Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej."— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej

2 Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji W polskim systemie oświaty jest kluczowym dokumentem określającym cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły. W polskim systemie oświaty jest kluczowym dokumentem określającym cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły.

3 Projekt nowej podstawy programowej został opracowany przez zespół ponad 100 ekspertów, wybitnych przedstawicieli polskiego świata nauki, doświadczonych nauczycieli, metodyków i pracowników systemu egzaminacyjnego. Projekt został poddany szerokiej konsultacji społecznej – przeanalizowano ponad 2,5 tys. opinii i uwag oraz ponad 200 recenzji sporządzonych przez ekspertów. Konsultacje trwały przez dwa miesiące (10.04 – 20.06.2008r.),

4 Wojciech Przybylski Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego

5 Średni tygodniowy wymiar obligatoryjnego WF w minutach, w kolejnych etapach edukacji w wybranych krajach europejskich (wg J. Pośpiech, 2006) Kraj6-9 lat10-12 lat13-16 lat17-19 lat POLSKA135180 135 PORTUGALIA135 180 FRANCJA165 110 SZWAJCARIA150 SŁOWACJA90 13590 LITWA12090 CZECHY90 LUKSEMBURG90 75 IRLANDIA45 20

6 Czy po zakończeniu nauki szkolnej będziesz uczestniczył w aktywności fizycznej: Irlandia – tak – ok. 70% (T. Jones i inni, 1997), Polska – tak – ok. 60% chłopcy ok. 50% dziewczęta (J. Pośpiech, 2006) Liczba obowiązkowych godzin WF w szkole (średnio przez 12 lat nauki w szkole): Irlandia – 0,8, Polska – 3,5,

7 W ostatniej dekadzie wiele krajów europejskich dokonało rewizji swoich programów wychowania fizycznego. Poza rozwojem fizycznym akcentuje się w nich zadania edukacji zdrowotnej, ekologicznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w kulturze ruchu. Nowa podstawa programowa

8 Jak wykazały prowadzone w wielu krajach europejskich badania, proponowane uczniom na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w szkole formy aktywności sportowej są mniej atrakcyjne niż pozaszkolne lub oglądane w mediach. W szkole o wyborze treści lekcji decyduje nauczyciel, a nie uczeń. Uczeń, nie mając wyboru pomiędzy różnymi formami aktywności sportowej, odrzuca całą ofertę programową szkoły określając ją jako nudną. Nowa podstawa programowa

9 - Naszym celem jest wykształcenie w uczniach nawyku uprawiania sportu także po szkole i później w dorosłym życiu. Aby tak się stało muszą polubić lekcje WF-u. Dlatego chcemy, aby były one jak najbardziej atrakcyjne, jak najbardziej zróżnicowane – podkreślił podczas czwartkowej konferencji prasowej Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

10 Nowa podstawa programowa: przyjazna, skuteczna, nowoczesna szkoła. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

11 Co zmieni się w wychowaniu fizycznym? nastąpi odejście od zajęć prowadzonych w systemie klasowo – lekcyjnym uczeń będzie dokonywał wyborów form aktywności fizycznej kierując się swoimi zainteresowaniami i możliwościami podkreślona zostanie ranga zdrowia jako ważnej wartości w życiu człowieka planując treści edukacji będzie się częściej uwzględniać potrzeby ucznia nauczyciel otrzyma większą swobodę doboru treści kształcenia szkoła będzie musiała pracować nad ciekawą ofertą zajęć fakultatywnych szkoła bliżej życia

12 EDUKACJA WCZESNOSZKLONA – 360 GODZIN w systemie klasowo-lekcyjnym (4 godziny tygodniowo) Na zajęciach realizacja zapisanych w podstawie programowej treści i wymagań. KLASY IV-VI – 360 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (2 godziny w tygodniu). Zajęcia realizują zapisane w podstawie programowej treści i wymagania. w systemie zajęć fakultatywnych ( po 2 godziny zajęć).

