Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski raportu krajowego Karolina ŁUKASZCZYK Krajowy Punkt Kontaktowy ESM w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski raportu krajowego Karolina ŁUKASZCZYK Krajowy Punkt Kontaktowy ESM w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski raportu krajowego Karolina ŁUKASZCZYK Krajowy Punkt Kontaktowy ESM w Polsce

2 DEFINCJA STUDENTA ZAGRANICZNEGO W ŚWIETLE BADANIA ESM studenci spoza UE, osoby podejmujący studia w trybie stacjonarnym, studenci odbywający roczne kursy przygotowawcze z języka polskiego, studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie, słuchacze studiów podyplomowych.

3 …do niedawna szkoły wyższe– główni aktorzy w zakresie realizowania polityki przyjmowania studentów zagranicznych do Polski (coraz częściej: strategia generowania dochodów), działania podejmowane przez państwo: stypendia strony rządowej oraz inne działania, których adresatami są studenci polskiego pochodzenia, umowy, porozumienia międzynarodowe lub programy wykonawczych sporządzane do tych umów/porozumień (30 krajów pozaunijnych) - krótkoterminowe formy, niskie limity miejsc na studia.

4 …ale w latach 2010-2012 pierwsza od 14 lat, wizyta wysokiego szczebla w Chinach, kampania promocyjna MNiSW: konkurs grantowy na innowacyjne działania promocyjne za granicą, system szkoleń z zakresu komunikacji i marketingu, interaktywny katalog dobrych praktyk, wielojęzyczny, interaktywny portal internetowy (www.go-poland.pl), udział w targach rekrutacyjnych - stoisko narodowe, kompleksowy system identyfikacji wizualnej oraz kampania wizerunkowa; prace nad powołaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Współpracy Międzynarodowej, przyjęcie strategicznego dokumentu w obszarze migracji – Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania: studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych – (…) stanowią priorytet z punktu widzenia admisji cudzoziemców do Polski, silniejsze zachęty do pozostania w Polsce po ukończeniu kształcenia. reforma polskiego szkolnictwa wyższego.

5 …ale w latach 2010-2012 przyjęcie dokumentu Kierunki Promocji Polski do 2015 r., prace nad powołaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Współpracy Międzynarodowej, przyjęcie strategicznego dokumentu w obszarze migracji – Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania: studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych – (…) stanowią priorytet z punktu widzenia admisji cudzoziemców do Polski, silniejsze zachęty do pozostania w Polsce po ukończeniu kształcenia; nowa ustawa o cudzoziemcach, reforma polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

6 Statystyka Czterokrotny wzrost w ciągu ostatnich 30 lat – nadal niski odsetek studentów zagranicznych Odsetek studentów zagranicznych wśród wszystkich studiujących: ok. 0,6% Liczba studentów zagranicznych: 2010/2011 – ok. 11 000, w 2011/2012 – ok. 13 000, wśród których - osoby polskiego pochodzenia (głównie z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu), Główne kraje pochodzenia: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, USA, Rosja, Chiny, Kanada, Wietnam (w ostatnich latach – wzrost liczby studentów pochodzących z krajów Azji Południowo-Wschodniej (Indie, Tajwan) oraz Arabii Saudyjskiej Preferowany typ uczelni: uniwersytety, szkoły medyczne oraz uczelnie techniczne

7 WJAZD I POBYT STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA TERYTORIUM POLSKI (1) Wiza tzw. wiza studencka - studenci chcący odbyć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia, wiza w celu kształcenia się – planowane odbycie studiów podyplomowych oraz rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia studiów w języku polskim; Zezwolenia pobytowe studenci stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich art. 53 ust. 1 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach (…) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który (…) przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej studiami, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…). słuchacze studiów podyplomowych, a także roczne kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim art. 53a ust. 1 pkt 1a ww. ustawy (…) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę (…).

8 WJAZD I POBYT STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA TERYTORIUM POLSKI (2) możliwość ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w kraju pochodzenia, ALE dłuższy czas oczekiwania na wydanie decyzji, ale także wyższa kwota, jaką cudzoziemiec musi jednorazowo ponieść maks. 160 EUR (opłaty konsularne) + maks. 60 EUR (wydanie wizy w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) + 340 PLN (udzielenie zezwolenia pobytowego) + 50 PLN (wydanie karty pobytu) = łącznie ok. 1270 PLN (320 EUR)

9 WJAZD I POBYT STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA TERYTORIUM POLSKI (3) odsetek odmów wydania wizy studenckiej i wiz w celu kształcenia się w latach 2006-2011 – ok. 3,5% wszystkich wniosków o wydanie wizy, najwyższa liczba odmów wizowych – obywatele Indii (ok. 50%), Nepalu i Pakistanu, niska liczba decyzji odmownych w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony – rocznie ok. 400-500 decyzji negatywnych.

10 PRZYCZYNY ODMÓW WYDANIA WIZ STUDENCKICH niezgodność danych i informacji zawartych we wniosku wizowego z faktycznym celem wyjazdu, brak podstawowych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, fałszerstwa dokumentów, świadectw, certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, odbytych kursów zawodowych lub przygotowawczych, niewystarczająca znajomość języka angielskiego lub kierunku studiów.

11 PRZYCZYNY ODMÓW UDZIELENIA ZEZWOLENIA POBYTOWEGO brak posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu (w tym także na pokrycie kosztów studiów/nauki) oraz brak postępów w nauce - nie zaliczenie roku studiów i brak warunkowego wpisu na następny rok lub semestr studiów (w przypadku ubiegania się o udzielenie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie).

