz. jedna lub kilka form tańca Turystyczny rozbudzanie zainteresowań turystyczno- krajoznawczych wszyscy uczniowie dopuszcza się możliwość łączenia godzin różne formy turystyki w zależności od warunków terenowych

10 Czasokres wyboru zajęć semestralnyroczny obowiązkowa zmiana w każdym roku szkolnym możliwość powtarzania w kolejnych latach obowiązkowa kontynuacja przez cały etap edukacji obowiązkowa kontynuacja przez minimum dwa lata

11 Sposoby podziału na grupy (1) 1.Ze względu na poziom klas: osobne grupy dla klas pierwszych (czwartych), drugich (piątych) i trzecich (szóstych) – grupy międzyoddziałowe – ta sama propozycja zajęć dla wszystkich poziomów klas – ta sama propozycja zajęć dla wszystkich poziomów klas – inna propozycja zajęć dla każdego poziomu klas – inna propozycja zajęć dla każdego poziomu klas – w każdej klasie programowo wyższej część zajęć w ofercie jest powtarzana, a część jest nową propozycją zajęć – w każdej klasie programowo wyższej część zajęć w ofercie jest powtarzana, a część jest nową propozycją zajęć grupy mieszane – międzyklasowe (w każdej grupie mogą znajdować się uczniowie z różnych poziomów klas) grupy międzyklasowe dla dwóch poziomów klas i grupy międzyoddziałowe dla jednego poziomu klas (konieczność w III i IV etapie)

12 Sposoby podziału na grupy (2) 2.Ze względu na poziom umiejętności z danej formy aktywności ruchowej: grupy początkujące grupy średniozaawansowane grupy zaawansowane 3.Ze względu na płeć: grupy dziewcząt grupy chłopców grupy koedukacyjne Uwaga! sposób podziału na grupy uzależniony jest głównie od profilu fakultetu i specyfiki danej formy aktywności ruchowej mogą funkcjonować jednocześnie różne warianty podziału na grupy nawet w obrębie jednego profilu zajęć fakultatywnych

13 Miejsce odbywania zajęć obiekty sportowe szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkolne, pływalnia, inne obiekty specjalistyczne) obiekty sportowe szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkolne, pływalnia, inne obiekty specjalistyczne) obiekty sportowe środowiska (okoliczne szkoły, kluby sportowe, TKKF-y, OSiR-y, domy kultury, centra zajęć pozaszkolnych) obiekty sportowe środowiska (okoliczne szkoły, kluby sportowe, TKKF-y, OSiR-y, domy kultury, centra zajęć pozaszkolnych) teren naturalny (w najbliższej okolicy szkoły, w regionie) teren naturalny (w najbliższej okolicy szkoły, w regionie)

14 Czas i termin zajęć Czas trwania zajęć: zajęcia 2-godzinne (raz w tygodniu) zajęcia 4-godzinne (co drugi tydzień) zajęcia 6-godzinne (co trzy tygodnie) zajęcia o zmiennym czasie trwania (2-6 godz.) Termin odbywania zajęć: od poniedziałku do piątku w soboty

15 Procedura wdrażania oferty (1) 1.Zatwierdzenie oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców 2.Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców (kwiecień) 3.Przygotowanie kart deklaracji wyboru (kwiecień) indywidualne deklaracje wyboru klasowe listy z miejscem na indywidualny wybór dla każdego ucznia listy zgłoszeń na każdy rodzaj zajęć Uwaga! Każdy uczeń ma obowiązek zadeklarowania wyboru dwóch fakultetów – głównego, na który chciałby uczęszczać i rezerwowego, gdyby nie dostał się na ten wybrany Uwaga! Każdy uczeń ma obowiązek zadeklarowania wyboru dwóch fakultetów – głównego, na który chciałby uczęszczać i rezerwowego, gdyby nie dostał się na ten wybrany 4.Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji wyboru zajęć fakultatywnych (maj)

16 Procedura wdrażania oferty (2) 5.Zebranie deklaracji od uczniów klas III-V (II etap edukacji) lub od uczniów klas I-II (III i IV etap edukacji) (maj - początek czerwca) 6.Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły (III i IV etap edukacji) w dniu składania dokumentów do szkoły w dniu ogłoszenia naboru do szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 7.Podział uczniów na grupy fakultatywne (czerwiec lub lipiec - sierpień) 8.Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup fakultatywnych (najpóźniej do dnia 1 września) listy wszystkich grup fakultatywnych listy klas z naniesionym przydziałem uczniów do grup fakultatywnych oraz wykaz wszystkich grup fakultatywnych 9.Przekazanie informacji wychowawcom klas o zajęciach fakultatywnych