13 GIMNAZJUM – 360 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (2 godziny w tygodniu). Zajęcia realizują zapisane w podstawie programowej treści i wymagania. w systemie zajęć fakultatywnych przynajmniej po 2 godziny zajęć LICEUM – 270 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym z uwzględnieniem podziału na grupy chłopców i dziewcząt (1 godzina w tygodniu). Zajęcia realizują zapisane w podstawie programowej treści i wymagania. w systemie zajęć fakultatywnych (przynajmniej po 2 godziny zajęć).

14 Nowa podstawa programowa Moduł edukacja zdrowotna jest realizowany w wymiarze 30 godzin (jeden semestr) w III i IV etapie edukacji. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o tym, w którym semestrze moduł ten będzie realizowany. sportowy 6 lat 18 lat rekreacyjny rekreacyjno- zdrowotny rekreacyjny taneczny turystyczny 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. edukacja zdrowotna

15 Zadania szkoły na I etapie edukacyjnym. Uwagi o realizacji Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób W klasach I-III edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Jeżeli szkoła dyspo­nuje specjalistami w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycz­nego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego, można im powierzyć realizację tych obszarów edukacyjnych. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w ogrodzie, w sali gimnastycznej itp. Czas przeznaczony na ten zakres kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej uczniów. Doceniając rolę edukacji zdrowotnej, treści z tego zakresu zostały umieszczone w wielu obszarach kształcenia, np. w obszarze wychowania fizycznego, edukacji przy­rodniczej i społecznej. Ze względu na dobro uczniów należy zadbać, aby rozumieli oni konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych.

16 Obowiązkowy wymiar wychowania fizycznego w II etapie edukacyjnym dzieli się na: Część prowadzoną w systemie klasowo-lekcyjnym, w której realizowane będą wymagania określone w podstawie programowej z możliwością ich ewentualnego poszerzenia; Część w postaci fakultetów, które mogą być prowadzone w systemie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obowiązkowych co do udziału, ale umożliwiających wybór treści i form zajęć.

17 Zajęcia w systemie klasowo – lekcyjnym Podstawa definiuje konkretnie to, co uczeń ma wiedzieć i umieć z zakresu różnych obszarów działania. Zapis określa jedynie to, co stanowi konieczne minimum, które musi stać się udziałem każdego ucznia. Po zrealizowaniu treści obowiązkowych, nauczyciel sam określa treści uzupełniające w zależności od możliwości swoich uczniów oraz warunków szkolnych.

18 Fakultety Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) ustala formy aktywności fizycznej w ramach poszczególnych fakultetów. Różnorodność fakultetów powinna gwarantować uczniom możliwość udziału w zajęciach dostosowanych do ich możliwości i zainteresowań, stwarzając okazję do satysfakcjonującej aktywności i osiągnięć.

19 Zajęcia fakultatywne - mogą być prowadzone zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i zajęć pozaszkolnych. - fakultety stwarzają możliwość wyboru przez ucznia takiej formy zajęć sportowych, które odpowiadają jego umiejętnościom i zainteresowaniom. FAKULTETY SPORTOWY TANECZNYTURYSTYCZNY REKREACYJNY

20 Planując zajęcia fakultatywne szkoła powinna uwzględniać: lokalną tradycję w zakresie kultury fizycznej zainteresowania i potrzeby uczniów możliwości kadrowe i bazowe szkoły możliwość współpracy z różnymi instytucjami. Ważne: w odpowiednim czasie przedstawić ofertę i przeprowadzić zapisy!

21 Zwolnienia z zajęć fakultatywnych Uczeń, który systematycznie, w ramach właściwych instytucji pozaszkolnych, podejmuje aktywność fizyczną typową dla jednego z profili, może być zwolniony z udziału w fakultecie. Decyzję o zwolnieniu i sposobie oceniania ucznia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego. Sposób udokumentowania podejmowania pozaszkolnej aktywności fizycznej określa statut szkoły.

22 Co zyskujemy dzięki zaj ę ciom w ramach fakultetów? Uczeń – ćwiczy to, co lubi, a nie to, co narzuca mu szkoła. Nauczyciel – ma na zajęciach uczniów, którzy ćwiczą z większym zaangażowaniem. Szkoła – posiada ciekawszą, być może konkurencyjna ofertę.

