Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okrągły Stół Rolniczy Rolnictwo dla energetyki Debata r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okrągły Stół Rolniczy Rolnictwo dla energetyki Debata r."— Zapis prezentacji:

1 Okrągły Stół Rolniczy Rolnictwo dla energetyki Debata 16.02.2012r.
Dyrektor ARR OT Poznań Andrzej Bobrowski

2 O Agemcji Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego została utworzona na mocy ustawy z 7 czerwca 1990 r. Zgodnie z ustawą zadaniem ARR była realizacja interwencyjnej polityki państwa w zakresie stabilizacji rynków rolnych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 1 sierpnia 1990 r. Agencji Rynku Rolnego został nadany statut, na mocy którego Prezes Agencji powołał siedem Regionalnych Agencji Rynku Rolnego w kraju, w tym Regionalną Agencję Rynku Rolnego w Poznaniu. Od 1 maja 2004 r. ARR jest unijną agencją płatniczą, administrującą mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i krajowymi.

3 Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:
wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych, wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR, prowadzi działalność kontrolną w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych, przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące mechanizmów WPR realizowanych przez ARR, informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR. ARR administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz finansowanymi z budżetu krajowego.

4 Do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR należą m.in.:
interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów, administrowanie obrotem towarowym z zagranicą poprzez wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych, dopłaty do prywatnego przechowywania produktów, administrowanie systemami kwotowania produkcji, pomoc w ramach mechanizmów i programów restrukturyzacji sektora cukrowniczego, wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych, wsparcie rynku produktów pszczelich, dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności, kontrola wykorzystania roślin energetycznych objętych płatnościami do ich upraw monitorowanie produkcji kwotowej i pozakwotowej na rynku cukru oraz kontrola wykorzystania cukru przemysłowego, pobieranie opłat na rynku cukru, wsparcie popytu wewnętrznego poprzez stosowanie dopłat.

5 dopłaty do materiału siewnego,
Do mechanizmów finansowanych z budżetu krajowego, a administrowanych przez ARR, należą: dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, płatności dla plantatorów ziemniaków w ramach kwotowania skrobi ziemniaczanej oraz dla producentów surowca tytoniowego, dopłaty do materiału siewnego, pomoc do zakładania plantacji wieloletnich roślin energetycznych.

6 Agencja Rynku Rolnego realizuje również następujące działania:
administruje Funduszami Promocji; monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych; uczestniczy, wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w procesie decyzyjnym UE poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych UE, dzięki czemu ma możliwość wpływania na kształt prawa wspólnotowego; udziela wsparcia państwom kandydującym do UE oraz państwom trzecim, zapewniając pomoc ekspercką w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych; współpracuje z instytucjami płatniczymi innych państw członkowskich UE i organami UE, dbając o zapewnienie harmonijnego wdrażania ustawodawstwa unijnego w zakresie administrowanych przez ARR mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz przygotowuje prognozy dotyczące tych rynków; prowadzi działania informacyjne na temat możliwości udziału w mechanizmach administrowanych przez Agencję oraz warunków uczestnictwa w tych mechanizmach.

7 Działania Oddziału Terenowego ARR w Poznaniu obejmują swoim zasięgiem teren województwa wielkopolskiego, należą do nich m.in. takie działania jak: interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż program „Szklanka mleka” program „Owoce w szkole” Krajowy Program Restrukturyzacji dopłaty do materiału siewnego kwotowanie produkcji mleka realizacja działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

8 Jak zarejestować biogazownię?
Podstawy prawne Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne W dniu 30 października 2011r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208). Najważniejszą zmianą odnoszącą się do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest ustanowienie rozszerzonej definicji biogazu rolniczego. Biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie zakresu obowiązków nałożonych na sprzedawców z urzędu w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, po średniej cenie jej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym.

9 Podstawy prawne Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne
Ponadto, ustawodawca wprowadził zwolnienie z ponoszenia opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego dokonywanych na wniosek przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW oraz przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, prowadzonego przez Prezesa ARR.

10 Wpis do rejestru O wpis do rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki: są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, administrowanym przez ARR, posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza, dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej. Wpis do rejestru może uzyskać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu.