17 Dokumentowanie zajęć fakultatywnych Dziennik zajęć pozalekcyjnych z następującym zapisami: lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycznym) plan pracy (wynikowy) dla danej grupy tematy przeprowadzonych zajęć obecność uczniów na zajęciach oceny z obszarów oceniania wytyczonych w PSO obowiązujących na zajęciach fakultatywnych Uwaga! W przypadku zajęć prowadzonych poza terenem szkoły, dodatkowo: W przypadku zajęć prowadzonych poza terenem szkoły, dodatkowo: adresy i telefony kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów) zgoda rodziców (na formularzu opracowanym przez szkołę) na udział ucznia w tych zajęciach z ewentualną deklaracją o przejęciu odpowiedzialności za dojście na zajęcia i powrót z nich

18 Ocenianie ucznia (1) Ocena Krąg wewnętrzny (szkoła) Krąg zewnętrzny (środowisko) InformacjaDziałanieZmiana Schemat przepływu (przekazu) informacji

19 Ocenianie ucznia (2) Procedura tworzenia PSO: wytyczenie obszarów oceniania opis działań ucznia podlegających ocenie w każdym obszarze (co będzie oceniane?) opracowanie kryteriów szczegółowych oceny w każdym obszarze (jak i kiedy będzie to oceniane?) opracowanie kryteriów oceny końcowej dla każdego obszaru określenie wymagań na ocenę końcową z wychowania fizycznego (semestralną, roczną) opracowanie postanowień końcowych

20 Ocenianie ucznia (3) Modyfikując funkcjonujący w szkole PSO konieczne będzie rozstrzygnięcie następujących kwestii: Modyfikując funkcjonujący w szkole PSO konieczne będzie rozstrzygnięcie następujących kwestii: 1.Jakie obszary oceniania obowiązywać będą na poszczególnych zajęciach? te same obszary na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych na zajęciach fakultatywnych tylko wybrane obszary 2.Jak wystawiana będzie ocena końcowa (semestralna, roczna) z wychowania fizycznego? na podstawie dwóch ocen końcowych – z zajęć lekcyjnych i z zajęć fakultatywnych na podstawie ocen końcowych ze wszystkich obszarów oceniania obowiązujących na jednych i drugich zajęciach

21 Ocenianie ucznia (4) 3.Kto będzie wystawiał ocenę końcową (semestralną, roczną) z wychowania fizycznego? nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne nauczyciel prowadzący zajęcia fakultatywne 4.Jaka będzie procedura ubiegania się ucznia o zwolnienie z zajęć fakultatywnych? podanie do dyrektora szkoły zaopiniowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z załączonym zaświadczeniem z klubu o tygodniowym wymiarze godzin treningowych i osiągnięciach sportowych 5.Jak oceniany będzie uczeń zwolniony z zajęć fakultatywnych? ocena wyróżniająca za wybitne osiągnięcia sportowe ocena wystawiona zgodnie z PSO na podstawie karty opracowanej przez szkołę i wypełnionej przez trenera (prowadzącego)

22 Podstawy prawne (1) Rozporządzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm.) Konieczność modyfikacji w zakresie: liczby godzin wychowania fizycznego z podziałem na dwie (II etap edukacji) lub trzy grupy zajęć (III i IV etap edukacji) liczby godzin wychowania fizycznego z podziałem na dwie (II etap edukacji) lub trzy grupy zajęć (III i IV etap edukacji) możliwości tworzenia grup międzyklasowych i grup koedukacyjnych (IV etap) na zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego możliwości tworzenia grup międzyklasowych i grup koedukacyjnych (IV etap) na zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego możliwości łączenia godzin zajęć fakultatywnych w określonych profilach możliwości łączenia godzin zajęć fakultatywnych w określonych profilach Rozporządzenie MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 41, poz. 362, ze zm.) Konieczność modyfikacji w zakresie: możliwości prowadzenia zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w soboty (dotyczy szkół z pięciodniowym tygodniem pracy) oczywiście po akceptacji przez uczniów i rodziców możliwości prowadzenia zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w soboty (dotyczy szkół z pięciodniowym tygodniem pracy) oczywiście po akceptacji przez uczniów i rodziców

23 Podstawy prawne (2) Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225) Statut szkoły Konieczność zapisu: o dokumentowaniu wewnątrzszkolnego oceniania uczniów na zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie o dokumentowaniu wewnątrzszkolnego oceniania uczniów na zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie o sposobie dokumentowania przez ucznia podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej, jeżeli nie zostało to określone w PSO o sposobie dokumentowania przez ucznia podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej, jeżeli nie zostało to określone w PSO Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516, ze zm.)

24 Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać (J. Śniadecki) D z i ę k u j ę z a u w a g ę


Pobierz ppt "Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych Ewa Czerska Gdańsk, grudzień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google