23 Model organizacji wychowania fizycznego (oprac. Maria Czerska) Strategia mieszana Strategia wymuszania Strategia oferowania Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym: II etap – 2 godz. III etap – 2 godz. IV etap – 1 godz. Edukacja zdrowotna: III etap – 30 godz. (jeden semestr) IV etap – 30 godz. (jeden semestr) Zajęcia fakultatywne do wyboru przez ucznia w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym: II etap – 2 godz. III etap – 2 godz. IV etap – 2 godz. Sprzyja kształtowaniu postaw bierno-przystosowawczych Sprzyja kształtowaniu postaw aktywnych, samodzielnych, świadomych

24 Cel główny zajęć fakultatywnych: Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębienia wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębienia wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu.

25 Tworzenie oferty zajęć fakultatywnych 1. Przeprowadzenie diagnozy w zakresie: potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów tradycji sportowych szkoły i środowiska tradycji sportowych szkoły i środowiska warunków terenowych najbliższej okolicy warunków terenowych najbliższej okolicy bazy sportowej szkoły i środowiska bazy sportowej szkoły i środowiska kwalifikacji nauczycieli kwalifikacji nauczycieli liczby grup (przysługujących godzin) liczby grup (przysługujących godzin)

26 Tworzenie oferty zajęć fakultatywnych cd. 2. Przygotowanie informacji w ofercie dla ucznia: rodzaj zajęć do wyboru w ramach poszczególnych profili fakultetów rodzaj zajęć do wyboru w ramach poszczególnych profili fakultetów czasokres wyboru zajęć czasokres wyboru zajęć sposób podziału na grupy sposób podziału na grupy miejsce odbywania zajęć miejsce odbywania zajęć czas trwania i termin odbywania zajęć czas trwania i termin odbywania zajęć nazwisko nauczyciela prowadzącego nazwisko nauczyciela prowadzącego

27 Czasokres wyboru zajęć semestralny semestralny roczny roczny możliwość zmiany w każdym roku szkolnym możliwość zmiany w każdym roku szkolnym możliwość powtarzania w kolejnych latach możliwość powtarzania w kolejnych latach możliwość kontynuacji przez cały etap edukacji możliwość kontynuacji przez cały etap edukacji możliwość kontynuacji przez minimum dwa lata możliwość kontynuacji przez minimum dwa lata

28 Sposoby podziału na grupy 1.Ze względu na poziom klas: ta sama propozycja zajęć dla wszystkich poziomów klas ta sama propozycja zajęć dla wszystkich poziomów klas inna propozycja zajęć dla każdego poziomu klas inna propozycja zajęć dla każdego poziomu klas grupy mieszane – międzyklasowe (w każdej grupie mogą znajdować się uczniowie z różnych poziomów klas) grupy mieszane – międzyklasowe (w każdej grupie mogą znajdować się uczniowie z różnych poziomów klas)

29 Sposoby podziału na grupy 2.Ze względu na poziom umiejętności z danej formy aktywności ruchowej (dotyczy fakultetu sportowego): grupy początkujące grupy początkujące grupy średniozaawansowane grupy średniozaawansowane grupy zaawansowane grupy zaawansowane 3.Ze względu na płeć: grupy dziewcząt grupy dziewcząt grupy chłopców grupy chłopców grupy koedukacyjne grupy koedukacyjne

30 Miejsce odbywania zajęć obiekty sportowe szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkolne, pływalnia, inne obiekty specjalistyczne) obiekty sportowe szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkolne, pływalnia, inne obiekty specjalistyczne) obiekty sportowe środowiska (okoliczne szkoły, kluby sportowe, TKKF-y, MOSiR-y, domy kultury, centra zajęć pozaszkolnych) obiekty sportowe środowiska (okoliczne szkoły, kluby sportowe, TKKF-y, MOSiR-y, domy kultury, centra zajęć pozaszkolnych) teren naturalny (w najbliższej okolicy szkoły, w regionie) teren naturalny (w najbliższej okolicy szkoły, w regionie)