11 Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć:
oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą oraz że przedsiębiorca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru, sprawozdanie kwartalne przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego Formularz wniosku o wpis do rejestru oraz wzór oświadczenia zostały udostępnione na stronie internetowej ARR w dziale „Rejestracja przedsiębiorców”. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć dopiero w momencie spełnienia wymaganych warunków (po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji). Wnioski o wpis do rejestru wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej ARR lub przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa Decyzja o wpisie do rejestru jest wydawana w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.

12 Zobowiązania przedsiębiorcy i prezesa ARR
Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do: wykorzystania do produkcji wyłącznie surowców wymienionych w definicji biogazu rolniczego, prowadzenia dokumentacji dotyczącej wykonywanej działalności, obejmującej m.in. informacje związane z ilością i rodzajem użytych surowców oraz ilością wytworzonego biogazu rolniczego, ciepła oraz energii elektrycznej, przekazywania do ARR, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych zawierających ww. informacje, informowania ARR o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej; informacje te powinny być przekazywane do ARR w terminie 14 dni od dnia zmian tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru.

13 Na podstawie danych zawartych w rejestrze oraz sprawozdań kwartalnych prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny, który do 15 marca następnego roku przekazuje ministrom właściwym do spraw gospodarki, rynków rolnych i środowiska oraz prezesowi URE. Ten ostatni jest dodatkowo informowany przez ARR o każdej zmianie dokonanej w rejestrze. W myśl ustawy ARR posiada upoważnienie do prowadzenia kontroli działalności objętej wpisem do rejestru, wymierzania kar pieniężnych, wydawania decyzji o wykreśleniu wpisu w rejestrze, a także decyzji o zakazie wykonywania działalności. W zależności od rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości, wydanie ww. decyzji może oznaczać brak możliwości uzyskania ponownego wpisu do rejestru przez okres 3 lat od dnia jej wydania.

14 Nazwa przedsiębiorstwa Zainstalowana moc układu
Ile biogazowni działa w Polsce? Ile biogazowni działa w Polsce? Jest ich około 150. Większość to instalacje na wysypiskach śmieci oraz oczyszczalniach ścieków, natomiast cały czas nie wykorzystujemy w pełni możliwości biogazowni rolniczych. W Rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, prowadzonym przez ARR znajduje się obecnie 10 przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. (Dane na r.) Nazwa przedsiębiorstwa energetycznego Miejsce wykonywania działalności Roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego (m3/rok) Zainstalowana moc układu elektryczna (MWe) cieplna (MWt) 1. Poldanor S.A. Koczała, woj.pomorskie Pawłówko woj.pomorskie Płaszczyca, woj.pomorskie Nacław, woj.zachodniopom. Świelino, woj.zachodniopom. Uniechówek,woj.pomorskie Giżyno, woj. zachodniopom. 2,126 1,037 0,625 1,063 2,206 1,219 0,680 0,686 1,081 2. Biogaz Agri Sp. z o.o. Niedoradz, woj. lubuskie 0,252 0,291 3. Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o. Kalsk, woj.lubuskie 1,140 1,060 4. Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Liszkowo, woj.kujaw.-pom. 1,198 Stan na dzień: r.

15 Nazwa przedsiębiorstwa Zainstalowana moc układu
Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Nazwa przedsiębiorstwa energetycznego Miejsce wykonywania działalności Roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego (m3/rok) Zainstalowana moc układu elektryczna (MWe) cieplna (MWt) 5. Biogaz Zeneris Sp. z o.o. Skrzatusz, woj.wielkopolskie 0,526 0,505 6. Eko - Energia Grzmiąca Sp. z o.o. Grzmiąca,woj.zachodniopom. 1,600 7. BIO-BUT Sp. z o.o. Łany Wielkie, woj.śląskie 0,540 8. BIO-WAT Sp. z o.o. Świdnica, woj.dolnosląskie 0,900 1,100 9. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. Kostkowice, woj. śląskie 0,600 0,608 10. Bioelektrownia Sp. z o.o. Uhnin, woj. lubelskie 1,200 1,160 RAZEM 16 034 15 701