12 MOBILNOŚĆ W RAMACH UE (1) brak przeszkód formalno-prawnych dla kontynuowania lub podejmowania w Polsce przez obywateli państw pozaunijnych studiujących aktualnie w innym państwie UE (zgoda dziekana wydziału uczelni przyjmującej), brak rozróżnienia sytuacji prawnej studentów zagranicznych objętych unijnym programem promującym mobilność studencką, którzy chcą przyjechać do Polski w celu kontynuacji kształcenia, po tym jak przebywali oni w innym kraju członkowskim od sytuacji prawnej pozostałych studentów – obcokrajowców,

13 MOBILNOŚĆ W RAMACH UE (2) wjazd studenta do Polski z kraju spoza obszaru Schengen - ogólne zasady wjazdu i pobytu dotyczące wszystkich studentów zagranicznych (niezbędnym warunkiem przy ubieganiu się o udzielenie wizy Schengen - posiadanie ważnego zezwolenia na pobyt w kraju, w którym dotychczas przebywał), sytuacja studentów przybywających do Polski na krótkie okresy (np. jednego semestru) lub planujący długotrwały np. 10-cio mięsięczny pobyt poza granicami Polski w ramach wymiany studenckiej, problem z uzyskaniem wiz.

14 Nadużycia studenckiej ścieżki legalizacyjnej (1) Na etapie procedury wizowej nie spełnianie minimalnych wymogów do wjazdu do Polski, próby wyłudzenia wiz przedstawiając fałszywe dokumenty szkolne lub certyfikaty (głównie obywatele państw azjatyckich): usuwanie stempla państw Schengen w paszporcie, przedstawianie nowego paszportu, w którym nie ma adnotacji o poprzednich odmowach wydania wizy; przedstawianie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane uczelni/szkół; przedstawianie sfałszowanych dyplomów ukończenia szkoły, ubezpieczenia, zaświadczeń z banków, dokumentów potwierdzające otrzymanie pożyczki, rezerwacji lotniczych.

15 Nadużycia studenckiej ścieżki legalizacyjnej (2) W trakcie pobytu w Polsce wykorzystywanie zezwolenia pobytowego: do wyjazdu do innych państw obszaru Schengen, w celu rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia (studenci pochodzący z Ukrainy, ale także Nigerii, Indii, Pakistanu, Bangladeszu); fałszywe związki małżeńskie z Polakami (m.in. obywatele Tunezji, Nigerii, Turcji, Maroka, Arabii Saudyjskiej, Nepalu, Gambii), zmiana kierunku studiów lub uczelni w celu ponownego ubiegania się o pobyt z uwagi na rozpoczęcie, a nie kontynuację studiów (obywatele Nepalu, Bangladeszu); rezygnacja z kształcenia na uczelniach wyższych i podejmowanie nauki na różnego rodzaju kursach tematycznych (obywatele Indii, Pakistanu i Bangladeszu), a także kursach językowych lub podejmowanie nauki w szkołach policealnych, pozostanie w kraju mimo upływu dozwolonego prawem okresu pobytu oznaczonego w wizie lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony; występowanie po uzyskaniu zezwolenia na pobyt o udzielenie urlopu dziekańskiego na uczelni.

16 Nadużycia studenckiej ścieżki legalizacyjnej (3) w 2010/2011 z listy studentów skreślono 893 cudzoziemców (głównie obywateli Ukrainy, Białorusi, Arabii Saudyjskiej, Tajwanu, Rosji, Tunezji, Indii, Kazachstanu, Mongolii, Chin, Wietnamu), liczba unieważnień wydanych wiz - 30 rocznie, cofnięcie z urzędu zezwolenia pobytowego - od 2006 roku odnotowano 13 przypadków, w 2011 r. podczas kontroli granicznej - 28 przypadków nadużyć procedury wizowej (obywatele Mongolii, Ukrainy, Iraku, Sudanu, Bangladeszu, Afganistanu.

17 Nadużycia studenckiej ścieżki legalizacyjnej (4) proceder ten dotyczy najczęściej: uczelni niepaństwowych, krótkich form kształcenia, tj. szkolenia zawodowe, kursy doszkalające, nauka w szkołach policealnych, czy uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez organizacje pozarządowe,

18 Podsumowanie (1) Polska jako kraj w fazie tworzenia spójnej polityki wobec przyjmowania studentów zagranicznych (większa rola administracji rządowej). Zniesiono prawie wszystkie bariery formalne w zakresie legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy. Stosunkowo korzystne warunki do łączenia rodzin. Wymagające poprawy: aktywna promocja Polski jako kraju docelowego, warunki studiowania, warunki ułatwiające osiedlenie się w Polsce (okres odbywania w Polsce studiów jest zaliczany do okresu pobytu niezbędnego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego WE wyłącznie w połowie ), monitoring zjawiska.

19 Podsumowanie (2) Niewielkie prawdopodobieństwo, aby migracja edukacyjna do Polski stała się zjawiskiem o charakterze masowym. Napływ studentów zagranicznych nie zbilansuje dużego odpływu polskich absolwentów. Mimo, iż obywatele Ukrainy i Białorusi od lat dominują wśród studentów zagranicznych, coraz bardziej widoczne są oznaki większego zróżnicowania. Cudzoziemcy bardziej skłonni do pozostania w Polsce po ukończeniu studiów – osoby polskiego pochodzenia, obywatele państw postradzieckich. Polska ma do zaoferowania: tańsza alternatywa do kształcenia w krajach Europy Zachodniej, stosunkowo dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego (renoma uczelni medycznych), dobry klimat społeczny wobec imigracji.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski raportu krajowego Karolina ŁUKASZCZYK Krajowy Punkt Kontaktowy ESM w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google