31 Czas i termin zajęć Czas trwania zajęć (dotyczy głównie fakultetu turystycznego): zajęcia 2-godzinne (raz w tygodniu) zajęcia 2-godzinne (raz w tygodniu) zajęcia 4-godzinne (co drugi tydzień) zajęcia 4-godzinne (co drugi tydzień) zajęcia 6-godzinne (co trzy tygodnie) zajęcia 6-godzinne (co trzy tygodnie) zajęcia o zmiennym czasie trwania (2-6 godz.) zajęcia o zmiennym czasie trwania (2-6 godz.) Termin odbywania zajęć: od poniedziałku do piątku od poniedziałku do piątku w soboty w soboty

32 Procedura wdrażania oferty (propozycja) 1.Zatwierdzenie oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców 2.Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców 3.Przygotowanie kart deklaracji wyboru fakultetu 4.Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji wyboru zajęć fakultatywnych

33 Procedura wdrażania oferty (cd) 5.Zebranie deklaracji od uczniów 6.Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły w dniu składania dokumentów do szkoły w dniu składania dokumentów do szkoły w dniu ogłoszenia naboru do szkoły w dniu ogłoszenia naboru do szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 7.Podział uczniów na grupy fakultatywne 8.Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup fakultatywnych (najpóźniej do dnia 1 września) 9.Przekazanie informacji wychowawcom klas o zajęciach fakultatywnych

34 Dokumentowanie zajęć fakultatywnych Dziennik zajęć pozalekcyjnych z następującym zapisami: lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycznym) lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycznym) obecność uczniów na zajęciach obecność uczniów na zajęciach plan pracy dla danej grupy plan pracy dla danej grupy tematy przeprowadzonych zajęć tematy przeprowadzonych zajęć oceny z obszarów oceniania wytyczonych w PSO obowiązujących na zajęciach fakultatywnych oceny z obszarów oceniania wytyczonych w PSO obowiązujących na zajęciach fakultatywnych

35 Ocenianie ucznia Procedura tworzenia PSO: wytyczenie obszarów oceniania wytyczenie obszarów oceniania opis działań ucznia podlegających ocenie w każdym obszarze (co będzie oceniane?) opis działań ucznia podlegających ocenie w każdym obszarze (co będzie oceniane?) opracowanie kryteriów szczegółowych oceny w każdym obszarze (jak i kiedy będzie to oceniane?) opracowanie kryteriów szczegółowych oceny w każdym obszarze (jak i kiedy będzie to oceniane?) opracowanie kryteriów oceny końcowej dla każdego obszaru opracowanie kryteriów oceny końcowej dla każdego obszaru określenie wymagań na ocenę końcową z wychowania fizycznego (semestralną, roczną) określenie wymagań na ocenę końcową z wychowania fizycznego (semestralną, roczną) opracowanie postanowień końcowych opracowanie postanowień końcowych

36 Ocenianie ucznia Modyfikując funkcjonujący w szkole PSO konieczne będzie rozstrzygnięcie następujących kwestii: Modyfikując funkcjonujący w szkole PSO konieczne będzie rozstrzygnięcie następujących kwestii: 1.Jakie obszary oceniania obowiązywać będą na poszczególnych zajęciach? te same obszary na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych te same obszary na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych na zajęciach fakultatywnych tylko wybrane obszary na zajęciach fakultatywnych tylko wybrane obszary 2.Jak wystawiana będzie ocena końcowa (semestralna, roczna) z wychowania fizycznego? na podstawie dwóch ocen końcowych – z zajęć lekcyjnych i z zajęć fakultatywnych na podstawie dwóch ocen końcowych – z zajęć lekcyjnych i z zajęć fakultatywnych na podstawie ocen końcowych ze wszystkich obszarów oceniania obowiązujących na jednych i drugich zajęciach na podstawie ocen końcowych ze wszystkich obszarów oceniania obowiązujących na jednych i drugich zajęciach