16 W kierunku zrównoważonego rolnictwa
- alternatywa dla modelu rolnictwa intensywnego. Zrównoważone rolnictwo opiera się na praktykach uwzględniających potrzeby ochrony środowiska i zasobów naturalnych przy realizacji rosnących celów produkcyjnych, z wykorzystaniem możliwości jakie daje rozwój techniczny. Wdrożenie modelu rolnictwa zrównoważonego polega między innymi na: efektywniejszym wykorzystaniu surowców z gospodarstwa zagospodarowaniu powstających odpadów produkcyjnych do wytwarzania energii lub nawożenia ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych na korzyść nawozów organicznych minimalizacji zużycia paliw kopalnych W realizację celów zrównoważonego rozwoju wpisuje się również rozpowszechnienie rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy, wytwarzających energie lokalnie i dostarczającą ją bezpośrednio na potrzeby gospodarstw. (kotły na biomasę, mikrobiogazownie, małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne)

17 Energia w rolnictwie Na kształtowanie się potrzeb energetycznych wpływa istotnie struktura społeczna i gospodarcza na polskiej wsi. Na terenach wiejskich w Polsce żyje obecnie około 14,9 mln mieszkańców, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 16,1 mln ha. Gospodarstwa rolne są silnie rozdrobnione, o czym może świadczyć fakt, że 30% gospodarstw posiada grunty o powierzchni poniżej 1 ha. Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi średnio 7,24 ha. (GUS 2010) Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie rolnym możemy podzielić w następujący sposób: zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze (np. ogrzewanie pomieszczeń, oświetlenie, ogrzanie wody) zużycie bezpośrednio na cele rolnicze ( nawadnianie, suszenie, hodowla zwierząt, uprawa roślin szklarniowych, paliwo do maszyn) itd.

18 Według GUS, zużycie energii elektrycznej w 2009 roku na cele produkcyjne
w rolnictwie, bez uwzględnienia potrzeb gospodarstw domowych, wyniosło GWh. Zapotrzebowanie na energię łącznie z gospodarstwami domowymi rolników wynosiło GWh. Natomiast zużycie ciepła przez rolnictwo osiągnęło wartość TJ2. Przeciętne miesięczne wydatki na cele mieszkalne i nośniki energii w rolnictwie wyniosły w 2009r 170zł/os. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła. Przekłada się to zarówno na wzrost kosztów życia na wsi, jak i na zwiększenie kosztów produkcji rolnej, co z kolei może mieć wpływ na wzrost cen produktów rolnych ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ciepło, związane ze zwiększeniem intensywności produkcji rolnej.

19 Energia – wyzwanie i szansa dla rolnictwa
Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich nie znalazły wciąż powszechnego zastosowania. Najważniejszym źródłem energii odnawialnej dla polskiego rolnictwa jest w dalszym ciągu biomasa, w tym, zgodnie z oficjalnymi statystykami – głównie biomasa leśna. Wykorzystanie biomasy na dużą skalę w procesach współspalania z węglem w elektrowniach węglowych powoduje wzrost jej ceny na rynku. Brak wsparcia rozwoju upraw energetycznych poprzez mechanizm krajowego wsparcia, jak również brak odpowiednich dopłat unijnych do produkcji rolnej (w ramach WPR) ograniczają znacznie możliwości dalszego wzrostu wykorzystania biomasy w rolnictwie. Rolnicy, w celu zachowania konkurencyjności produkcji rolnej i spełnienia wyższych standardów życia na wsi, powinni także korzystać z możliwości, jakie stwarzają OZE oraz starać się racjonalizować zużycie paliw i energii.