37 Ocenianie ucznia 3.Kto będzie wystawiał ocenę końcową (semestralną, roczną) z wychowania fizycznego? nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne nauczyciel prowadzący zajęcia fakultatywne nauczyciel prowadzący zajęcia fakultatywne 4.Jaka będzie procedura ubiegania się ucznia o zwolnienie z zajęć fakultatywnych? podanie do dyrektora szkoły zaopiniowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z załączonym zaświadczeniem z klubu o tygodniowym wymiarze godzin treningowych i osiągnięciach sportowych podanie do dyrektora szkoły zaopiniowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z załączonym zaświadczeniem z klubu o tygodniowym wymiarze godzin treningowych i osiągnięciach sportowych 5.Jak oceniany będzie uczeń zwolniony z zajęć fakultatywnych? ocena wyróżniająca za wybitne osiągnięcia sportowe ocena wyróżniająca za wybitne osiągnięcia sportowe ocena wystawiona zgodnie z PSO na podstawie karty opracowanej przez szkołę i wypełnionej przez trenera (prowadzącego) ocena wystawiona zgodnie z PSO na podstawie karty opracowanej przez szkołę i wypełnionej przez trenera (prowadzącego)

38 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się udział ucznia w lekcjach i fakultecie. Sposób ustalania oceny, z uwzględnieniem obu rodzajów zajęć, określa szkolny system oceniania. Niedopuszczalne jest formułowanie oceny z wychowania fizycznego na podstawie wyników testów sprawności fizycznej. W ocenie z wychowania fizycznego należy wziąć pod uwagę poziom i postęp w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z samooceną sprawności. W ocenianiu osiągnięć uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej należy wziąć pod uwagę: samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań, z wykorzystaniem kwestionariuszy i arkuszy samooceny; ocenę przez rówieśników, w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych; ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, pracy domowej, projektów, portfolio i innych wytworów pracy ucznia. Nowa podstawa programowa

39 Zadania szkoły na III i IV etapie edukacyjnym. Uwagi o realizacji. Szkoła jest zobowiązana do prowadzenia zajęć w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Powinna także zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej. Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie lekcji również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. Każdy uczeń powinien co naj­mniej raz w roku samodzielnie poprowadzić rozgrzewkę według ustalonego toku i po konsultacjach z nauczycielem. Zadanie to może podlegać ocenie.

40 Kalendarz zmian programowych Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SPIII Gimnazjum 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015VI SPIII LIII TIII ZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU Zmiany w wychowaniu fizycznym można wprowadzać we wszystkich klasach od 2009 rok.

41 Obawy i niepokoje Problem organizacyjny z rozmieszczeniem zajęć fakultatywnych w planie lekcji ucznia i zgranie dla poszczególnych poziomów klasowych, Ograniczone możliwości udziału w zajęciach fakultatywnych – pozalekcyjnych dla uczniów dojeżdżających, Utrudnienia w organizacji fakultetów w szkołach o małej liczebności uczniów w klasach, słabej bazie lokalowej, sprzętowej, która znacznie ogranicza możliwości organizacji Pozorna zmiana formy zajęć z ujętych w planie na pozalekcyjne w rzeczywistości stanowi zmniejszenie ich ilości, może też przyczynić się do zwolnień nauczycieli – przy finansowaniu szkół przez samorządy i dużej stopie ogólności zapisów w projekcie (może nie oznacza musi), Odbiega od realiów, w których funkcjonują placówki oświatowe (brak bazy lokalowej, sportowej, artystycznej, pomocy dydaktycznych, finansów), Stanowi listę wizji i życzeń, bez wskazania na konkrety (wiadomo co robić, ale nie wiadomo jak i za jakie środki), Całą odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia – od projektu do wykonania przenosi na samorządy, dyrektorów szkół i nauczycieli. Czy można uatrakcyjnić ofertę zajęć w szkole, która nie ma sali sportowej z prawdziwego zdarzenia, a funkcję boiska pełni klepisko bądź zniszczony asfalt? Czy można zachęcić uczniów do uprawiania sportu na korytarzu?


Pobierz ppt "Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google