20 Perspektywy zwiększenia
podaży zielonej energii elektrycznej i zielonego ciepła Strategicznym dokumentem Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej jest Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która zobowiązuje kraje członkowskie do zwiększenia udziału tych źródeł w bilansie końcowego zużycia energii do 2020r. W celu wdrożenia dyrektywy rządy państw europejskich zostały zobligowane do przygotowania Krajowych Planów Działań (KPD) dla odnawialnych źródeł energii. Obecnie 92% energii produkowanej w Polsce z OZE stanowi ciepło, produkowane w większości z biomasy, 5% stanowi energia elektryczna, a 3% paliwa transportowe. W scenariuszu na rok 2020 według polskiego KPD udział ciepła w produkcji energii z OZE ma stanowić tylko 55%, energia elektryczna 26%, a transport 19%. Biomasa stała nadal będzie odgrywać wiodąca rolę w produkcji ciepła, natomiast w produkcji energii elektrycznej dominować będzie duża i mała lądowa energetyka wiatrowa.

21 Miejsce OZE na rynku usług energetycznych w gospodarstwach rolnych
Wyższe bezpieczeństwo energetyczne i oszczędności energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz może zapewniać generacja rozproszona, szczególnie w systemach zintegrowanych różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza: małych elektrowni wiatrowych paneli fotowoltaicznych kolektorów słonecznych mikrobiogazowni pomp ciepła kotłów na biomasę

22 Mikroinstalacje Współczynniki korekcji
W projekcie ustawy OZE wprowadza się pojęcie mikroinstalacji. Za taką będzie uważana biogazownia o mocy elektrycznej 100 KW lub cieplnej do 130 KW albo inna istalacja OZE o mocy elektrycznej do 40KW (lub cieplnej do 70 KW). Przedsiębiorstwa energetyczne będą miały obowiązek kupić prąd wyprodukowany w takich instalacjach i do tego wyposażyć je w urządzenia pomiarowe. Ponadto, prąd w nich wyprodukowany będzie więcej wart niż wyprodukowany w większych kompleksach- chodzi o ilość tzw. świadectw pochodzenia. Współczynniki korekcji Do tej pory dla każdej kWh energii wytworzonej np. w biogazowni, przysługiwał jeden zielony certyfikat o nominale 1 kWh. Certyfikat ten jest przedmiotem obrotu giełdowego i obecnie jest wyceniany na poziomie ok. 0,28 zł/kWh (280 zł/Mwh). Według projektu MG ma zostać zdywersyfikowana liczba przysługujących certyfikatów w zależności od rodzaju źródła oraz mocy instalacji.

23 Przykładowo, w przypadku biogazowni o mocy między 100kW a 1MW do każdej wyprodukowanej kWh prądu będzie przysługiwało ok. 1,4 kWh zielonego certyfikatu. Jeśli będzie to biogazownia zaliczana do mikroinstalacji, współczynnik ten będzie podwyższony o 0,5 – nieoficjalnie mówi się, że dla biogazowni o mocy do 100KW będzie przysługiwało od 1,7 do 2 certyfikatów. Wartości współczynników korekcyjnych nie zostały jeszcze przedstawione w szczegółowy sposób. Prawo do podwójnego naliczania certyfikatów będzie miała energia wytworzona przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Natomiast w przypadku elektrowni wiatrowych o mocy pow. 200kW współczynnik ten spada z obecnego 1:1 na około 1:0,7 Z kolei wiatraki o mocy pow. 200kW i biogazownie o mocy pow. 1MW będą miały współczynnik ok. 1,3. Ustawa gwarantuje instalacjom do produkcji prądu ze źródeł odnawialnych, w tym biogazowniom, że takie certyfikaty będą wydawane przez 15 lat – w przypadku nowych od daty oddania do użytku, a w przypadku starszych- od momentu wyprodukowania pierwszej kWh pradu, dla której przysługiwał zielony certyfikat.

24 W nowej ustawie o OZE ma znaleźć się zapis o tym, że ciepło zużywane na potrzeby procesu technologicznego będzie uprawniało do uzyskania fioletowego certyfikatu, obecnie wartego ok. 0,6gr/kWh. Podsumowując: kWh prądu z biogazowni o mocy 100kW przyniesie zatem rolnikowi min. 19 gr jako cenę za prąd plus (ostrożnie zakładając) 1,7 zielonego certyfikatu, czyli obecnie ok. 0,48zł/kWh, plus fioletowy certyfikat, czyli dodatkowe 6gr/kWh. RAZEM: ok. 0,73gr/kWh

25 Czy biogazownia o mocy 100KW się opłaca?
Przyjmijmy, że biogazownia o mocy 100KW: - będzie kosztowała około 1,75 mln zł. netto. rolnik otrzymał dotację na te inwestycję z różnicowania w kwocie 500 tyś. zł. wkład własny to 350 tyś. zł. czyli na 900 tyś. zł. zaciąga kredyt ze spłatą przez 10 lat (rok karencji) i komercyjnym oprocentowaniem 8,71% w skali roku. Roczna produkcja prądu to ok. 860 MWh, z czego 800MWh może zostać sprzedanych do sieci – po ok. 46 gr/kWh (ok.19gr/kWh prądu, ok. 27 gr/kWh zielonego certyfikatu), a w momencie jak zostaną zaakceptowane wyżej wymienione zmiany – po 73gr/kWh. Biogazownia o mocy 100KW, działająca w 100% na substracie z kiszonki z kukurydzy, wymaga obsiania kukurydzą ok. 44ha ziemi (WG. K. Żmudy, MRiRW). Gdy w substracie będzie 30% gnojowicy świńskiej (4 tyś. ton), trzeba zapewnić kukurydzę z niemal 31 ha. Przy samej gnojowicy potrzeba przynajmniej 10 tyś. ton tego substratu.

26 Przygotowanie kiszonki i wywóz pofermentu z takiego areału, to koszt ok. 160 tyś. zł. Do tego dochodzi około 42 tyś. zł. rocznie na serwis instalacji i obsługę przyłącza energetycznego. Następnie trzeba doliczyć odsetki od kredytu – średnio co roku po 43 tyś. zł., amortyzację (na 20 lat) – 62,5 tyś. zł. Oraz pozostałe koszty pośrednie ok. 18 tyś. zł. Otrzymujemy dochód po opodatkowaniu na poziomie oscylującym w pierwszych 5 latach wokół 200 tyś. zł. rocznie. Z wyliczeń wynika, że przeciętny koszt wyprodukowania MWh prądu to ok. 420zł. Po około 4-5 latach koszty inwestycji pokryje wypracowany dochód netto i amortyzacja, czyli rentowność przedsięwzięcia przy planowanych zmianach w prawie może sięgać nawet 20% rocznie. W dotychczasowych realiach niestety roczne dochody są kilkakrotnie mniejsze, stąd i opłacalność produkcji znikoma.

27 W Polsce funkcjonuje tradycyjny rynek usług energetycznych, który jest lepiej dostosowany do zasilania dużych odbiorców, zwłaszcza przemysłowych, działających w miastach, a mniej do potrzeb i specyfiki drobnych, rozproszonych odbiorców na obszarach wiejskich. W tym tradycyjnym systemie energia produkowana jest w scentralizowanych źródłach o dużej mocy zainstalowanej i jest dostarczana do odbiorców ze znacznymi startami przez rozbudowaną sieć przesyłową. Zasadą jest duża odległość między producentami i odbiorcami energii. Koszt generacji rozproszonej, opartej na źródłach odnawialnych, jest nadal wyższy od sumy kosztów generacji scentralizowanej, opartej na spalaniu węgla oraz przesyle i dystrybucji energii.

28 Energetyka wchodzi w etap gdzie koszty te stają się porównywalne.
Po ich zrównaniu w systemie zaopatrzenia w energię niewielkich odbiorców rozproszonych, będzie miała miejsce rewolucja energetyczna, w efekcie której m. in. odbiorcy energii na obszarach wiejskich zwiększą niezależność energetyczną jak również staną się tzw. prosumentami sprzedającymi nadwyżki energii i paliw do centrów przemysłowych. W okresie przejściowym system energetyczny na obszarach wiejskich będzie ewoluował w kierunku modelu mieszanego, polegającego na koegzystencji generacji scentralizowanej z generacją rozproszoną, która będzie powstawać w niszach rynkowych.

29 Wsparcie finansowe dla biogazowni rolniczych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jak Krajowy operator systemu zielonych inwestycji, poinformował, że Minister Środowiska w dniu r. zaakceptował na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130 poz. 170 z późn. zm.) listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, realizowanych w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze”. Złożonych zostało 62 wnioski z czego zakwalifikowało się 11.

30

31 Potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych w województwie wielkoplskim.
Województwo wielkopolskie zajmuje obszar 2982,6 ha, tj. 9,5% powierzchni kraju. Powierzchnia użytków rolnych ogółem w woj. wielkopolskim wynosi ha. Liczba gospodarstw rolnych w Wielkopolsce według powierzchni ogólnej to Liczba gospodarstw o wielkości do 1ha wynosi Liczba gospodarstw o powierzchni od 30 do 50 ha wynosi 4995 Powyżej 50 ha to

32 Potencjał ilości biomasy ze źródeł rolniczych i przemysłowych w Polsce
Warunkiem powstania biogazowi rolniczej jest ciągły dostęp do substratów. Analizując pod tym kontem potencjał biogazowy w Polsce, założono, iż w gospodarstwach rolnych o obsadzie zwierząt powyżej 100 DJP (sztuk dużych) możliwa jest produkcja biogazu wykorzystująca odchody zwierząt. W Polsce istnieje ok gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła, gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody, 3500 gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu - razem 7800 gospodarstw o obsadzie zwierząt powyżej 100 DJP. źródło: dane z 2009r.

33 Realny potencjał Polski oparty na produktach rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego jest szacowany na około 1,7 mld m3 biogazu rolniczego rocznie. Liczba ferm bydła o obsadzie powyżej 100 sztuk Liczba ferm drobiu o obsadzie powyżej 5000 sztuk Liczba ferm trzody chlewnej o obsadzie powyżej 500 sztuk źródło: dane z 2009r.

34 Całkowity potencjał techniczny do produkcji biogazu rolniczego z odchodów zwierząt w Polsce wynosi 674 mln m3 biogazu tj.26,2 PJ, co stanowi ok. 21% potencjału teoretycznego. Potencjał ekonomiczny wykorzystania biogazu rolniczego jest jeszcze bardziej ograniczony.

35 biogazowni rolniczych
Wsparcie dla biogazowni rolniczych 14 października 2011 r. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników, ich małżonków czy domowników, o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego finansowane w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". O dotacje mogą starać się m.in. rolnicy i ich domownicy, którzy są zainteresowani budową biogazowni rolniczej. Dotacje preferowane kierowane są również do małych gospodarstw z biednych gmin, posiadających dużo gruntów na obszarach, które charakteryzują niekorzystne warunki gospodarowania. Na podstawie tych informacji powstał ranking, według którego przyznawane będą pieniądze. Wysokość wsparcia, jakie jeden beneficjent może otrzymać z ARiMR na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe - nie może przekroczyć 80%.

36 Wszystkie wnioski (łącznie jest ich 176, w samej Wielkopolsce około 55) o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego złożone podczas naboru z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeprowadzonego przez ARiMR w terminie od 27 września do 14 października 2011 roku mieszczą się w puli dostępnych środków finansowych. Oznacza to, że pomoc będzie mogła być przyznana wszystkim Wnioskodawcom, którzy złożyli w tym terminie wnioski o wsparcie, pod warunkiem, iż zostaną spełnione kryteria określone w rozporządzeniu wykonawczym dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (Dz.U. nr 200 poz z późn. zm.). Działania te mają ożywić rynek małych biogazowni. Rząd przyjął bowiem program rozwoju biogazowni, zgodnie z którym, do 2020 roku powstać ma średnio jedna taka instalacja w każdej gminie, która ma ku temu odpowiednie warunki. Obecnie liczba takich gmin znacznie przekracza tysiąc, natomiast liczba działających biogazowni rolniczych, nie przekracza szesnastu. Zgodnie z krajowym planem działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło z biogazowni, bez względu na jej rodzaj, wzrosnąć ma do 2020 roku dziesięciokrotnie w stosunku do roku 2010.

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.arr.gov.pl Agencja Rynku Rolnego OT Poznań
ul. Marcelińska 90 Poznań Tel


Pobierz ppt "Okrągły Stół Rolniczy Rolnictwo dla energetyki Debata r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google